הירטסילה קדייח
Listeria bacterium
(Listeria monocytogenes)
ללוכ ,םדאה תביבסב םוקמ לכב טעמכ יוצמ הירטסיל קדייחה
םיקרחו םירופיצ ,םיגד ומכ ,רב תויחב אשינ אוה .עקרקבו םימב
.תיב תויח דעו
םימב ,הערמ ירוזיאב יוצמו רדע תויח ידי-לע בורל רבעומ אוה
,עקרקב םג ומכ ,יוארכ ןכוה אלש ,םייח-ילעבל ןוזמבו םיחולד
.בויב ימו ץימחת ,ץוב ,קבאב

ךשמ תויחל הז םזינגרוא לולע ,םדאה ללוכ ,ותוא םיאשונה לוכב
.םוהיז םורגיש אלל ,םייעמב ךשוממ ןמז 

םיווהמ םניאש ,הז קדייח לש םיפסונ םינז םנשי
חווט םורגל לולע הירטסילה קדייח הלחמ ימרוג
ןוזמ תלערה םהב םדאב ,תולחמ לש בחר
בלחב יוצמ אוה רשאכ ,(Food poisoning)
 
,תויח םיציבב ,תספסא יטבנ ,ףוע ,תודילג ,תוניבג ,(םיזיעו תורפ)
.םיפסונ םילכאמבו ריהמ ןוזמ ינכודב
,הירטסיל קדייחה תא לוטקל םייושע רוטסיפו םיאתמ לושיב
.ולא םיכילהת רחאל ורצונש םימוהיז ואצמנ ךא
םומיחב ןוכיסה לודג דחוימב !אופק ןוזמ בטיה םמחל ורכז
.הווש ןפואב ןוזמה תא םמחמ וניא םיתיעל רשא ,לגורקימב

,םדאבו םייח-ילעבב עוגפל הלולע (Listeriosis) הירטסילה תקלד
.הרמוח לש תונוש תומצועב
 
שיש ןוויכ ,הירטסילה קדייח םוהיזל םישיגר ,ולא םירצומ
,המיאתמ תוחלו ןוזמ ירמוח :םיקוקז םה םהל םיאנת םהב
.הריהמ תוברתהל

תולעמ 4 לעמ היחמ תרוטרפמטל םיקוקז םיקדייחה תיברמ
הירטסילה לש תילמיטפואה הרוטרפמטהש דועב ,סויסלצ
 תורוטרפמטה חווט ךותב ,סויסלצ תולעמ 10 דע -7 איה
.יתיב ררקמה לש


םישיגר דחוימב .קיזמ וניא הז קדייח ,םישנאה תיברמ יבגל
...ונממ םוהיזל
תמדקומ הדילמ הירטסילה קדייח לולע ןהב ,ןוירהב םישנ
הלפהו (Stillbirth) תמ תדיל דע (Premature birth)  
.(Miscarriage)  
םורק תקלדב וניגב תוקלל םילולע ןדלונ התע הזש תוקונית
.(Meningitis) חומה  
,םישישקו דאמ םיריעצ דחוימב ,המוגפ ןוסיח תכרעמ ילעב
.םירביא ילתשומו ןטרס ילוח  

ענמיהל ןוירהב םישנ לעש םירבוסה םנשי
,(Brie) ירב תניבג םהב ,הניבג יגוס רפסממ
תולעב תוניבגו (Camembert) רבממאק תניבג
תוליכמ ןהש תורשפאה בקע ,םילוחכ םיגירש
.הירטסילה קדייח לש תוהובג תומר
 
םימייתסמ םירקמהמ 22%-כ .הובג הירטסילה ןיגב התומתה רועיש
.(Salmonella) הלנומלסה קדייח ןיגב ,דבלב 1% תמועל ,תוומב
.קדייחה תחימצ תוטיאמ קר ,רוריק ןהב ,תוליגר ןוזמ רומיש תוטיש

תודדומתהל ןוכיס תנטקהל םיינויח ידוסי לושיבו ןוזמב ןוכנ לופיט
.הז ןכוסמ קדייח םע
םירקמהמ 1/3-ל בורק ךא ,הקיטויביטנאב השענ הירטסילב לופיטה
.םוהיזה ינפמ ןוסיח ןיא .תוומב ומייתסי

2004 ינוי
םיקדייח תליטקל תורנ
,םייתמורא םינמשש ואצמ University of Southampton ירקוח
םייושע ,תורנל םיפיסומ םתוא ,תינרוק ,זופת ,סוטפילקא לש ומכ
.םיקדייח לוטקל
 
העפשה התיה םיילמשח םירישכמל ולא םינמש תפסוהל
ףוצרקל המודה העפשה הלועפל ,םירקוחה ירבדל .המוד
.םיאטחמ םירמוחב
 
Escherichia ומכ םיקדייח םילטוק םינוש םינמשש וארה תונויסנ
.Staphylococcus aureasColi
ןצמח םעו הליתפב םינוי םע םירבוח םינמשהש םירעשמ םירקוחה
.תוילאירטקביטנא תונוכת תלבקל