2 תושדח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lutein & Zeaxanthin - News 2
םיקרועה תקלד דגנ לעופ ןיאטול
(2) ןיעה תואירבל ודקובאב ןיאטול
(7) לכשמה תנמו ןיאטולה תמר
תצרמנ תינפוג תוליעפו הובג ןיאטול
ןיאטול טנדיסקוא-יטנאה םוסקימ
ןויריהה ךלהמב ןיתנסקאיזו ןיאטול
(8) םירגובמב בוט ןורכיזו ןיאטול
(9) היצינגוק רובע ןיטנסקאיזו ןיאטול
לורטסלוכ דירומ ודקובאב ןיאטול
ילאוזיוה דוביעה תוריהמ תרבגה
(1) חומה תואירבו ירלוקאמ טנמגיפ
ןיתנסקאיז-וזמו ןיתנסקאיז ,ןיאטול
(2) חומה תלועפל ליעומ ןיאטול
(1) ןיעה תואירבו הקפסאה ןיב ןוזיאה
(3) שישקהו חומהו ןיאטול
קהוב תולבגוממ תוששואתהו ןיאטול
(4) םישישקב חומה תואירבל הנוזת
(5) תויביטנגוקו ןיתנסקאיזו ןיאטול
(6) רתוי' ריעצו זירז חומו ןיאטולה


...ןיתנסקאיזו ןיאטול ואר

.(Xanthophylls) םיליפותנסק םינוכמ ןיתנסקאיזו ןיאטול :הרעה

ילאוזיוה דוביעה תוריהמ תא םיריבגמ ןיתנסקאיז+ןיאטול
ןיתנסקאיזש ואצמ ב"הרא Uni. of Georgia-ב םירקוח
(Lutein) ןיאטול םע בולישב וא ומצע ינפב (Zeaxanthin)
תירוטומה הבוגתה ןמז תא םירפשמ (Omega-3) 3-הגמואו
10%-כב (Visual Motor Reaction Time) תיתוזחה
ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב .ובצלפל האוושהב
.םיאירב םיריעצ 64

PLoS One


2015 טסוגוא
(1) חומה תואירבל ןמסכ ירלוקאמה טנמגיפה
...יאצממ


2015 רבמבונ
ןיתנסקאיז-וזמ םיליכמ ןיתנסקאיזו ןיאטול יפסות
םיחוודמ דנלריא Waterford Inst. of Technology ירקוח
ליכהל םייושע םייניעה תואירבל ןיתנסקאיזו ןיאטול יפסותש
.(Meso-Zeaxathin) ןיתנסקאיז-וזמ לש תורהצומ יתלב תויומכ
.הלוקאמה טנמגיפ ךסמ 33%-כ הווהמ ןיתנסקאיז-וזמ

םהיבגל םירצומה 7 ךותמ 6-ב ןיתנסקאיז-וזמ ואצמ םירקוחה
.הז דיאונטורק לש ותואצמיה לע זרכוהה אל

רתוי הבר הדימ השורדש ךכ לע עיבצמ הז יוליג םהירבדל
םיליכמה תירחסמ םיפסותב שומישה לש חוקיפ לש
תצלמומו (Macular Carotenoids) םיירלוקאמ םידיאונטורק
.םידיאונטורקה רוקמל עגונב םינרציה דצמ תופיקש רתוי

European Food Research and Technology


2016 ינוי
(2) חומה תלועפל ליעומ ןיאטול
הליג דנלוה University Eye Clinic Maastricht-ב רקחמ
(Lutein) ןיאטול יתנוזתה (Carotenoid) דיאונטורקהש
םיבושח ,(Zeaxanthin) ןיתנסקאיז ומכ ,םיפסונ הנוזת ירמוחו
.הכ דע ובשחש יפכמ רתוי (Brain Function) חומה דוקפיתל

,בושח דיקפת םיאלממ םירחאו הז דיאונטורקש וארה םירקחמ
דוקפיתה יבגל ,(Omega-3) 3 הגמוא ןמוש תוצמוח םע בולישב
.(Cognition) יביטנגוקה

University Eye Clinic Maastricht


2016 רבמבונ
(1) ןיעה תואירבו הקפסאה ןיב ןוזיאה
תורצוויהל רושק (Lutein) ןיאטול יפסותב רתי שומיש
חוויד .םייניעב (Crystal Deposits) םיישיבג םיעקשמ
רשאכ הרוק הז רבדש הארמ ב"הרא Uni. of Utah-מ
ול רשאמ ףסות לש רתוי הלודג תומכב שמתשמ לפוטמ
תויעב וא AMD-מ לבס אלש לפוטמב רבודמ .ופוג קוקז
(Retina) תויתשרב ולגתה םיישיבג םיעקשמש ,הייאר
.ויניע יתש

ףסונב (ג"מ 20 ןב) ימוי ןיאטול ףסות הלטנ תלפוטמה
דרת ,לייק ,ילוקורב הללכש ,ןיאטולב הרישע הנוזתל
רתוי הברה הכרצ איה לכה ךסבו רקוב ידמ ודקובאו
,AMD-ב לפוטמל ןיאטול לש ץלמומה ןונימהמ םיילפכמ
.(םויב ג"מ 10 ונייהד

JAMA Ophthalmology


2016 רבמבונ
(3) שישקהו חומהו ןיאטול
...תובוכרת


2016 רבמצד
קהוב תולבגוממ תוששואתה רפשמ ןיאטול ףסות
,ב"הרא University of Georgia LAMA II-ב רקחמ
(Lutein and Zeaxanthin) ןיתנסקאיזו ןיאטול ףסותש אצמ
(Photostress) סרטס-וטופמ תוששואתה ןמז רפשל יושע
.(Disability Glare) קהוב תולבגומו

(Photostress Recovery) סרטס-וטופמ תוששואתה
רוזחל הלוקאמל השורדה ןמזה ועמשמ
רוקמל התפישח רחאל ,תילמרונה הדוקפית תמרל
.(Bright Light) קהוב רוא

תורדרדיהה איה (Disability Glare) קהוב תולבגומ
המרגנש (Contrast) תוידוגינב (Degradation)
םיילאוזיוה םיעוציבב הדיריהמ האצותכ
.(Visual Performance)


.םיאירב םיריעצ 59 ופתתשה םישדוח 12 ךשמנש רקחמב
תוששואתהו קהובב םייתוזח םיעוציב יכ וארה תואצותה
םה םישדוח 12 רחאלו םישדוח 6 רחאל ,סרטס-וטופמ
. ובצלפל האוושהב תיתועמשמ רפתשהל וכישמה

Eye and Vision


2016 רבמצד
(4) םישישקב היצנגילטניאהו חומה תואירבו הנוזת
תכירצ ןיב רשק אצמ (Older Adults) םישישקב רקחמ
(Leafy Greens) םיקוריה םילעב יוצמה ,(Lutein) ןיאטול
:היצנגילטניאה תושבגתהל - הנוזתהמ קלח םיווהמה -
שכרנש עדיהו (Skills) םירושיכב שומישה תלוכי ונייהד
.םייחה ךשמב

,םינש 75 דע 65 ינב םיאירב םישנא 122 ופתתשה רקחמב
היצנגילטניא ינחבמב תולאש לע ונעו תויעב ורתפש
ידכ םיקדבנהמ םד תומיגד םג ולטנ םירקוחה .םייטרדנטס
םירקוחה וועציב ןכ .םמדב ןיאטולה תומכ יהמ עובקל
תא דודמל ידג םיקדבנה (Brain) חומ לש MRI תיימדה
.(Brain) חומה הנבמב שרפהה חפנ

Frontiers in Aging Neuroscience


2017 לירפא
תמרל תורושק ןיתנסקאיזהו ןיאטולה תומר
(5) יביטנגוקה דוקפיתה
אצמ דנלריא Waterford Inst. of Technology-ב רקחמ
(Lutein and Zeaxanthin) ןיתנסקאיזו ןיאטול תומרש
(Memory) ןורכיז ,(Cognition) היצינגוקל תורושק תוהובג
.רתוי םיבוט (Executive Function) ילהנמ דוקפיתו

,דרפנב דחא לכ ,םירושק ןיתנסקאיזו ןיאטול יכ אצמנ
.תויביטנגוק תוניחב לש הרדסב ,רתוי תובוט תואצותב
ןיתנסקאיז לש רתוי תוהובג תומר יכ םג וליג םירקוחה
הבוט (Processing Sspeed) דוביע תוריהמל תורושק
המוד העפשה האצמנ אל יכ םירסומ םירקוחה .רתוי
.ןיאטול יבגל

יבגל םינותנ ףוסיא תובקעב ולא םיאצממל ועיגה םירקוחה
.הליהק תונכשמ ירייד ,הלעמו 50 ינב ,םיריא םירגובמ 4,076

Journal of Gerontology, Series A


2017 ילוי
(6) רתוי' ריעצ זירז חומל הרושק ןיאטולה תומר
Uni. of Illinois at Urbana-Champaign-ב רקחמ ינותנ
ליגל הרושקה תיביטנגוק תורדרדיה יכ םיארמ ב"הרא
תוחפ תנחבומ (Age-Related Cognitive Decline)
תכירצ תא םילידגמ רשא ,(Adults) םירגובמ ברקב
ךותמ (Lutein and Zeaxanthin) ןיתנסקאיזהו ןיאטולה
.םיקוריה םילעה תא םיכרוצ םהב (Vegetables) תוקרי

םייחומ תונורתי קפסל יושע הז לגרהש םינימאמ םירקוחה
תמדקתמה דע תמדקומה תורגבב (Brain Benefits)
.(Old Age) הנקיזה תליחת ינפל

.םינש 45 דע 25 ינב םיאירב םירגובמ 60 ופתתשה רקחמב

Frontiers in Aging Neuroscience


2017 ילוי
םיקרועה תקלד דגנ לעופ ןיאטול
אשונב וקסע רשא הידבש Linkoping University ירקוח
(Lutein) ןיאטולש םיחוודמ (Atherosclerosis) םיקרועה תשרט
םילבוסב (Artery Inflammation) םיקרועה תקלד אכדמ
.(Coronary Artery Disease/CAD) תילילכ בל תלחממ

יאתב ןסחואמו גפסנ ןיאטולש םג וארה םה םירקוחה ירבדל
.םדב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ

תמרל ןיאטולה תמר ןיב ךופה רשק םג והיז םירקוחה
םילפוטמב (Interleukin 6) 6 ןיקולרטניא תקלדה תלוקלומ
.תילילכ בל תלחמב

Atherosclerosis


2017 טסוגוא
,םייניעה תואירבב הכימתל ודקובאב ןיאטול
(2) בלה תמושתו ןורכיזה רוופישל
...רקחמ


2018 סרמ
(7) לכשמ תנמל ןיאטול תמר ןיב רשקה
University of Illinois at Urbana-Champaign-ב רקחמ
םע ,םינש 45 דע 25 ינב שיא 114 ופתתשה וב ,ב"הרא
אצמ (Obese) תינלוח הנמשהו (Overweight) רתי לקשמ
(Eye & Brain) חומבו ןיעב תוהובג (Lutein) ןיאטול תומרש
.תוהובג (IQ) לכשמ תומרל יאמצע ןמס תווהמ

Nutrients


2018 טסוגוא
רתוי תצרמנ תינפוג תוליעפל הרושק ההובג ןיאטול תמר
וליג הילרטסוא Uni. of South Australia-ב םירקוח
(Lutein) ןיאטול לש תוהובג זוכיר תמר ןיב רישי רשק
רבד םהירבדל .(Physical Activity) תינפוג תוליעפ רתיו
תוינורכ תולחמ תעינמב ןיאטולה דיקפת לע זמרמ הז
.(Chronic Disease Prevention)

ןיאטולה תבצמ תא ןה ודדמש םירקחמ 135 והיז םירקוחה
םויק וקדב ןירקחמ 17 קר םכותמ ,תינפוגה תוליעפה תאו
.םיינשה ןיב רשק

ןיאטול ומר םאה :ןונגנמה יבגל הלאשה לע תונעל רתונ
ןיאטול תמרש וא תינפוג תוליעפ ידי לע תלעפומ הובג
רתוי ךורצל הייטנו תינפוג רתי תוליעפ לע הדיעמ ההובג
.תינפוג םיליעפ תוחפ רשא ולאמ תוקריו תוריפ

Nutrients


2018 רבמצד
ןיאטול טנדיסקוא-יטנאה םוסקימ
...ירקוח


2019 ראורבפ
ןויריהה ךלהמב ןיטנסקאיזו ןיאטול ידיקפת
םירשאמ ב"הרא Nebraska Medical Center-ב םירקוח
יכ רמאנ םהב ,2017-ב דוע לרענש רקחממ םיאצממ
םייוצמ (Lutein and Zeaxanthin) ןיתנסקאיזו ןיאטול
(Umbilical Cord Blood) ירובטה םדבו (Placenta) הילישב
.רחא (Carotenoid) דיאונטורק לכמ רתוי

Nutrients


2019 יאמ
םירגובמב רתוי בוט ןורכיזל תורושק ןיאטולה תומר
University of Illinois Urbana-Champaign ירקוח
רופישל תורושק םדב (Lutein) ןיאטולה תומר יכ םיחוודמ
ףדוע לקשמ םע םירגובמב (Memory) ןורכיזה דוקפית
.(Obesity) תינלוח הנמשה וא (Overweight)

וא ףדוע לקשממ םילבוסה םישנא יכ םיריבסמ םירקוחה
תינוצמיח הקעל רתוי םישיגר תינלוח הנמשהמ
תינורכ תקלד לש ההובג המר בקע (Oxidative Stress)
ןמוש תמקר ףדועל הרושקה (Chronic Inflammation)
.(Excess Adipose Tissue)

תוריפ תכירצ ידי לע תינוצמח הקעו תקלד תיחפהל ןתינ
רישע תויהל תובורק םיתיעל יושעש ןוזמ ,תוקריו
.(Carotenoids) םידיאונטורקב

Nutrients


2019 טסוגוא
(9) היצינגוקה תא םירבגתמ ןיטנסקאיזו ןיאטול
ב"הרא University of Georgia-ב ךרענ רשא רקחמ
ןיטנסקאיז-וזמו ןיטנסקאיז ,ןיאטול יכ אצמ
(Lutein, Zeaxanthin, and Meso-Zeaxanthin)
םייביטינגוק םיעוציב לש םירטמרפ רפסמ רבגתל םייושע
(Attention) בל תמושתמ - (Cognitive Performance)
.(Processing Speed) דוביע תוריהמ דעו (Memory) ןורכיזל
.םיאירב םיריעצ 59 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב

Behavior & Physiology


2019 רבוטקוא
לורטסלוכ דירוהל רזוע ודקובאב ןיאטול
...רקחמ

.