ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lutein & Zeaxanthin
םיצופנה םיבוהצ םידיאונטורק ינש םה ןיתנסקאיזו ןיאטול
םילכוא םהב רשא ולאב רקיעב ,םינועבצ תוקריב דחוימב
השורד ןכלו ןמושב םיסיסמ םהינש .םיקוריה םילעה תא
.תואיכ םלכעל ידכ יתנוזת ןמוש לש ותוחכונ

םה .המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא םה ןיתנסקאיזו ןיאטול
רקיע רשאכ ,(Eyes) םייניעב הלודג תיסחי תומכב םייוצמ
.(Lens) השדעבו (Retina) תיתשרב ווצמ זוכירה

ןוכיס הניטקמ םהינשמ הלודג הכירצ יכ וליג םירקחמ
תירלוקאמ תונוונתהו טקרטק/דורי ומכ ,םייניע תויעבל
ינפמ םייניעה לע םיניגמ םהש ךכב ,(ליגב היולתה)
,(Aging) תונקדזהו (Oxidative Damage) ןוצמיח יקזנ
רוא ןנסל םרשוכ לודג דחוימבו רוא ידי-לע םימרגנה
.(UV light) לוגס-הרטלוא

רוסחמ
ךכב ,ךוראה חווטב עיפשמ ןיתנסקאיזו ןיאטולב רוסחמ
םינוש םיגוסו בל תלחמ ומכ ,תוינורכ תולחמ םרוג אוהש
ןיא הניא ןיתנסקאיזו ןיאטול לש רתי תכירצל .ןטרס לש
.תילילש העפשה

ןיאטול לש םתגיפס תלוכיב עוגפל תולולעש תולחמ
...ןמושה תגיפס תלוכי תוליבגמש תולחמ ןה ןיתנסקאיזו
(Pancreatic Enzyme Def.) בלבל םיזנאב רוסחמ
ןורק תלחמ
קאילצ תלחמ
(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
הביקהמ קלח לש תיחותינ הרסה
(Gall Bladder Disease) הרמ סיכ תלחמ
(Liver Disease) דבכ תלחמ

רוסחמ ימרוג
ןושיע
לוהוכלא תייתש
לורטסלוכ תדרוהל תופורת
חמוצהמ םילורטסב תרשעומ הנירגרמ
הרטסלוא
םירחתמ םינוש םידיאונטורקש הארנ .ןיטורק tטב ףסות
ףוגב םתגיפס לע 
ןיבוס ,ראוג ,ןיטקפ ומכ ,םייתנוזת םיביס יריתע תונוזמ
(Cellulose) תיאתו הטיח 

םיקסועה ולאל דחוימב ליעוהל יושע ןיאטול ףסות
שמש תנירקל תופשחנ םייניעה םהב תועוצקמב
.בשחמו היזיוולט יכסמ לומ בר ןמז םידבועלו


תורוקמ
,(Brussels Sprout) םינצינ בורכ דחוימב ,תוקריו תוריפ
,(Pea) הנופא ,(Turnip) תפל ילע ,תיברע הסח ,דרת ,בורכ 
.(Red Paprika) המודא הקירפפו סרית ,ילוקורב 
.(Tagetes) סטגטו ריזנה עבוכ ,לותחה ינרופיצ יחרפ
ותומכש ףא ,ןיאטולה לש תיגולויבה ותונימז .הציב ןומלח
.םירחא ןוזמ תורוקמל סחיב הברהב הלודג ,הנטק הציבב 

לכב וא דרתב ןיאטולה לש תיגולויבה ותונימז תא לידגהל ידכ
וא תיז ןמש טעמ לכאמל ףיסוהל ץלמומ ,רחא יחמצ רוקמ
.תקסורמ השק הציב טעמ

ןוסחיאו לושיב תעפשה
םהב ןיאטולה תלוכת תא ןיטקמ תוקרי ילע לש ךשוממ לושיב
.הלוע לושיבה תרוטרפמט רשאכ הרוק ןכו
.ןיאטולה תלוכת תא אוה םג ןיטקמ ךשוממ ןוסחיא

...ואר
...2 'דח ...1 'דח ןיתנסקאיזו ןיאטול

.