תושדח - ןפוקיל
Licopene - News


...ןפוקיל ואר

2005 ראורבפ
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןפוקיל
הילרטסוא 'תרפ Curtin University of Technology-מ םירקוח
םטירפת םע תינומרעה ןטרס ילוח 130 לש םטירפת תא וושיה רשא
לודיג םע תחופו ךלוה וז הלחמל ןוכיסש וליג םיאירב םירבג 274 לש
ןיטורק-הטב ,(Alpha-Carotene) ןיטורק-הפלאו ןפוקיל תכירצ
.(Beta-Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק-הטבו

ןוכיסב ויה ןפוקיל לש רתויב ההובגה המרה האצמנ םמדב רשא ולא
המרה האצמנ םמדבש ולאל סחיב ,הלחמל 80% רועישב תחפומ
.ולא הנוזת ירמוח לש רתויב הכומנה

International Journal of Cancer


2006 לירפא
E ןימטיוו ןפוקיל תבורעת
...ירבדל


2006 טסוגוא
רוהט ןפוקיל לע תופידע תוינבגע
,רוהט ןפוקילב שומיש ינפ לע תופידע (ןהירצומ דחוימבבו) תוינבגע
רשא םיפסות ללוכ ,תוינבגע לע םיססובמ רשא םירצומ תכירצ ךא
.לכמ םיבוטה םה םירחא םידיאונטורק בולישב ןפוקיל םיליכמ

הלודג ןפוקילה לש (Bioavailablity) תיגולויבה ותונימזש עודי
עבקנ םרט ךא ,תולשובמ וא תודבועמ תוינבגעה רשאכ רתוי
.ותונימזל םיילמיטפואה םיאנתה םהמ
תואצות ןחב ב"הרא UC Davis Health System ידי-לע ךרענש רקס
ןהירצומו תוינבגע לש םהיתועפשה וקדבנ םהב ,םיינילק םייוסינ לש
.ןטרס תולחמ ינפמ הנגהו םדב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר לודיג לע

תומר ,DNA-ב םיקזנ לע םיעיבצמ רשא םינמס וקדבנ ולא םייוסנב
הלוע ולא םירקחמ םוכיסמ .PSA תומרו LDL לורטסלוכ ןוצמיח
,קרמ ומכ ,תוינבגע לע םיססובמ רשא םילכאמ לש הנותמ הכירצ יכ
םע דחי םיכרוצ םתוא ,תויבגעמ תואקשמ וא ץימ ,קסר ,תיחמ
תומרב לודיגל םימרוג ,ודקובא וא תיז ןמש ומכ ,םייתנוזת םינמש
.ןפוקילה תמר דחוימבו םדב םידיאונטורקה

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמטפס
ןפוקילל רוקמכ חיטבא
החתופש (Watermelon) חיטבאמ ןפוקיל יוצימל השדח הטיש
היושע ב"הרא Agricultural Research Services ינעדמ ידי-לע
ירצומב ןפוקילל רוקמכ היינבגעה לש התונוילע ינפב רגתא דימעהל
.םייתנוזת םיפסותבו ןוזמ

רשאמ הלודג חיטבאב ןפוקילה תומכ יכ עודי היה םינעדמ ירבדל
השדחה הטישה .ונממ ויוצימב ישוקה התיה הייעבה ךא ,היינבגעב
.קסרלו הקבאל חיטבאה לש ודוביעל המיאתמ

,הבאיוג ומכ ,תוריפמ ןפוקיל יוצימל םג הבוט וז השדח הטיש
וליגו חיטבא ינז 13 וקדב םירקוחה .הדורו תילוכשאו דרוה ירפ
.םיניעלג אלל חיטבא ינזב הייוצמ רתויב הלודגה ןפוקילה תומכ

Agricultural Research Services


2007 ראוני
בלחב םינימטיוה לע ןגמ ןפוקיל
...רקחמ


2007 סרמ
הינבגעה לש יטנדיסקוא-יטנאה החוכ תא םירפשמ םי-ימ
...םלודיג


2007 יאמ
?תינומרעה תטולב לש התואירבל ליעומ ןפוקיל םאה
University of Washington-מ רקוח דמע ושארבש ,ידוה רקחמ
תינומרעה ןטרסב םילוח 692-מ ףסאנש עדימ ןחב רשא ,ב"הרא
.תינומרעה תטולב לע הנגהב ןפוקילה לש ותוליעיב קפס ליטמ

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 ילוי
םישישקב ילטנמ דוקפית רפשמ ןיתנסקאז
...תרבגה


2007 רבמטפס
םדקתמ תינומרע ןטרס דגנ ןפוקיל
...רקחמ


2008 ראוני
הריפש תלדגומ תינומרע תטולבו ןפוקיל
...רקחמ


2008 ראורבפ
תינומרעה תטולב לע D ןימטיוו ץבא ,ןפוקיל תעפשה
...ןפוקיל


2008 ראורבפ
סגה יעמה ןטרס דגנ ןפוקיל
ןוכיס תלדגהל רושק רשא ןומרוה לש ויתומר לע עיפשמ ןפוקיל
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל
דנלוה םדרטסמא Netherlands Cancer Institute-ב םירקוח
םייושע ןפוקיל יפסות יכ ,שיא 71-ב תוימס לופכו רקובמ ןחבמב ,וליג
םירשקנש
IGFBP-2-ו (BP)-1 ינובלח לש םהיתומר תא לידגהל
ןיטקהל יושע הז אצממ .ןטרסל ןוכיסל רושקש ,IGF לודיגה םרוגל
.תורחא ןטרס תולחמלו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס

תיתחפשמ הירוטסיה ילעב ,םישנ 31-ו םירבג 40 ופתתשה רקחמב
סגה יעמה לש המונדא לש ישיא רבע ילעבו סגה יעמה ןטרס לש
.(Colorectal Adenoma)

American Journal of Clinical Nutrition


2008 לירפא
רתוי ןימז םימיוסמ םינזמ תוינבגעמ ןפוקיל
רתוי הנימז (Orange Tomatoes) תומותכ תוינבגעב ןפוקיל תלוכת
הנושה ימיכה בכרהה בקע - (Bioavailable) תיגולויב הניחבמ
ףותישב ARS-ב רקחמ הליג תאז ,תומודא תוינבגע תמועל - ןהב
.ב"הרא University of California ירקוח םע הלועפ

וללכש םירהצ תוחורא םוי ידמ ולבקש םירגובמ 21 ופתתשה רקחמב
.תומותכ תוינבגעמ וא תוליגר תוינבגעמ םרג 300 לקשמב בטור

תומותכה תוינבגעהמ ןפוקילה תגיפסש וארה וכרענש םד תוקידב
.תומודאה תוינבגעה תמועל 2.5 יפ ההובג התיה

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2008 לירפא
םינפבמ רועה לע ןגמ ןפוקיל
לע ןגהל היושע ,ההובג ןפוקילה תלוכת ובש ,תוינבגע קסר תכירצ
.(Sunburn) שמש תויווכ ינפמ רועה
םישנא יכ וליג הינטירב Universities of Newcastle-ב םירקוח
רתוי 33%-ב ,ךכ-בקע ,םינגומ ואצמנ תוינבגע קסר וכרצ רשא
.הרקב תצובקל האוושהב ,שמשה תנירק ינפמ

,תועובש 12 ךשמב ,םוי ידמ ולבק רשא שיא 20 ופתתשה רקחמב
ףשחנ םרועו תיז ןמש םרג 10 םע דחי ליגר תוינבגע קסר םרג 55
.ופוסבו רקחמה תליחתב ,(UV) לוגס-הרטלוא תנירקל

הליג תיזה ןמש םע תוינבגעה קסר תא וכרצ רשא ולא לש םרוע
לעב םדקמ םרקל האוושהב ,הנירקה דגנ רתוי ההובג תודימע
.1.3 הנגה

םיישפוח םילקידאר לש םלורטינל הז הנגה רשוכ םיסחיימ םירקוחה
תובקעב םירצונ רשא ,(Reactive Oxygen Species) ROS גוסמ
.רועה הנבמב םיעגופו שמשל רתי תפישח

British Society for Investigative Dermatology Annual
Meeting


2008 יאמ
תוינבגע לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תרבגה
...רקחמ


2008 ילוי
םיניטאטס ומכ ליעי ןפוקיל
...רקחמ