תומיר תועצמאב לופיט
Maggot debridement Therapy
םיליטמה) םיקוריה רשבה יבובז (םילחז) תומירב ןומטה יופירה חוכ
.תובר םינש הזמ רכומ (יח רשבב םהיציב תא
ומש 16-ה האמבו הנש 1,000 ינפל דוע םהב ושמתשה היאמה ינב
,רתוי בוט ומילחה ,תומיר וצרש םהיעצפש םילייחש ,ךכל בל םיאפור
(Myiasis) סיזאימ ארקנ םיבובז ילחז םוהיז .םירחא םיעוצפ תמועל
(Maggot debridement therapy)
-ויב ארקנ ,תוקולעו תומיר ומכ ,םייח םימזינגרואב יאופר שומיש
.(Biotherapy) הייפרת

תמועל ,התמ רשב תמקר תולכוא ולא תומיר
.יח רשב תמקר תולכואה ,םירחא םיבובז תומיר
תא תולכוא ,רועפה עצפב תוחתפתמ תומירה
תוינלטקה תבוכרת וב תוליטמו וב תמה רשבה
.םיקדייחל
תוסעמ ןה ,העוגפה המקרב ןתעונת ידכ ךות
ידכ ,ףוסבל תוקלתסמו תונידעב רוזיאה תא
.םלגתהלו ןתוחתפתהב ךישמהל
.םייח-ילעבב לופיטל םג בוט תומירב שומישה
ךרוא .רועל תחתמ תורפחתמ ןניא רשא תומירב קר שומיש השענ
,יעיברה םויב ,המויס םעו מ"מ 2 דע 1 ןתלועפ תליחתב תומירה
.מ"ס 1 ןכרוא

רשא ,םיינורכ םיעצפ יופירל תשמשמ תומיר תועצמאב יופירה תטיש
,רביא תעיטק ךכ תענמנ םיתיעלו תולבוקמ םיכרדב אפרהל םינאממ
.הקיטויביטנאב שומישו םיחותינ ומכ ,םיינרדומ םיעצמא תורמל
.יוטיח ךילהת תומירה תורבוע תומירה ןהב שומישה ינפל


ראשש רחאל) הווקית לכ הספא רשאכ אל ,טוקנל שי וז הטיש
!בצמה תורדרדיה ינפל אלא ,(אוושל וסונ תוטישה
.תרחא הטיש לכב רשאמ ,רתוי רהמ ךכ םיאפרנ םיעצפ
.תולבוקמה תוטישה ראש לכמ הלוזה איה וז הטישש ןייצל שי

,םילגר יביכמ םילבוסה תרכוס ילוחב לופיטב המצע החיכוה הטישה
.הקיטויביטנא ינפב םידימע םיקדייח םירבטצמ הב הרומח הייעב

תושירפמ ןהש ,איה הרבסה .ןיידע ןיא תומירה תלועפל יעדמ רבסה
רבד ,רתוי תיסיסבל עצפה תביבס תא תונשמו םייטויביטנא םירמוח
.דורשל םיקדייחה תלוכי תא ענומה
הקזח תבורעת תושירפמ ,םיימוי םוי ךות םלגתהל תודמועה תומיר
םימיזניא ,(Proteolytic enzymes) םייטילואיטורפ םימיזניא לש
המקיר םיקרפמ ,(Collagenase) זנגלוק ומכ ,םינובלח םיקרפמה
.ךילהתה תא ךכ םיציאמו הצחמל תילזונל התוא םיכפוהו התמ


תומירב םירחא םישומיש
תרגסמב שומיש ןהל שי ,תומירב יאופרה שומישל טרפ
.תוומה ןמז תעיבק :םיעשפ חונעיפב ,קוחה תפיכא
םיליטמה םיבובז תומיר לש ליג תעיבקב השענ רבדה
.תמה תפוגב תולגתמה ,(Blowflies) רשבב םהיציב
.(Forensic Entomology) תיטפשמ היגולומטנא/םיקרח תרות וז