הסוס בלח
Mare's milk
ידילי תא םינשב תואמ הזמ שמשמ הסוס בלח
תוצראב םג ןיינע וב ררועתה הנורחאל .הילוגנומ
.הינמרג ןשארבו תונוש
םישיגרה םידלי רובע ,הרפ בלחל ףילחתכ ררועתה וב ןיינעה רקיע
.זוקלל תוליבס יא :ואר .ול

הסוסה בלח בכרה
.זוחא 1.6 דע 1.2 ןמוש
.1.2% (בלח רכוס) זוטקל :רכוס
.1.2% (Casein) ןיאיזק :ןובלח
...םילרנימו םינימטיו
,B12 ןימטיוו B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,A ןימטיו ,C ןימטיו תלוכת
.הרפ בלחב רשאמ ,הסוס בלחב רתוי ההובג
בושח דיקפת הל ,(Orot acid) תורוא תצמוח שי הסוס בלחב
.דבכ יאת שודיחו הנגהב     
תומכב (Carnitine) ןיטינראק שי הסוס בלחב
.הנוזת תת תעינמל תוקוניתל השורדה     

תושדח
1986 רבמבונ
תוסוס בלח לש ילרנימה בכרהה
תפוקת תעב הסוס בלח בכרהב םילחה םייונישה תא קדבש רקחמ
,רפא :ןטק בלחב וקדבנש םיאבה םיביכרמה זוכירש אצמ ,הקנהה
אל בלחב ןגלשאהו ןרתנה זוכיר .ץבאו תשוחנ ,םויזנגמ ,ןחרז ,ודיס
.הנתשה

2000 יאמ
םידליב תיגרלא תושיגר
המור University La Sapienza-ב ךרענש רקחמ
,םידליב ,הסוס בלחל תיגרלא תושיגר קדב הילטיא
.הרפ בלחל היגרלא םהל
,הרפ בלחל בוט ףילחת שמשל יושע הסוס בלחש תוארמ תואצות
.םידליה תיברמ רובע
בלחל תוליבסה תדימ תא ,שומישל םדוק ,ןוחבל ץלמומ ,תאז םע
.(Titrated oral challenge test) תילארוא הקידב תועצמאב ,הסוס

1996 ינוי
הסוס בלחב םינובלחל היגרלא
םינובלחה םהמ קדב הינמרג Ulm תטיסרבינואב רועה תולחמ ףגא
הילעה תובקעב ךרענ רקחמה .םוח ייונישל םישיגרה ,הסוס בלחב
הסוס בלח תעפוהו םינוש םילפטמ ידיב ,הז בלחב שומישב הלודגה
.הינמרג יבחרב תואירב תויונחב
דועב ,הסוס בלחל תיגרלא האצמנש 51 תב השא ורתיא םירקוחה
.תושיגר לכ הל התיה אל הרפ בלחלש
לע עיבצמה רבד ,ותחתרה רחאל המלענ הסוס בלחל תושיגרה
.םוחל ,הסוסה בלחב םינובלחה תושיגר

2006 ילוי
רוע תולחמל הפורתכ הסוס בלח
,הסוסה בלח תונוכת תא וקדב הינמרג Jena תטיסרבינוא ירקוח
,(Neurodermatitis) סיטיטמרדוריונל העינמו יופיר יעצמא שמשמה
.רועה לש המתסאה תלחמ תורוצמ תחא
תכרעמל םיעייסמ ,בלחב םייתקלד יטנאו םיילאירטקב יטנא םירמוח
.תויתקלד רוע תולחמ לש םירקמב ןוסיחה

רשא העפות ,הסוסה בלח לש ולא תונוכתמ םינהנ םילוחה לכ אל
.תולבוקמ תופורתב רבודמשכ םג תרכומ
.30% רועישב ,הלחמה ינימסתב הבטה הלח םינייסנהמ 1/3-ב