לגורקימ רונת
Microwave oven
הרדגה
ןוזמ םילשבמ וא/ו םירישפמ ותועצמאב רישכמ אוה לגורקימ רונת
.ןוזמל םירדוחה דאמ הובג רדתב םילג ,לגורקימ תנירק תועצמאב
אלל תוענ ,וז היגרנא תוגפוס ןוזמב רכוסו ןמוש ,םימ תולוקלומ
.םוח ךכ תורצויו ףרה
הטילפ ענומו היגרנאה תא רצוא ,רישכמה תלד ללוכ ,לושיבה את
.רישכמל ץוחמ לא

דיחא יתלב םומיח
סנכוהו רבכ לשובש ןוזמ םומיחל בורל שמשמ לגורקימה רונת
םמחתמ וניא אוה ךרדבש ,רצק הכ ןוזמה לושיב ןמז .רוריקל
םייקדייח ימוהיז דימשהל ידכ ךכב יד ןיא ןכלו דיחא ןפואב
.ןוזמ לוקלק עונמלו

ןהו רישכמה תלועפ תטיש ללגב ןה ,דיחא וניא ןוזמה םומיח
םינושה ויביכרמב תוגפסנה תונושה היגרנאה תויומכ ללגב
.ןוזמה לש

,ותנרקה ןמזב בבותסמ ןוזמה ,ןושארה םרוגה לע רבגתהל ידכ
.תונוש תויוזמו םוקמ לכל עיגת הנירקהש ךכ
ידי-לע ,לישבתה תא ןיכמש הז קפסל ךירצ ינשה םרוגל ןורתפ
.הווש רתוי וא תוחפ היהית וב היגרנאה תגיפסש ךכ ורודיס

תויולג תונכס
םמחתהל םילולעו רתויב הלודג הדימב היגרנא םיגפוס םימ
החיתרה תרוטרפמט תא רובעל םילולע םה .שרדנל רבעמ    
.וחתריש אלב השעמל    
החיתר הלולע ,לגורקימה רישכמ אצומ ןוזמה שגמ רשאכ    
!תויניצר תויווכ םורגלו ץצופתהל וז היומס    

,לגורקימה רישכמב ץצופתהל םילולע םיציבו םירוגס םילכ
.םהב םידא ץחל תורבטצה בקע    

!חקלתהל םילולע הדימה לע רתי םיממוחמה םירצומ

םילכב וא תכתמב םירטועמ הקימרק ילכב ,ףסכ ריינב שומיש
.לושיבה ןמזב תוצוצינ םורגל לולע ,תוכתמ םיליכמה    

.ןוזמב גפסיהל תולולע םייטסלפ םירמוחמ ןוזמ תופיטע

תורתסנ תונכס
יבגל םג ןוכנ רבדה .םייטויביטנאה ויביכרמ תא דבאי בלח .1
.תוקוניתל ןוזמ תולומרופ םומיח   
תעפשהב ןיטולחל תונתשמ בלחב ונימא תוצמוחש םג ןעטנ  
.ףוגל תוליער ךופהל תולולעו הנירקה  
ולאמ תונושה ,ןוזמב תוימיכ תובוגת תררוג לגורקימה תנירק .2
.ליגרה לושיבה ךילהתב וב תורצונה   
תכפוה לגורקימ תנירקש הנעט התלעוה םימיוסמ םירקמב   
.םינטרסמל ןוזמב םיביכרמ   
 

רישכמה תביבס לא לגורקימ תנירק
תרתומה הנירקה תומכ יבגל ןקת םייק 
אוצמל דאמ רידנ .ץוח יפלכ רישכמהמ 
.הז ןקתב דמוע וניאש רישכמ 
 
הדפקהו ןויקנ) לגורקימה רישכמ לש התואנ הקוזחת
.םייתואירב םיקזנ ענמת (ויקלח תומלש לע   
הנירק תגילז יוליגב םיליעי םניא הנירקה יאלג תיברמ
.לגורקימ רישכממ   

 

הטושפ תיתיב הקידב
התוא ועינהו רישכמל בורק טנסורואולפ תרונ וקיזחה 
.לעופ רישכמהש ןמזב ,וביבס טאל 
!הגאדל הביס שי ,תקלוד וא תבהבהמ הרונה םא 
 

תונורתי
לגורקימ רישכמב ןוזמה לש תיסחי רצקה םומיחה ןמז
.רתוי ךשוממו ליגר לושיב תמועל ,םינימטיו סרה ןיטקמ    

םיפיט
םירמוחבו (םיסכמ הז ללכב) םילכב שמתשהל ודיפקה
.לגורקימ רישכמב שומישל ודעונש     
םידא רוצאל ידכ ,לושיבה ילכ תא תוסכל ודיפקה
.לושיבה ןמז תא ךכ ןיטקהלו     
.םילזונ תוחפש המכב ושמתשה
.רתי לושיבמ ורהזיה
.םהב םייוצמ הנוזתה ירמוח תיברמ .תוקרי ףןליקמ וענמיה
שומישל ודעונ לגורקימל תונכומ תוחורא לש תוזירא
!תינש םהב שמתשהל ןיאו ימעפ דח