3 תושדח - וירצומו בלח
Dairy - News 3
(2) תרכוס דגנ ןמוש ריתע בלח
D ןימטיוו הרפ לש וניאש בלח
םירבשל ןוכיסו בלח תכירצ
(3) חומל הליעומ בלח תכירצ
ןוזמ תלערהב ןכסמ ימלוג בלח
(3) תרכוס דגנ ןמוש ריתע בלח
(4) תרכוסו קתוממ בלח הקשמ
המישנ תויגרלאל ססתומ בלח
(1) בלח ירצומו הקיטויבורפ
(2) בלחל היגרלאו הקיטויבורפ
(2) םד-ץחלו ץבש דגנ בלח 'מ
תיתכרעמ תקלד דגנו דבכל בלח
סיזורופואטסואו רשעומ בלח
המתסא דגנ ןגמ ירט קשמ בלח
ינגרוא בלחב 3-הגמוא
רתוי ןיזמ בלח תוחמש תורפ
ןומיא רחאל בלח
הניש דדועמ ןיאזק טזילורדיה
>ףסותבו בלחב םצעל ןדיס
םיזר םידליל אלמ-ןמוש בלח
ךומנ BMI-ל בלח ירצומ
דשה ןטרסו טרוגוי ,הניבג
םישנ תומצעל האירב הנוזת
(1) םד-ץחלל ןמוש 'ד בלח 'מו היוס
תוקוניתל בלח תואקשמ
ינטב ןמושו םירירשל בלח ירצומ
(1) חומה דוקפיתל בלח ירצומ
תורגבב תואירבל ריעצ ליגב בלח
(1) תרכוס דגנ ןמוש 'ד בלח ירצומ
לורטסלוכ הניטקמ הניבג
טואג דגנ בלח ירצומ
םיילטנמ םיעוציבל בלח ירצומ
ץבש דגנ ןמוש ילד בלח ירצומ
(1) תששעו ןויריהב הניבג תכירצ
ןטרס ינפמ ןגמ בלחה ןובלח
ערזה תוכיאו בלח ירצומ
דליל םויב בלח ילפס ינש
תומצעל בלח ירצומב תלעותה
בלח ןובלח ליכהל לולע ריגה קבא
(2) תששע תעינמב תורזוע תוניבג
םיינישל ,רקובה תחורא רחאל בלח
תוליפנ דגנו קזוחל בלח ירצומ
(2) חומל ,םיציבו בלחב ןיגרפסא
סיטירתראואטסוא דגנ בלח סוכ


...בלח ירצומו בלח ואר
...1 תושדח - וירצומו בלח ואר
...2 תושדח - וירצומו בלח ואר

 
2011 יאמ
תושישק םישנב םצעה תואירב תא תרפשמ האירב הנוזת
היושע (Dairy) בלח ירצומ תכירצ תללוכה האירב הנוזת
תושישק םישנב (Bone Health) םצעה תואירב תא רפשל
הדנק University of Toronto ירקוח .(Aging Women)
רשא םינותנב שמתשהש רקחמ תובקעב וז הזרכהב ואצי
לש תילרדפה תיעצבמה הקלחמה םתושרל הדימעה
.(US Department of Agriculture) ב"הרא

American Journal of Clinical Nutrition


2011 יאמ
(1) םד-ץחל םידירומ ןמוש ילד בלח ירצומו היוס
...רקחמ


2011 טסוגוא
תוקוניתל בלח תואקשמב ךרוצ ןיא
,(BfR) םינוכיס תכרעהל ינמרגה ילרדפה ןוכמה ירקוח
ןניא (Infant Formulas) קוניתל תולומרופ יכ םירסומ
תפסוה .(Cow's Milk) הרפ בלח ינפ-לע תופידע
הנוזתה ירמוחב הטילש-יאל תמרוג םילרנימו םינימטיו
בלחל האוושהב הנטק תומכ הנשי םקלחבו םינושה
תולומרופה ינרצי תנעט לע םג קלוח ןוכמה .הרפה
לש םתפסוהו םינובלחה תומכ תתחפהל יכ
תיבויח העפשה שי (Fatty Acids) ןמושה תוצמוח
(Obesity) רתי תנמשהל קוניתה ןוכיס תניחבמ
.וייח ךשמהב

NI


2011 טסוגוא
ינטב ןמוש םידירומו םירירש םינוב בלח ירצומ
תכירצ הדנק McMaster University ירקוח לש םהירבדל
היושע ימוי סיסב לע ינפוג לוגריתב תבלושמ בלח ירצומ
םירירש תיינבב עייסלו (Weight Loss) לקשמ תדרוהב רוזעל
ירצוממ םינובלח לש ההובג הכירצב רבודמ ,(Muscle Gain)
.בלח
םינובלחו (Calcium) ןדיסה תכירצ תרבגה םירקוחה ירבדל
.(Belly Fat) ינטבה ןמושב הדירי ריבגהל היושע הנוזתב
ינרצי דוגיא ידי-לע ןמומ ,םישדוח 4 ךשמנ רשא ,רקחמה
.Dairy Farmers of Canada ידנקה וירצומו בלחה

Journal of Nutrition


2011 רבמטפס
(1) חומה לש רתוי בוט דוקפיתל םירושק בלח ירצומ
הילרטסוא University of South Australia-ב רקחמ
:םדוק לודג רקחממ) שיא 972 יבגל םינותנ חתינש
הכירצש אצמ (Maine-Syracuse Longitudinal Study
הרושק (םויב םעפ תוחפל) בלח ירצומ לש הפוכת
.רתוי םיבוט (Mental Performance) םיילטנמ םיעוציבל

...ב ואצמנ םיילטנמה םידוקפיתב םירופישה
(Abstract Reasoning) תטשפומ הבישח
(Visual-Spatial Memory) יבחרמ-יתוזח ןורכיז
(Organization) ןוגריא
(Working Memory) הדובע ןורכיז

הנוזתה יביכרמל ולא םירופיש םיסחיימ םירקוחה
...םהב ,בלחה ירצומבש
(Vitamin D) D ןימטיו
(Phosphorus) ןחרז
(Magnesium) םויזנגמ

International Dairy Journal


2011 רבמטפס
תורגבב םייתואירב תונורתי תקפסמ ריעצ ליגב בלח תייתש
(Teenage) תורגבתההה ליגב בלח הברה תותושה םישנ
.םיכשמתמ םייתואירב תונורתימ תונהנ
תא ונחב ב"הרא סטסו'צסמ Harvard University ירקוח
הז רשק עובקל ידכ םישנ 37,000-מ הלעמל לש ןהינותנ
4 וכרצש ולאש אצמנ .םייתואירב םינוכיסו ןוזמ תכירצ לש
תחפומ ןוכיסב ויה ןתורגבתה ךלהמב םויב בלח ירצומ תונמ
טעמ וכרצש ולאל סחיב (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל
.בלח ירצומ
לקשמ לע ורמשו ןתורגבתהב וז הכירצב וכישמה ולא תורענ
.תואנ

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמבונ
2-גוס תרכוסל ןוכיס התיחפמ ןמוש לד בלח ירצומ תכירצ
(1) רבעמה ליג רחאל םישנב
רבעמה ליג רחאל םישנ 82,076 ופתתשה וב ב"הראב רקחמ
ירצומב הרישע הנוזת יכ אצמ (Postmenopausal Women)
ןוכיסה תנטקהל הרושק (Low Fat Dairy) ןמוש לד בלח
רבעמה ליג רחאל םישנב (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל
.(Obesity) רתי תנמשהמ תולבוסל דחוימבו
ןוכיס איה םג הניטקמ (Yogurt) טרוגוי תכירצ יכ אצמנ ןכ
.2-גוס תרכוסל

Journal of Nutrition


2011 רבמצד
האמחל האוושהב לורטסלוכ הניטקמ הניבג
ךשמנ רשא ,קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
תמר תא הניטקמ (Cheese) הניבג תכירצש אצמ ,תועובש 6
תכירצל האוושהב (LDL Cholesterol) LDL/ערה לורטסלוכה
תא הלעמ וניאו ההז ןמוש תלוכת תלעב (Butter) האמח
.הליגר הנוזתל האוושהב לורטסלוכה תמר
ופילחהש 69 דע 22 ינב םישנו םירבג 49 ופתתשה רקחמב
.האמחב וא הניבגב הליגרה םתנוזתב ןמושהמ 13%

US Journal of Clinical Nutrition


2012 ראוני
טואג דגנ בלח ירצומ
...רקחמ


2012 ראוני
םיילטנמ םיעוציב םיקזחמ בלח ירצומ
םייושע םויב בלח סוכ וא תוחפל דחא (Yogurt) טרוגוי
.(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה םע ביטהל
98 דע 23 ינב םישנו םירבג 972 ופתתשה רקחמב)
תיבחרמה הייארה תא ונחבש חומ תוקידב רפסמ ורבעש
(Working Memory) הדובע ןורכיז ,(Visual-Spatial Test)
.(Verbal Memory Test) ילולימ ןורכיז ןחבמו
רשא םירגובמ ,ליגל רשק לכ אלל ,יכ םיחוודמ םירקוחה
רתוי בוט םיחילצמ וירצומו בלח לש הלודג תומכ םיכרוצ
,חומה ידוקפית לש םירחא םינחבמו ןורכיז ינחבמב
.וירצומו בלח וכרצ אל ללכ וא טעמ וכרצש ולאל האוושהב

International Dairy Journal


2012 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןמוש-ילד בלח ירצומ
(Low-Fat Dairy Foods) ןמוש-לד בלח ירצומ תכירצ
ירקוח .(Stroke) ץבשל ןוכיסה תדרוהב עייסל היושע
ולא יכ וליג הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute
ןמוש יתחפומ הניבגו טרוגוי ןכו ,ןמוש-לד בלח םיכרוצה
ןוכיסב םייוצמ (Reduced-Fat Yogurt and Cheese)
ירצומ םיכרוצה ולאל האוושהב ץבשל 13% ןב תחפומ
ורטינ םירקוחה .(Full-Fat Dairy) אלמ ןמוש בלח
תוירלוקסו-וידרק תולחמ לש עקר אלל שיא 74,961
.םינש 10-כ ךשמב ןטרס

Stroke


2012 יאמ
(1) תודליה ליגב תששע התיחפמ ןויריהה ךלהמב הניבג תכירצ
לש הלודג הכירצ יכ וואצמ ןפי Fukuoka University ירקוח
ןוכיס ןיטקהל היושע ןויריהה ךלהמב (Calcium) ןדיסו הניבג
(Dental Caries) תששעו (Dental Decay) םיינישה ןובקירל
.ןהיאצאצו םישנ 315 ופתתשה רקחמב .תודליה ליגב
.םישדוח 50 רחאל בושו שדוח רחאל קדבנ תוקוניתה יניש בצמ

Fukuoka University


2012 רבוטקוא
ןטרס ינפמ ןגמ בלחה ןובלח
תונוכת תא ונחבש דנלוה University of Lund-ב םירקוח
ועיגה בלחב יוצמה Lactoferricin4-14/Lfcin4-14 ןובלחה
תוינטרס-יטנא תונוכת ילעב םניה בלחה ינובלח יכ הנקסמל
.(Anti-Cancer Properties)
בצק תא תיתועמשמ ןיטקה הז ןובלח יכ ואצמ םירקוחה
ףשחנש DNA-ל קזנ תיחפמ אוה ןכו ןטרסה לש לודיגה
.UV תנירקל

Journal of Dairy Science


2012 רבוטקוא
ערזה תוכיא תא הניטקמ בלח ירצומ לש הלודג הכירצ
...רקחמ


2012 רבמצד
דליל םויב בלח ילפס ינש
תא ךכב םילעיימ םויב בלח ילפס ינש םיתוש רשא םידלי
ירקוח .םהלש (Iron) לזרבהו (Vitamin D) D ןימטיו תומר
יהמ אוצמל ושקיב הדנק וטנורוט St Michael's Hospital
םינש שמח דע םייתנש ינב םיאירב םידלי לעש בלחה תומכ
.םידלי 1,300 ופתתשה רקחמב .תותשל
הרפ בלח לש תולודג תויומכ םיכרוצה ולא יכ ררבתה
המר ךא ,ההובג D ןימטיו תמר ילעב םה (Cow's Milk)
םויב בלח ילפס ינש תכירצ תאז תמועלוו לזרב לש הכומנ
.םינקית לזרב ירגאמו D ןימטיו תומר לע תרמוש

Pediatrics


2013 ראורבפ
הווש הדימב תומצעל םיליעומ םניא בלח ירצומ
ב"הרא ןוטסוב IFAR at Harvard Medical School ירקוח
םצעה תופיפצו בלח ירצומ לש םתכירצ ןיב וושיה רשא
ירצומ לכ אלש וליג (Bone Mineral Density /BMD)
(Bone Strength) םצעה קוזיחל הווש הדימב םיליעומ בלחה
.דלשה לש םימיוסמ םיקלחב רבודמשכ
תסמ תלדגהל םירושק (Yogurt) טרוגויו בלח םהירבדל
.(Hip Fracture) ךריב םירבשב רבודמשכ אל ךא ,םצעה
(Fluid Dairy) רגינ בלח ירצומ ןיב יבויח רשק אצמנ אל
.(Spine BMD) הרדישה דומעב םצעה תופיפצו
(Ice Cream) הדילג ומכ ,תנמש ירצומל יכ וליג םירקוחה
.םצעה תופיפצ לע תילילש העפשה תויהל הלולע
Framingham Offspring Study רקחממ רזגנש רקחמב
.שיא 3,212 ופתתשה

Archives of Osteoporosis


2013 יאמ
םינימסתל םורגלו בלח ןובלח ליכהל לולע ריגה קבא
בלחל היגרלא םע םידליב םייתמישנ
קבא לוטנ ריגב שמתשהל םויכ םיפידעמ םיבר םירומ
תותיכ תאו םהידי תא רומשל ידכ (Dustless Chalk)
ינימסתל םורגל הלולע וז הריחב יכ ררבתמ .תויקנ
םיטנדוטסב (Asthma) המתסאו (Allergy) היגרלא
.(Milk Allergy) בלחל היגרלאמ םילבוסה

שמשמ ,בלחב יוצמה ,(Casein) ןיאזק ןובלחהש ררבתמ
התיכה ריואב אשינ אוה ,ולא םיריג רוצייב תובורק םיתיעל
ךכל םינימסתה .ותוא םיפאושה ולא ייח תא ןכסל לולעו
(Wheezing) םיפוצפיצ ,(Coughing) לועישב םיאטבתמ
תופסונ תועפות .(Shortness of Breath) המישנ רצוקו
(Nasal Congestion) ףאב שדוג ןה םרגיהל תולולעש
.(Runny Nose) תלזנו (Sneezing) שוטיע

Immunology & Annals of Allergy, Asthma


2013 ינוי
(2) תששע תעינמב תורזוע תוניבג
םייושע (Cheese) הניבג תועיבקב םיכרוצ רשא םישנא
.(Cavities) םיינישב םירוחל תחפומ ןוכיסמ תלעות קיפהל
Research Centre & Kothiwal Dental College-ב רקחמ
(Dental Plaque) קאלפה (pH) תויצמוח תגרד תא ןחב ודוה
תכירצ ירחאו ינפל 15 דע 12 ינב םידלי 68 לש םהינישב
םירוחל ןוכיסל היצקידניא הווהמה םרוג ,םינוש בלח ירצומ
רכוס-אלל טרוגוי וא בלח תכירצש אצמנה .םיינישב
.הפב תויצמוחה תגרד תא וניש אל (Sugar-Free Yogurt)
תיתועמשמ הילע ומיגדה הניבג וכרצש ולא ,תאז תמועל
קורה רוצייב היילעה ללגב הארנכ ,הפב תויצמוחה תגרדב
הגרדש לככ .הניבגב הנגה תובוכרת םע בולישב (Saliva)
.םיינישב םירוחל ןוכיסה לדג ,5.5-ל רבעמ התייה וז

General Dentistry


2013 ילוי
םיינישה לע הניגמ רקובה תחורא רחאל בלח סוכ
ופתתשה וב ,ב"הרא וגאקיש Uni. of Illinois-ב רקחמ
קאלפה תורבטצה תא םצמצל ןתינ יכ אצמ ,םירגובמ 20
תייתש ידי-לע ,םיינישה ינפ-לע םיקדייחה דבור :(Plaque)
.(Breakfast) רקובה תחורא רחאל בלח לש הנטק סוכ
הירחאו קתוממ סקלפנרוק תרעק ולביק רקחמה יפתתשמ
החוראה רחאל בלחה סוכש אצמנ .םולכ וא םימ ,ץימ ,בלח
תורבטצה תא הניטקה (םיקתוממ םישבי רקוב ינגד הללכש)
.תיצחממ רתויב יצמוחה קאלפה
לורטינ ידי-לע הפה תואירב לע רומשל רזוע בלחש רבתסמ
.החורא רחאל םיינישב םילרנימה שודיחו הפב תוצמוחה

Journal of the American Dental Association


2013 טסוגוא
תוקזח בלח ירצומ הברה תוכרוצה תורגובמ םישנ
תוחפ תולפונו רתוי
,הילרטסוא University of Western Australia-ב רקחמ
םישנ יכ הליג ,85 דע 70 תונב םישנ 1,456 ופתתשה וב
,בלח ירצומ לש תוהובג תומר תוכרוצ רשא תורגובמ
הניבגו (Yogurt) טרוגוי :((םויב תונמ 2.2 תוחפל)
,רתוי הלודג תיללכ ףוג תסמ תולעב ןניה (Cheese)
םיבוט (Physical Performance) םיינפוג םיעוציב
.(Fall) הליפנל תיסחי ךומנ ןוכיסו רתוי

Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics


2013 רבמבונ
(2) חומל ינויח םיציבו רשב ,בלח ירצומב ןיגרפסא
הדנק University of Montreal-ב םירקוח לש םהירבדל
(Asparagine) ןיגרפסא (Amino Acid) ונימאה תצמוח
(Eggs) םיציב ,(Meat) רשב ומכ ,ןוזמ ירצומב היוצמה
הניקת תוחתפתהל תינויח (Dairy Products) בלח ירצומו
.(Brain) חומה
רובעל לגוסמ וניא ןיגרפסאהש םינייצמ םירקוחה תאז םע
יאתו (Blood-Brain Barrier) חומ-םד-םוסחמ תא בטיה
.ףוגה ידי-לע ןיגרפסאה רוציב ןכל םייולת חומה

Glossary/AA/Asparagine.htm

University of Montreal


2014 לירפא
ךרבה לש סיטירתראואטסוא תבכעמ םויב בלח סוכ
ואצמ ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital & Brigham ירקוח
ןמוש לד וא (Fat-Free Milk) ןמוש אלל בלח סוכ תייתש יכ
לש התוחתפתהה תא תבכעמ ,םוי לכב (Low-Fat Milk)
,(Osteoarthritis) סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
הלחמב תומדקתה םיווח (Cheese) הניבג םילכואה ולא
.הלחמה לע העפשה ןיא לכ (Yogurt) טרוגוי תכירצלו
.םירבג יבגל אל ךא ,םישנ יבגל םינוכנ ואצמנ ולא םיאצממ
םירבג 888 ופתתשה ,םישדוח 48 דע ךשמנש ,רקחמב
.(םייכרב 3,064) םישנ 1,260-ו

Research & Arthritis Care


2014 רבמטפס
(2) תרכוס ינפמ הניגמ ןמוש ריתע בלח לש הלודג הכירצ
הידבש ומלמ Lund University Diabetes Center ירקוח
,הלודג (High-Fat Dairy) ןמוש ריתע בלח תכירצ יכ םיחוודמ
2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע (םויב תונמ 8-מ רתוי)
ןמוש ילד בלח ירצומ תכירצל .23%-ב (Type 2 Diabetes)
,רקחמב .המוד העפשה התייה אל (Low-Fat Dairy)
.74 דע 45 ינב שיא 26,930 ופתתשה ,םינש 14 ךשמנש

European Ass. for the Study of Diabetes 2014 Meeting


2014 רבוטקוא
D ןימטיוב רוסחמב םידלי ןכסמ הרפ לש וניאש בלח
...םידלי


2014 רבוטקוא
יהשלכ הביסמ התומתלו םירבשל ןוכיס הלידגמ בלח תכירצ
דחוימבו (Dairy Products) בלח ירצומב הריתע הנוזת
םייטורופואטסוא םירבשל ןוכיס הניטקמכ תבשחנ ,בלח
.(Osteoporotic Fractures)
61,433 ופתתשה דחאב ,הידבשב וכרענש םירקחמ ינש
ינב םירבג 45,339 ופתתשה ינשבו 74 דע 39 תונב םישנ
רתיל הרושק ההובג בלח תכירצ יכ תעכ ואצמ ,79 דע 45
.םישנבו םירבגב התומת לש הובג רועישו םירבשל ןוכיס

BMJ


2015 סרמ
חומל הליעומ בלח תכירצ
...רקחמ


2015 סרמ
ןוזמ תלערהל ןוכיס הלידגמ ימלוג בלח תייתש
Johns Hopkins Center for a Livable Future ירקוח
בלח תייתשב יתועמשמ ןוכיס םייקש וליג ב"הרא רומיטלוב
.(Unpasteurized Cow's Milk / רטסופמ יתלב) ימלוג
תוקלל 100 יפ לודגה ןוכיסב םייוצמ הז בלח םיתושה
םיתושה ולא תמועל (Foodborne Ilness) ןוזמ תלערהב
.רטסופמ בלח
רשא תובתכ 81-ו םירמאמ 1,000-ל בורק ורקס םירקוחה
בלח תכירצבש תונורתיבו םייתואירבה םינוכיסב וקסע
.(Raw Cow's Milk) ימלוג הרפ

(Microbial Contaminants) םיילאיבורקימה םימהזמה
,(Salmonella) הלנומלס םיללוכ בלחב םיצופנה
(Listeria) הירטסיל ,(Campylobacter) רטקבוליפמק
םיקדייח .(Escherichia coli O157:H7) ילוק היכירשא
(Foodborne Illness) ןוזמ תלערהל םורגל םילולע ולא
,םוח ,תואקה ,לושליש םיללוכ הינימסת .םדא-ינבב
.תוומו תוילכ תקיפס-יא ףא םיתיעלו תויוצווכתה
,םישישק םה ימלוג בלח תייתשל דחוימב םישיגר
.םידליו ןויריהב םישנ ,היוקל ןוסיח תכרעמ ילעב


2015 לירפא
2-גוס תרכוסל תחפומ ןוכיסו ןמוש יריתע בלח ירצומ
רשא ולא יכ םיחוודמ הידבש Lund University ירקוח
(High-Fat Dairy) ןמוש יריתע בלח ירצומ םיכרוצ
2-גוס תרכוסב תולחל 23%-ב ךומנ ןוכיסב םיאצמנ
.ןמוש יריתע בלח ירצומ טעמ םיכרוצה ולא תמועל
שיא 27,000 לש הנוזתה ילגרה תא ורטינ םירקוחה
.םינש 12 ךשמב 74 דע 45 ינב

American Journal of Clinical Nutrition


2015 לירפא
2-גוס תרכוסל םירושק םיקתוממ בלח תואקשמ
.Uni. of Cambridge School of Clinical Med ירקוח
םיקתוממ תואקשמ תכירצ ןיב רשק ואצמ הינטירב
/ קיישקלימ) הז ללכב ,(Sweetened Milk Drinks)
(Flavored Milk / םימעטב בלחו Milkshake
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסו
שיא 25,639 ופתתשה ,םינש 10.8 ךשמנש ,רקחמב
.רקחמה תליחת תעב תרכוס אלל

Diabetologia


2015 ילוי
המישנה יכרדב תויגרלא רפשמ יטויבורפ ססתומ בלח
םירסומ הניטנגרא (Danone) הנונד תרבח ירקוח
יטויבורפ ססתומ בלח יכ אצמ םירבכעב רקחמש
רפשל יושע (Probiotic Fermented Milk)
(Airway Allergies) המישנה יכרדב תויגרלא
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמב יוניש ידי-לע

British Journal of Nutrition


2015 ילוי
(1) הקיטויבורפה תוליעי תא םירפשמ בלח ירצומ
University of California at Davis ירקוח לש םהירבדל
(Probiotics) הקיטויבורפ לש התלועפ תחלצה ב"הרא
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ לש התואירב רופישב
םירמוח וא הקשמב ,ןוזמב הקלחב היולת תויהל היושע
לש ותלועפ תא וקדב םירקוחה .התוא םיאשונה םירחא
לש לדומב Lactobacillus casei BL23 יטויבורפה ןזה
.םירבכע ,(Colitis) סיטילוקה תלחמ

Applied and Environmental Microbiology


2015 רבמטפס
עונמל ידכ קוניתב יעמ יקדייח תונשל הלוכי הקיטויבורפ
(2) הרפ בלחל היגרלא
(Cow's Milk Allergy) הרפ בלחל היגרלא םע תוקונית
לופיט תובקעב הרפ בלחל םיליבסל ךופהל םייושע
תלומרופו (Hydrolysed Casein) ןיאזק תזילורטקלאב
תא הנשמ רשא (Probiotic Formula) הקיטויבורפ
.םהלש (Gut Microbiome) יעמה יקדייח תייסולכוא
וליג ב"הרא Uni. of Chicago Medical Center ירקוח
הרפ בלחל היגרלא םע תוקוניתב יעמה יקדייח תייסולכואש
,היגרלאה אלל תוקוניתל האוושהב תיתועמשמ תנווגמ הניה
וכפהש ולא .חתפמ יקדייח לש םינז רפסמ םירסח םה ךא
םיקדייח לש תוהובג תומר ילעב ויה הרפ בלחל םיליבסל
.(Butyrate) טאריטוב ירציימ

The ISME Journal


2015 רבמצד
(2) םד-ץחל רתיו ץבשל ןוכיס תיחפהל םירזוע בלח ירצומ
הדימב התיחפמ (Yogurt) טרוגוי דחוימבו בלח ירצומ תכירצ
.(Stoke) ץבשו (Hypertension) םד-ץחל רתיל ןוכיסה תא הבר
וא הזר בלח לש תפסונ תיעובש הנמ לכ םירקוחה ירבדל
ןוכיסה תנטקהל הרושק (Skim or Low-Fat Milk) ןמוש-לד
.תונקדזהה םע הלוע ךכל ןוכיסה תאז םע ,2%-ב םד-ץחל רתיל
ןוכיסה תא הניטקמ עובשב תפסונ טרוגוי תנמ לכ יכ םג אצמנ
ירצומ תכירצ יבגל האצמנ המוד העפשה .6%-ב םד-ץחל רתיל
.םירחא (Fermented) םיססתומ בלח ירצומו בלח
.םירגובמ 2,600-מ רתוי ופתתשה ,םינש 14.6 ךשמנש ,רקחמב

British Journal of Nutrition


2015 רבמצד
םיתיחפמו דבכה דוקפית תא םירפשמ בלח ירצומ
תיתכרעמ תקלד
ךשמנש ,ב"הרא הטוי Weber State University-ב רקחמ
תכירצ לש התעפשה תא ןוחבל הרטמל ול םש ,תועובש 6
.(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת לע בלח ירצומ
תיתכרעמ תקלד תיחפהל תרזוע בלח ירצומ תכירצ יכ אצמנ
(Liver Enzymes) דבכ ימיזנאו (Systemic Inflammation)
,ללכ-ךרדב ,םיכרוצ םניא רשא ,תילובטמ תנומסתמ םילבוסב
.םירבג 3-ו םישנ 13 ופתתשה רקחמב .בלח ירצומ

American College of Nutrition


2015 רבמצד
סיזורופואטסוא לע רשעומ בלח ירצומ תעפשה
דומעל (Fortified Dairy Products) רשעומ בלח ירצומ לע
םרוקמ רשא (Fractures) םירבש תעינמל לופיטה תיזחב
,הלעמו 60 ליג ינב ברקב (Osteoporosis) סיזורופואטסואב
.(Vitamin D) D ןימטיוו (Calcium) ןדיסב םרשוע בקע תאז

Archives of Public Health


2016 ראוני
המתסא ינפמ םידלי לע ןגמ ירט קשמ בלח
הינמרג ןכנימ Ludwig-Maximilians-Universitaet ירקוח
אוה דבועמ יתלבו ירט הרפ בלחש הדבועה תא ותמיא
3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש רתוי ההובג הלוכת לעב
ינגומוה ,(Pasteurized) רטסופמ בלח תמועל (Omega-3)
.(Low-Fat Milk) ןמוש לד בלח וא (Homogenized)
בלח םיתושש םידליה תיברמ עודמ הריבסמ וז הדבוע
.(Asthma) המתסאב םילוח םניא תועיבקב ירט קשמ
םירוזיאב םיררוגתמה םידלי 1,000 ופתתשה רקחמב
.םיירפכ

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2016 ראורבפ
ליגר בלחמ 3-הגמוא רתוי ליכמ ינגרוא בלח
םיארמ הינטירב Newcastle University-ב רקחמ יאצממ
ואצמ ינגרוא וניאשו ינגרוא בלח ןיב האוושה וכרעש יכ
רתוי 50% עצוממב שי (Organic Milk) ינגרואה בלחבש
יבגל םירקחמ 196 וללכנ רקחמב .3-הגמוא ןמוש תוצמוח
.םלועה יבחרב תומוקמ 260-מ רתוימ םייתנוזת םיכרע
(Iodine) דוי רתוי 74% שי ינגרוא בלחב יכ ןייצל שי
דוי ףדוע לש ןוכיסה יבגל הב בשחתהל שיש הדבוע
ןגמה תטולב לש רתי תוליעפ/תוליערל םורגל לולעש
.(Thyrotoxicosis)

British Journal of Nutrition


2016 ילוי
רתוי ןיזמ בלח תורציימ תוחמש תורפ
םירושקה םיצופנ םיימיכ םירמוח תוליכמה תוימוי תוטילח
(Calcium) ןדיסה תומר תלדגהל תומרוג רשוא תשגרהל
לש ןבלחבו (Holstein Cows) ןייטשלוה תורפ לש ןמדב
.התע הז וטילמהש (Jersey Cows) יזר'ג תורפ

Journal of Endocrinology


2016 טסוגוא
םייטילורטקלא תואקשמ ינפ-לע ןומיא רחאל ףידע בלח
ךרענ רשא ,םיריעצ םירבג 7 ופתתשה וב ,םצמוצמ רקחמ
הכירצשכ אצמ דנלריא קירמיל University of Limerick-ב
יטילורטקלא הקשמ ינפ-לע הפידע בלח לש הדודמ
(Sports Drinks) טרופס תואקשמ ,(Electrolyte Drink)
.תושבייתהו (Exercise) ינפוג ןומיא רחאל ,(Water) םימ וא

British Journal of Nutrition


2016 טסוגוא
הניש דדועמ ןיאזק טזילורדיה
תודלוחבו םירבכעב םינאירוק םירקוח תווצ ךרעש רקחמ
(Casein Hydrosolate) ןיאזק טזילורדיה בלחה ןובלחש אצמ
.תוילמינימ יאוול תועפות םע ,(Sleep) הניש דדועמ
.EKG-ה תוליעפ תדידמ תרזעב ושענ תוקידבה

Behavioural Brain Research


2016 רבוטקוא
םצעה תואירבל ,ןדיסה תמר תאלעהב םיהז ןדיס ףסותו בלח
וא (Fortified Milk) רשעומ בלח :ןוזמ ןיב לדבה ןיא
(Tablets) תוילבוט :ןוזמ ףסותל (Yogurt) טרוגוי
תאלעה םשל (Vitamin D) D ןימטיו + (Calcium) ןדיס
(Bone Health) םצעה תואירב ןעמל םדב ןדיסה תמר
.(Post-Menopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנב
,ב"הרא University of California, Davis-ב רקחמב
.רבעמה ליג רחאל םישנ 12 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש

Bone Reports


2016 רבמבונ
רתוי םיזר םידליל הרושק אלמ-ןמוש בלח תכירצ
יכ ואצמ הדנק וטנורוט St. Michael's Hospital ירקוח
,ןמוש 3.25% וב (Whole Milk) אלמ בלח םיתושה םידלי
האוושהב ,רתוי ההובג D ןימטיו תמר םמדבו רתוי םיזר
הזר בלח וא (Low-Fat Milk) ןמוש-לד בלח םיתושה ולאל
.(Skim Milk)

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ראורבפ
ךומנ BMI ילעב םה ההובג בלח ירצומ תכירצ םע םישנא
תעפשה תא וקדב דנלריא Food For Health Ireland ירקוח
(Body Fatness) ףוגה ןמוש לש םינמס לע בלח ירצומ תכירצ
.90 דע 18 ינב שיא 1,500-ב תילובטמה תואירבהו
ףוגה ןמושל רשק ןיא (Cheese) הניבג תכירצל יכ אצמנ
תכירצ יכ אצמנ ןכ .(LDL Cholesterol) ערה לורטסלוכל וא
(C-Peptide) יס-דיטפפ לש רתוי ההובג המרל הרושק הניבג
רבד (Insulin Sensitivity) ןילוסניאל רתוי הבוט תושיגרו
.רתוי הבוט תילובטמ תואירב לע הארמה

Nutrition and Diabetes


2017 סרמ
ותוא ןיטקמ טרוגויו דשה ןטרסל ןוכיס הלידגמ הניבג
תנמש תוניבגו (Cheddar Cheese) רד'צ תניבג תכירצ
ןוכיס לידגהל הלולע תולודג תויומכב (Cream Cheeses)
םלוא ,(Breast Cancer) דשה ןטרסב תוקלל השיאב
.הז ןוכיס ןיטקהל היושע (Yogurt) טרוגוי תכירצ
ב"הרא ולפאב Roswell Park Cancer Inst.-ב רקחמב
םישנ 1,237-ו דשה ןטרסב תולוח םישנ 1,941 ופתתשה
.ןתנוזת ילגרה לע וחווידש ,תואירב

Current Developments in Nutrition