2 תושדח - הקיסומ תייפרת
Music Therapy-News 2

םיטסיטוא םידליל הקיסומ
םיכשומל םירבג השוע הקיסומ
באכ דגנ הקיסומ+ינפוג לוגרית
ינפוג לוגריתמ האנהו הקיסומ
םד ץחל רתיל תופורת+הקיסומ
הרז הפש וא הקיסומ תדימל
הנישל רזע יעצמאכ הקיסומ
העימש ייוקל םידליל הקיסומ
הקיסומב יופצ יתלבל הרומתה
דומלל חומה תא העינמ הקיסומ
תויתריציב תעגופ הקיסומ
תויתריצי םשל הפידע הממד
םיגפ לש םחומ חותיפל הקיסומ
חומה לע הקיסומו דוקיר תעפשה
יחומ ץבש רחאל הקיסומ תייפרת
םירגבתמו םידליב ןואכיד תנטקה
ןוטניט דגנ היצקילפא
הקיסומו םייגרנימאפוד םינג
רצק הבוגת ןמז ילעב םיאקיסומ
היצינגוקל היצטידמ+הקיסומ
תישיא תמאתומ הקיסומ
היצנמידב ןואכיד תנטקה
הינרפוזיכסב הקיסומ תייפרת
ץבשמ תוששואתה זוריזל תויפרת
חומה הנבמו הקיסומ םע הדימל


...הקיסומ תייפרת ואר

2016 רבוטקוא
םיגפ לש םחומ חותיפל הקיסומ
םיגפ 60 ופתתשה וב ,ץייווש Unispital Zurich-ב רקחמ
אצמ ,(Premature Babies/Preemies/Fruehgeborene)
הרישו (Hum) םוזמז ומכ ,הקיסומ לש םיכר תולוק יכ
תוחתפתה תא םידדועמ (Harp) לבנ תניגנ וא (Singing)
םיגפה לש םתוהש תעב דוע ריעצה (Brain) חומה
.(Intensive Care Unit/ICU) ץרמנ לופיטל הדיחיב

(Noise) שער יכ הליג םדוק רקחמ יכ םינייצמ םירקוחה
.תוקונית לע םיבוהא םניא םימר תולוקו קזח
ךותב ומכ ,תשעור הביבסב והשש םיגפ יכ םג אצמנ
(Weight) לקשמב תוחפ ופיסוה (Incubator) רוטבוקניא
.הטקש הביבסב ויהש ולאמ

Nano


2016 רבוטקוא
תוכופה םיכרדב חומה תא םינשמ הקיסומו דוקיר
,International Laboratory for Brain, Music &-ב רקחמ
רמוחה הנבמ תא קדב הדנק לואירטנומ Sound Research
םינדקר לש םחומב (White Matter Structure) ןבלה
.הרשכה לכ אלל םישנאו (Musicians) םיאקיסומ ,(Dancers)

םיטלוב רתוי ויה םיאקיסומל םינדקר ןיב ולגתנש םילדבהה
םיבר םירוזיאב יוטיב ידיל ואב םהו תופצל היה ןתינש יפכמ
(Sensory Pathways) םיישוח םילולסמ הז ללכב ,ןבלה רמוחב
.(Motor Pathways) םיירוטומו

NeuroImage


2016 רבמבונ
יחומ ץבש ילפוטמב ךוראה חווטל הקיסומ תייפרתב תלעותה
קרוי וינ New York Uni. School of Medicine ירקוח
וקלש םישנאב השידח תילופיט השיג יכ םירסומ ב"הרא
העונת ,הקיסומ תייפרת תבלשמה (Stroke) יחומ ץבשב
תודקמתה ,(Encompassing Movement) תיפקיה
תיגולוכיספ החוור ,(Cognitive Focus) תיביטנגוק
תיתרבח תרושקתו (Psychological Well-Being)
.ךוראה חווטב םהל תרזוע (Social Interaction)

תונב תוצובק 5 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
ףוגה יצח קותישב םייתסהש יחומ ץבש רחאל ,םישנא 3
.(Hemiparesisq/Hemiplegia)

World Stroke Congress (WSC) 2016


2016 רבמבונ
םירגבתמבו םידליב ןואכיד הניטקמ הקיסומ תייפרת
ופתתשה וב ,הינטירב Bournemouth University-ב רקחמ
התיחפמ הקיסומ תייפרת יכ אצמ ,םירגבתמו םידלי 251
תויתוגהנתה תויעב םע םירגבתמו םידליב (Depression) ןואכיד
.(Behavioural & Emotional Problems) תוישגרו

ולביקש ,םינש 16 דע 8 ינב םיריעצו םידלי יכ ואצמ םירקוחה
תימצעה הכרעהה תא תיתועמשמ ורפיש הקיסומב לופיט
האוושהב ןואכידה תא יתועמשמ ותיחפהו (Self Esteem)
.הקיסומב לופיט ללכ אלש לופיט ולביקש ולאל

Journal of Child Psychology and Psychiatry


2016 רבמבונ
ןוטניט דגנ היצקילפא
Techniker Krankenkasse תינמרגה םילוחה תפוק רבוד
,(Tinnitracks) סקרטיניט היורקה ,השידח היצקילפאש עידוה
תערפה דגנ תלעופ ןופטרמס/םכחה ןופלטב הלעפהל
.(Tinnitus) סוטיניט/ןוטניט

דמונוס פא-טרטסה תרבח ידי-לע החתופש היצקילפאה
רשא הקיסומ לש תוקד 90 תוחפל העימשמו (Sonormed)
.(Hamburg) גרובמה ריעב תנכוש ,לפוטמה לע הבוהא
לפוטמה תא למוג היצקילפאב שומישה םיחתפמה ירבדל
.העימשה זכרמל עיגמה ינדרוטה לוקהמ
-ןזוא-ףא יאפור 30 ידי-לע הליחתב ןחבית היצקילפאה
.בחרנ שומישל עצותש ינפל ,ןורג

תפוק ירבחל הריחמש ,היצקילפאה האיצומ ןורקיעב
,ינדרוטה לילצה תא ,ורוי 19.90 אוה הינמרגב םילוחה
העימשה זכרמב בצע יאת לש רתי תוליעפ ידי לע םרגנה
םייוסינב המצע תא החיכוה איה .תעמשומה הריציהמ
היה הערפהה רדת רשאכ ,םינש 65 דע 18 ינבב םיינילק
.ץרה 8,500-ל תחתמ

Nano


2016 רבמצד
הקיסומו םייגרנימאפוד םינג ןיב רשקה
םישנאב עיפשהל םילגוסמ ,(Noise) שערו הקיסומ ומכ ,םילילצ
תושגרה לעו (Mood) חורה בצמ לע (דחא לכ לע הנוש ןפואב)
(Dopamine) ןימאפודה תמר תוסיו ידי לע תאז ,(Emotions)
לעב (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונ - (Brain) חומב
(Emotional Behavior) תישגרה תוגהנתהה לע הלודג העפשה
.תיטנג העפשה תברועמ םילילצה תעפשהב .חורה בצמ תוסיוו

םילוח יתב ינשב עצבתהש קרמנד Aarhus Uni.-ב רקחמ
םע תורושק שערהו הקיסומה תועפשה יכ הארה ,הילטיאב
הקיסומל תומרוגו תיטנג העבקנש ןימאפודה תוילנויצקנופ
.ותוא לקלקל שערו חורה בצמ תא רפשל

Neuroscience


2017 ראוני
רצק הבוגת ןמז ילעב םה םיאקיסומ
םיאקיסומ יכ אצמ הדנק Uni. de Montreal-ב רקחמ
הבוגת ינמז ילעב םה (Trained Musicians) םינמואמ
,יאקיסומ וניאש ימ תמועל רתוי רצק (Reaction Times)
עגמ לשו םייתעימש םינמיסל הבוגתב םלצא אצמנש יפכ
.(Responses to Auditory and Tactile Cues)

ןב ילמינימ ןויסינ ילעב ,םיאקיסומ 16 ופתתשה רקחמב
שיא 19-ו ,םינש 10-ו 3 םיליגה ןיב ןגנל ולחהש םינש 7
.םיאקיסומ םניאש

Brain and Cognition


2017 ראוני
תמדקומ תיביטינגוק הדירי םירפשמ היצטידמו הקיסומ
...ירקוח


2017 יאמ
תובא יתב יריידל תרזוע תישיא תמאתומ הקיסומ
היצנמיד ילוח
...ירקוח


2017 יאמ
היצנמידב ןואכיד הניטקמ הקיסומ תייפרת
דנלוה Leiden Uni. Medical Center ירקוח לש םהירבדל
הקיסומ תייפרתש הלוע (םירקחמ רפסמ זוכיר) הזילנא-אטממ
םע םילוחב (Depression) םיינואכיד םימוטפמיס הניטקמ
לע דבלב הטעומ העפשה הל שי ךא ,(Dementia) היצנמיד
.(Aggression) תונפקותה וא (Agitation) רועיס/טקש-יאה

לש העפשה האצמנ אל ללכ וא טעמ םג אצמנ הזילנא-אטמב
(Emotional Well-Being) תישגר החוור לע הקיסומב לופיטה
תויללכ תויתוגהנתה תויעב ,(Quality of Life) םייחה תוכיא וא
.(Cognition) היצינגוק וא ,(Overall Behavioral Problems)

םהב םירקובמ םייארקא םייוסינ 17 ינותנ וללכנ הזילנא-אטמב
.שיא 620 ופתתשה

Cochrane Database of Systematic Reviews


2017 ינוי
הינרפוזיכסב לופיטל המיאתמ הקיסומ תייפרת
יכ ואצמ היגברונ ןגרב Uni Research Health-ב םירקוח
לבוקמ לופיט בולישב (Music Therapy) הקיסומ תייפרת
(Schizophrenia) הינרפוזיכסב לופיט רפשל היושע
לש םרופיש ידי-לע יתפורתה לופיטה לשכנ םהב םירקמב
יתרבחה דוקפיתה ,(Mental State) ישפנה בצמה
.(Quality of Life) םייחה תוכיאו (Social Functioning)

.םירקחמה לכב תויבקע-יתלב ויה תועפשהה יכ ןייצל שי
הקיסומב לופיטב תושיגפה רפסמב היולת התייה האצותה
.לופיטה תוכיאבו
.םישדוח 6-ל שדוח ןיב וכשמנש םייוסינ 18 וללכנ רקחמב
.שיא 1,215 םהב ופתתשה לכה-ךסב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2017 ינוי
תוששואתה םיזרזמ הקיסומו בצק ,םיסוס תייפרת
יחומ ץבש רחאל
םיחוודמ הילרטסוא University of Newcastle ירקוח
בצק תויפרתו (Horseback Riding) םיסוס לע הביכרש
רפשל םייושע (Rhythm-and-Music Therapies) הקיסומו
(Strokes) יחומ ץבש ילוצינ לש (Perception) הסיפתה תא
,(Gait) הכילהה ןפוא ,(Recovery) תוששואתה יבגל
(Grip Strength) הזיחאה חוכ ,(Balance) לקשמה יוויש
.ץבשה רחאל םינש (Cognition) היצינגוקו

םינש 75 דע 50 ינב םיידבש םירבג 123 ופתתשה רקחמב
.ןכל םדוק םינש 5-ל םישדוח 10 ןיב יחומ ץבש ווחש

.Stroke


2017 ילוי
חומה הנבמ תא הנשמ הקיסומ םע הדימל
יכ ואצמ הינטירב University of Edinburgh-ב םירקוח
,תינפוג המישמ דומלל ידכ ,הקיסומ םע (Learning) הדימל
.חומה לש בושח קלח יתועמשמ ןפואב תחתפמ
תעימש ידכ ךות תיסיסב העונת תמישמב וסנתהש םישנא
(Structural Connectivity) תינבמ תוירושיק ומיגדה הקיסומ
ולאבו (Sound) לילצ םידבעמה חומה ירוזא ןיב תרבגומ
.(Movement) העונתב םיטלושה

,תועובש 4 ךשמנו שיא 30 ופתתשה וב ,הז רקחמ יאצממל
םוקישל ידיתע רקחמ לע תויבויח תוכלשה תויהל תויושע
.העונתב הטילש לש תמיוסמ הדימ ודביאש םילפוטמ רובע

Cognition & Brain


2017 טסוגוא
םזיטוא םע םידליל ליעומ הקיסומב לופיט
ןגרב Uni Research Health ירקוח תושארב ימואלניברקחמ
לש םינימסת רפשמ הקיסומב לופיט יכ אצמ ,היגברונ
.לבוקמה לופיטה רשאמ רתוי (Autism) םזיטוא
רשא ,םלועה יבחרמ תוצרא 8-מ םידלי 364 ופתתשה רקחמב
הלפוט הינשה תיצחמהו הקיסומ תועצמאב ולפוט םתיצחמ
.תלבוקמה ךרדב קר

JAMA


2017 רבמטפס
רתוי םיכשומל םירבגה תא תכפוה הקיסומ
הנזאה יכ ואצמ הירטסוא University of Vienna ירקוח
תוכשומ תוירבג םינפ אוצמל םישנל םורגל היושע הקיסומל
.תינימ הניחבמ (More Attractive) רתוי
,(Heterosexual) םיילאוסקסורטה שיא 96 ופתתשה רקחמב
.םינימה ינשמ

PLOS ONE


2018 ראוני
םיבאכ תיחפמ הקיסומו ינפוג לוגרית לש בוליש
וחתיפ הינמרג גיצפייל Max Planck Institute-ב םירקוח
רשוכ ירישכמב ינפוג לוגרית לש בוליש היפל הטיש
תלעפה תעב תקפומ רשא הקיסומ םע (Gym Machines)
.(Pain) באכל תושיגר תיחפמ םינושה רשוכה ירישכמ
תוקד 10 ךשמב לוגרית וז הטישב יכ םיחוודמ םירקוחה
.10%-כב (Pain Threshold) באכה ףס תא לידגמ

Max Planck Institute for Human Cognitive
and Brain Sciences


2018 ראורבפ
ינפוג לוגריתמ האנה הלידגמ הקיסומ
םיחוודמ הינטירב Brunel University London-ב םירקוח
החיסמ (Workout) ינפוג ןומיא תעב הקיסומל הנזאה יכ
.הנהמ רתוי הברה התוא השועו המישמב תודקמתהה תא

לע רטמ 400 ךרואל ועספרשא שיא 24 ופתתשה רקחמב
ורטינ לכ ידכ ךותו םהל חונה בצקב ,הכילה ןקתמ יבג
היפרגולפצנא רישכמ תרזעב םחומ תוליעפ תא םירקוחה
.(Electroencephalography/EEG)
תמישממ האנהה תא הלידגמ הקיסומל הנזאה יכ אצמנ
.28%-ב הכילהה

Psychology of Sport and Exercise


2018 לירפא
םד ץחל רתיל תופורת תעפשה הריבגמ הקיסומ
דגנ תופורתש אצמ ליזרב Sao Paulo State Uni.-ב רקחמ
תא תורפשמ (Anti-Hypertensive Drugs) םד ץחל רתי
הקיסומל םיניזאמה םילפוטמב רתוי (Heart Rate) בלה בצק
ידכ ךות הגשוה תיברימה תוליעיה .תופורתה תליטנ רחאל
.(Classical Music) תיסאלק הקיסומל הבשקה

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de
Sao Paulo


2018 יאמ
חומה תא תולעיימ הרז הפשב הטילש וא הקיסומ תדימל
וטנורוט Baycrest's Rotman Research Institute-ב רקחמ
(Musical Instrument) הניגנ ילכ לש הדימל יכ ואצמ הדנק
חומה תא םינמאמ םירקמה ינש ,תפסונ הפשב הטילש וא
.רתוי ליעיל ותוא םישועו

(Bilingual) ינושל וד וא ילקיסומ עקר םע םישנא יכ אצמנ
וארהו תונוש (Brain Networks) חומ תותשר םיליעפמ
הפש קר ורביד רשא םישנא רשאמ תיחומ תוליעפ תוחפ
רקחמב .תימשר תילקיסומ הרשכה םהל ויה אלו תחא
הנש 35 דע 19 ינב םיריעצ םירגובמ 41 ופתתשה

Annals of the New York Academy of Sciences


2018 רבמבונ
הנישל רזע יעצמאכ הקיסומ

הינטירב Uni. of Sheffield ירקוח ועציבש ןייל-ןוא תריקס
םישמתשמ היסולכואה ללכ יכ התליג היסולכואה ללכב
.(Sleep Aid) הנישל רזע יעצמאכ הקיסומב

םישמתשמ םהש וחוויד רקסל וביגהש שיא 651-מ 62%
ולבס אלש ולא םג .םדרהל םהל רוזעל ידכ הקיסומב
םשל ימויםוי יעצמאכ הקיסומב ושמתשה הניש תויעבמ
.הנישה תוכיא רופיש

PLOS ONE


2018 רבמבונ
העימש ייוקל םידליב העימש תויונמוימל תעייסמ הקיסומ
םידלי יכ וליג דנליפ University of Helsinki-ב םירקוח
לולבש לתשו (Hearing Impairment) העימש יוקיל םע
םיביבחתמ תלעות קיפהל םייושע (Cochlear Implant)
םיאצממה .(Singing) הריש רקיעבו הקיסומ תברועמ םהב
(Auditory Skills of Hearing) העימשה תויונמוימש םיארמ
הקיסומהו הרישה תומכל תורושק העימש ייוקל םידלי לש
.םהלש םוימויה ייחב

Music Perception


2019 ראורבפ
הקיסומל הנזאה תעב הרומת רצוי יופצ יתלבה
ופתתשה וב ,הדנק לואירטנומ McGill Uni.-ב רקחמ
יאקיסומש ךכמ םינהנ םיבר םישנא יכ אצמ ,םיבדנתמ 20
יכ רבתסמ .םלשומ ךא יופצ יתלב (Chord) דרוקא עימשמ
הרומתה זכרמ תא ררועמ תילקיסומ הניחבמ יופצ יתלבה
.חומב יוצמה (Reward)

McGill University


2019 ראורבפ
דומלל חומה תא העינמ הקיסומ
הדנק לואירטנומ McGill University-ב רקחמ יאצממ
אוה דציכו (Brain) חומל השוע הקיסומה המ םיריבסמ
(Cognitive Processes) םייביטינגוק םיכילהתל סחייתמ
.(Learning) הדימלל עגונב דחוימב ,םימיוסמ
זכרמ תא ליעפהל ידכ הקיסומב שמתשהל ןתינ םהירבדל
.תואיגש יוזיחל לדומב הדימל עינהלו חומב (Reward) לומגה

הסיפתה תא תונשל היושע םימיוסמ הקיסומ יגוסל הנזאה
םירישש דועב ,םיילאיצנטופ גוז ינב םיאור ונא הב ךרדהו
.(Creativity) תויתריצי ריבגהל רוזעל םייושע םיחמש

ולטנש םינש 27 דע 18 ינב שיא 20 ופתתשה רקחמב
רוחבל היה םיפתתשמה לע .לומג שי וב קחשמב קלח
תניחבמ הנוש היה בוליש לכו םינוויכו םיעבצ לש בוליש
יתלב םילילצ וא המיענ הקיסומ וא עומשל תורבתסהה
וליא םיפתתשמה ודמל תונויסינ רפסמ רחאל .םימיענ
לבקל םהייוכיס תא לידגהל ידכ רוחבל םהילע םיבוליש
.הנהמ הקיסומ אוהש ,לומגה תא

PNAS


2019 ראורבפ
תויתריציב יתועמשמ ןפואב תעגופ הקיסומל הנזאה
הינטירב University of Central Lancashire ירקוח
תרפשמ הקיסומ יכ תרמואה הסיפתה לע םירערעמ רשא
.ןוכנה אוה ךפיהה יכ םינעוט (Creativity) תויתריצי
(Background Music) עקר תקיסומ םיגולוכיספה ירבדל
הלגתהש יפכ ,תומישמ םילשהל תלוכיב תיתועמשמ תעגופ
ישער ךא ,(Verbal Creativity) תילולימ תויתריצי תקידבב
.ךכל ועירפה אל (Background Noise) עקר

Lancaster University


2019 ראורבפ
תויתריצי םשל ,עקר תקיסומ לע הפידע הממד
ופתתשהו הידבש University of Gavle-ב ךרענש רקחמ
הקיסומל הנזאה יכ תרמואה הסיפתה תא ללוש םישנא וב
הממד םירקוחה ירבדל .(Creativity) תויתריצי הריבגמ
הירפסב (Background Noise) עקר ישחר וא (Quietness)
.(Background Music) עקר תקיסומ ינפ לע םיפידע

תומישמ לש ןעוציב םיפתתשמה ברקב ונחב םירקוחה
ומכ ,רתיה ןיב ,(Verbal Creativity) תילולימ תויתוריצי
,םילימ שולש תב הרדס תגצה רחאל תיעיבר הלימ תמאתה
,תושדח םילימ שולש ורצווי וז הלימ תפסוה ידי לעש ךכ
Sun הלימה תא םיפיסומ ןהל Dial-ו Flower םילימה ומכ
.Sundial-ו Sunflower תושדחה םילימה תורצונו

University of Gavle

.
.