תושדח - םיקיקלח-וננ
Nanoparticles - News


...םיקיקלח-וננ ואר
 
2008 סרמ
יתואירב ןוכיס םיווהמ ןוזמב םיקיקלח-וננ םאה
ססבתמה ,ב"הרא ןוטגנישוו Wilson Center לש שדח ח"וד
יכ הלגמ ,תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ רפסמ לע
תואקשמ דעו הריבמ לחה ,ןוזמה ירצומ לכב םישמשמ םיקיקלח-וננ
(םיקדייח תליטקל םישמשמ םה םהב) הפאמ ירצומו תוקוניתל
.םהב שומישה יבגל יתוחיטב עדימב רוסחמ תורמל תאזו

םיקיקלח-וננהמ קלח יכ וליג ח"ודה ססבתמ םהילע םירקחמה
יקיקלח) רחאה םקלחו םיריעז םיזוכירב וליפא תואירל ליער
.תודלוחב חומ יאתו דבכ יאת לטק (ףסכ
ללגב םייביטקא-ויבו תימיכ הניחבמ דאמ םיליעפ ולא םיקיקלח
תרהזא אלל תאז לכו םיאתלו םירביאל םירדוח םה הב תולקה
.םינכרצה

החכוה תשרוד הניא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
םינרצייהמ תשרוד ךא ,ןוזמ ירצומב םיקיקלח-וננ לש םתוחיטבל
םניא םייוצמ םה וב ןוזמה ירצומ יכ תוחיכומה תוקידב עצבל
.םיקיזמ

םהב ןוזמה תוזירא םיווהמ יתוחיטב עדימב רוסחמל המגוד
ןוזמה ירבדל רובעל םילולע ולא םא רורב אלו םיקיקלח-וננ שי
.הייתשהו

Scientific American


2009 יאמ
ןטרס דגנ םיקיקלח-וננ בוליש
קיקלח-וננ וביכרה הארוק לואיס Yonsei University ירקוח
םיאתה תא דכול קיקלחה .םיינטרס םיאתב לפטל יושעש יטנגמ
.םתוא ריאמו םיינטרסה

םיאתה תוחתפתה תא רטנלו לפטל ,ןחבאל דעונ הז קיקלח-וננ
ידכ ךותו םיאירב םיאתב העיגפ אלל ,תמא ןמזב םיינטרסה
.MRI קרוס תועצמאב תע לכב ורותיא תורשפא

.תוחפל םינש 5 דועב קושל עיגי רצומה יכ םיכירעמ םירקוחה

Chemistry World


2009 יאמ
םד תשירק םיענומ ףסכ יקיקלח-וננ
םיחוודמ ודוה יאנסרוו Banaras Hindu University ירקוח
םירחא םד תשירק יענומלו ןירפיסאל ילאיצנטופ ףילחת יוליג לע
.ץבשו בל ףקתה ,םיילילכ םיקרוע תלחמ םע דדומתהל ודעונש

וז השידח הטיש .םדה-רוזחמל וקרזויש ףסכ יקיקלחב רבודמ
.םינכוסמ םיימינפ םימומיד עונמל הדעונ

םתורבטצה הענמנ ,ףסכה יקיקלח וקרזוה םהל ,םירבכעב יוסינב
.תוקיזמ יאוול תועפות אלל ,40% רועישב םדה תויסט לש

ACS Nano


2009 ינוי
ץבאו לזרב וננ תועצמאב רובגית
ץייוש ךיריצ Swiss Federal Institute of Technology ירקוח
רשאו ץבאו לזרבמ תויונבה תובכרומ םיקיקלח-וננ תוכרעמ ונב
(Bioavailability) תיגולויבה תונימזה רובגיתל איבהל תויושע
.זרואו הטיח ומכ ,םייסיסב ןוזמ תורוקמב םהלש

םירוסחמ םע דדומתהל רוזעת ,תודלוח לע התסונש ,וז הקינכט
רוסחממ םילבוס םלועה תייסולכואמ שילשכ .ולא תודוסיב םיימלוע
.הימנאל םרוגה ,לזרבב

.ןהשלכ תוילילש יאוול תועפות םיארמ םניא םיינושאר םיאצממ

IFT International Food Nanoscience Conference