תושדח - םיטארטינ
Nitrates - News


...תוקנח/םיטארטינ ואר

 
2001 לירפא
ןתשה תיחופלש ןטרסו םיטארטינ
הייתש-ימב תוקנח ןיב רשק וליג ב"הרא University of Iowa ירקוח
הפישח יכ אצמנ .(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס רתיו
.ןטרס תולחמל םורגל הלולע ,םינש ךשמב ,תוקנח לש תוכומנ תומרל

תולולע תורתומה ולאמ הברהב תוכומנה תוקנח תומר םירקוחה ירבדל
םיירחסמ םינושידמ תופלוד תןקנחה .תורומח תואירב תויעבל םורגל
.םיינוריעה הייתשה-ימ תקפסא לא םייח-ילעבו םדא-ינב לש םיכפשמו
םימ וכרצ רשא 69 דע 55 תונב םישנ 22,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
.תוחפל םינש 10 ךשמב ינוריע רוקמ ותואמ

Epidemiology


2002 ראורבפ
ןטרסל םירושק תוקריב םיטארטינ
לודיגל הביסה יכ הרבס הלעמ הינטירב Glasgow University-ב רקחמ
.תוקנחב תוקרי ןושיד איה הינטירבב ןטרסה תולחמ רפסמב ריהמה
לדג (Gullet Cancer/Esophageal Cancer) טשווה ןטרס תולחמ רפסמ
וז תא תמאות םירקמה תמוקעו 3 יפ הינטירבב תונורחאה הנשה 20-ב
ןטרס .הנש 30 דע 20 לש שרפהב ךא ,ןושיד םשל תוקנחב שומישה לש
.הינטירב ראשב רשאמ רתוי דנלטוקסב עגופ הז
אוה םגש ןוויכ רתוי אירב וניא ינגרוא ןוזמ יכ ררבתמ םירקוחה ירבדל
ןושיד ירמוח וניה ןהמ קלח רוקמש תוקנח לש תורכינ תויומכ ליכמ
תוקריש רקחמה הארה הכ דע .םייח-ילעב לש (םיללג) לבז ומכ ,םייעבט
רתויב הלודגה תומכה תא וליכה םילעה תא וא שרושה תא םילכוא םהב
.םיטארטינ/תוקנח לש

BBC Online


2003 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסו םיטארטינ
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב ילרדפ רקחמ
תונותמ תומר ןנשי םהב הייתש-ימ לש תכשוממ הכירצ יכ אצמ ב"הרא
רשא היסולכואב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע ,תוקנח לש
םישנאב ןכו רשב לש תיסחי הלודג תומכו C ןימטיו ידמ טעמ תכרוצ
.תויתקלד יעמ תולחמ לש הירוטסיה םע

376 ופתתשה רקחמב .(mg/L) רטיל\ג"מ 5 ןב תוקנח זוכירב רבודמ
האמה לש 80-ה תונש ףוסב סגה יעמה ןטרסב םילוחכ ונחבוא רשא שיא
.תמדוקה

Epidemiology


2006 רבמצד
םד-ץחל םידירומ טירפתב םיטארטינ
...רקחמ


2008 ראורבפ
םד-ץחל דירומ קלס שרוש ץימ
...תמיגל


2009 ינוי
םיליעומ םיטירטינו םיטארטינ
םיארמ ב"הרא Michigan State University-ב ךרענש רקחמ יאצממ
ליעוהל םייושע ,רשבה תיישעתב םיפיסומ םתוא ,םיטירטינו םיטארטינ יכ
םיטארטינהמ 80%-כ םירקוחה לש םהירבדל .תירלוקסו-וידרקה תואירבל
רשבו תוריפ ,תוקריב אוה םיטירטינה לש םרוקמו תוקריב םרוקמ ןוזמב
רשבל תונקהלו םעט בצייל ,ןובקיר בכעל ודעונ םה םש ,דבועמ רשבו
.ינייפואה דורוה ועבצ תא

וב רשא ,(NHANES) םדוק רקחמ לש ויאצממ תא םירתוס ולא םיאצממ
םיטירטינ לש הלודג הכירצ יכ אצמש ,הלעמו 45 ינב שיא 7,352 ופתתשה
.תואיר תלחמל ןוכיס לידגהל הלולע רמושמ רשבמ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
(1) ינפוג לבס חכ לידגמ קלס ץימ
...ץימ


2010 רבמבונ
היצנמיד דגנ לעופו שישקה חומל בוט קלס ץימ
...ירקוח


2010 רבמצד
(2) ינפוג לבס חכ םילידגמ קלס ץימ
...ירקוח


2011 ראורבפ
םיינפוג םיעוציב םירפשמ םיטארטינ
רפשל היושע ,קלס ץימו תוקרי ומכ ,םייחמצ תורוקממ םיטארטינ תכירצ
תילאירדנוכוטימה תוליעיה רופיש ידי-לע םירירשה לש לבסה חכ תא
אטבתמה רבד ,תיאתה המרב ונייהד ,(Mitochondrial Efficiency)
.רירשב ןצמחה תכירצ תוליעיב רופישב

,םיטארטינב ףוסית רחאל ,ודדמ הידבש Karolinska Institutet ירקוח
.רשוכ ינפוא לע ושווידש םינייסנה לש םהיעוציבב 19% רועישב רופיש

Cell Metabolism