היפרתוגילוא
Oligotherapy
ןוכמב (Suter) רטוס ר"ד לש ותדובעב יפרתוגילואה לופיטה רוקמ
היירטנמ קא'ז ר"ד וכישממו 1910 תנשב (Pasture Institute) רטספ
.1944 תנשב (Jacques Menetrier, M.D)

דודיעו יופירל (םילרנימ) טרוק תודוסי לע תססבתמ היפרתוגילוא
(Catalysts) זרז תבשחנ תיפרתוגילוא הפורת .םימיזניא ידוקפת   
.תיאת המרב (Metabolism) םירמוחה ףוליח ךילהת תא דדועמה   
תוליעפ תריצעל השורדה הנוזתה תא םג תוקפסמ ולא תופורת
.ףוגה תומקר תא תסרוה רשא ,תישפוח תילקידאר   
אתה לא ,םייחל תינויחה ,(Ions) םינוי תעונת הריבגמ הטישה
.םיאתב םינוי יצורע תעונת תלעייתמ ךכו הצוחה ונממו   

היפרתוגילואה יביכרמ רקיע
םי תוצא
תלוכת תוכזב תושמשמ ,הנילוריפס ומכ ,םי תוצא
.ןהב ןגנמו תשוחנ ,דוי ,ץבאה
ףוליח תכרעמו תונושה תוטולבה תוליעפ דודיעל
ןסוח רופיש ,רתי לקשמב לופיט ומכ ,םירמוחה
.ןובאית רדעהו תוקלד ינפמ

קושיטרא
,תשוחנ , (Cobalt) טלבוק ,לקינ ,ץבא ליכמה ,קושיטראה
תכרעמ יביכרמ תוליעפ קוזיחל בוט ,םוידנוו םורכ ,ןגנמ ,תירפוג
תרכוס ,ןתשה תיחופלש ,הרמה סיכ ,בלבלה ,דבכה ,לוכיעה
.לורטסלוכו

רוחש ןומלא
,וב םויזנגמה תלוכתל תודוה ,(Black Alder) רוחש ןומלא
תעייסמה ,(Gall bladder) הרמה סיכ תשרפה תרבגהל שמשמ
.ףוגב םימה ןזאמ תוסיוו רתי תנמשה ,תוריצע תעב

רזג
,תשוחנו ץבא ,םוינלס ,A ןימטיו תלוכת וב רזגה
עייסמו םיטנדיסקוא יטנאל בוט רוקמ הווהמ
.תוינווינ תולחמ תעינמב

תינמדמד
תנתשמ איה .תירפוגו תשוחנ ,טלבוק ,ןגנמ שי תינמדמדב
.(Spleen) לוחטהו (Liver) דבכה תוליעפ תא תדדועמו

םילחנה ריגרג
.C ןימטיוו ןגנמ ,דוי ,טלבוק ,תשוחנ ,לזרב שי וב םילחנה ריגרג
תושישת ,םד-ץחל טועימב תלפטמו ימנא-יטנא םרוג הווהמ
.ןובאית רדעהו תיתנוע

זופתה יחרפ
,ןגנמ שי (Orange Blossom) זופתה יחרפב
.םויזנגמו ןחרז ,ןגלשא ,םויתיל ,טלבוק
,תודרח דגנ תשמשמו תותיווע תודגונ םיתונוכת
.הניש ידודנו תונבצע ,ישפנ חתמ ,ןואכיד

רערע
םידדועמ ולא .ןחרזו םויתיל ,םויזנגמ ,דוי ,ןגלשא שי רערעב
םיווהמו ףוגהמ םילער םיקלסמ ,ןתש ןתמ ,תוילכה תלועפ תא
.ןורגישב לופיטל םילשמ םרוג

גנסני'ג
,ץבא ,םויזנגמ ,לזרב ,םויתיל ,תשוחנ ,טלבוק ,ןגנמ שי גנסני'גב
חתמ ןמזב ,תושישתל ןיוצמ יללכ קזחמ והז .םוינלסו ןגלשא
.ללכב המלחהו תמדקומ תונקדזהב לופיטל ,ישפנ
.הביקהו בלה תוליעפ תצרמהל םג שמשמ אוה

ןטשה ינרופיצ
ןגלשא ,טלבוק ,ץבא ,ןגנמ ,םויזנגמ ,תשוחנ שי ןטשה ינרופיצב
תושדחתה םיזרזמ םה .ליעי יתקלד יטנא םרוג םיווהמה ,םויתילו
לופיטל םישמשמ ,ןותמ םיבאכ ךכשמ םיווהמ ,םצע תמקר
,תככר ,םירתימ ןויפר ,םירבש יוחיא ,הרגדופ ,ינווינ ןורגישב
.תוכירפ םיינרופיצו תוחרקתה

םיסוסה ןומרע
,ןגנמ ליכמ (Horse Chestnut) םיסוסה ןומרע
.םוידנוו םורכ ,םויזנגמ ,םוינלס ,םויתיל ,דוי ,טלבוק
,םדה רוזחמ ,תונוש בל תויעבב לופיטל שמשמ אוה
.םידירו תקלדו םירוחט ,תוילד
.רבעמה ליג תועפותו םיקרוע תשרט ,םד-ץחל תויעב

תבטבש
,ןחרז ,(Fluorine) רואולפ ,(Silica) ןרוצה תצומחת-וד תבטבשב
.תנתשמו ףוגל םילרנימל בוט רוקמ הווהמ איה .תירפוגו דוי
.סיזורופואיטסואו ינווינ ןורגישב לופיטל תשמשמ איה

הוורמ
ץבא ,םויזנגמ ,(Silver) ףסכ ,(Gold) בהז ,תשוחנ שי הוורמב
לופיטל תשמשמו שדוג קוליסו יוטיח תונוכת תלעב איה .ןגנמו
תושישת ,תורומרמצ ,תעפש ,תופירח תוקלד ,תוינורכ תוקלדב
.לושלישו

הימנאב לופיט
.לזרב
,(Ferritin) ןיטירפה תרבעהב זרז תשמשמ .תשוחנ
.לזרבה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב    
.לזרבה תעמטהב םיעייסמ .ןגנמו טלבוק
,(Xanthine oxidase) ןיתנסק זדיסקוא זרז שמשמ .םונדבילומ
.ןיטירפב לזרבה תא עוביקב ,(Xanthine oxidase)   
.םצע חומ רוצייב תעייסמה ,ןגמה תטולב תא ץירממ .דוי

ןוסיחה תכרעמב לופיט
ףסכ-בהז-תשוחנ לש םבולישש ,תסרוג היפרתוגילואה
ןוסיחה תכרעמ תא רפשמ (Copper-Gold-Silver)
.תושישתב םחליהל ףוגל עייסמו