תושדח - תיז ןמש
Olive Oil - News
סגה יעמה תקלד ינפמ הנגה
םינגו תויתקלד-יטנא תונוכת
חומל תיז ןמשמ תיצמת
תיזה ןמש אוציימ תלוספ
(3) בלל ליעומ תיז ןמש
דבכל קזנ ינפמ ןגמ תיז ןמש
(4) בלל ליעומ תיז ןמש
(5) בלל ליעומ תיז ןמש
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
בל-תלחמל םיזוגאו תיז ןמש
בלבלה תקלד דגנ תיז ןמש
ןורכיז תויעבו םינמוש
םצעה תואירבו תיז ןמש
םיבאכ ךכשמ תיז ןמש
סגה יעמה ןטרסו תיז ןמש
(1) בלל ליעומ תיז ןמש
תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
(2) בלל ליעומ תיז ןמש
ןמוש יקזנ דגנ ךלמ יזוגא
םד-ץחל דירומ תיז ןמש
הביקה ןטרסו הביק יביכ
ןוצמיח יקזנ דגנ (1) תינוכית-םי הנוזת
תרכוס דגנ (2) תינוכית-םי הנוזת
םד-תויסט תורבטצה
תוחורא ןיב עבושל תיז ןמש
רמייהצלא תלחמ דגנ תיז ןמש
תיז ןמשו הקיטנג


...תיז ןמש ואר

2005 רבמטפס
םיבאכ ךכשמ תיז ןמש
היפלדליפ Monell Chemical Senses Center ירקוח לש םהירבדל
תלעופ ,ןמשב היוצמה ,(Oleocanthal) לתנכואלוא תבוכרת ,ב"הרא
(Ibuprofen) ןפורפוביא יתקלד-יטנאה םיבאכה ךכשמל המודב
.תיזה ןמש תכירצל תיסחי ,COX ימיזנא לש םתלועפ תא תאכדמו

תיזה ןמש לש םיבחרנה ויתונורתי תא ריבסהל יושע הז אצממ
םישמתשמה ברקב בלה-תולחמ לש ךומנה רועישה תא דחוימבו
.ןוכיתה םיה ףוחל תונכושה הפוריא תוצראב ,ותוא םיכרוצה םיברה

Nature


2005 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסו תיז ןמש
לונפה תובוכרת יכ אצמ דנלריא ןופצ University of Ulster-ב רקחמ
רשא הלועפ ,סגה יעמה ןטרס ינפמ תוניגמ תיזה ןמשב (Phenol)
.הדבעמב םיאת לע ךרענ רקחמה .םיכרד רפסמב תינמז וב תעצבתמ
לש לדגו ךלוה זוכירב ,ןטרס יאת תצובק לש הרגדה םירקוחה ירבדל
.DNA יקזנמ םיאתה לע הנגה ,תועש 24 ךשמב ,תיז ןמשמ םילונפ

International Journal of Cancer


2005 רבמבונ
(1) בלל ליעומ תיז ןמש
וב ,דרפס הבודרוק Hospital Universitario Reina Sofia-ב רקחמ
שי תיזה ןמשב לונפה תובוכרתל יכ הליג ,םירגובמ 21 ופתתשה
תונוכתל ףסונב ,םד-ישירק לש םתורצוויה תא תוענומ רשא תונוכת
,רתיה ןיב ,וקדב םירקוחה .ןהלש תויטנדיסקוא-יטנאהו תויתקלד-יטנאה
תצובק לע ,לונפה תובוכרת ואצוה ונממ תיז ןמש לש ותעפשה תא
.בל-תלחמל םרוגכ עודיה ,םמדב לורטסלוכ רתי םע םישנא

הרוצב וביגה םילונפב רישע ןוזמ וכרצש ולא לש םדה-ילכ יכ אצמנ
ןמס הווהמ ךכל היוקל הבוגת .םדה-תמירזב ריהמ יונישל רתוי הבוט
.תירלוקסו-וידרק הלחמל םידקמ
,ןקנחה תצומחת תמרב לודיגה תדידמ ךות הקדבנ םדה-ילכ תבוגת
םירקוחה .תינוצמיחה הקעב ןוטיקו ,בחרתהל םדה-ילכל תעייסמ רשא
יאצממ .תולודג לונפ תויומכ שי תיזה ןמש יגוס לכב אלש םינייצמ
תיזה ןמש תכירצ תרבגהש ךכל תומדוק תויודע םיקזחמ רקחמה
.םיקרוע תשרט תוחתפתה תעינמל בוט ילכ הווהמ

Journal of the American College of Cardiology


2006 טסוגוא
םיטנדיסקוא-יטנאה תלועפ תא קזחמ תיז ןמש
...תבוכרת


2006 רבמטפס
(2) בלל ליעומ תיז ןמש
...תיז ןמש


2006 רבוטקוא
ןמוש יקזנ םיתיחפמ ךלמ יזוגא
...ירקוח


2007 ראוני
םד-ץחל דירומ תיז ןמש
...רקחמ


2007 ראורבפ
הביקה ןטרסו הביק יביכ ינפמ ןגמ תיז ןמש
...םילונפילופ


2007 ינוי
ינפמ הניגמ ךלמ יזוגאו תיז ןמש תריתע (1) תינוכית-םי הנוזת
ןוצמיח יקזנ
...רקחמ


2008 ינוי
2-גוס תרכוס ינפמ הניגמ (2) תינוכית-םי הנוזת
...הנוזת


2008 רבמטפס
םד-תויסט תורבטצה םצמצמ תיתכ תיז ןמש
אצמ תודלוחב השענש דרפס University of Malaga study-ב רקחמ
ליעוהל היושע (ןמשהמ ודדובש םילונפילופ) תיתכ תיז ןמש תיצמת יכ
םדה-תויסט תורבטצה תא תמצמצמ איהש ךכב םדה-רוזחמלו בלל
.(Platelet Aggregation)
ןמושה זוטניס תא וניטקה וקדבנש םילונפילופה יכ וקיסה םירקוחה
.ןקנחה תצומחת רוציי תא ולידגהו (Thromboxane) ןסקובמורת

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
תוחורא ןיב עבוש תשוחת רפשמ תיז ןמש
...הצמוח


2009 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ עונמל יושע תיז ןמש
...לתנקואלוא


2010 לירפא
תיז ןמשב תלעותה ירוחאמ הקיטנגה
םילונפ תובוכרת יכ הליג דרפס University of Cordoba-ב רקחמ
םייתקלד-ורפ םינג לש םתוליעפ תא םיאכדמ תיזה ןמשב (Phenol)
לש ןתורצוויהל םורתל םילולע רשא (Pro-inflammatory Genes)
ידי-לע ועפשוה רשא םינג 98 והיז םירקוחה .תוירלוקסו-וידרק תולחמ
.ולא םילונפ לש םתכירצ תמר

BMC Genomics


2010 יאמ
סגה יעמה לש תיביכ תקלד ינפמ ןגמ תיז ןמש
ינפמ ןגהל היושע תיז ןמש תופכ שולש דע םייתש לש תימוי תכירצ
ירקוח לש םהירבדל תאז ,סגה יעמה לש תיביכ תקלד/סיטילוק
.הינטירב 'ץיוורונ University of East Anglia
הלודגה תומכה תא וכרצש םיפתתשמהמ ולא יכ םיחוודמ םירקוחה
,תיז ןמשב היוצמה 9-הגמוא/(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח לש רתויב
,90%-ב הלחמל ןוכיסה תא וניטקה ,םיבנע ינצרח ןמשו םינטוב ןמש
רקחמב .רתויב הנטקה תומכה תא וכרצ רשא םירחאל האוושהב
.74 דע 40 ינב שיא 25,639 ופתתשה

Digestive Disease Week 2010 in New Orleans US


2010 ינוי
תורושק תיזה ןמש לש תויתקלד-יטנאה תונוכתה
םינג תואטבתהל
תיז ןמשב הרישע רקוב תחורא לש התעפשה תא וקדב רשא םירקוח
תולחמ תצובק :תילובטמ תנומסתמ םילבוסה םישנא 20 לע תיתכ
תוילונפ תובוכרת יכ םיחוודמ תרכוסלו בל-תלחמל תורושקה
םינג תואטבתה אכדל תויושע תיזה ןמשב (Phenolic Compounds)
קפסלו (Inflammations) תוקלדל םירושקה (Gene Expression)
.בל-תלחמל ןוכיסה םוצמצל ירלוקלומ סיסב ךכב

Genomics (BMC) Biomed Central


2010 טסוגוא
חומה לע הניגמ תיז ןמשמ תיצמת
...תיצמת


2010 טסוגוא
תיז ןמש רוציימ תלוספב םישומיש
ןווי Technological Educational Institution of Athens-ב רקחמ
תיז ןמש רוצייב םיתיז לש םתשיבכ רחאל תרתונה תלוספה יכ אצמ
.םינמשו ןוזמ ירצומ לש םיטנדיסקוא-יטנאה תומר תא רישעהל היושע
םייוצימל רתויב םיאתמה סיממה אוה (Ethanol) לונתא םהירבדל
.תלוספהמ תוילונפ תובוכרת לש

Food Chemistry


2010 רבוטקוא
(3) בלל ליעומ תיז ןמש
Sao Paulo State University-ב ךרענש תונמש תודלוחב רקחמ
תיאפק הצמוחו (Oleuropein) ןיאפורואלוא יכ הליג ליזרב
דדועל תויושע ,תיזה ןמשב תוילונפ תובוכרת יתש ,(Cafeic Acid)
רפשלו בלב םירמוחה ףוליח תיגרנא תא לעיל ,ןמוש ןוצמיח
.בלב תינוצמיח הקע

Nutrition Journal


2010 רבוטקוא
דבכל קזנ ינפמ ןגמ תיז ןמש
תודלוחב ךרענש תידועסה ברע University of Monastir-ב רקחמ
(ןנוזמב תודלוחה ולביק ונממ) תיזה ןמשב תויוצמה תובוכרת יכ הליג
המרגנש תינוצמיח הקע ינפמ (Liver) דבכה לע יקלח ןפואב תוניגמ
.םיבשע ילטוקל הנותמ הפישחמ האצותכ

Nutrition and Metabolism


2010 רבמצד
(4) בלל ליעומ תיז ןמש
דירדמ Universidad Complutense de Madrid-ב רקחמ יאצממ
לוזוריטיסקורדיהב הרישעה תיז ןמשמ תיצמת יכ םניה דרפס
.ןצמוחמ LDL לורטסלוכ םוצמיצב ליעוהל היושע (Hydroxytyrosol)
.םיתיזב רתויב בושחה טנדיסקוא-יטנאל בשחנ לוזוריטיסקורדיה
סקדניא ילעב 45 דע 20 ינב םיאירב םישנא 22 ופתתשה רקחמב
.33 דע 18 (BMI) ףוג תסמ

British Journal of Nutrition


2011 סרמ
(5) בלל ליעומ תיז ןמש
ותומכ תא לידגהל היושע םילונפילופב רישע תיז ןמש לש תימוי הכירצ
ןוכיס ךכב םצמצמו LDL לורטסלוכ ןוצמיח דגנ לעופה ןדגונ לש
.בל-תלחמלו םיקרוע תשרטל
תואטיסרבינוא ללכ רשא ,(EurOlive Study) יפוריא-לכה רקחמב
ולביק רשא םיאירב םירבג 200 ופתתשה ,תויאפוריא תונידמ 5-ב
ג"מ 2.7-מ ,תוילונפ תובוכרת לש תונוש תומרב תיז ןמש ל"מ 25
,הלדג תומכהש לככש ררבתה .ףוג לקשמ ג"קל ג"מ 366 דעו ג"קל
.תיתואירבה תלעותה םג הלדג

Clinical Nutrition


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
...הכירצ


2011 רבמטפס
בל-תלחמל תופורת לע םיפידע םיזוגאו תיז ןמש
וב ,University of Navarra-ב ידרפס רקחממ םיינושאר םיאצממ
הרישע תינוכית-םי הנוזת יכ םה ,בל-ילוח םישנא 7,500 ופתתשה
םיעוראל ןוכיסה םוצמיצב רתוי הליעי םיזוגאבו תיתכ תיז ןמשב
.יאופר לופיט רשאמ םייבבל

Atherosclerosis


2012 ראוני
בלבלה תקלד דגנ תיז ןמשו םיגד ןמש
תוצמוח יכ םיחוודמ דרפס הדנרג University of Granada ירקוח
םייאת םינונגנמ םימסוח תיז ןמשבו םיגד ןמשב םילקימיכוטיפו ןמוש
ידי-לע (Pancreatitis) בלבלה תקלד לש התוחתפתהב םיפתתשמה
.בלבלה יאת ימורק בכרהב יוניש תמירג
לוזוריטיסקורדיהו (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח םירקוחה ירבדל
םייושע םהש ןוויכ םיילנויצקנופ םיביכרמ םניה (Hydroxytyrosol)
.הפירח בלבל תקלד לע לקהל וא עונמל

Proceedings of the Nutrition Society


2012 יאמ
ןורכיז תויעבל םירושק םימיוסמ ןמוש יגוס
יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
ןוכיס רתיב תונותנ םיאירב םניאש םינמוש תועיבקב תוכרוצ רשא םישנ
.יביטנגוקה דוקפיתב תויעבו ןורכיז תויעבב תוקלל
רשא 65 לעמ תונב םישנ 6,000-ל וסחייתהש םינותנ ורקס םירקוחה
.םדוק לודג תואירב רקחמב ופתתשה
תכירצלש דועב ,םייוור םינמוש תכירצל התייה רתויב העורג העפשה
לע תיבויח העפשה התייה ,תיז ןמשב יוצמה ,יוור יתלב דח ןמוש
.ןורכיזה לעו היצינגוק/הרכהה

Annals of Neurology


2012 טסוגוא
םצעה תואירבו (3) תינוכית-םי הנוזת
םהיתועפשה תא וקדבש דרפס Hospital Dr. Josep Trueta ירקוח
תואירבל םינמס לע תינוכית-םי הנוזת לשו ןמוש תלד הנוזת לש
רשא תינוכית-םי הנוזת יכ ואצמ םישישק ברקב םצע תיינבו םצעה
.םצעה תואירב לע ןגהל היושע תיז ןמש עפש תבלשמ
,תובא תיב ירייד םישישק 127 ופתתשה ,םייתנש ךשמנ רשא ,רקחמב
תענומ תיז ןמש תכירצ יכ איה םירקוחה תנקסמ .80 דע 55 ינב
.סיזורופואטסוא

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism