1 תושדח - 3-הגמוא
Omega-3 - News 1


תחשקמ תוילוח תקלדו 3-הגמוא
(1) םד-ץחל תיחפמ התשפ יערז ןמש
אצאצה IQ-ל הרושק םיגד תכירצ
(3) חור בצמ תרפשמ 3-הגמוא
(3) םיריעצב םצע תסמו 3-הגמוא
(2) םד-ץחל תיחפמ 3-הגמוא
בל תלחמ ינפמ הניגמ 3-הגמוא
(2) םייביטקארפיה םידליל 3-הגמוא
(4) ןואכידל 6-ו 3-הגמוא יסחי
בלה בצקל הליעומ 3-הגמוא
ןיעה תואירבל D ןימטיוו 3-הגמוא
(4) רתוי תוקזח תומצעל םיגד ןמש
(3) תינומרעה תטולבל 3-הגמוא
(3) סגה יעמה תנגהל 3-הגמוא
3-הגמוא לש יתקלד-יטנאה לאיצנטופה
םדה ינמוש תמרו DHA 3-הגמוא
ץחל יעצפ דגנ םינימטיוו 3-הגמוא
םד-ילכ תושימג תרפשמ 3-הגמוא
םידליב 1 גוס תרכוס התיחפמ הגמוא
(4) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו 3-הגמוא
הנרגימ דגנ 3-הגמוא
(1) ןואכידו םיגד ןמש
(1) סגה יעמה תקלדו 3-הגמוא
(1) םצעה תואירבל 3-הגמוא
תיפסכ תוליערו םוינלס ,E ןימטיו
(1) תינומרע ןטרס תרצוע 3-הגמוא
ןטרסו בלה תואירבל אל 3-הגמוא
MND-ל E ןימטיוו 6 ,3-הגמוא
ראווצו בג יבאכ התיחפמ 3-הגמוא
תילובטמ תנומסתו רשעומ בלח
(1) תויביטקארפיהו 3-הגמוא
םיגדמ 3-הגמואו ליער רב חמצ
דלול םאהמ 3-הגמוא רבעמ חכוה
(2) תינומרע ןטרסו 3-הגמוא
רמייהצלאל ןוכיסו 3-הגמוא
(2) ןואכיד תלקהל 3-הגמוא
(2) סגה יעמה ןטרסו 3-הגמוא
המופמילו ןימטיוו םיביס ,3-הגמוא
(2) אצאצל םיגד ןמש תולולג
(2) םצע תואירבל ךלמ יזוגא


...תוינויח ןמש תוצמוח ואר
...EPA-ו DHA ואר

2001 רבוטקוא
הנרגימ דגנ 3-הגמוא
...םירקחמ ינש


2002 רבוטקוא
(1) ןואכידו םיגד ןמש
...ירקוח ירבדל


2003 ינוי
(1) סגה יעמה תקלד םיליקמ ןירטיצרווקו 3-הגמוא
םבולישש הליג תודלוחב דרפס University of Granada-ב רקחמ
יעמה תקלד לע לקהל יושע ןירטיצרווק דיאונובלפהו 3-הגמוא לש
.סיטילוקלוןורק תלחמל הרושקה

Clinical Nutrition


2005 ילוי
(1) רחואמ ליגב םצעה תואירבל תינויח 3-הגמוא
םצע לוליד עונמל יושע טירפתב 6-הגמואו 3-הגמוא ןיב ןוכנ ןוזיא
סחיש וליג םירקוחה .רבעמה ליג רחאל םישנב סיזורופואטסואו
תא האיבה (1-ל 5) 3-הגמואו 6-הגמוא ןמוש תוצמוח ןיב ךומנ
הדירימ האצותכ ,תירשפאה רתויב הכומנה המרל םצעה לוליד
.רבעמה ליג רחאל םישנב ןגורטסא ןומרוהה תמרב
Purdue University's Center for Enhancing Foods ירקוח
6-הגמוא לש רתוי ההובג הכירצש םג וליג to Protect Health
.תודלוחב תאז לכ ,םצע לולידל תורושקה תובוכרת רוציי תמרוג

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער תתחפהל םוינלסו E ןימטיו
...םבוליש


2006 סרמ
(1) תינומרע ןטרס תוטשפתב תרצוע 3-הגמוא
תוצמוחב רישע טירפתש וליג הינטירב Paterson Instit. ירקוח
תינומרעה ןטרס לש ותוטשפתה תא םולבל יושע 3-הגמוא ןמוש
.ןטרסה תוטשפתהל תעייסמ 6-הגמוא תאז תמועלו
3-הגמוא לש סחיה לע רומשל שי תיבטימה העפשהה תלבקל
.6-הגמוא תמועל הלופכ תומכב

British Journal of Cancer


2006 סרמ
ןטרסב המחלמלו בלה תואירבל םרות וניא 3-הגמוא
.ןטרס וא בל תלחממ התומת יבגל תלעות ןיא 3-הגמוא תכירצל
ףידראק University of Wales College of Medicine ירקוח
.ךשוממ רקחמ םותב וז הנקסמל ועיגה הינטירב
ופתתשה םהב םיינילק םירקחמ 48 וקדב רשא ,םירקוחה
.ץבשל ןוכיס יבגל ךכב תלעות לכ םג ואצמ אל ,שיא 36,913

British Medical Journal


2006 לירפא
MND-ל ןוכיס םיניטקמ E ןימטיוו 6 ,3-הגמוא
לש םבולישש ואצמ דנלוה טכרטוא Uni. Medical Centre ירקוח
תלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע הנוזתב E ןימטיוו 6-הגמוא ,3-הגמוא
.60%-ב (Motor neurone disease/MND) םיירוטומה בצעה יאת
ףוסבלו חומב בצע יאת לש יתגרדהה םתומב תנייפאתמ הלחמה
.ףוגה ירירש לש םתלועפ תקספהב ףא
תורוצמ תחאמ ולבסש םילוח לש הכירצ ילגרה ונחב םירקוחה
,(Amyotrophic lateral sclerosis/ALS) גירג ול תלחמ :הלחמה
.הלחמהמ ולבס אלש םישנא לש ולא תמועל

Journal of Neurology


2006 יאמ
ראווצו בג יבאכ התיחפמ 3-הגמוא
ראווצ יבאכו בג יבאכ תוחיכש תיחפהל םייושע 3-הגמוא יפסות
.ךכ םשל תויתקלד-יטנא תופורתב ךרוצ ןיטולחל עונמלו
University of Pittsburgh Medical Center ירקוח ולעה תאז
תוצמוח םייוצמ םהב ,םיגד ןמש יפסותב ושמתשהש ,ב"הרא
אוהש ןוויכ ,רסחב הקול רקחמה תאז םע .EPA-ו DHA ןמושה
.ובצלפ תועפשה וב וושוה אלו רצק ןמז ךשמב ךרענ

2006 יאמ
תילובטמ תנומסת דגנ 3-הגמואב רשעומ בלח
שמשל םייושע 3-הגמואב רשעומ בלח םיליכמה םייטאיד םיפסות
םירושקה םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג תלקהל טושפ יעצמא
Cordoba University ירקוח יאצממ יפל תאז ,תילובטמ תנומסתל
לורטסלוכה ,13%-ב ודרי םידירצילגירטה תומרש ואצמ םירקוחה
.7.5%-ב LDL-ה הזמ ,6%-ב דריש ללוכה
התייה ךכל הביסהו ןכתי ךא ,םדה ץחלב הדירי םג הנחבוא
תילופ הצמוח ,6-ו 3-הגמואב רשעומ היה בלחה .לקשמב הדירי
.E ןימטיוו

2006 ינוי
(1) םייביטקא רפיה םידלי העיגרמ 3-הגמוא
יפסותש אצמ הילרטסוא Uni. of South Australia-ב רקחמ
(Attention Span) בשקה חווט תא םירפשמ 6-הגמואו 3-הגמוא
.ןילטירב שומישב רשאמ רתוי בוט ,םידליב תויביטקארפיהו
ודדמנש םירופישה .E ןימטיו תפסותב םיגד ןמשמ וקפוה םיפסותה
.ףלח ןמזהש לככ וקימעהו וכלה


2006 טסוגוא
םיגדמ 3-הגמוא תקופת רפשמ ליער רב חמצ
םה ותוא ןמשב ןומלס יגד תלכאהש וליג םיילרטסוא םירקוח
תקופת תא תרפשמ Patterson's curse הנוכמה חמצמ וקיפה
.גדהמ 3-הגמואה
(Stearidonic acid) תינודיראטס הצמוח לש ההובג המר חמצב
.3-הגמואל גדב תרמומה


2006 רבוטקוא
דלול םאהמ 3-הגמוא רבעמ חכוה
...םינעדמ


2006 רבמבונ
(2) תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ 3-הגמוא ףסות
ךכב םיתיחפמ עובשב תחא ןומלס גד תנמ םיכרוצ רשא םירבג
ירקוח ירבדל תאז ,43%-ב תינומרעה ןטרסב תוקלל ןוכיס
.הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet
ןיבל םייטטאיד םימרוג ןיב ןילמוג תוליעפ הנשי יכ חיכומ רקחמה
םירבג 1,499 ןיב וושיה םירקוחה .COX-2 ןגב רבודמ .םינגה
.םילוח םניאש 1,130-ל תינומרע ןטרס ילוח

International Journal of Cancer


2006 רבמבונ
רמייהצלא תלחמו היצנמידל ןוכיס התיחפמ 3-הגמוא
תוהובג תומר יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
היצנמידל ןוכיס תיחפהל תויושע םדב DHA גוסמ 3-הגמוא לש
.47%-ב רמייהצלא תלחמלו
,רחא רקחממ קלח וויהש ,םישנו םירבג 899 ורטנ םירקוחה
.םינש 9-כ ךשמב

Archives of Neurology


2006 רבמבונ
(2) ןואכיד תלקהל 3-הגמוא
תוצמוח University of Sydney-מ םיילרטסוא םירקוח ירבדל
רתויב חיטבמה יתנוזתה ביכרמה ןה 3-הגמוא גוסמ ןמוש
.ןואכיד ינימסת תלקהל
,תעד תווח 103 תריקס לע םתעד תווח תא םיססבמ םירקוחה
יעצמא שמשל היושע 3-הגמואש םיפיסומו םימדוק םירקחממ
.ןואכיד תורצוויה תעינמל

Dieticians Assoc. of Australia's Nutrition and Dietetics


2006 רבמבונ
(2) סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ 3-הגמוא
Nagoya Uni. Graduate School of Medicine ירקוח יפל
ןיטקהל 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחב רישע טירפת יושע ןפי
תויוור ןמוש תוצמוח תכירצו 85%-ב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
!700%-ב הז ןוכיס לידגהל הלולע
,םינידנלגטסורפ םירצונ ןמושה תוצמוח לש ילובטמה ךילהתהב
ולאש דועב ,ןטרס ינפמ תוניגמה ,תויתקלד-יטנא תונוכת םהל
.םייתקלד-ורפ םניה 6-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח ידי-לע םירצונה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2006 רבמצד
המופמילל ןוכיס םיניטקמ E ןימטיוו םיביס ,3-הגמוא
הווהמ ןיטורק אטב ,םייתנוזת םיבביס ,E ןימטיוב רישע טירפת
ןיק'גדוה הניאש המופמיל ינפמ תיתועמשמ הנגה
:ףתושמ רקחמ תאז אצמ ,(Non-Hodgkin Lymphoma/NHL)
.Northern California Cancer Center תושארב ,יאקירמא-ינד
לש םינוש םיגוסו תיתנוזת הכירצ ןיב רשקה תא ןחב רקחמה
.המופמילה תלחמ

American Journal of Epidemiology


2006 רבמצד
(2) אצאצה תייצנידרואוקל םיגד ןמש תולולג
...-מ םירקוח


2007 ראוני
(2) םצעה תואירב םירפשמו 3-הגמואב םירישע ךלמ יזוגא
...ןוזמ תכירצ


2007 ראוני
תחשקמ תוילוח תקלד ינימסת לע הליקמ 3-הגמוא
ןונימב 3-הגמוא יכ הליג הידבש Gallivare Hospital ירקוח
תוילוח תקלד תלחמ ינימסת תרמוח התיחפמ הובג ימוי
.(Ankylosing Spondylitis) תחשקמ

Scandinavian Journal of Rheumatology


2007 ראורבפ
(1) םד-ץחל תיחפמ התשפ יערז ןמש
טירפתש ואצמ ןווי הנותא Harokopio University-מ םירקוח
דירומ תיאלוניל אפלא הצמוחב רישעה ,התשפ יערז ןמשב ריתע
.םיזוחא 6 דע 3-ב םד-ץחל תא
הובג םינמוש רועיש ילעב ,59 עצוממ ליג ינב םינייסנ 69 וקדבנ
.התשפ יערז ןמש ימוי ףסות םרג 8 ולביקש ,םדב

European Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
אצאצה IQ-ל הרושק םיגד תכירצ
...ירקוח


2007 סרמ
(3) חור בצמ תרפשמ 3-הגמוא
3-הגמואל ב"הרא Uni. of Pittsburgh ינעדמ לש םהירבדל
.(Mood) חורה בצמ תא תרפשמה ,חומה לע העפשה שי
55 לש םחומ לע תאז וקדבו MRI רישכמב ורזענש ,םירקוחה
עיפשמ רשא ,חומב רופאה רמוחה תומכב לודיג וליג ,םינייסנ
.3-הגמוא תכירצ רחאל רומאכ תאז ,שגרה לע


2007 סרמ
(3) םיריעצב םצע תסמ הלידגמ 3-הגמוא
תלדגהש ואצמ Science University & Oregon Health ירקוח
םצע תסמ תלדגהל הרושק DHA גוסמ דחוימבו 3-הגמוא תכירצ
.סיזורופואטסוא תעינמב םהל םיעייסמו םיריעצ םירבגב

The American Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
(2) םד-ץחל התיחפמ ךומנ ןונימב 3-הגמוא
אצמנ הינטירב King's College London ינעדמ וכרעש ןויסינב
םיתיחפמ DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש םיכומנ םינונימש
.3.3 mmHg-ב ילוטסאידה םדה-ץחל תא החלצהב
,(Mackerel) לרקמ ומכ םיגד תכירצ לע םיצילממ םירקוחה
(Trout) הטורט ,(Salmon) תיתלא/ןומלס ,(Sardines) םינידרס
.(Tuna) הנוטו

Journal of Nutrition


2007 לירפא
בל תלחמ ינפמ הניגמ 3-הגמוא
תיחפהל םילוכי םיניטאטס םילטונה תוהובג לורטסלוכ תומר ילעב
ןמוש תוצמוח תכירצ ידי-לע 20%-ב (הניגנא ומכ) םייבבל יעורא
.EPA גוסמ 3-הגמוא
םרג 1.8 תעפשה וקדב Kobe University-מ םיינפי םירקוח
.ההובג לורטסלוכ תמרמ םילבוסה ,םדא-ינב 18,645 לע EPA

The Lancet


2007 לירפא
(2) םייביטקארפיה םידליל 3-הגמוא
ןתמש אצמ הילרטסוא Uni. of South Australia-ב רקחמ
תוגהנתה תויעבו דומיל יישקמ םילבוסה םידליל 3-הגמוא
.םבצמ תא תיתועמשמ תרפשמ
ג"מ 3,000 םידליה ולביק ,תועובשה 15 תב ,רקחמה תפוקתב
.הלילה רנו םי-יגדמ םויב 6-הגמואו 3-הגמוא

Behavioural Pediatrics & Journal of Developmental


2007 לירפא
(4) ןואכיד תיחפמ 6-הגמואו 3-הגמוא לש בוט סחי
ןיב סחיה רופיש ב"הרא Ohio State University ירקוח ירבדל
.ןואכיד תיחפיו חורה בצמ תא רפשי טירפתב 6-הגמואל 3-הגמוא
ןואכידמ רתוי םילבוס ההובג הז סחי םהב ולאש ולעה םה
.תויתקלד תולחמו

Psychosomatic Medicine


2007 יאמ
בלה בצקל הליעומ 3-הגמוא
יבצק ינפמ ןגהל יושעו בלה בצקל ליעומ 3-הגמואב רישע טירפת
Uni. of Athens ירקוח .םיילרוג תויהל םילולעש םיילמרונ אל בל
תונוכתה) היגולויזיפורטקלאה תא תרפשמ םיגד תכירצש אצמ ןווי
.בלה יאת לש (תוילמשחה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
ןיעה תואירבל D ןימטיוו 3-הגמוא
תוחתפתהל ןוכיס דאמ תיחפת םיגדמו םיפסותמ 3-הגמוא תליטנ
. 40%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה
Age-Related Eye Disease Study Research Group-ב רקחמ
תנטקהל הרושק 6-הגמואל 3-הגמוא ןיב סחיה תלדגהש הליג
.הלחמל ןוכיסה

Archives of Ophthalmology


2007 יאמ
(4) רתוי תוקזח תומצעל םיגד ןמש
ב"הרא Uni. of Texas Health Science Center-ב רקחמ
רפשל היושע 6-הגמוא ןובשח-לע 3-הגמוא תכירצ תלדגהש הליג
רחואמ ליגב סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקהלו םצעה תואירב תא
.םירבכעב השענ רקחמה .רתוי

The Journal of Nutritional Biochemistry


2007 ינוי
(3) תינומרעה תטולבל 6-הגמוא תוחפו 3-הגמוא רתוי
Wake Forest Uni. School of Medicine-ב םירבכעב רקחמ
היושע 6-הגמוא ןובשח-לע 3-הגמוא תכירצ תלדגהש הליג ב"הרא
.ןטרסל היטנ ילעבב ,תינומרע ןטרסל ןוכיס תיחפהל

Journal of Clinical Investigation


2007 ילוי
(3) סגה יעמה לע תונוש תונגהל םינוש םיגוסמ 3-הגמוא
תכירצ תרבגה ,הינטירב Uni of Edinburgh ירקוח תעדל
.סגה יעמה ןטרסמ תונוש תונגה יגוס העיצמ םיגדמ 3-הגמוא
3-הגמוא גוסמ תויוור יתלב ןמוש תוצמוח תכירצש וליג םה
הכירצ ןיב התשענש האוושהב ,37%-ב ןטרסל ןוכיס התיחפמ
.3-הגמוא לש תעצוממ תילמינימ הכירצל תעצוממ תרבגומ
דועב ,41%-ב ןוכיסה תא התיחפה EPA תכירצ תרבגה
.37%-ב ותוא התיחפה DHA-ש

American Journal of Epidemiology


2007 ילוי
3-הגמוא לש יתקלד-יטנאה לאיצנטופה
תתחפהב עייסל היושע יחמצ ןמשל סחיב םיגד ןמש תכירצ תלדגה
םידיאונטסורפ רוציי םתתחפהל תודוה ,תונוש תומקרב תוקלד
.(Prostanoids)
ולא םיאצממש םיווקמ ב"הרא University of Michigan ירקוח
אצמנ הדבעמב .תושדח תויתקלד-יטנא תופורת חותיפב ועייסי
.םידיאונטסורפ תעינמב רתוי הלודג EPA 3- הגמוא התעפשה יכ

Journal of Biological Chemistry


2007 טסוגוא
םדה ינמוש תמר תא תרפשמ DHA 3-הגמוא
תכירצמ תלעות וקיפי םידירצילגירט לש ההובג המר ילעב םירבג
.DHA גוסמ 3-הגמוא
תוצובק וליכאה ב"הרא University of California Davis ירקוח
.םוי 90 ךשמ תיז ןמשב םקלחו 3 DHA-הגמואב םקלח ,םינייסנ
תומר תא וניטקה םוי 45 ךשמ 3 DHA-הגמוא וכרצש ולא
.24%-ב םמדב םידירצילגירטה
.LDL גוסמ לורטסלוכה תא DHA תכירצ התלעה ,תאז םע

Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
ץחל יעצפ תעינמל םינימטיו ףוריצב 3-הגמוא
(רמושה-לת) ןיבר יאופרה זכרמב םירקוח
(Bed Sores) ץחל יעצפ עונמל ןתינש וליג
,םילוח-יתבב םילפוטמהמ 10%-ב םיעגופה
.טירפתל םיפסות תרזעב
C ןימטיו ,A ןימטיו ,EPA, GLA-ב רשעומ טירפתש ררבתמ
םילבוס רשא םילוחב ץחל יעצפ לש תוחיכש תיחפמ E ןימטיוו
.םישק האיר יקזנמ

Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
םד-ילכ תושימג תרפשמ 3-הגמוא
תואירבה תא ללכבו םד-ילכ תושימג רפשל יושע 3-הגמוא ףסות
.תירלוקסו-וידרקה
םירבג 52-ל וקפס Xi'an Jiaotong University-מ םייניס םירקוח
.תועובש 8 ךשמ ,םויב םיגד ןמש םרג 3 לקשמ רתימ םילבוסה
םינטק םד-ילכ תושימג יבגל יתועמשמ רופיש אצמנ אל תאז םע
.םדה-ץחלו

European Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
םידליב 1 גוס תרכוס התיחפמ הגמוא
תרבגהש ואצמ ב"הרא רבנד University of Colorado ירקוח
תיחפהל היושע םיגדמ 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח תכירצ
.55%-ב ,םידליב 1 גוס תרכוס תוחתפתהל ןוכיס

Journal of the American Medical Association


2007 רבוטקוא
(4) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס התיחפמ 3-הגמוא
םירקחמ 14 םכסמה ,Wageningen University-ב ידנלוה רקחמ
.סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ םיגד ןמשש הנקסמל עיגה םימדוק
ןתינ לכה ךסבו 4%-ב הז ןוכיס ןיטקמ םיכרוצ ותוא ףסונ גד לכ
.12% ןב םומיסקמל עיגהלAmerican Journal of Epidemiology