3 תושדח - 3-הגמוא
Omega-3 - News 3
דאמ תוהובג 3-הגמוא תומר
דש ןטרסל היפרתומיכו DHA
תוילכה תואירבו 3-הגמוא
הפב םייקדייח תלטוק 3-הגמוא
תיטוכיספ הוערפהו 3-הגמוא
הדימעה ליגב חומל DHA
טרופס ןמזב 3-הגמוא
3-הגמואל רוקמכ חמצ
םדה-ילכל 3-הגמוא
בלל 3-הגמוא םע בלח ירצומ
םיגד םילכוא םניאשל 3-הגמוא
בל תקיפס-יא ענומ 3-הגמוא
םייתרכוסב יתיילכ דוקפית
רבגה תוירופו DHA
שישק חומל הליעומ הניא 3-הגמוא
העימש ןדבוא דגנ 3-הגמוא
תינוצמיח הקע דגנ 3-הגמוא
תיגולויב תונימז םירפשמ םינקבא
3-הגמואו טרוגוי ינובלח
רתי תנמשהו תינלוניל אפלא 'ח
תילובטמ תנומסתו 3-הגמוא
3-הגמוא לש תיגולויבה תונימזה
םינמש הרשע ינבב בלהו 3-הגמוא
םדה ינמושל םיניטאטסו 3-הגמוא
דוליב תויגרלאו ןוירהב םיגד ןמש
תחפומ לקשמו 3-הגמוא
םישישקב ןורוויע תענומ 3-הגמוא
סיטילוקו 3-הגמוא
תימונג הנוזת
בלל 3-הגמוא םרג יצח
ערז תוכיא רפשמ םיגד ןמש
סגה יעמהו 6-הגמוא '3-הגמואי
םיגד ןמשב תלעותה
םיטסיטואל E ןימטיוו 3-הגמוא
תרכוסב הליעומ הניא 3-הגמוא
ףדמה ייח תא ךיראמ ןיטצרווק
תוילכ ילוחב םד-ץחלו 3-הגמוא
הייאר ןדבוא תענומ 3-הגמוא
הפירח תילילכ 'סתו 3-הגמוא
ןואכידב הליעומ הניא 3-הגמוא
םדב EPA ריבגמ היוס ןמש
םיגדמ 3-הגמואב תלעותה
םצעל ןימזוקולגו 3-הגמוא
דבכה תואירבל 3-הגמוא
ריעצ יגולויב ליגו 3-הגמוא
םייניש תלחמו 3-הגמוא
רמייהצלאל ןוכיסו 3-הגמוא
םירענ לש םחומו 3-הגמוא


...תוינויח ןמוש תוצמוח ואר
...EPA-ו DHA ואר
 
2009 ילוי
דוליב תויגרלא דגנ ןוירהב םיגד ןמש
םיגד ןמש ףסות יכ וליג Linkoping Uni.-מ םידבש םירקוח
יושע הקנהה תפוקתבו ןוירהה ןמזב לטינה 3-הגמואב רישעה
.םידליב המזקאלו ןוזמל תויגרלאל ןוכיס ןיטקהל
ןהל הלאכ וא תויגרלא םע ןוירהב םישנ 145 ופתתשה רקחמב
לחה ןהל ןתינ ףסותה .תויגרלא םע םילעב וא םירחא םידלי ויה
.הקנהה תפוקתב תועובש 4 דע 3 ךשמבו ןוירהל 25-ה עובשהמ

Acta Paediatrica


2009 ילוי
תחפומ לקשמו 3-הגמוא
...תומר


2009 ילוי
םישישקב ןורוויע תענומ 3-הגמוא
,ב"הרא דנלירמ הדס'תב National Eye Institute-ב םירקוח
3-הגמוא ןמוש תוצמוחב ריתע טירפת יכ וליג ,םירבכעב יוסינב
ליגב היולת תירלוקאמ תונוונתה לש התוחתפתה תא עונמל יושע
3-הגמוא ולביקש םירבכעל האוושהב ,ןיעה תיתשרל םיקזנ תוחפו
.תיתשר יקזנ לש תומלחה ופצנ םירקמ רפסמב .ךומנ ןונימב

American Journal of Pathology


2009 ילוי
סגה יעמה לש תיביכ תקלדו 6-הגמואו 3-הגמוא
...רקחמ


2009 ילוי
תואירבה לע 3-הגמוא תעפשה תא הריבסמ תימונג הנוזת
תיאופרה תלעותה תא ןחבש (Nutrigenomic) ימונג יתנוזת רקחמ
םינגה יוטיב לע הניה ותעפשה יכ אצמ םיגד ןמשב 3-הגמואב
(Anti-atherogenic) ינגורתא-יטנא ןפואב (Gene Expression)
.(Anti-inflammatory) יתקלד-יטנאו
םרקחמל וסייג דנלוה/הינטירב Wageningen University ירקוח
EPA םע דחי DHA יכ ררבתה .םיאירב םידנלוה םישישק 111
לע עיפשה תוינמח ןמשש דועב ,םינג 1,040 לש םיוטיב תא וניש
.םינג 298

American Journal of Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
בלה תואירבל קיפסמ 3-הגמוא םרג יצח
תריקס תובקעב ,העבק (EFSA) תיאפוריאה ןוזמ תוחיטבל תושרה
אירב םדאל יד יכ ,שיא 40,000-כ ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ
-יאמ םילבוסה ולא לע יכו EPA-ו DHA 3-הגמוא ג"מ 500 תכירצב
.ג"מ 1,000 ךורצל (Heart Failure) בל תקיפס

Journal of the American College of Cardiology


2009 טסוגוא
ערזה תוכיא תא רפשמ םיגד ןמש
160 ופתתשה וב ,Shahid Beheshti University-ב ינאריא רקחמ
תוכומנ תומר ליכמ םיירופ יתלב םירבג לש םערז יכ אצמ ,םירבג
6-הגמוא ןיב סחיה יכ אצמנ ןכ .םיירופ םירבג תמועל 3-הגמוא לש
.רתוי הובג םיירופ יתלבה םירבגה לש םערזב 3-הגמואל
תמזלפב תויוור-יתלב-ברה ןמושה תוצמוח תומר תא וקדב םירקוחה
.םיירופ םירבג 78-בו םיירופ םניאש םירבג 82-ב ערזה יאתבו םדה

Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
סגה יעמה לע ןגמ 6-הגמואל 3-הגמוא סחיה תלדגה
םישנ ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא Vanderbilt Uni. ירקוח
6-הגמוא תכירצ תנטקהו 3-הגמוא תכירצ תלדגהש וליג ,תויניס
יכ אצמנ .תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
םישנב לידגמ 3 -הגמואו 6-הגמוא תכירצ ןיב רתויב לודגה סחיה
תינודיכרא הצמוח/6-הגמוא ןמושה תצמוח םג .95%-ב ןוכיסה תא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הלידגמ האצמנ (Arachidonic Acid)
ןוכיס רתיב ויה תיברימ תומכ ונממ וכרצש םישנ .תעבטה-יפו
.תעצוממ תומכ ונממ וכרצש ולא תמועל 40% רועישב הלחמל

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2009 טסוגוא
םיגד ןמשב תירלוקסו-וידרקה תלעותה
ב"הרא סל'גנא סול Ochsner Medical Center-ב הכרענש הריקס
התליג םירושע 3 ךשמב וכרענש 3-הגמואל םיעגונה םירקחמ יבגל
רבדה .םדה-ילכלו בלל ליעומ םיגד ןמשש ךכל הפיקמ תודע הנשי יכ
רירש םטוא הז ללכב ,בל-תולחמ םע ולאו םיאירב םישנא יבגל ןוכנ
.םירודזורפ רופריפו םיקרוע תשרט ,בל תקיפס-יא ,בל ףקתה/בלה

Journal of the American College of Cardiology


2009 טסוגוא
םיטסיטואב רוביד םירפשמ E ןימטיוו 3-הגמוא
םידליב רובידה תלוכי תא םירפשמ E ןימטיוו 3-הגמוא לש בוליש
תוערפה ונייהד ,(Verbal Apraxia) היסרפאמ םילבוסה םיטסיטוא
.םיטסיטוא םידלי ברקב תוצופנה (Verbal Ddisorders) תוילולימ

Children's Hospital & Research Center Oakland-ב רקחמב
לש ימוי ףסות יכ אצמנ ,םיטסיטוא םידלי 187 ופתתשה וב ,ב"הרא
תלוכי ,רובידה רשוכ תא םםהב רפשל יושע D ןימטיוו 3-הגמוא
500 היה רקחמב ןתינש ימויה ןונימה .תוגהנתהו ןיעה רשק ,יוקיחה
.EPA ג"מ 2,085 דע 695-ו DHA ג"מ 840 דע 285 ,E ןימטיו 'חי

Alternative Therapies in Health and Medicine


2009 טסוגוא
תרכוס תעינמב הליעומ הניא 3-הגמוא
םירגובמ 195,204 ופתתשה וב ,ב"הרא Harvard Uni.-ב רקחמ
תרבגומ הכירצש הליג ,הנש 18 ךשמנש תרכוסב םילוח םניאש
הלולעו 2-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיס הניטקמ הניא 3-הגמוא לש
.תרכוסל ןוכיסה תא רימחהל ףא

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמטפס
3-הגמוא תולומרופ לש ףדמה ייח תא ךיראמ ןיטצרווק
ותפסוה ידי-לע 3-הגמוא תולומרופ לש ףדמה ייח תא ךיראהל ןתינ
ןיטצרווקה .םיגד ןמשל ןיטצרווק יטנדיסקוא-יטנאה לונובלפה לש
.E ןימטיו וא םייטטניס םיפסות רשאמ רתוי ליעי ןפואב תאז השוע

Food Chemistry


2009 רבמטפס
תוילכ ילוחב םד-ץחל תרפשמ 3-הגמוא
יכ אצמ הילרטסוא University of Western Australia-ב רקחמ
ןיטקהל יושע Q10 םיזנא-וק םע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש בוליש
.תינורכ תוילכ תלחמב םילפוטמב בלה בצק תאו םדה-ץחל תא
ךא ,ליעומ אצמנ אל ומצע ינפב Q10 םיזנא-וק םירקוחה ירבדל
תב הדיריב אטבתה רופישה .הליעוהש איה 3-הגמואל ותפסוה
ץחלב תיפסכ מ"מ 3.4-ו ילוטסיסה םדה-ץחלב תיפסכ מ"מ 2.7
ףסונב .הקדל תומיעפ 4-ב טאוה בלה בצק .ילוטסאידה םדה
.םדב םידירצילגירטה תומרב 24% רועישב הדירי האצמנ

Journal of Hypertension


2009 רבוטקוא
ליגה םע הייאר ןדבוא תענומ 3-הגמוא
1,837 ופתתשה וב ,ב"הרא US National Eye Institute-ב רקחמ
רשא ,תירלוקאמ תונוונתהב תוקלל הובג דע ןותמ ןוכיס םע שיא
3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תרבגומ הכירצ יכ אצמ ,הנש 12 ךשמנ
.30%-ב ליגב יולתה הייאר ןדבואל ןוכיס םצמצל היושע

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
הפירח תילילכ תנומסת ינפמ הניגמ 3-הגמוא
םירבג לע ןגהל היושע 3-הגמוא לש תלדגומ הכירצ יכ הליג רקחמ
(Acute Coronary Syndrome/ACS) הפירח תילילכ תנומסת ינפמ
.הזחב םיבאכו הביצי יתלב הניגנא םהב ,םינימסת תרדסל ללוכ םש
םירבג 57,053 ופתתשה ובו ,םינש 8-ל בורק ךשמנש ,ינדה רקחמב
ןוכיס וניטקה םויב םרג 0.39 לעמ וכרצש םירבג יכ אצמנ םישנו
תכירצל האצמנ אל םישנב .תוחפ וכרצש ולא תמועל 27%-ב
.העפשה 3-הגמוא

British Journal of Nutrition


2009 רבוטקוא
SSRI תרזעב ןואכידב םילפוטמל הליעומ הניא 3-הגמוא
ואצמב"הרא Washington Uni. School of Medicine ירקוח
בל-תלחממ םג םילבוסה השק ןואכידב םילפוטמל 3-הגמוא ןתמש
.דבלב ןואכיד ידגונב לופיט תמועל לופיטה תואצות תרפשמ הניא

JAMA


2009 רבמבונ
םדב EPA תמר ריבגמ תיטנג סדנוהמ היוס ןמש
ופתתשה וב ,ב"הרא Stanford School of Medicine-ב רקחמ
סדנוהמ היוס ןמשב םיגד ןמש תפלחהל תורשפא קדב ,שיא 157
,(Stearidonic Acid) תינודיראטס הצמוח ליכמ רשא תיטנג
.3-הגמואל יפולח רוקמכ
םיפתתשמה לש םמדב EPA-ה תמר הלדג תועובש 12 רחאל
םירקוחה ירבדל .EPA ולבקש ולא תמועל 19.7% תמועל ,17.7%-ב
.EPA-ל ףוגב רמוה SDA-ה יכ חיכומ רבדה

Scientific Sessions (AHA) American Heart Association


2009 רבמבונ
םלושיב ןפואב היולת םיגדמ 3-הגמואב תלעותה
וא םייופא םיגד ב"הרא University of Hawaii-מ םירקוח ירבדל
בלל הליעומה 3-הגמוא ןמוש תוצמוחל בוט רוקמ םיווהמ םילשובמ
.םישבוימ וא םיחלמומ ,םינגוטמ םתליכא לע הפידע וז ךרדב םתנכהו
.תיתואירבה םתלעות תא רפשת ופוט וא ןרתנ לד היוס בטור תפסוה
אלש 75 דע 45 ינב םישנ 103,884-ו םירבג 82,243 ופתתשה רקחמב
.בלה לע תוניגמה תונוכת שי ופוטל םג יכ ררבתמ .בל-תלחממ ולבס

American Heart Association's Scientific Sessions 2009
at Orlando, Florida


2009 רבמבונ
םצעה תואירבל ןימזוקולג םע 3-הגמוא
...רקחמ


2010 ראוני
דבכה תואירב ןעמל 3-הגמוא
,םדא-ינבב וכרענ רשא ,םימדוק םירקחמ העברא לש םתריקס
הכירצ יכ הארמ ,הינטירב Royal Infirmary of Edinburgh-ב
היושע םיימי תורוקממ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תרבגומ
לוהוכלא תכירצמ עבונ וניאש ינמוש דבכ תלחממ םילבוסל ליעוהל
איהש ךכב (Non Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)
ןילוסניאל תושיגר הריבגמו ודוקפית תאו דבכה תואירב תא תרפשמ
.ינמוש דבכמ םילבוסה םישנאב

Therapeutics & Alimentary Pharmacology


2010 ראוני
רתוי ריעצ יגולויב ליגו 3-הגמוא
תוהובג תומר יכ הליג ב"הרא University of California-ב רקחמ
םילבוסב תיאת תונקדזה טאהל תויושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש
םירמולטה לש םכרוא תא םהב ונחב םירקוחה .תילילכ בל-תלחממ
.יגולויבה ליגל דדמ םישמשמה
סחי םייק הביצי תילילכ בל-תלחמ םע םילפוטמב יכ וליג םירקוחה
םתורצקתה בצק ןיבל םדב 3-הגמוא ןמושה תוצמוח תומר ןיב ךופה
תורשפא הלעמ רבדה .(הינשל תחא הדידממ ןמזה) םינש 5 ךשמב
.םהב (Cellular Aging) תיאת תונקדזה ינפמ הניגמ 3-הגמוא יכ

Journal of the American Medical Association


2010 ראוני
םייניש תלחמל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
ןוכיס םצמצל תויושע תוהובג DHA 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תומר
Niigata University-ב םירקוח .(Dental Disease) םייניש תלחמל
םמדבש ולא ברקב םיינישה תולחמ לש עצוממה רועישה יכ וליג ןפי
תמר ילעב ולאל האוושהב 50%-ב לודג DHA לש הכומנ המר
>55 ופתתשה ,םינש 5 ךשמנש ,רקחמב .רתויב ההובגה DHA-ה
תונוכתל הז אצממ םיסחיימ םירקוחה .עצוממב 74 ינב שיא
.3-הגמואה לש תויתקלד-יטנאה

Nutrition


2010 ראורבפ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
3-הגמואב (Ethyl-Eicosapentaenoic Acid) E-EPA תבוכרת
.רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תא םצמצלו הדימלו ןורכיז רפשל היושע
,University of Prince Edwards Island-מ םיידנק םירקוח
תא ןיטקמ E-EPA יכ םיחוודמ ,םייח-ילעבב םרקחמ תא וכרעש
הלידגה םרוג לשו (Acetylcholine) ןילוכליטצאה תומר תדירי תדימ
.ליגה םע (Nerve Growth Factor/NGF) יבצעה

Journal of Neurochemistry


2010 ראורבפ
םירענ לש םחומ דוקפית תא רפשמ 3-הגמוא
םירענ ופתתשה וב ,ב"הרא University of Cincinnati-ב רקחמ
תא תונשל תויושע 3 DHA-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ אצמ ,םיאירב
.(Working Memory) הדובע ןורכיזל רושקה חומה לש ודוקפית

הנבמ תניחבל (fMRI) ידוקפית MRI רישכמב ושמתשה םירקוחה
בל תמושתל הרושקה תיחומ תוליעפ ןמזב םיקדבינה לש םחומ
DHA-ה תומרש וארה תואצותה .(Sustained Attention) תכשוממ
המר ןתמ תעב 70%-בו 47%-ב ולדג םימודאה םדה יאת ימורקב
.המאתהב ,םירענ תוצובק יתשל ,DHA לש ההובג המרו הכומנ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ראורבפ
הלודג תיתואירב תלעות תובינמ דאמ תוהובג 3-הגמוא תומר
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
הליג ,(Yup'ik Eskimos) םיאומיקסא 357 ופתתשה וב ,ב"הרא
ןיטקהל היושע (EPA DHA-ו) 3-הגמוא לש דאמ ההובג הכירצ יכ
לש םתמרב הדירי האצמנ .תוינורכ תולחמל ןוכיס תיתועמשמ
הדיריו HDL לורטסלוכה לש תוהובג תומר ןכו םידירצילגירטה
.CRP-ה תמרב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ראורבפ
דש ןטרסב היפרתומיכ תואצות רפשמ DHA 3-הגמוא
יכ הליג ,תולפוטמ 25 ופתתשה וב ,תפרצ רוט INSERM-ב רקחמ
ןתינה יפרתומיכ לופיט תאצות רפשל יושע 3 DHA-הגמוא ףסות
.תורורג םע דשה ןטרס תולוחל
22 היה ףסות ולביק אלש תולפוטמה ברקב תודירשה יכ ררבתה
34 התייה איה (יברימה ןונימב) DHA-ה תא ולביקש ולאבו שדוח
.תוילילש יאוול תועפות לבל םרג אל DHA-ה ףסות .שדוח

British Journal of Cancer


2010 ראורבפ
םייתרכוסב תוילכה תואירב תא תרפשמ 3-הגמוא
97 ופתתשה וב רקחמב ,גנוק גנוה Uni. of Hong Kong ירקוח
3-הגמוא ןמוש תוצמוח יפסות יכ וליג ,תועובש 12 ךשמנו םילפוטמ
תוילכה תואירב תא רפשל תויושע םרג 4 ןב ימוי ןונימב (םיגד ןמש)
.2-גוס תרכוס ילוחב
ודרי ,תוילכה לש ןתואירבל דדמ תושמשמ רשא ,ןיטארקה תומר
.ולא םילפוטמב תיתועמשמ

Diabetic Medicine


2010 ראורבפ
ותואירב תא רפשמו הפב םייקדייח לטוק 3-הגמוא
תילטנדה תלעותה ב"הרא Uni. of Kentucky ירקוח ירבדל
העפשה םג תללוכ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש (םייניש לש)
.תילאירטקב-יטנא
תא עונמל תוייושע (ALA-ו EPA, DHA) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
סוקוקוטפרטס םהב ,הלחמ ימרוג םיקדייח לש םתוחתפתה
,(Candida Albicans) הדידנק ,(Streptococcus Mutans)
םינונימב תאזו (Porphyromonas Ginigivalis) סנמוריפרופו
.תיסחי םינטק

Molecular Oral Microbiology


2010 ראורבפ
תויטוכיספ תוערפה תענומ 3-הגמוא
ףסותש וליג הירטסוא Medical Uni. of Vienna-ב םירקוח
תוערפה לש ןתוחתפתה תא םצמצלל יושע םיגד ןמש 3-הגמוא
.ךכל ןוכיס רתי ילעב םישנאב (Psychotic Disorders) תויטוכיספ
,22.6%-ב הז ןוכיס ןיטקה תועובש 12 ךשמב ףסותה ןתמ
.(המד) ובצלפל האוושהב
תוערפהל דאמ הובג ןוכיסב ואצמנש שיא 76 ופתתשה רקחמב
.תויטוכיספ

Archives of General Psychiatry


2010 סרמ
הדימעה ליגב חומל DHA-ב תלעותה
תא רפשל היושע 3 DHA-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תרבגומ הכירצ
ילולימ יתלב ןועיט ללוכ רבדה .54 דע 35 ינבב ילטנמה דוקפיתה
.(Working Memory) הדובע ןורכיזו (Non-Verbal Reasoning)
.ילטנמה דוקפיתב המוד רופיש התארה אל ALA-ו EPA תכירצ
280-ל עגונה עדימ וחתינ ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח
יפסות וא םיגד ןמש ןכל םדוק ולטנ אל ולא .תונגומ תוליהקב םירייד
.תוירטאיכיספ-וריונ תוערפהמ ולבס אלו 3-הגמוא

Journal of Nutrition


2010 סרמ
טרופסב קוסיע ןמזב יתאיר דוקפית תרפשמ 3-הגמוא
ואצמ ,םיקבאתמ ופתתשה וב רקחמב ,ןאריאו הינמרגמ םירקוח
ןמזב יתאיר דוקפית רפשל תויושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח יפסות יכ
םשרנ םינומיאו ףסותה תליטנ לש תועובש 12 םותב .טרופסב קוסיע
תינויחה תלוביקבו (Lung Capacity) תואירה תלוביקב רופיש
.(Forced Vital Capacity - FVC) תצמואמה
ליג ינב ,םינשעמ םניאש ,םיבבוח םיקבאתמ 40 ופתתשה רקחמב
.18.6 עצוממ

Journal of Science and Medicine in Sport


2010 סרמ
3-הגמואל רוקמכ חמצ
חמצ תא (יטנג סודניהב) םיחתפמ CSIRO-ב םילרטסוא םינעדמ
3-הגמואה תלוכת תא ריבגהל ידכ סופנה בורכ/היוצמה תיתפלה
.תינלוניל אפלא הצמוח לש וזל רבעמ וב

NI


2010 סרמ
םדה-ילכל תובוט 3-הגמואב תורישע תוחורא
םתואירב תא רפשל היושע תרבגומ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תכירצ
תומכ הללכש החורא רחאל ,םיקרועה .החוראה רחאל םדה-ילכ לש
תוחפ ויה ,DHA-ו EPA םרג 4.7 םג הללכו םינמוש לש הנותמ
.םיחישק
םירבג 12 םרקחמל וסייג הינטירב University of Reading ירקוח
.3-הגמוא תוריתע תוחורא יארקאב ולביקש ,םיאירב םלוכ ,םישנ 13-ו

Clinical Nutrition


2010 סרמ
בלה תואירבל 3-הגמואב םירבגותמ בלח ירצומ
לש ותואירבל םיליעומ 3-הגמואב םירבגותמ בלח ירצומ לש םתכירצ
רופיש וארה בלח סיסב לע תואקשמב 3-הגמוא םרג 3 תכירצ .בלה
,לורטסלוכ תומר םהב ,םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג רפסמב יתועמשמ
(Arachidonic acid - AA) תינודיכרא הצמוח סחיהו םידירצילגירט
.EPA-ל
ופתתשה ,הינמרג הניי Friedrich Schiller University-ב ,רקחמב
.םידירצילגירט לש ההובג טעמ המרמ ילעב שיא 51

Clinical Nutrition


2010 סרמ
םיגד םילכוא םניאשל 3-הגמואב תיבבלה תלעותה
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תלדגומ הכירצ
תב תימוי הכירצ .םיגד טעמ םיכרוצה םישנאב ץבשלו בל-תלחמל
תילילכ בל-תלחמל ןוכיסה תא הדירומ האצמנ EPA-ו DHA ג"מ 240
.ג"מ 40 תב הכירצל האוושהב
21,342 ופתתשה וב ,דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
ההובגה הכירצה יכ אצמ ,םיגד טעמ םיכרוצה ,65 דע 21 ינב ,שיא
ההובגה תעצוממה הכירצה .38%-ב בל-ףקתהל ןוכיס הניטקה רתויב
תילילכ בל-תלחמל ןוכיס הניטקה (םויב ג"מ 234) ג"מ EPA לש רתויב
ג"מ 40) רתויב הכומנה תעצוממה הכירצל הוושהב 51%-ב תילטאפ
.(םויב

Journal of Nutrition


2010 לירפא
בל תקיפס-יא תענומ 3-הגמוא
,םהב 3-הגמואה תלוכתל תודוה םיינונמש םיגד תכירצ תלדגה
םישנב (Heart Failure) בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקהל היושע
.25%-כב
ןוכיס ןיטקהל ידכ עובשב תחא םיגד תנמב יד םירקוחה ירבדל
.םיינונמש םיגד ולכא אל ללכש םישנל האוושהב ,הז
ופתתשה ,לודג םדוק רקחמ ךותמ רזגנ רשא ,ידבשה רקחמב
םהב םינולאש אלמל ושקבתהש 83 דע 48 תונב םישנ 36,234
.םינוש ןוזמ יביכרמ 96 וטרופ

European Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
םייתרכוסב יתיילכ דוקפית תרפשמ 3-הגמוא
קזנ םצמצל היושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תרבגומ הכירצ
1,436 לע םיססבתמ רקחמה יאצממ .1-גוס תרכוס ילוחב יתיילכ
ינב ופתתשה וב םדוק רקחממ םינותנ לע ףסונב ,וב םיפתתשמה
.39 דע 13
Institute of Metabolic Science in Cambridge-ב םירקוחה
(Albumin) ןימובלא ןובלחה תשרפה תדימ תא ודדמ הינטירב
ג"מ 30 תב המר .ןתשה לא תוילכהמ הילכ ילוחב ףלוד רשא
תוהובג תומר וכרצש ולא יכ אצמנ .הניקתל תבשחנ הממיב
.הממיב ג"מ 22.7 ושירפה 3-הגמוא לש

Diabetes Care


2010 לירפא
רבגה תוירופ תא תרפשמ DHA 3-הגמוא
אצמ ב"הרא University of Illinois-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
-יא תא לטבל םייושע DHA 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש םיפסות יכ
.ןוירפ רסוחל תורושקה ערזב תויוניקתה

Journal of Lipid Research


2010 לירפא
םישישק לש םחומל הליעומ הניא 3-הגמוא
London School of Hygiene and Tropical Med.-ב רקחמב
םוי ידמ 79 דע 70 ינב םישישק 748 ולביק ,םייתנש ךשמנש ,הינטירב
םהיעוציב לע עיפשה אלש רבד ,DHA ג"מ 500-ו EPA ג"מ 200
.םדוק ירטסוא רקחמב ולעש ולאל םידגונמ םיאצממה .םיייביטנגוקה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
העימש ןדבוא ינפמ הניגמ 3-הגמוא
תוצמוח תכירצ הילרטסוא Uni. of Sydney-מ םירקוח ירבדל
ןיטקהל היושע םתוא םיקפסמה םיגדו תלדגומ 3-הגמוא ןמוש
.ליגל רושקה העימש ןדבואל ןוכיס
רועישב ןוטיקל הרושק האצמנ עובש ךשמב תוחפל תונמ 2 תכירצ
רשאמ תוחפ וכרצש ולאל האוושהב ,הלעמו 50 ינבב ןוכיסל 42%
םיפתתשמ 2,956 יבגל םינותנ וחתינ םירקוחה .תחא תיעובש הנמ
.םדוק רקחממ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
תינוצמיח הקע דגנ 3-הגמוא
הילרטסוא University of Western Australia-מ םירקוח ירבדל
הרושק תויהל היושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוחב תיבבלה תלעותה
.תינוצמיח הקע םצמצל םתלוכיל
םינמוש לש תוגירח תומר ילעב םינמש םירבג 51 ופתתשה רקחמב
םד-ץחל דגנ ולפוטש 2-גוס תרכוס ילוח הללכש הינש הצובקו םדב
,EPA םרג 4 תונב תוימוי תונמ ,יארקא ןפואב ,ולביק םלוכ .הובג
.תועובש 6 ךשמב ,(ובצלפ) תיז ןמש וא DHA
תינוצמיחה הקעה ינמס תא ןיטקה EPA יכ ררבתה רקחמה םותב
,19%-ב םייתרכוסבו םינמשה ברקב 24%-ב F2-isoprostanes
האוושהב ,המאתהב 23%-בו 14%-ב םתוא ןיטקה DHA-ש דועב
תינודיכראה הצמוחה תומר םג .תיז ןמש הלביקש הצובקל
.ונטק םדה תמזלפב (Arachidonic Acid - AA)

Free Radical Research


2010 ילוי
3-הגמוא לש תיגולויב תונימז םירפשמ םינקבא יגבנ
םינקבא יגבנ הינטירב Uni. of Hull-מ םירקוח לש םהירבדל
EPA 3-הגמוא לש םיריעז םיאשנכ שמשל םייושע םיבובנ םינקבא
.תיגולויב םינימז רתויל ךכב םתושעלו

Lipids


2010 ילוי
3-הגמוא ירישעמ םיבציימ טרוגוי ינובלח
טרוגויב םייעבט םייטנדיסקוא-יטנא םידיטפפ יכ םירמוא םירקוח
.םיידוקפית תונוזמב 3-הגמוא לש ןוצמיח יענומ שמשל םייושע
.3-הגמואב םתוא רישעת תונוזמב ןמושל ףילחתכ 3-הגמוא תפסוה
.ונוצמיח תייעב תא רותפל רתונ ןיידע

Food Chemistry


2010 טסוגוא
רתי תנמשהו תינלוניל אפלא הצמוחב רוסחמ
םירבכעב ,Universite de Nice Sophia-Antipolis-ב רקחמ
תינלוניל אפלא הצמוחב רוסחמ יכ אצמ ,תורוד רפסמ ךשמנו
.תיתשרות הנמשהל םורגל םילולע 6-הגמואל רתי תפישחו
תדוגנית ןהב ,תוילובטמ תוערפה רפסמ םג ולגתה ךכל ףסונב
.רתי תנמשהל םירושקה םייתקלד םינג לש םייוטיבו ןילוסניאל

Journal of Lipid Research


2010 טסוגוא
תילובטמ תנומסת תאצות תרפשמ 3-הגמוא
יכ אצמ ,תילובטמ תנומסת םע שיא 117 ופתתשה וב ,רקחמ
תומר תא רפשל םייושע 3-הגמואב םירישע םייתנוזת םיפסות
תוחתפתה ןיטקהלו תילובטמ תנומסת םע םישנאב םדה ינמוש
.תורומח תואירב תויעב לש

The Journal of Nutrition


2010 רבמטפס
3-הגמוא לש תיגולויבה תונימזה
דירצילגירטכ ןתרוצב 3-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ אצמ ינד רקחמ
תויושע (Re-Esterified Triglyceride Form) רטסאל רמוהש
הרפתשה וז ותרוצב .תיגולויב הניחבמ רתויב תונימזה תויהל
ןמוש תוצמוח תרוצב 3-הגמוא תמועל 50%-ב תיגולויבה תונימזה
72 ופתתשה רקחמב .(Ethyl Esters) ליתא ירתסא וא תוישפוח
.56 דע 21 ינב שיא

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids


2010 רבמטפס
םינמש הרשע ינבב בל תודימ תרפשמ 3-הגמוא
ףסות יכ ואצמ קרמנד Copenhagen University-ב םירקוח
םדה-ץחל תא רפשל יושע EPA-ו DHA 3-הגמוא לש ימוי
.םינמש טעמ הרשע ינבב
וז הדירי .תיפסכ מ"מ 3-ב ,תועובש 16 רחאל ,דרי םדה-ץחל
ופתתשהש םירענה .15%-ב ץבשל ןוכיס תנטקה העמשמ
.3-הגמואב רשעומ םחל ולביק רקחמב

The Journal of Pediatrics


2010 רבוטקוא
םדה ינמושב הטילשל םיניטאטס םע 3-הגמוא
6 ךשמנש ,Seoul National Uni. Hospital-ב ינאירוק רקחמ
,תוהובג ידירצילגירט תומר םע שיא 62 וב ופתתשהו תועובש
יושע 3-הגמוא ןמוש תוצמוח םע םיניטאטס לש בוליש יכ אצמ
םיניטאטס תרזעב רשאמ םדה ינמושב הטילשל רתוי ליעי תויהל
.דבלב
(Simvastatin) ןיטאטסבמיס ג"מ 20 ולביקש ,רקחמב םיפתתשמב
41%-ב םידירצילגירטה תומר ודרי ,םויב 3-הגמוא םרג 4 תפסותב
.דבלב םיניטאטס ולביקש ולאב 13.9%-ל האוושהב

European Journal of Clinical Nutrition