1 תושדח - ןיצוטיסקוא
Oxitocin - News 1

הדיל רחאל םומיד ענומ ןיטמוגרא אללו םע ןיצוטיסקוא
םייתרבח םידחפ דגנ ןיצוטיסקוא
םיטסיטואל ןיצוטיסקוא
קוביחל המודב העיגרמ ןופלט תחיש
ןומיא לידגמ ןיצוטיסקוא
הבהא תונורכז ריזחמ ןיצוטיסקוא
םזיטואב יתרבח דוקפית רפשמ ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת
ובצלפ תבוגת ריבגמ יפא-ךות ןיצוטיסקוא
הימגונומה ןומרוה אוה ןיצוטיסקואה
םזיטוא םע םידליב םייתרבח םיכשח למרנמ ןיצוטיסקוא
היסקרונאל שידח לופיט - ןיצוטיסקוא
(1) חומב דחפה זכרמ תא בכעמ ןיצוטיסקוא
(2) דחפל ףוסה - יפא-ךות ןיצוטיסקוא
תילרופמט וטנורפ היצנמיד דגנ ןיצוטיסקוא
ןיצוטיסקואה לש תחכפמה העפשהה
תוירטאיכיספ תוערפהב יתרבח דוקפית רפשמ ןיצוטיסקוא
תוירולק תוחפ ךורצל םירבגל םרוג ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת
רתוי םיבוט םירבחל םיבלכה תא ךפוה ןיצוטיסקוא
תיהמיא תיתרבח תוגהנתה לע עיפשמ ןיצוטיסקוא
לוהוכלאל תומוד תונוכת ןיצוטיסקואל
םזיטוא לע תוכלשה םע ,טסומרמ יפוק ברקמ ןיצוטיסקוא
'תישנ הרגאיו' ומכ הליעי סקסל עגונב תרפושמ תרושקת
םזיטוא םע םיריעצ םידליב םייתוגהנתהו םיישגר ,םייתרבח תונורתי
יתרבח םזיאורטלא ריבגמ ןיצוטיסקוא
םייבקנו םירכז םירבכע לע תונוש סרטס תועפשה ןיצוטיסקואל
םינוריונ תרזעב באכל הבוגתה תוסיו ךילהת
הדילה רחאל ןואכידה תרמוח תא תאבנמ ןויריהב ןיצוטיסקואה תמר


...ןיצוטיסקוא ואר

1996 רבמבונ
הדיל רחאל םומיד תעינמל ןירטמוגרא אללו םע ןיצוטיסקוא
תוליעיהו תוחיטבה תא ןחב רמושה לת םילוחה תיבב רקחמ
ןירטמוגרא הפורתה םע דחי (Oxytocin) ןיצוטיסקוא תקרזהב
הדיל רחאל םומיד תעינמל תשמשמה ,(Ergometrine)
ןתמ תמועל רירשל הידעלבו ,(Postpartum Hemorrhage)
.דבלב ידירו ךות ןיצוטיסקוא

40 ךשמב ,דחא קונית ודליש ,םישנ 2,189 ופתתשה רקחמב
לש םינוש םיבלש 3-ב ולא םילופיט ולביקש ,םיפוצר תועובש
יבגל תוטישה יתש ןיב יתועמשמ לדבה ןיא יכ ררבתה .הדילה
תוחפ הברה ויה ןיצוטיסקואב לופיטל ךא ,םומידה תדימ
.תוילילש יאוול תועפות

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2008 יאמ
םייתרבח םידחפב לופיטל ןיצוטיסקוא
ופאשש םישנאש וליג ץייווש Zurich University-ב םירקוח
תתל וכישמה ףאל סיסרת תועצמאב (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
.םתוא ומיר וללהש רחאל ףא ,םיפסכל עגונב םירזב ןומיא
התוליעפ תא ןיטקה ןיצוטיסקואה יכ התארה םחומ תקירס
(Amygdala) הלדגימאה לש

קלח ,חומב רוזיא איה (Amygdala) הלדגימא
ברועמה ,(Limbic System) תיבמילה תכרעמהמ
םיבצמו םינוש תילמרונ תוגהנתה ידוקפיתב
.הנכסו דחפ יכילהת דבעמו םיירטאיכיספ
םילבוסה ולא לש םחומב רתויב הליעפ הלדגימאה
.םייתרבח םידחפמ

רפשל יושע ןיצוטיסקוא תועצמאב לופיט יכ םירובס םירקוחה
.םיטסיטוא לש 
םבצמ תא

Neuron


2010 ראורבפ
םיטסיטואב תיתרבח תוגהנתה רפשמ ןיצוטיסקוא
וליג תפרצ ןויל Centre de Neuroscience Cognitive ירקוח
םהיתולוכי תא יתועמשמ ןפואב תרפשמ ןיצוטיסקוא תפיאשש
.םביבס םישנא םע םיטסיטוא םילפוטמ לש תויתרושקיתה

םתוגהנתה רשא םייטסיטוא םילפוטמ 13 ופתתשה רקחמב
ורטונ ,םיילאוטריו םינחבמו רודכ יקחשמ ןמזב ,תיתרבחה
תועבה ויה ורטינ םה םתוא םינייפאמה .םירקוחה ידי-לע
םהיתובוגת תרכהו םינוש תושגר תווררועתה ןמזב םינפ
.םביבס םירחאה םינקחשה לש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2010 יאמ
קוביחל המודב העיגרמ םאה םע ןופלט תחיש
ןפואב עיגרמ ,הקוצמ ןמזב התיב תעמוש ותוא ,םא לש הלוק
םיקיסמ םירקוחה הנממ קוביח וא תולברכתה לש הזל המודה
.ךכמ האצותכ ןיצוטיסקואה תשרפה תמרב היילעהמ תאז

,ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמב
תאשל ושקבתה רשא 12 דע 7 תונב תורענ 61 ופתתשה
.םירז לש םתוכונב תויטמתמ תויעב רותפל וא רתלואמ םואנ
היילעלו בלה בצקב היילעל תופתתשמה ברקב םרג רבדה
.לוזיטרוק סרטסה ןומרוה תמרב

עגמ רשפאתה תחאל .תוצובק 3-ל תורענה וקלחנ ןכמ רחאל
תישילשה הצובקהו ןמיע ינופלט רשק הינשל ,ןמיא םע ינפוג
.תדעוצ םיניווגניפ תצובק התארנ וב תושגר לוטנ טרסב התפצ

תוצובקה יתשב ןיצוטיסקואה תמר יכ וליג ןתשו קור תוקידב
וב אצמנ אל תישילשה הצובקבו המוד התייה תונושארה
הדירי הלח ןיצוטיסקואה תמרב היילעל ליבקמב .וניש לכ
.לוזיטרוקה תמרב

Proceedings of the Royal Society B


2010 טסוגוא
םיאתפל םישנא ךפוה וניא ךא ןומיא לידגמ ןיצוטיסקוא
וב רקחמב ,היגלב Uni. Catholique de Louvain-ב םירקוח
ףאל (המד) ובצלפ וא ןיצוטיסקוא סיסרת םיפתתשמה ולביק
םישנאל םיפסכ ןתמל עגונב ןומיא ןתמ לש קחשמבופתתשהו
תא הלידגה סיסרתה תלבק יכ ואצמ ,העקשה םשל םירז
.םירחאב ןומיאה

ריאשה םיפסכ תתל היה ךירצ ול םדאה רשאכ תאז םע
לע העפשה לכ ןיצוטיסקואל התייה אל ןמיהמ יתלב םשור
ךא ןומיא לידגמ ןיצוטיסקוא יכ הארמ הז רבד .הטלחהה
.יתפל םדא ךפוה וניא

Psychological Science


2010 רבמבונ
ערלו בוטל הבהא תונורכז ריזחמ ןיצוטיסקוא
,ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
יכ וליג ,םיאירב םירגובמ םירבג 31 ופתתשה וב רקחמב
תונורכיז םירבגב קזחל םנמוא יושע (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
.ןהמ םימיענ תוחפ תונורכיז םג ךא ,םייהמיא הבהא

וקזחתה םהיפלכ םמיא לש התגאדל םירושק ויהש תונורכיז
תונורכיז ויה םהל ולא ךא ,ןיצוטיסקואב שומישה רחאל
וריבגה םהיפלכ םמיא לש הסחיל עגונב תודרח וללכש
.ולא תונורכיז

תוקד 90 ,םירבגה ולאשנ םהב תונויארמ םילוע ולא םיאצממ
ולאו ,םמיא םע םהיסחי יבגל ,ןיצוטיסקואב שומישה רחאל
.יוסינה ינפל רמאנל וושוה

WebMD


2012 ינוי
םזיטואב יתרבח דוקפית רפשמ ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת
ןבייה וינ Yale Child Neuroscience Laboratory-ב םירקוח
םידלי לע רקחמ לש תוינושאר תואצות יכ םירסומ ב"הרא
...ASD -- יטסיטואה םורטקפסב תערפה םע
.(Autism Spectrum Disorder / ASD)...

(Oxytocin) ןיצוטיסקוא לש הדיחי הנמ ןתמב יד יכ אצמנ
תא הריבגמ (Nasal Spray) ףאל סיסרת תועצמאב
עדימ דוביעב םיברועמה (Brain) חומה ירוזאב תוליעפה
.(Social information) יתרבח

יתרבח דוקפיתב בחרנ ןפואב ברועמ ןיצוטיסקוא
אוה ןכלו ,םייפיטוריונ םירגובמו םיקנוי ברקב
םירסחל עגונה לכב הניחבל הלועמ דמעומ
.םזיטואב םייתרבח

םינש 18 דע 7 ינב םירגבתמו םידלי 40 ופתתשה רקחמב
וא ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת ולביק םיפתתשמה .ASD םע
.ובצלפ סיסרת

םזיטוא רקחמל 11-ה ימואלניבה שגפמב גצוה רקחמה
.הדנק ,וטנורוטב (IMFAR)

Medscape Medical News


2013 רבוטקוא
ובצלפ תבוגת ריבגמ יפא-ךות ןיצוטיסקוא
Uni. Medical Center, Hamburg-Eppendorf ירקוח
לש יפא-ךות ןתמש ךכל תוינויסינ תויאר וקפיס הינמרג
.ובצלפ תובוגת רפשל לוכי (Oxytocin) ןיצוטיסקוא

שארו היגולוריונל תצעוי ,רקחמה תשאר לש הירבדל
תופיסומ תואצותה ,היצינגוקו באכ אשונב רקחמ תצובק
תובוגת םיריבסמה םינונגנמ יבגל תובושח תונבות
.באכל תורושקה ובצלפ

'חי 40 םיאירב םירבג םיבדנתמ 75 ופתתשה רקחמב
.חלמ ימ וא ןיצוטיסקוא

JAMA


2013 רבמבונ
הימגונומה ןומרוה אוה ןיצוטיסקוא
הינמרג Bonn University Medical Center-ב םירקוח
ץירממ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ הארמה יוסינ ועציב
,ירבגה חומב (Reward center) לומגתה זכרמ תא
הימגונומ קזחמו גוזה ןב לש תויביטקרטאה תא ריבגמ
.(Monogamy)

ויהש ,םילאוסקסורטה םירבג 40-ל וארה םירקוחה
םשלו ןגוז תונב לש תונומת ,העובק םיסחי תכרעמב
םישנ לש תונומת םג םירבגל םירקוחה וארה ,האוושה
.תורחא

הרסמנש ןיצוטיסקוא תנמ םיקדבנה ולביק ,ןמז ותוא לכ
רחואמו (Nasal spray) ףאל סיסרת תועצמאב םהל
םירקוחה ונחב ליבקמב .ובצלפב םג שומיש השענ רתוי
MRI רישכמ תועצמאב םיפתתשמב חומה תוליעפ תא
.(fMRI) ידוקפית

ןיצוטיסקוא ולביק םיקדבנה רשאכ םירקוחה ירבדל
חומב םהלש לומגתה תכרעמ ,ובצלפ םוקמב
ןגוז ןבב הייפצ תעב ,(Reward system in the brain)
רשאמ רתוי םיכשומ ןתוא ואר םהו דאמ הליעפ התייה
.תורחאה םישנה

שי ןיצוטיסקואל םא וקדב םירקוחה וקדב ךשמהב
לש תונומתב ולכתסה םיקדבנה רשאכ המוד העפשה
תורכיה םא עובקל ידכ ,הדובעל םירבחו םירכמ
.לומגתה תכרעמ תלועפ תא תרפשמ

PNAS


2013 רבמצד
םזיטוא םע םידליב םייתרבח םיכשח למרנמ ןיצוטיסקוא
ופתתשה וב ,ב"הרא טקיטנוק Yale University-ב רקחמ
יטסיטואה םורטקפסב תערפה םע םירגבתמו םידלי 17
לש תחא הנמש אצמ ,(Autism Spectrum Disorder/ASD)
סיסרת תועצמאב תנתינה (Oxytocin) ןיצוטיסקואה ןומרוה
(Brain) חומה תוליעפ תא תרפשמ (Nasal spray) ףאל
יתרבחה עדימה דוביע תא תינמז תרפשמו חתפמ ירוזאב
.יטסיטואה םורטקפסב תערפה םע םידליב

רפשמ יפא-ךות ןיצוטיסקואשכ חכוה םיחתפתמ םירגובמב
תוליעפה תא ריבגמו םייתרבח םייוריג לש דוביעה תא
םייוריג דוביעב םיברועמה םיימוטנאוריונ חומ ינבמב
.תיתרבח תועמשמ ילעב

םיעיבצמ םירגובמו םידליב םייתוגהנתה םירקחמ ,ףסונב
תא תרפשמ יפא-ךות ןיצוטיסקוא לש תדדוב הנמש ךכ לע
.ישגר רוביד לש הנבהה תאו תיתרבחה היצקארטניאה
תא רפשמ ,תורזוח תויוגהנתה תיחפמ הז רבדש םג חכוה
םיבצמ לש הנבהה תא ריבגמו תיתרבחה היצינגוקה
.16.5 דע 8 ינב ויה רקחמה יפתתשמ .םירחא לש םיישפנ

.םינש 16.5 דע 8 ינב ויה רקחמה יפתתשמ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2014 סרמ
היסקרונאל שידח לופיט - ןיצוטיסקוא
King's College London-ב ךרענש ינאירוק-יטירב רקחמ
קפסל יושע (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ אצמ הינטירב ןודנול
.(Anorexia nervosa) הזוברנ היסקרונאל שידח לופיט

םילוח לש תופדעהה תא הנשמ ןיצוטיסקואש ואצמ םירקוחה
יריתע תונוזמ לש תונומת לע תעכ םיססבתמה ,םייסקרונא
.רתוי לודג ףוג הנבמ לעו תוירולק

םירקוח םתוא לש םדוק רקחמ תובקעב םיאב ולא םיאצמממ
םילפוטמ לש תופדעהה תא הניש ןיצוטיסקוא יכ הארהש
.שפנ לעוג תעבהלו תוסעוכ םינפל

םיישק ןווגמ שי היסקרונא םע םילפוטמל םירקוחה ירבדל
הרשעה תונשב תובורק םיתעל םיליחתמש םייתרבח
תויתרבח תויעב .הלחמה תעפוה ינפל ,םהלש תומדקומה
תויהל תויושע ,(Isolation) דודיבל םורגל תולולעש ,ולא
.הרומישו היסקרונאה (Onset) תוצרפתה תנבהב תובושח

,היסקרונאל ילאיצנטופ לופיטכ ןיצוטיסקואב שומיש ידי לע
וללה תויסיסבה תויעבהמ קלחב דקמתהל םילגוסמ ונא
.םילוחב םיאור ונא ןתוא

היסקרונא םע םילפוטמ 31 ופתתשה ןושארה רקחמב
.תרוקיב תצובקכ םיאירב םישנא 33-ו

Psychoneuroendocrinology

.םיפתתשמ לש המוד רפסמ ףתתשה ינשה רקחמב

PLOS ONE


2014 רבמבונ
(1) חומב דחפה זכרמ תא בכעמ ןיצוטיסקוא
תוגומנ ןניא (Frightening experiences) תודיחפמ תויווח
Uni. of Bonn Hospital ירקוח .(Memory) ןורכיזהמ רהמ
תא בכעמ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ וחיכוה הינמרג ןוב
רשפאמו (Fear center in the brain) חומב דחפה זכרמ
.תולק רתיב (Subside) ךוכשל דחפ ייוריגל

תובקעב .ןורכיזב קומע רצבתמ יתועמשמ (Fear) דחפ
וליפא בוחרב להנתהל השק ,לשמל ,םיכרד תנואת
.תיתועמשמ הדרח ררועל םילולע םיקרוח םיגימצ
.(Conditioning) "הינתה"כ הזל םיסחייתמ םירקוח

םע חומב דואמ םיבולש םימיוסמ םישער וא תונומת
לכ אלש םידמול הגרדהב קר .דחפ וא באכ תיווח
וז הליעפ הפלחה .הנכס ועמשמ חווצ גימצ
,הז ךילהתב .(Extinction) "הדחכה" הנוכמ ןורכיזב
קחמנ וניא ןורכיזה לש ירוקמה ןכותה ,תאז תמועל
."תויבויח תויווחב ףצומ אלא

רבכש ונימאהש ,דחפה ,ןכוסמ בצמ לש ותרזח םע
.תפסונ םעפ ,תובורק םיתעל תאזו ,חקלתמ ,רגומ

תוערפהב לופיטב תובורק םיתעל תשמשמ הדחכה
לבוסה םדא ,אמגודל .(Anxiety disorders) הדרח
םע - רתויו רתוי - הגרדהב לקתיו םישיבכעמ היבופמ
תונומתב תופצל לפוטמה לע היהי הליחתב .םישיבכע
דע תויח תואמגוד ןנובתהל ןכמ רחאלו םישיבכע לש
.הלוטנרט וידיב קיזחי אוה ףוסבלש

ההובג תורידתב םיווח הדרח תערפה םע םישנאשכ
דחפל םיכירצ םניא םהש הדבועה תא רשפאה לככ
ךוראל לוכי רבדה ,תאז םע .תחופ םדחפ ,רגירטהמ
בצמה םע וזה תודדומתהה תא יכ ,דאמ בר ןמז
תונשיה ונכתי ,ףסונב .רידת תווחל ךירצ דיחפמה
.ןורכיזב תנגועמ ןיידע תירוקמה דחפה תובקע יכ

...תודיחפמ תויווח תפלחה לע לקמ ןיצוטיסקוא


Biological Psychiatry


2014 רבמבונ
(2) דחפל ףוסה - יפא-ךות ןיצוטיסקוא
יכ הליג הינמרג University of Bonn-ב ינושאר רקחמ
רפשל יושע (Intranasal) יפא-ךות (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
(Fear extinction therapy) דחפ תדחכהב לופיט
.(Anxiety disorders) הדרח תוערפה םע םילפוטמב

רשא ולא יכ אצמנ ,םיאירב םירבג 62 ופתתשה וב ,רקחמב
תמישמ ורבעש רחאל רצק ןמז יפא-ךות ןיצוטיסקוא ולביק
תא ולידגה ,(Fear conditioning task) דחפ לש הינתה
הלדגימאה לש תובוגתה תתחפה וא (Inhibition) בוכיעה
,(Extinction therapy) הדחכהה לופיט ךלהמב (Amygdala)
.ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב

Biological Psychiatry


2015 ראוני
תילרופמט וטנורפ היצנמיד דגנ ןיצוטיסקוא
יכ םיחוודמ הדנק וירטנוא Western University-ב םירקוח
םיימעפ (Intranasal) יפא-ךות (Oxytocin) ןיצוטיסקוא ןתמ
םינמיס הארהו בטיה לבסנו חוטב אצמנ עובש ךשמב םויב
ןדבואו תושידא לש םימוטפמיסב רופיש לש םיינושאר
(Symptoms of apathy and loss of empathy) היתפמא
תילרופמט-וטנורפ היצנמידמ םילבוסה םילפוטמב
.(Frontotemporal dementia)

(Frontotemporal Dem.) תילרופמט-וטנורפ היצנמיד
תמדקומ היצנמידל ותוחיכשב ינשה םרוגה איה
50-ה תונשב ליחתמ הז בורל .(Presenile dementia)
הנוש היגולותפ ךכב תברועמש הארנו םייחל 60-ה וא
.(Alzheimer's) רמייהצלא תלחמ לש וזמ
.(Empathy) היתפמא ןדבוא אוה רתויב ץופנה םוטפמיסה

תילרופמט-וטנורפ היצנמיד םע םילפוטמ 23 ופתתשה רקחמב
ךשמב םויב םיימעפ ונתינש םינונימ 3-ב ןיצוטיסקוא ולביקש
.עובש

לש םייפא ךותה םינונימה תשולש לכש וארה תואצותה
יכ חווד ,תאז םע .בטיה םילבסנו םיחוטב ויה ןיצוטיסקואה
היילע לע וחוויד ןיצוטיסקוא ולביקש םילוחהמ שילש
.תוינימ-רפיה תויוגהנתהב

Neurology


2015 ראורבפ
ןיצוטיסקואה לש תחכפמה העפשהה
ןיצוטיסקואל יכ וליג הילרטסוא Uni. of Sydney ירקוח
תרכשמה העפשהה לע ןפוד תאצוי העפשה שי (Oxytocin)
.(Intoxicating effect of alcohol) לוהוכלאה לש

רשא תודלוח לש תוחומל ןיצוטיסקוא ורידחה םירקוחה רשאכ
היצנידרואוקה רסוח תא רבדה ענמ (Alcohol) לוהוכלא ולביק
.םירוכישה ןייפאמש

םירתאל השיג לוהוכלאמ ענומ ןיצוטיסקואה םירקוחה ירבדל
לש תורכשמה תועפשהל םימרוגה (Brain) חומב םייפיצפס
.GABA-A ינטלוקכ םיעודיה ,לוהוכלאה

ןיצוטיסקואה לש וז (Sobering-up' effect) תחכפמ העפשה
םירקחמ עצבל םיננכתמ םירקוחה ךא ,םדא ינבב החכוה םרט
.בורקה דיתעב ולא

תופורת תרבעהל הטיש תמייקש חיטבהל היהי ןושארה בלשב
ןיצוטיסקוא לש תוקיפסמ תויומכל רשפאתש ,םדא ינבל
.חומל עיגהל

תמר תא תיחפהל יושע ןיצוטיסקואש דועב םירקוחה ירבדל
ןוויכ .םדב לוהוכלאה תמר תא הנשי אל הז ,ךלש ןורכישה
רשא חומב םירתאל השיג לוהוכלאהמ ענומ ןיצוטיסקואהש
תא בוזעל לוהוכלאל םרוג וניא הז ,ןורכישל םימרוג
.רתוי רהמ תכרעמה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2015 סרמ
תוירטאיכיספ תוערפהב יתרבח דוקפית רפשמ ןיצוטיסקוא
יכ וארה ב"הרא הי'גרו'ג Emory University-ב םירקוח
(Brain) חומב (Oxytocin) ןיצוטיסקוא רורחישל המירג
יתרבחה דוקפיתה רופישל תילופיט תורשפא תויהל היושע
תוירטאיכיספ תוערפהב לש םירקמב (Social function)
םורטקפסב תוערפה הז ללכב ,(Psychiatric disorders)
הינרפוזיכסו יטסיטואה
.(Autism spectrum disorders and Schizophrenia)

.(Prairie voles) הברע ינקרש תוגוזב ושמתשה םירקוחה
.םיימגונומכ םיעודיה

Neuropsychopharmacology


2015 סרמ
תוירולק תוחפ ךורצל םירבגל םרוג ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת
התיחפה תיטתניס תיפא הלומרופב (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
,םיאירב םירבגב (Caloric intake) תוירולקה תכירצ תא
רחאל ,(Fatty foods) ינמוש ןוזמ תכירצב דחוימב
.דיחי לופיט

וארהש םייח ילעבב םירקחמ לש הלא תא תורשאמ תואצותה
.ןוזמה תכירצ תא תיחפמ ןיצוטיסקוא יכ

וכרצש תוירולקה רפסמ תא דירוה ןיצוטיסקוא ףאל סיסרת
םא ןיב ,ןכמ רחאלש (Breakfast) רקובה תחוראב םירבג
.(Overweight) לקשמ ףדועב וא ןיקת לקשמב ויה םה

Harvard Medical School, Boston ירקוח ואצמ ,ןכ ומכ
ומכ ,םיילובטמ םידדמ רפיש ןיצוטיסקואה יכ ב"הרא
ופתתשה רקחמב .(Insulin sensitivity) ןילוסניאל תושיגר
.םינש 27 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םירבג 25

תוחפ םרג 9-ו תוירולק תוחפ 122 עצוממב וכרצ םירבגה
.ןיצוטיסקוא ףאל סיסרת ולביקש רחאל ,החוראב ןמוש
וגה ןמושב שומישה תא םג ריבגה ןיצוטיסקואה
.היגרנאל קלדכ (Body fat)

Endocrine Society's 97th ann meeting in San Diego


2015 סרמ
רתוי םיבוט םירבחל םיבלכה תא ךפוה ןיצוטיסקוא
םיבלכש אצמ הילרטסוא Monash University-ב רקחמ
םהלש םילעבהמ םינמיסל ,םהיתובוגת תא ורפיש (Dogs)
.(Oxytocin) ןיצוטיסקוא ללכש רתסנ קתממב תוכזל ידכ

לש םתלוכי לע ןיצוטיסקואה תעפשה תא וקדב םירקוחה
רוחבל זאו םיישונא (םינמיס) םיזמרב שמתשהל םיבלכ
.רתסנה קוניפה תא הליכה הרעק וזיא

(Nasal spray) ףאל סיסרתב םיבלכל ןתינ ןיצוטיסקואה
31 ופתתשה רקחמב .(Brain) חומל תולקב רודחיש ידכ
.דמחמ יבלכ

Animal Cognition


2015 לירפא
תיהמיא תיתרבח תוגהנתה לע עיפשמ ןיצוטיסקוא
Langone Medical Center in New-ב םירבכעב רקחמ
לולע (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ אצמ ב"הרא NYU
םאה לש תיתרבח תוגהנתה לע םג עיפשהל
תא ריבגמ ןיצוטיסקואה .(Maternal social behavior)
לש תילאמשה העימשה תפילקב יתרבחה עדימה דוביע
עינמש המ ,(Left auditory cortex of the brain) חומה
.םירוגה לש הקוצמ תואירקל תונעהל תובקנ םירבכע

ןקהמ םידרפומ םירבכע ירוג רשאכ יכ םיריבסמ םירקוחה
תוילוק-לע הקוצמ תואירק םיטלופ םה ,םהלש
תושמתשמ םהיתוהמא .(Ultrasonic distress calls)
.רוגה תא ריזחהלו רתאל ידכ ולא הקוצמ תואירקב
העימשה תכרעמ לע תכמתסמ וז תוגהנתה
תועמשומה םירוג תואירק ןכש ,(Auditory system)
םירמוא ,"תויהמיא תויח תוכשומ םירבוד ידי לע
עדימה דוביע תא ריבגמ ןיצוטיסקואה .םירקוחה
.חומב יתרבחה

Nature


2015 יאמ
לוהוכלאל תומוד תונוכת ןיצוטיסקואל
Uni. of Birmingham-ב היגולוכיספל רפסה תיבב רקחמ
ררועל לוכי (Alcohol) לוהוכלא םגש ןוויכמ םא קדב הינטירב
(Empathy) היתפמא ,(Altruism) םזיאורטלא ומכ תויוגהנתה
ךומסל רתוי םינוכנל ונתוא ךפוהש רבד ,(Generosity) תובידנו
תיחצמ-םדקה חומה תפילק לגעמ תוליעפ יוכיד ךות ,םירחא לע
(Prefrontal and limbic cortical circuit activity) תיבמילהו
(Fear) דחפ ,(Anxiety) הדרח תיחפהל ידכ (Brain) חומב
.(Stress) סרטסו

תומוד תועפשה שי ןיצוטיסקואלו לוהוכלאל םא קודבל ידכ
םירקחמ רפסמ וחתינ םה .GABA-חומה תותיא לע - חומה לע
לשו ףאה ךרד ןתינה ןיצוטיסקואה לש תועפשהה תא וכירעהש
.חומה לע םהינש ,לוהוכלא

Neuroscience and Biobehavioral Reviews


2015 רבוטקוא
יפוק לש גוזה ינב תא ברקמ ףאל תופיטב ןיצוטיסקוא
םזיטוא לע תוכלשה םע ,טסומרמ
יכ וארה ב"הרא Uni. of Nebraska Omaha-מ םירקוח
גוזה ינב תא תוברקמ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא ףא תופיט
.(Autism) םזיטוא לע תוכלשה ךכל שיו ,טסומרמ יפוק לש

היצקארטניאו רתויל םרוג ףא תופיטב ןתינש ןיצוטיסקוא
.ךוראה חווטל תאזו ןגוז ינבמ תיתרבח בל תמושתו

םדאהש ילבמ שחרתמ הזכ רפושמ רשק יכ ןייצל ןיינעמ
גוזה ינבמ היצקארטניא רתוי שקבי ןיצוטיסקואב לפוטש
.םיינימ םייוליג רתוי םהיפלכ גיצי וא ולש

רתוי בר ןיינע וליג ולפוט אלש תוטסומרמ יכ אצמנ
ןגוז ןב רשאכ ךורא חווטל םגוז ןב םע היצקארטניאב
,ובצלפ לביק םגוז ןב רשאכ תמועל ,ןיצוטיסקוא לביק
תיתרבחה תויביטקרטאב היילע לע עיבצהל יושעש המ
.תספתנה

תויתרבח תויצקארטניאב היפצ תובקעב ולבקתה תואצותה
.םימי רפסמ ךשמב םירגוב םיטסומרמ לש תוגוז 6

University of Nebraska at Omaha, USA


2015 רבוטקוא
תישנ הרגאיו' ומכ הליעי סקסל עגונב תרפושמ תרושקת
אצמ הירטסוא הניו MedUni Vienna-ב ךרענש רקחמ
ףאל סיסרתב (Oxytocin) ןיצוטיסקואב ילנומרוה לופיטש
רשא םישנ לש תינימה היווחה תא רפשמ (Nasal spray)
.(Sexual dysfunction) ינימה דוקפיתב תוערפהמ תולבוס

,ףאל סיסרתב ובצלפ הלביקש תרוקיב תצובקש ןייצל שי
.םימוד םירופיש התארה

איה םישנב ינימה דוקפתב הערפה יכ םיקיסמ םירקוחה
בורל אלא ,םיימיכ םינומרוהב רוסחמ לש הלאש קר אל
ץחלל יוטיבו גוזה תב/ןב םע תרושקת רסוחל ןמיס םג
.ימוימוי

םע םישנ 30 ופתתשה ,םישדוח 8 ךשמנש ,רקחמב
.ינימה דוקפיתב תוערפה

Fertility and Sterility


2015 רבוטקוא
םייתוגהנתהו םיישגר ,םייתרבח תונורתי ןיצוטיסקואל
םזיטוא םע םיריעצ םידליב

יטטניסה ןומרוה תועצמאב תועובש השימח ןב לופיט
,תויתרבח תויעב תיתועמשמ רפיש (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
תויתוגהנתהו תוישגר
םידלי ברקב (Behavioral issues & Social, emotional)
.(Autism) םזיטוא םע (Young children) םיריעצ
.םינש 8 דע 3 ינב םידלי 31 ופתתשה רקחמב

,ןיצוטיסקואב לופיטה תובקעבש אצמנ יכ םיחוודמ םירקוחה
ןכו תיבב תיתרבח הניחבמ רתוי ביגמ םדליש וחוויד םירוה
זכרמ לש לופיטה ירדחב תיתרבחה תונעיהב רופיש לח
.(Brain and Mind Centre) שפנהו חומה

Molecular Psychiatry


2015 רבמבונ
יתרבח םזיאורטלא ריבגמ ןיצוטיסקוא
תמרב היולת םפסכמ םורתל םינכומ םישנא הב הדימה
.םהלש (Oxytocin) ןיצוטיסקואה
תונוכנהש וליג הינמרג University of Bonn Hospital ירקוח
.הז ןומרוה תומכ היילעה םע הלוע םורתל

דחוימב הובג אוה :םייתרבחה םירשקה תא קזחמ ןיצוטיסקוא
ךלהמב ,(Newly in love) התע הז ובהאתהש םישנא לצא
.(Breastfeeding) הקנה ךלהמבו (During sex) ןימ יסחי

.ורוי 10 .דחא לכ ,ולביקש שיא 172 ופתתשה רקחמב
םורתל וא םוכסה תא םמצעל רומשל םא טילחהל םהילע ניהו
:הריחבל עויסל םיטקיורפ 2 ודמע םתושרל .וקלח תא וא ותוא
ינש טקיורפו וגנוקב םשגה תורעיל היה דחא יגולוקא טקיורפ
.וגנוק רוזאב םידיליה םיבשותה לש םתסנרפ רופישל יתרבח

םירקוחה וקדב ,(Saliva samples) קור תומיגד תועצמאב
יכ הארנ .רקחמה יפתתשמ ברקב ןיצוטיסקואה תמר תא
.םייתביבסה םיטקיורפה לע העפשה התייה אל ןיצוטיסקואל

ךלהמב ,קורב רתוי תוהובג ןיצוטיסקוא תומר וארהש ולא
,םייתרבח םיטקיורפל רתוי הבר תובידנב ומרת ,רקחמה
הדבועה העיתפה .רתוי תוכומנ תומר םע ולא רשאמ ,יופצכ
.םייתביבס םיטקיורפ לש הרקמב התארנ אל וז העפשהש
םא ןיב ,תוכומנ וא תוהובג ויה ןיצוטיסקואה תומר םא ןיב
.המורתל סחיב רבד וניש אל ןה ,ומצע ףוגה לש ויה ולא

תועצמאב ןיצוטיסקואה תא םינייסנה ולביק ,ינש יוסינב
תינבתה םירקוחה ירבדל .ובצלפ ולביק ראשהו ףאל יירפס
םיטקיורפל 2 יפ המרת ןיצוטיסקואה תצובק :המצע לע הרזח
טקיורפה לש הרקמב .ולפוט אלש םיפתתשה תמועלםייתרבח
ילבקמש דועב .התחפ וליפא םורתל תונוכנה ,יתביבסה
.ורוי 4.42 עצוממב ומרת ובצלפה

The Journal of Neuroscience


2015 רבמצד
םירבכע לע תונוש סרטס תועפשה ןיצוטיסקואל
םייבקנו םיירכז
Uni. of California, Davis-ב תוגהנתהו חומ ירקוח ירבדל
הנוש ןפואב עיפשהל יושע (Oxytocin) ןיצוטיסקוא ב"הרא
ררועל לולע אוה תומיוסמ תוביסנבו םישנו םירבג לע
.(Anxiety) הדרח

םינונימ - תובקנו םירכז - םירבכע לע וליעפה םירקוחה
םירבכעהמ קלח לע .ףאל סיסרתכ ןיצוטיסקוא לש םינוש
םהב התיחפמש היווח ,יביסרגא רבכע םע דדומתהל היה
םירקחמב ומכו םירז םירבכעל רבחתהל היצביטומה תא
םהלש היצביטומה תא ריבגה ןיצוטיסקואה םימדוק
.תיתרבח היצקארטניאל

ןיצוטיסקואל התייה אל תוצוחל תובקנ יבגל ,תאז םע
ןיצוטיסקוא ולביק תוצוחל ןניאש תובקנ רשאכ .העפשה
ןיצוטיסקואה לש וז העפשה.התחפ תיתרבחה היצביטומה
. .(Social stress) יתרבח חתמ לש העפשהל המוד

תתחפומ תיתרבח היצביטומ םירקוחה ירבדל
קלח תויהל הלוכי (Reduced social motivation)
.(Depression-like syndrome) ןואכיד תיומד תנומסתמ

(Stress) סרטס וב ןפואה יבגל םיבושח םילדבה ווליג םה
בצע יאת סרטס רחאל .ןיצוטיסקואה רוציי לע עיפשה
.םירכזב אל ךא תובקנב ,ןיצוטיסקוא רתוי ורציי חומב

םירציימ ולא םיאת יכ תוארהל רשפיא ירלוקלומ ןומיס
.סרטס ווחש םישנב םג רתוי םיליעפ םהו ןיצוטיסקוא
סיסרת עודמ ריבסהל רוזעל יושע הז םירקוחה ירבדל
יתרבח עגממ ענמיהל תובקנל םרוג ףאל ןיצוטיסקוא
.(Social stress) יתרבח ץחל ווח אל ןהש תורמל

היצביטומ םג שי סרטסה םישנלש תוארמ תואצותה
.ןיצוטיסקואב היילע םגו תתחפומ תיתרבח

University of California, Davis


2016 סרמ
םינוריונ תרזעב באכל הבוגתה תוסיו ךילהת
תוסיווב עירכמ דיקפת אלממ (Oxytocin) ןיצוטיסקואה
הכ דעש ורורחשל ליבומה ךילהת , (Pain) באכל הבוגתה
.עודי היה אל

.CNRS Inst. des Neurosciences Cellulaires ירקוח
םקוממה שדח באכ תרקב זכרמ והיז תפרצ גרובסרטש
םינוריונ 30-כ ללוכה ,(Hypothalamus) סומלתופיהב
הרדשה טוחלו םדל ןיצוטיסקוא רורחיש םואית לע םיארחאה
.באכה תושוחת תא תיחפהל ךכבו ,(Spinal cord)

תיתקלד תושיגר וא (Acute pain) ףירח באכ ךלהמב
,'דכו םיכתח ,הטיבצ ,תויווכ :(Inflammatory sensitization)
,הרדשה טוחב םינוריונל םייפקיהה םיבצעה ךרד רבעומ עדימה
עדימה .םאתהב ותוא םיניפצמו רסמה תמצוע תא םישרפמ ולא
הייסולכואה תא םיללוכה ,םירחא םינוריונל ךשמהב חלשנ
,ימלתופיהה ירדח-הרפה ןיערגב םינטק םיאת 30 לש הנטקה
םייאת-ונגמ םינוריונ לש החפשמ םיליעפמ הרומתב ולא
םיררחשמ רשא ,סומלתופיהה לש רחא רוזאב םילודג
םייפקיהה םינוריונה איה הרטמה .םדה םרזל ןיצוטיסקוא
.חומל באכל יארחאה רסמה תא חולשל םיכישממש
.באכה תא תיחפמ ךכבו םתוא 'םידרמ' ןיצוטיסקואה

Neuron


2016 סרמ
ןואכידה תרמוח תא תאבנמ ןויריהב ןיצוטיסקואה תמר
הדילה רחאל
Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine-ב רקחמ
(Oxytocin) יצוטיסקוא לש תוהובג תומר יכ אצמ ב"הרא וגקיש
תרמוח תא תואבנמ (Pregnancy) ןויריהה לש ישילשה שילשב
הדילה רחאל ןואכידה ינימסת
םישנב (Severity of postpartum depression symptoms)
,תואירב םישנ 66 ופתתשה רקחמב .ןואכידמ רבעב ולבסש
םישנ ברקב .ןואכיד לש תמדוק הירוטסיה םע ןהמ 13 ,תורה
ךכ ,רתוי תוהובג ויה ןהלש ןיצוטיסקואה תומרש לככ ,ולא
.תועובש השיש רחאל םיינואכיד םינימסת רתוי ווח ןה

תלוכי-יאו רקוב ידמ תמדקומ תוררועתה וללכ ולא םינימסת
,שאר יבאכ ,םיבאכ רתוי ,הדרח וא הגאד רתוי ,ןושיל רוזחל
,תודבכ תשוחת וא תופייע תשוחת ,םייעמה יסופדב םייוניש
.בצע תשוחתו ןובאיתב םייוניש

םייגולויב םינמס יוהיזל ךרדב םיאצמנ םה םירקוחה ירבדל
.הדיל רחאל ןואכיד תוזחל רוזעל ידכ

Archives of Women's Mental Health