תושדח - ןיצוטיסקוא
Oxitocin - News
 
 
...ןיצוטיסקוא ואר

1996 רבמבונ
הדיל רחאל םומיד תעינמל ןירטמוגרא אללו םע ןיצוטיסקוא
תקרזהב תוליעיהו תוחיטבה תא ןחב רמושה לת םילוחה תיבב רקחמ
תשמשמה ,(Ergometrine) ןירטמוגרא הפורתה םע דחי ןיצוטיסקוא
הידעלבו ,(Postpartum Hemorrhage) הדיל רחאל םומיד תעינמל
.דבלב ידירו ךות ןיצוטיסקוא ןתמ תמועל רירשל

תועובש 40 ךשמב ,דחא קונית ודליש םישנ 2,189 ופתתשה רקחמב
.הדילה לש םינוש םיבלש 3-ב ולא םילופיט ולביקש ,םיפוצר
,םומידה תדימ יבגל תוטישה יתש ןיב יתועמשמ לדבה ןיא יכ ררבתה
.תוילילש יאוול תועפות תוחפ הברה ויה ןיצוטיסקואב לופיטל ךא

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2008 יאמ
םייתרבח םידחפב לופיטל ןיצוטיסקוא
ןיצוטיסקוא ופאשש םישנאש וליג ץייווש Zurich University-ב םירקוח
ףא ,םיפסכל עגונב םירזב ןומיא תתל וכישמה ףאל סיסרת תועצמאב
תא ןיטקה ןומרוהה יכ התארה םחומ תקירס .םתוא ומיר וללהש רחאל
.הלדגימאה לש התוליעפ
 

תיבמילה תכרעמהמ קלח ,חומב רוזיא איה (Amygdala) הלדגימא
םינוש תילמרונ תוגהנתה ידוקפיתב ברועמה ,(Limbic System)
הליעפ הלדגימאה .הנכסו דחפ יכילהת דבעמו םיירטאיכיספ םיבצמו
.םייתרבח םידחפמ םילבוסה ולא לש םחומב רתויב

םבצמ תא רפשל יושע ןיצוטיסקוא תועצמאב לופיט יכ םירובס םירקוחה
.םיטסיטוא לש

Neuron


2010 ראורבפ
םיטסיטואב תיתרבח תוגהנתה רפשמ ןיצוטיסקוא
תפיאשש וארה תפרצ ןויל Centre de Neuroscience Cognitive ירקוח
לש תויתרושקיתה םהיתולוכי תא יתועמשמ ןפואב תרפשמ ןיצוטיסקוא
.םביבס םישנא םע םיטסיטוא םילפוטמ
ןמזב ,תיתרבחה םתוגהנתהש םייטסיטוא םילפוטמ 13 ופתתשה רקחמב
םינייפאמה .םירקוחה ידי-לע ורטונ ,םיילאוטריו םינחבמו רודכ יקחשמ
תרכהו םינוש תושגר תווררועתה ןמזב םינפ תועבה ויה ורטינ םה םתוא
.םביבס םירחאה םינקחשה לש םהיתובוגת

Proceedings of the National Academy of Sciences


2010 יאמ
קוביחל המודב העיגרמ םאה םע ןופלט תחיש
המודה ןפואב עיגרמ ,הקוצמ ןמזב התיב תעמוש ותוא ,םא לש הלוק
היילעהמ תאז םיקיסמ םירקוחה .הדי לע קוביח וא תולברכתה לש הזל
.ךכמ האצותכ ןיצוטיסקואה תשרפה תמרב

ופתתשה ,ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמב
רותפל וא רתלואמ םואנ תאשל ושקבתה רשא 12 דע 7 תונב תורענ 61
תופתתשמה ברקב םרג רבדה .םירז לש םתוכונב תויטמתמ תויעב
.לוזיטרוק ץחלה ןומרוה תמרב היילעלו בלה בצקב היילעל
םע ינפוג עגמ רשפאתה תחאל .תוצובק 3-ל תורענה וקלחנ ןכמ רחאל
לוטנ טרסב התפצ תישילשה הצובקהו ןמיע ינופלט רשק הינשל ,ןמיא
.תדעוצ םיניווגניפ תצובק התארנ וב תושגר
תונושארה תוצובקה יתשב ןיצוטיסקואה תמר יכ וליג ןתשו קור תוקידב
היילעל ליבקמב .וניש לכ וב אצמנ אל תישילשה הצובקבו המוד התייה
.לוזיטרוקה תמרב הדירי הלח ןיצוטיסקואה תמרב

Proceedings of the Royal Society B


2010 טסוגוא
םיאתפל םישנא ךפוה וניא ךא ןומיא לידגמ ןיצוטיסקוא
וב רקחמב ,היגלב Universite Catholique de Louvain-ב םירקוח
ופתתשהו ףאל (המד) ובצלפ וא ןיצוטיסקוא סיסרת םיפתתשמה ולביק
,העקשה םשל םירז םישנאל םיפסכ ןתמל עגונב ןומיא ןתמ לש קחשמב
.םירחאב ןומיאה תא הלידגה סיסרתה תלבק יכ ואצמ

יתלב םשור ריאשה םיפסכ תתל היה ךירצ ול םדאה רשאכ תאז םע
הארמ הז רבד .הטלחהה לע העפשה לכ ןיצוטיסקואל התייה אל ןמיהמ
.יתפל םדא ךפוה וניא ךא ןומיא לידגמ ןיצוטיסקוא יכ

Psychological Science


2010 רבמבונ
ערלו בוטל הבהא תונורכז ריזחמ ןיצוטיסקוא
רקחמב ,ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
םנמוא יושע ןיצוטיסקואש וליג ,םיאירב םירגובמ םירבג 31 ופתתשה וב
םימיענ תוחפ תונורכיז םג ךא ,םייהמיא הבהא תונורכיז םירבגב קזחל
רחאל וקזחתה םהיפלכ םמיא לש התגאדל םירושק ויהש תונורכיז .ןהמ
עגונב תודרח וללכש תונורכיז ויה םהל ולא ךא ,ןיצוטיסקואב שומישה
.ולא תונורכיז וריבגה םהיפלכ םמיא לש הסחיל
רחאל תוקד 90 ,םירבגה ולאשנ םהב תונויארמ םילוע ולא םיאצממ
ינפל רמאנל וושוה ולאו ,םמיא םע םהיסחי יבגל ,ןיצוטיסקואב שומישה
.יוסינה

WebMD