ןוזוא תועצמאב לופיט
Ozone Therapy
ןצמח ימוטא 3 ןב הנבמ לעב ,המצוע בר ןצמחמ זג אוה (O3) ןוזוא
םירקחנ וישומישו תודחוימה תויגולויבה ויתונוכת .עבטב עיפומה
.םיבר םייאופר םימוחתב

ןוזוא רוציי
םיקיפמ ותוא ןוזוא .יאופר ןוזואו ריואהמ ןוזוא :ןוזוא יגוס 2 םנשי
םיטירטינ ,(Nitrogen oxides) ןקנח תוצומחת ללגב ליער ריואהמ
תירפוג תצומחת וד ,(Nitric acids) תויתקנח תוצמוח ,(Nitrites)
םתואצמה בקע ,ומע ורצונש תורחא תובוכרתו (Sulphur dioxides)
.ריואב םירחא םיפסונ םיזג לש
הובג חתמ תרבעה ידי-לע םירציימ יאופרה ןוזואה תא
.דבלב יאופר ןצמח הליכמה תרפופשב

םיטיצוקיולה םידימע ,ןוצמיחל םידימעה םימיזניאה תלוכתל תודוה
.ןוזוא ינפב בטיה ,תונבלה םדה תוירודכ :(Leucocytes)
.ןוזוא תביבסב ןתומלשב תורמשנ םדה תויסט םג

םימבו ןוזמ דוביע יכילהתב ןוזוא
1997-בו ןוזמ דוביע יכילהתב ןוזואב שומיש ןפיב רשוא 1990 תנשב
.ב"הראב (FDA) תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע רשוא אוה
.םימב לופיט/רוהיט ךילהתב היה ינושארה ומושיי
תוריפל ןוסחיא ירדחב וב שומישה רשוא ךשמהב
.תוקריו
0.1 ppm לע הלוע הליעי הרוצב דימשהל ידכ שרדנה ןוזואה זוכיר
םידבועל רתומ וילא ןוילעה לובגה איה וז המר .(ןוילימל םיקלח)
.ףשחיהל ב"הראב

רומא ,םיקרח לטוק וא רהטמ םרוגכ ,םימ תוכרעמב ןוזואה םושיי
וב שומישב הייעבה .(Hypochlorite) טירולכופיהל ףילחת תווהל
.תיסחי הכומנה ותוסיסמ איה
תולועה תומרב ,ריואל ררחתשהל ליחתמ אוה תמיוסמ המר לעמ
.(0.1 ppm) רתומה לע
רצק ןמז ךות ותכיפהב אוה ,טירולכופיהה תמועל ,םימב ונורתי
.םהשלכ םירייש אלל ,ןצמחל

,(Cysts) תויפוחלש ,םיקדייח דגנ רתויב הקזח המצועב לעופ אוה
.(Fungal spores) תוירטפ יגבנו םיסוריו ,(Protozoa) םייאת-דח

האופרב ןוזוא
יופיר ישק םיעצפ
עצפ לע ןצמחו ןוזוא לש תבורעת תבשהש עודי תובר םינש הזמ
םיקדייחו םיסוריו תלטוק קר אל וז תבורעת .ויופיר תא תזרזמ חותפ
המקרה תושדחתה ךילהת תא תזרזמ ףא אלא ,עגמב םמיע האובב
,הובג ץחלב ןצמחב לופיטב םושייב םצעתי הז ךילהת .היופירו
.ןוזוא 2% תפסותב

היפרתומהוטוא
50 הלוחהמ םילטינ (Autohemotherapy) היפרתומהוטוא ךילהתב
.ףוגל רזחומו ןצמח/ןוזוא תבורעתב בברועמה ,םד רטיל-ילימ 100 דע
.םדה-רוזחמ תא רפשמו םיסוריו דימשמ הז ךילהת

המדפמיל
איה .יתפמילה זוקינה לש המיסח איה (Lymphedema) המדפמיל
וא יחותינ ךילהת ,(המאורט) השק ינפוג קזנ תאצות תויהל הלולע
.הפמילה תכרעמ :ואר .םוהיז
חותינ תובקעב ,עורזהמ (Lymph node) הפמיל רשק תקחרה
ףא םימוהיזל תדעומ תויהלו חפנתהל וז עורזל םורגת ,דש ןטרס
.יתפמילה הנגהה ןונגנמב העיגפ בקע ,רתויב תולק תועיצפמ
.הקיטויביטנאב אוה הז הרקמב לבוקמה לופיטה
,עורזב וא דיב העיצפה תולגתה םע דיימ ,ןוזואב ימוקמ םושיי
.הקיטויביטנאב שומישב ךרוצו ,המדופמיל ,ינשמ םוהיז עונמל יושע

...ב םג ןוזואב ימוקמ לופיט םשייל ןתינ המוד ןפואב
...ומכ םייתיירטפ רוע ימוהיז
.הדידנק
.שמש תיירטפ
.(Histoplasma) המסלפוטסיה
.(Aspergillus) סוליגרפסא
...ןכו
...םיינרופיצ תויעב .(Burns) תויווכ
.(Frostbites) רוק תויווכ

ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנאו ןוזואב לופיט םיבלשמ הינמרגב
.(Glutathione) ןויתטולגו (Anthocyanidin) ןידינאיצותנא
רבעמ ןויתטולגה רבעמ תא רשפאל ודעונ םידינאיצותנאה
.םדה רוזחמ ךות לאו הביקה ינפ לע ,םייעמה םוסחמל

תינרק ומכ תומקר לע ןגמ ולא םיטנדיסקוא-יטנא בוליש
ןיעה תיגוגז ,(Optical lens) ןיעה תשדע ,(Cornea)
(Bone) םצע ,(Cartilage) סוחס ,(Vitreous body)
.תינוצמיח הקעומ (Connective tissue) רוביח תומקרו


יאוול תועפות
.ינזוא ךות ץחל .םדה ץחל תיילע
...םג ונכתי
.תועבצאב השוחת רדעה
.ןיעה תשדעב םיינמז םייוניש

.שאר יבאכ
.תותיווע
הרהזא
...(מ) ילוח (םילבוסה) לע רוסא ןצמח/ןוזואב לופיטה
אלממ ריווא וא זג הב ,(Pneumothorax) ריווא הזח תלחמ
.תואירה תא ףיקמה ללחה תא    
.(Emphysema) תחפנ
.(Uncontrolled high fevers) םיטלשנ יתלב הובג םוח יצרפ
.(Upper respitory infections) תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיז
.(Seizures) תותיווע
.םימודאה םדה יאת לש תוערפה
.(Middle ear surgery) הנוכיתה ןזואב חותינ ורבעש ימ
.הזח חותינ ורבעש ימ

תושדח
2003 ראוני
רוהט ןצמחב םילופיט
חווד וילע ,ב"הראב Ohio State University-ב ךרענש רקחמב
לחה ,םישק םירקמ וז ךרדב ולפוט ,Pathophysiology ןואטיבב
(המוארט) השק תינפוג העיגפ בקע םיעצפ ,חותינ רחאל םיעצפמ
.(Bedsores) ץחל יעצפו םייתרכוס םיביכב הלכו

היה הב ןוליינ תיקשב העיצפה ירוזיא יוסיכ ךות ושענ םילופיטה
.םימי 3 תב הקספה ןכמ רחאלו תוקד 90 ךשמב ונתינו רוהט ןצמח
.דבלב ןצמחב שומיש ךות ,ואפרנ םישקה םירקמהמ 2/3-מ הלעמל
הברה הנטק תקלצ תורצוויה אוה ,וז לופיט תטיש לש ףסונ ןורתי
.םילבוקמ םילופיטב רשאמ ,רתוי

2005 ינוי
רועה לע ןוזואה הלופכה ותלועפ
ומושיש הארמ רועה לע ןוזואה תעפשה תא וקדבש םירקחמ םוכיס
,ןונימהמ תולתב ,הפורתב חוטב תויהל יושע וא ליער תויהל לולע
.תפשחנה המקרה לש יטניסקוא-יטנאה רשוכהו הפישחה ךשמ

(Ozonation) היצנוזוא ךילהת רבעש תיז ןמשש הלגתה הנורחאל
ןמשה רשאכ .(Stable ozonide) ביצי דינוזוא תרוצב ןוזוא דכול
אוה ,(Cutaneous infections) םיירועה םוהיזה יגוס לכב םשוימ
,םילבוקמ םימרקל האוושהב ,וז הלועפ .תויטיאב ןוזוא ררחשמ
תוליבומה תוצירממ תולועפו תיביטקפא תרהטמ תוליעפ תמרוג
.ריהמ יופירל
סיזמרוה תסיפתל בטיה המיאתמ ןוזואה לש וז תילאוד תוגהנתה
דאמ הכומנ המרל יח םזינגרוא תפישחש תנעוטה (Hormesis)
.הליעומ הבוגת תמרוג ,תוהובג תוינורכ תומרב קיזמ רשא ,םרוג לש