ןיפרפ ןמש
Paraffin oil - Liquid paraffin
(Mineral oil/Petrolatum Oil) ילרנימ ןמש אוה ןיפרפ ןמש
ןמש/ימלוגה טפנה תיישעתב יאוול רצומ ,חירו םעט רסח
.המדאה

(Excrement/Stool) האוצה ירבעמ תא ןמשמ אוה
םתואירבו םייעמה תוליעפ לע הרימשל רזועו
.תוריצע תויעבמ םילבוסה םישנאב
ןמשמו (Digestive system) לוכיעה תכרעמב רבוע ןמשה
.אצוי אלא ,ףוגב וא הב גפסנ וניא ךא ,האוצה תא וכרדב

...םייעמ תויעבב ימוקמ לופיטל שמשמ ןיפרפ ןמש
(1) תינורכ תוריצע
(1) (השק/השבי האוצ) ףוגהמ האוצה תאצוהב םיישק
םירוחט
Mucus Colitis
ןויריה

וא םישק םילופיט :עקר תלחמב רושק רבדה םיתיעל (1)
.תוריצע םהב ,יאוול תועפות םהל םיבאכ יככשמב שומיש 

ןונימ
.תוחוראה ןיבו החוראה ינפל ,רקובב ,תופכ 2 דע תיפכ
םג ול ,קיק ןמש םע בולישב ןיפרפה ןמש ןתינ םיתיעל
.תולשלשמ תונוכת

תורהזא
.תכשוממ הפוקת ךשמב ןיפרפה ןמשב שמתשהל ןיא
אלא) ןטב יבאכמ םילבוסה לע רוסא וב שומישה
שישכו םינש 3-מ תוחפ ינב םידלי לע ,(אפור תארוהב 
.תואקהו תוליחב 
שומיש ינפל אפורב ץעוויהל תוקינמו ןויריהב םישנ לע
.ןמשב 
.ןיפרפ ןמשל היגרלא ןכתית
םיסיסמ םינימטיו תגיפסב עוגפל לולע ןמשב שומישה
.K ןימטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו םהב ,ןמשב 

תוירשפא יאוול תועפות
רוע תויעב
תעבטה יפמ ןמשה תפילד
ןטב יבאכ
תעבטה יפב יוריג
תואקהו תוליחב

.