היפרתוגאפ
Phagotherapy
היפרתוגאפ יהמ
םינושאר םיילופיט תונויסנ הינמרגב ולחה 1995 רבמבונ) הנורחאל
תוצעומה תירבמ האבוהש תטיש ,(םיגאפ תייפרת) הייפרתוגאפב
.(Bacteriophages) םיקדייח קר םיפקותה םיסוריוב רבודמ .רבעשל
םוהיז תאצות ,יופיר יישק םיעצפב לפיטב דחוימב תמשוימ הטישה
הקיטויביטנא יגוסל תודימע םיחתפמ םיקדייחהש ןוויכ ,יקדייח
.Dr. Nodar Danelia אפורה הינמרגל איבה הטישה תא .םינוש

הקיטויביטנאב ידימת רוסחמ םייק היה (רבעשל) תוצעומה תירבב
איה ,היפרתוגאפהו (Phage) םיגאפה רקחמ םש חתפתה ךכו
.םיגאפוירטקב תועצמאב לופיט
,40-ה תונשמ דוע םיגאפה לש םחוכ תא ריכמ יברעמה םלועה
.רבגתהו ךלהש שומיש ,הקיטויביטנאב שומיש תא ףידעה ךא
 

היתש ימ ללוכ ,םימבו עקרקב ,םוקמ לכב םייוצמ םיגאפ
םיקדייח קר םיפקות םה ,רתויב תיפיצפס םתלועפ .םיו
ןכלו חמוצה וא יחה םלועמ םיאת םיפקות םניאו
 
.יאוול תועפות לכ םהב שומישל ןיא
רתאל אוה רתונש לכו ףרוט אוה ותוא ,גאפ םייק קדייח לכ דגנכ
.עבטב ותוא
תא וכותל קירזמ אוה ,םיאתמ יקדייח את רתאמ גאפ רשאכ
.גאפל ךופהל ול םרוגו (RNA וא DNA) ולש יתשרותה רמוחה
,םיגאפ/םיסוריו 10-כ םימיאתמ קדייח לכלש ,איה הרעשהה
.ותוא ףוקתל םיפצמה
 
תצובקמ םניה ,עגרכ רתויב םירקחנה םיגאפוירטקבה
הירטסילה קדייח תא םיפקותה ,(Lysins) םיניזילה
.(Clostridium) םוידירטסולקה קדייח תאו

םיחותינ ימוהיזו היפרתוגאפ
ימוהיז דגנ ליעי יעצמא םיוהמ םיגאפוירטקב
.ילופיט םג ומכ ,העינמ יעצמאכ ןה ,םיחותינ
אלא ,הקיטויביטנאל ףילחת ,םיוהמ םניא םה
.התלועפל קזחמו םילשמ יעצמא

םיגאפוירטקבב לופיטה תונורתי
.םתלועפל תודגנתה חתפל םילוכי םניא םיקדייח
.הקיטויביטנאל האוושהב ,ןמזה םע תשלחנ הניא םתלועפ
תכלוה םתלועפ ,םיקדייחה ןובשח-לע םתוברתהל תודוה
.תקזחתמו    
הז ללכב ,תופורת תלועפל העירפמ וא תדגונ הניא םתלועפ
.הקיטויביטנא    
ןכלו ףוגב םינכושה םייתודידיה םיקדייחב םיעגופ םניא םה
םיגאפוירטקב .(Dysbacteriosis) רוסחמ םהב םימרוג םניא    
.םימיוסמ םיקדייחב קר םיעגופו םתלועפב םייפיצפס    
.הקיטויבורפ :ואר    
,עצפב ומכ ,ימוקמ לופיטב השענ םיגאפוירטקבב שומישה
.ףוגה לכ לע עיפשמו ימינפ שומישה הב ,הקיטויביטנא תמועל    
ינפל םמשייל ןתינ .ענומ יעצמא שמשל םילוכי םיגאפוירטקב
.ךשמהב םוהיז תוחתפתה עונמל תנמ-לע ,חותינ