תושדח - םיטלאתפ
Phthalates - News


...םיטלאתפ ואר
...DEHP ואר
 
2004 רבוטקוא
םידליב היגרלאו המתסא ינימסתו תיבה קבאב םיטלאתפ
היגרלא ינימסת ןיב רשק םייק םאה קודבל ושקיב םיידבש םירקוח
םירושעה 3-ב תוחתפתמ תוצראב הרבגש הלחמ ,םידליב םיידימת
.םידלי םתוא יתבב םיטלאתפ יזוכירו ,םינורחאה
תצובקכ םיאירב םידלי 202-ו םידלי 198 ופתתשה וב ,רקחמה
.םידלי 10,852 ופתתשה וב ,לודג רקחמ ינותנ לע ססבתה ,תרוקיב

םיטלאתפ יזוכיר םימייק המתסאמ םילבוסה םידליה יתבב יכ אצמנ
.תרקיבה תצובק ידלי יתבב םתומכל סחיב 25%-ב םילודגה
יוביר יכ אצמנ םינוש םיטלאתפ יגוס לש םהיתועפשה חותינב
םרוג ינש ,(Rhinitis) ףאה תקלדל םרוג דחא גוסמ םיטלאתפ
.המתסאל ישילשו המזקאל

(DEHP-ה םג יוצמ םהב) תעצוממה םיטלאתפה תמר יכ ררבתה
תויגרלא תועפותל םורגל ידכ הב יד ,םיתבב ללכ-ךרדב הייוצמה
תואירב תויעבל םימרוג תונושה םהיתונוכת לש םינוש םיפוריצ יכו
.תונוש

Medscape


2005 רבמטפס
תוקוניתב תינימה תוחתפתההו םיטלאתפל הפישח
דעונש רקחמב ,ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester ירקוח
,םדא-ינבב הייברה תכרעמ לע םיטלאתפ לש םתעפשה תא קודבל
הערל העיפשמ הדילה ינפל םיטלאתפל םאה לש הפישח יכ וליג
.םירכז תוקוניתב ןימה ירביא לש םתוחתפתה לע
קחרמה תא ,שולש דע םייתנש ינב םידלי 134-ב ,ונחב םירקוחה
.םיכשאה תדירי תאו ןיפה חפנ תא ,תעבטה-יפל ןימה רביא ןיב
ולטינש ןתש תואמגודב םיטלאתפה תמר תא וקדב םה ליבקמב
.תוהמאהמ
רקחמב ולגתהש ולא םע םימיאתמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.םימסרכמב ךרענש המוד

Environmental Health Perspectives


2007 ינוי
תרכוסו רתי תנמשה ,ןתשב םיטלאתפ
םג םירושק םהו םימסרכמב םיכשאה תוליעפב םיעגופ םיטלאתפ
ללכב ,םדא-ינבב (תירכז תוליעפ לש) תוינגורדנא-יטנא תועפשהל
.ןורטסוטסט ןומרוהה לש ותמר תנטקה הז

   הייטנל הרושק םירגובמ םירבגב ןורטסוטסט לש הכומנ המר
.תרכוסלו ןילוסניאל תדוגנתל ,רתי תנמשהל

הקדבנ ,רחא רקחמב קלח ולטנש םירבג ופתתשה וב ,רקחמב
ףוליח ךילהת לש רצות) םיטילובטמ 6-ל הפישח לש העפשהה
(תירכזה תונוכתב תמגופה) תינגורדנא-יטנא תוליעפ לע (םירמוחה
.תרכוס/ןילוסניאל תדוגנתלו ינטב ןמוש/םיינתומה ףקיהל ןמסכ

ןמושו םיינתומה ףקיה תלדגהל םירושק ואצמנ םיטלאתפ יגוס 4
.ןילוסניאל תדוגנית רתיל םירושק ואצמנ 3-ו ינטב

National Institute of Environmental Health Sciences


2008 ראוני
םינטק םידליו תוקונית ברקב םיטלאתפ תוחיכש
Uni. of Washington ,רתיה ןיב ,ופתתשה וב ב"הראב רקחמ
תרקבל זכרמה) CDC-הו Pediatrics יאופרה ןיזגמה ב"הרא לטאיס
קוריפ רצות) םיטילובטמ יזוכיר ןיב רשקה תא קדב (ןתעינמו תולחמ
ידי-לע חוודש) שומישו םינטק םידלי ןתשב םיטלאתפ לש (ןוזמה
תועשה 24-ב ,םיטוטאזה לש םרועב לופיטל םירישכתב (תוהמא
.הקידבה ינפלש
,םיטילובטמ יגוס 7 םיקדבנה 163 ןיבמ 81% ןתשב וליג םירקוחה
תוקבא ,םיבילחתב שומיש לע וחוויד םהיתוהמיאש םידליב תאז
.ופמשו

Pediatrics


2009 לירפא
םידליב רתי תנמשהל םירושק םיטלאתפ
וליג ב"הרא Mount Sinai School of Medicine-ב םירקחמ 2
ומכ) ףוגב םינומרוהה תשרפה תורידס תא םישבשמה םימרוג יכ
רתי תנמשהל םירושק תויהל םילולע (ןוזמ תוזיראב םיטלאתפ
.תודליה ליגב
(East Harlem) םלראה חרזמב םירגה םידלי יכ וליג םירקוחה
םידליל האוושהב רתי תנמשהמ 5 יפ םילבוס ב"הרא קרוי-וינ
םה ךכל םיארחאה םתעדל .ב"הראב םירחא םירוזיאב םירגה
םתואב ןתשב ולגתשהש ,ןוזמ תוזיראב םישמשמה םיימיכ םירמוח
.םידלי
הרענהש לככש וב אצמנו תורענ 400 ופתתשה ןושארה רקחמב
.המדב םיטלאתפה ילובטמ תמר הלודג ןכ ,הנמש
םיאצממה ויה ,8 דע 6 ינב םידלי 520 ופתתשה וב ,ינש רקחמב
.םימוד

UPI


2009 ינוי
הדילה ןמזב ךומנ לקשמו םיטלאתפל הפישח
םישנ 88 ופתתשה וב ,ןיס יאחגנש Fudan University-ב רקחמ
םיטלאתפל הפישח יכ הליג ,הרקב תצובקכ ושמיש םישנ 113-ו
.דורי לקשמב קונית תדילל ןוכיס הלידגמ הדילה ינפל
רובטה לבחב דחא גוסמ םיטלאתפ לש ההובג המר וליג םירקוחה
גוסמ םיטלאתפ לש ההובג המרו דורי לקשמב ודלונש תוקונית לש
.תירבועה האוצב האצמנ דחא

Journal of Pediatrics


2009 ילוי
תמדקומ הדילל םירושק םיטלאפ
University of Michigan School of Public Health-ב רקחמ
םיטלאתפ תמר תע םרטב ודליש םישנ לש ןתשב הליג ב"הרא
.ןמזב ודליש םישנב ולא תומרל האוושהב 3 יפ ההובגה
,וקיסכמב תואירבה תונוטלש םע הלועפ ףותישב ךרענש ,רקחמב
.תוינקיסכמ םישנ 60 ופתתשה

The University of Michigan School of Public Health