יטמורב ןגלשא
Potassium Bromate
.הקבא וא םירגרגכ ץופנ רשא ןבל ישיבג רמוח אוה יטמורב ןגלשא
.ןוזמה תיישעתב שמשמה המצוע בר ןצמחמו םימב סיסמ הז רמוח
.E 924 דוק ןומיס ןוזמב יטמורבה ןגלשאל

ןוזמב םישומיש
קצבה תא קזחי אוהש ךכ ורפשל ידכ חמקל ותוא םיפיסומ
.םחלה תייפא ןמזב הובג םמורתהל ול רשפאיו    
.םיגד יחרממ תיישעת
.םיססתומ תואקשמ
,תכרצנ תויהל יטמורבה ןגלשאה תומכ לכ הרומא הייפא ידכ ךות
םהב םירקמ ךא ,תויראש ונממ ורתווי אל ךילהתה םותבש ךכ
וא ידמ רצק היה הייפאה ןמז ,ונממ ידמ הלודג תומכ הפסוה
קיזהל תולולעש תויראש ונממ ורתווי ,ידמ ךומנ היה רונתה םוחש
.תואירבל

.הרועשמ (Malt) תתל רוצייב םג שמשמ יטמורב ןגלשא

ןוזמ ירצומב וב שומישהו ןטרסמ רמוחל בשחנ יטמורבה ןגלשאה
הרומא ,רסאנ םרט אוה םש ,ב"הראב .םלועב תובר תונידמב רסאנ
ןגלשאב שומיש ךות ורצויש הפאמ ירצומ לע הרהזא תיוות עיפוהל
.רצומב עיפוהל םילולע ונממ םידירששו יטמורב

ןמזב יטמורב ןגלשאב םש תושמתשמ ןיידע ריהמ ןוזמ תותשר רפסמ
.תורכומ ןה םתוא תוקותמה תוינמחלה תייפא

אוה יכ ררבתה .1982-ב יטמורב ןגלשאב ןוכיסה הלגתה הנושארל
.דועו סירתה/ןגמה תטולבב ,תוילכב :תודלוחב םינוש םילודיגל םרוג

תושדח
2008 ראוני
תוילכה לע תוניגמ תורוחש תוינמכוא
...רקחמ