2 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ
Probiotics & Prebiotics - News 2

קיזהל הלולע הקיטויבורפ
תויתואירב תוזרכה וחדנ
תעפשו תוננטצה ינימסת
הקיטויביטנאמ לושלישו ריפק
סגה יעמה ןטרסו הקיטויברפ
(1) םיעסונ לושליש דגנ הקיטויברפ
(2) יעמ תולחמ דגנ הקיטויבורפ
םייכינח תלחמ דגנ הקיטויבורפ
ילאירטקב סיזוניגאוו תייעב
תעפש יענומ םילכאמ
(3) רתי תנמשהו םייעמ יקדייח
(3) םידליב תוקלד דגנ הקיטויבורפ
תילמינימ תידבכ היתפולפצנא
הקיטויבורפ יקדייח תריחב
(4) רתי תנמשהו ןויריהב הקיטויבורפ
(3) םידקשב הקיטויבורפ
םייטויבורפ הסיעל ימוגו תוירכוס
םוידירטסולק קדייחה תליטק
(1) םיגפ תתומתו תולחמ םוצמצ
(2) זיגרה יעמה תנומסת תלקה
הבגאה חמצמ הקיטויברפ
יביטקא יטויברפ ןקולג-אטב
ןטב יבאכ ללגב קונית יכב
(5) םינמשל הליעומ הקיטויבורפ
סיטיטמרדוריונ דגנ הקיטויבורפ
(4) תוטועפב המזקאו ןויריה
(5) םינטקב המזקאו הקיטויבורפ
תודליה ןמזב האולחת םוצמיצ
(3) םידליב זיגרה יעמה תנומסת
(2) םידליב לושליש תעינמ
תוננטצה תרצקמ הקיטויבורפ
(2) תודרח הניטקמ הקיטויבורפ
(2) תמדקומ הדילו בלח-ירצומ
הפה תואירבל הקיטויבורפ
(3) ףירח לושליש ינמז רוציק
דלילו םאל הליעומ 'בורפ
םיטנאירטונורקימ תעפשה
(2) הביק יביכ דגנ הקיטויבורפ
(1) תוריצע דגנ הקיטויבורפ
(2) םיאטרופסל הקיטויבורפ
סרטסב םיטנדוטס תואירב
(2) םידליב תוריצעב רופיש ןיא
םא בלח תרפשמ 3-הגמוא
(3) םיאטרופסב ינוסיח רופיש
(1) המזקא לע הליקמ הקיטויברפ
םיבאכו סוליצבוטקל יקדייח
(1) רתי לקשמו םייעמ יקדייח
תויגרלאו המתסא ,קשמ בלח
(1) יעמ תוקלד דגנ הקיטויבורפ
יטנדיסקוא-יטנא סוטטס
סרטס ללגב םייעמ תויעב
הקיטויבורפ תליטנמ התומת
סדייא ילוחל הקיטויבורפ
(1) םיאטרופסב תודימע רופיש
םד-ץחל רתיל תיטויבורפ רד'צ
(1) ילוהוכלא דבכל הקיטויבורפ
(1) לקשמ תדרוהל הקיטויבורפ
תחשה תחדק דגנ הקטיויבורפ
(1) הביק-יביכ דגנ הקיטויבורפ
(1) םידקשב הקיטויבורפ
םייעמל תמדקומ הקיטויבורפ
(2) המזקא לע הליקמ הקיטויבורפ
תילניגאווה הרולפה םוקיש
ןורק תלחמו הירטקב
(3) םידליב המזקאו הקיטויבורפ
המישנ תולחמו הקיטויבורפ
?םייעמה תואירבו הקיטויבורפ
יטויברפ הטישה ץע ףרש
(2) םייטויברפ םניה םידקש
ינפוג ןסוחו המישנ רופיש
(2) ילוהוכלא דבכל הקיטויבורפ
(1) זיגרה יעמה 'מסתל הקיטויבורפ
םירגובמב ןסוחהו יעמה תואירב
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
תיתקלד יעמ תלחמל בוליש
(1) םידליב תוקלד תעינמ
תוקוניתב תוקלדו הקיטויברפ
םייעמ תואירב רפשמ הפק
ירסיק חותינ ידולייל היגרלא
תידרקל היגרלא דגנ ןוסיח
תששע דגנ הקיטויבורפ
(1) תודרח דגנ הקיטויבורפ
ןויריה רחאל הרזיגה רומיש
(4) המזקאל ןוכיסה תנטקה
(2) םידליב תוקלד םוצמיצ
תשבשמ ןטולג אלל הנוזת
תורענב םויזנגמ תגיפס רופיש
(2) לקשמב הדיריל הקיטויברפ


...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...1 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר


2006 ילוי
(1) המזקא לע הליקמ הקיטויברפ
...הקיטויברפ


2006 רבמצד
םיבאכ לע םיליקמ סוליצבוטקל יקדייח
...רקחמ


2006 רבמצד
(1) רתי לקשמו םייעמ יקדייח
...ירבדל


2007 יאמ
תויגרלאלו המתסאל ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
...הכירצ


2007 רבמטפס
(1) םיייעמ תוקלד תמצמצמ הקיטויבורפ
הדנק Inst. Rosell-ב הכרענש םירבכעב םירקחמ תרדס
דלונה ךרה לש ותנגהל עגונב תויבויח תואצות התארה
ןמוצמיצו (Intestinal Infections) םייעמ תוקלד ינפמ
.תויתקלד םייעמ תולחמ לש

(Inflammatory Bowel Disease/IBD) תיתקלד יעמ תלחמ
יעמ תלחמ' הרדגהב תולולכ רשא תוירקיעה תולחמה
סיטילוק/סגה יעמה לש (תיביכ) תקלד ןה 'תיתקלד
.ןורק תלחמו

New Foods Congress & 4th Probiotics, Prebiotics


2008 ראוני
יטנדיסקוא-יטנא סוטטס םירפשמ הקיטויבורפו הקיטויברפ
...ירקוח


2008 ראוני
סרטסל תורושקה םייעמ תויעב לע הליקמ הקיטויבורפ
בכרומה ףסות יכ אצמ הדנק Lallemand תרבחב רקחמ
,ןטב יבאכ לע תיתועמשמ לקהל יושע תיטויבורפ תבורעתמ
.סרטסל םירושקה תואקהו תוליחב
18 ינב םיבדנתמ 75 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
.ובצלפ וא ימוי יטויבורפ ףסות ולביקש 60 דע

Nutrition Research


2008 ראוני
הקיטויבורפ תליטנ רחאל ורטפנ םילפוטמ
תקלדב לופיטל יוסינב ופתתשה רשא םיידנלוה םילפוטמ 24
Uni. Medical Centre Utrecht-ב (Pancreatitis) בלבלה
296 ופתתשה רקחמב .ורטפנ הקיטויבורפ תועצמאב ,דנלוה
15-מ (השקו הרידנ הלחמ) הפירח בלבל תקלד םע שיא
.הרורב הניא וז התומתל הביסה .דנלוהב םילוח-יתב
.םישנא 9 ותמ תרוקיבה תצובק ךותמ םג

BMJ


2008 ראורבפ
סדייא ילוחב םייעמ תויעב לע הליקמ הקיטויבורפ
תוליחבו לושליש לע לקהל היושע הקיטויבורפ ףסות תליטנ
.(HIV) סדייאה סוריו יאשנבו (AIDS) סדייא ילוחב
רשא ,הדנק University of Western Ontario-ב ,רקחמב
רוזיאמ 44 דע 18 ינב םיאקירפא 24 ופתתשה ,םוי 15 ךשמנ
.לבוקמ יאופר לופיט לבקל ןתינ אל וב

Journal of Clinical Gastroenterology


2008 ראורבפ
(1) םיאטרופסב תודימע תרפשמ הקיטויבורפ
וב ,הילרטסוא Australian Institute of Sport-ב רקחמ
אצמ ,ךשוממ לבס חכל םיקקזנ רשא םיטלתא 20 ופתתשה
םיקחרמל םיצר .םנסוח תא רפשל יושע יטויבורפ ףסות יכ
םינגומ ואצמנ ,םישדוח 4 ךשמנש יביסנטניא ןומיאב ,םיכורא
.המישנה תכרעמ לש תולחמ ינפמ
םתוליעפ תא םהב הריבגה תימוי תיטויבורפ הסומכ תליטנ
.ןוסיחה תכרעמבT יאת לש

British Journal of Sports Medicine


2008 סרמ
םד-ץחל רתיל תיטויבורפ רד'צ תניבג
...תפסוה


2008 לירפא
(1) ילוהוכלא דבכל הליעומ הקיטויבורפ
ופתתשה וב ,הינטירב Uni. College London-ב רקחמ
ףסות ולביק רשא (Cirrhosis) דבכה תמחשב םילפוטמ
סוליצבוטקל יקדייח ליכהש יטויבורפ
אצמ ,תועובש 4 ךשמב ,(Lactobacillus Casei Shirota)
םינבלה םדה יאת תא םקשל יושע יטויבורפ ףסות יכ
.םיטסילוהוכלאב ןוסיחה תכרעמב
תילוהוכלא תמחשב םילפוטמ יכ םיריבסמ םירקוחה
רתיב םייוצמ םה םיקבדנ םהש עגרבו םימוהיזל םישיגר
20 ופתתשה רקחמב .זופשיא ידכ ךות התומתל ןוכיס
.תרוקיב תצובקכ 8-ו םילוח 12 םהב ,םילפוטמ
ךשמב םויב םימעפ 3 יטויבורפ ףסות ולביק םילוחה
.תועובש 4

Journal of Hepatology


2008 יאמ
(1) הביק ףקעמ חותינ רחאל לקשמ תדרוהל הקיטויבורפ
6 ךשמ רשא ,הינטירב Stanford University-ב רקחמ
הביק ףקעמ חותינ רחאל םילפוטמ יכ אצמ ,םישדוח
יטויבורפ ףסות ולטנ רשא (Gastric Bypass Surgery)
.ףסותה תא ולטנ אל רשא ולאמ רתוי םלקשממ ודירוה
הביק ףקעמ חותינ ורבעש םילפוטמ 44 ופתתשה רקחמב
.יפוקסודנא
תומר הלפוטש הצובקב ואצמנ רקחמה תפוקת םותב
ןיאטורפופיל ,םוצב ןילוסניא ,המישנב H2 לש רתוי תוכומנ
,HDL/בוטה לורטסלוכה לש רתוי ההובג המרו םידירצילגירטו
רקחמה תפוקת ךשמב .תרוקיבה תצובקל האוושהב
.ףדועה םלקשממ 70% םילפוטמה ודירוה

Digestive Disease Week 2008


2008 ינוי
תחשה תחדק דגנ הקיטויבורפ
...תייתש


2008 ינוי
(1) םידליב הביק-יביכ דגנ הקיטויבורפו תויצומח
...רקחמ


2008 ילוי
(1) םידקשב יטויבורפה לאיצנטופה
...ירקוח


2008 ילוי
םייעמ תויעב תענומ תמדקומ הקיטויבורפ תכירצ
,קרמנד University of Copenhagen-ב ,םינוריזחב רקחמ
לש תוחיכש םצמצל םייושע הקיטויבורפ יקדייח יכ אצמ
ולביקש (תע םרטב ודלונש) םיגפ םינוריזחב םייעמ תויעב
(Bifidobacterium Animalis) םוירטקבופיב הליכהש הלומרופ
תקלדל תוחיכש ומצמצ ,(Lactobacillus) סוליצבוטקל ינז 4-ו
הרומח הלחמ ,(Necrotising Enterocolitis/NEC) תיקמנ יעמ
.תורידת םיגפ םילבוס הנממ

Journal of Nutrition


2008 רבוטקוא
(2) םינטק םידליב המזקא לע הליקמ הקיטויבורפ
...הליטנ


2008 רבוטקוא
הקיטויביטנא רחאל תילניגאווה הרולפה םוקיש
םיחוודמ הירטסוא Medical Uni. of Vienna-ב םירקוח
(Lactobacillus Casei Rhamnosus) LCR35 יקדייחש
סיזוניגאווב בורקמ הז הלפוטש השאל ליעוהל םייושע
הקיטויביטנא תועצמאב (Bacterial Vaginosis) ילאירטקב
.הניגאווה תרולפ תא הב םקשלו
ךשמב הקיטויביטנאב ולפוטש םישנ 190 ופתתשה רקחמב
תוקידבב .הקיטויבורפה תועצמאב םיפסונ םימי 7-ו םימי 7
יכ אצמנ ןורחאה לופיטה רחאל תועובש 4 ןהב וכרענש
תודוקנ 5 ןב יתועמשמ רופישב וכז תולפוטמה ןיבמ 83%
.תודוקנ 10 תלאקס ךותמ

BJOG


2008 רבוטקוא
ןורק תלחמל םרוגה איה הירטקב
...הירטקבה


2008 רבוטקוא
(3) תודליה ןמזב המזקאל הליעומ הניא הקיטויבורפ
ורקסש ,הילטיא אמור Cochrane Collaboration ירקוח
םהב 2008-ו 2003 תנש ןיב וכרענש םימדוק םירקחמ 12
תודליה ןמזב המזקאב לופיט יכ אצמ ,םידלי 781 ופתתשה
םוהיזל ןוכיס לידגהל לולעו ליעי וניא הקיטויבורפ תועצמאב
שדוח ינב ויה םירקחמב ופתתשהש םידליה .םייעמב קזנלו
.הנש 13 דעו םימי

Cochrane Collaboration


2008 רבמבונ
המישנה יכרדב תולחמ תענומ הקיטויבורפ
לע ןגהל יושע Lactobacillus plantarum 299 ןזמ קדייחה
ינפמ ,יטירק בצמב םייוצמה םיררנוצמו םיזפשואמ םילפוטמ
,(Ventilator Associated Pneumonia) תשכרנ תואיר תקלד
תועצמאב םימשנומו םיררנוצמה םילפוטמ ברקב ץופנה ךוביס
,הפהמ םיקיזמ םיקדייח רודחל םילולע הז בצמב .המשנה תנוכמ
Uni. Hospital-ב ,רקחמב .תואירל המשנהה רוניצמ וא ןורגה
.םילפוטמ 50 ופתתשה ,הידבש דנול

Critical Care


2008 רבמבונ
?םייעמה תואירבל הליעומ הניא הקיטויבורפ
(E. Food Safety Au.) ןוזמה תוחיטבל תיפוריאה תושרה
Valio בלחה ירצומ קפס דצמ תיתואירבה הנעטה תא החוד
תכרעמ תואירבו הקיטויבורפ תכירצ ןיב תרשוקה דנלניפב
.שרדנכ ךכוה אל רבדהש ןוויכ ,םייעמהו הביקה

European Food Safety Authority (EFSA)


2008 רבמבונ
תויטויבורפ תונוכת לעב הטישה ץע ףרש
ילעב תויהל םייושע (Gum Arabic) הטישה ץע ףרש םרג 10
תייסולכוא תא םתלדגהל תודוה םדאה לע תיטויברפ העפשה
,תועובש 4 ךשמב ,הז ףוסית .םימיוסמ םיקדייח לש םייעמה
(Bifidobacteria) הירטקבודיפיב יקדייחב רכינ לודיגל איבה
Kerry Group Nutrition Tech. Center ירקוח .סוליצבוטקלו
ןונימב ףרשה תא ולביקש םיבדנתמב ורזענ ב"הרא ודרולוק
ילמיטפואה ןונימה יכ ררבתה .םימב םרג 40-ו 5, 10 ,20 ןב
.םויב םרג 10 אוה

British Journal of Nutrition


2008 רבמבונ
(2) תויטויברפ תונוכת ילעב םניה םידקש
ףותישב הינטירב 'ץיוורונ Inst. of Food Research ירקוח
,םידקש יכ םיחוודמ היליציס Uni. of Messina ירקוח םע
.תויטויברפ תונוכת ילעב םה ,תינמושה םתלוכתל תודוה
תעכ רתונ םירקוחה לעו הדבעמ יאנתב וכרענ םייוסינה
.םדא-ינבב תאז קודבל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמצד
ןסוחו המישנ רפשמ יטויבורפ רצומ
רצומ וחתיפ דנליז-וינ BLIS Technologies Ltd ירקוח
ןסוח קינעמ םהירבדל רשא ,BLIS K1 יורקה יטויבורפ
העפשה לעב וניה שידחה רצומה .המישנה תא רפשמו
.תקהבומ תיתקלד-יטנא

Infection and Immunity


2009 ראוני
(2) ילוהוכלא דבכל הליעומ הקיטויבורפ
ב"הרא Uni. of Louisville School of Med.-ב םירקוח
(Bifidobacterium Bifidum) ודיפיב יקדייח ףסותש םיחוודמ
(Lactobacillus Plantarum 8PA3) יקדייח לשו סוליצבוטקלו
.ילוהוכלא דבכ לש ותואירב תא רפשל יושע
תואירב תא רפיש רצק ןמזל ףוסיתש םירקוחה וליג ףסונב
66 ופתתשה רקחמב .םיטסילוהוכלאה ברקב םייעמה
.תילוהוכלא דבכ תמחש םע םילפוטמ

Alcohol


2009 ראוני
(1) זיגרה יעמה תנומסתמ םילבוסל הקיטויבורפ
תבורעת יכ ואצמ הינטירב Univ. of Reading-ב םירקוח
(Galactooligosaccharides) םידירכסוגילואוטקלג לש תיטויברפ
םיקדייח דדועל היושע Bimuno ירחסמה םשב העיפומה
תוולנה תועפותה לע ךכב לקהלו תיביטקלס םייעמב םייתודידי
יתלב תואיציו תוחפנתה ,םיזג הזב ,זיגרה יעמה תנומסתל
.תורידס
זיגרה יעמה תנומסתמ ולבסש םילפוטמ 44 ופתתשה רקחמב
םוי ידמ (המד) ובצלפ וא ,ףסותהמ םרג 7 דע 3.5 ולביקש
.תועובש 12 ךשמב

Therapeutics & Alimentary Pharmacology


2009 ראוני
םישישקב ןסוחהו יעמה תואירב תא רפשמ בוליש
יטויבורפ ףסות לש בוליש/הקיטויבניסש אצמ יניפ רקחמ
שיא 51 תב הצובקל ןתינ רשא ,NCFM יורקה ,יטויברפו
תואירב תא םהב רפיש ,םייעובש ךשמב ,הלעמו 65 ינב
םג ולטנ רקחמב םיפתתשמה .ינפוגה ןסוחהו יעמה
.(NSAID) תוילאידורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת

British Journal of Nutrition


2009 ראורבפ
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ הקיטויבורפ
ךרענש יוסינב ,דנלוה Maastricht University-ב םירקוח
,(L. Plantarum) סוליצבוטקל יקדייח תועצמאב יחה ףוגב
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ וז הקיטויבורפ יכ םיחוודמ
.יעמה תונפדב םייפיצפס םינג תלעפשמ איהש ךכ ידי-לע
יפתתשמב (Duodenum) ןוירסירתהמ תויספויב ולטנ םירקוחה
.םינגה לש תואטבתהה תינבת תא םהב וחתינו רקחמה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראורבפ
תיקלד יעמ תלחמב םילוח ייח רפשמ בוליש
ופתתשה וב ,ןפי ויקוט Nippon Med. School-ב רקחמ
בוליש/הקיטויבניסש אצמ ,תועובש 4 ךשמנו םיבדנתמ 120
םייח תוכיא רפשל יושע הקיטויברפ םע דחי הקיטויבורפ לש
םיביכרמהמ דחא לכב שומיש .תיתקלד יעמ תלחמב םילוחב
.דחי םהינש בולישמ הלבקתהש הבטהל איבה אל דרפנב

Nutrition


2009 ראורבפ
תוקלד ינפמ םידלי לע הניגמ הקיטויבורפ
ןאוויט National Dong-Hwa Uni.-ב ךרענ רשא רקחמ
לש ימוי ףסות תליטנ יכ אצמ ,םידלי 986 וב ופתתשהו
(Lactobaccilus Casei Rhamnosus) סוליצבוטקל קדייחה
.תובר תוקלד עונמלו םידליב ןוסיחה תכרעמ תא קזחל היושע
יכרדב תוקלדו 18%-ב םצמטצה תוילאריוה תוקלדה רועיש
.18%-ב ומצמטצה המישנה

Vaccine


2009 סרמ
תוקוניתב תוקלד תמצמצמ הקיטויברפ
תוקונית 342 ורטינש ,הינמרג Numico Research-ב םירקוח
קונית תלומרופל הקיטויברפ תפסוהש וליג ,םישדוח 12 ךשמב
שומיש ןיטקהלו םייעמה תוקלד תוחיכש תא םצמצל היושע
.הקיטויביטנאב
תא ולביקש ולאב המישנה תכרעמב תוקלדה לש ןתוחיכש
(Galactooligosaccharides) םידירכסוגילואוטקלגה תבורעת
(Fructooligosaccharides) םידירכסוגילואוטקורפהו
.17%-ב המצמטצה

Clinical Nutrition


2009 סרמ
םייעמה תואירב תא רפשמ הפק
הכירצש אצמ ץייווש Nestle Research Center תרבחב רקחמ
םילפס השולש - (Instant Coffee) טנטסניא הפק לש הנותמ
לש םתייסולכוא תא לידגהל היושע - תועובש 3 ךשמב םויב
רקחמב .םייעמב (Bifidobacterium) םוירטקבופיב יקדייח
תפוקת ךשמב .57 דע 21 ינב םיאירב םיבדנתמ 16 ופתתשה
לע עיפשהל היה יושעש רחא רצומ לכ וכרצ אל םה רקחמה
.םייעמה יקדייח תייסולכוא

International Journal of Food Microbiology


2009 סרמ
ירסיק חותינ ידוליב היגרלאל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
יכ וליג דנלניפ Helsinki Uni. Central Hospital-ב םירקוח
ירסיק חותינב הדיל עגרמ םאה תלטונ ותוא יטויבורפ ףסות
עונמל יושע ,הרחא םישדוח 6 דעו (Cesarean Section)
,(IgE-Associated Allergy) תויגרלא לש ןתוחתפתה תא
.םינש 5 ליגל םתעגה דע ,ךכל ןוכיס רתיב םייוצמה
תילניגאו הדילב ודלונש םידליב התלגתה אל וז הבטה
.םהיתוהמיאו תוקונית 1,223 ופתתשה רקחמב .הליגר
סוליצבוטקל יקדייח לש םינז 2 הליכה תיטויבורפה תבורעתה
(Bifidobacteria) הירטקבודיפיב לש ןז ,(Lactobacillus)
.(Propionibacteria) הירטקבינויפורפ

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2009 סרמ
היגרלא דגנ ליעי הקיטויבורפ ססובמ יריחנ ךות ןוסיח ביכרת
תיבה קבא תידרקל
םיחוודמ היגלב האורללרש Uni. Libre de Bruxelles ירקוח
קדייחה לע ססובמ רשא יריחנ-ךות ןוסיח ביכרת חתיפ לע
אצמנש תיטנג סדנוהמ (Lactobacillus Plantarum) סוליצבוטקל
.(House Dust Mite) תיבה קבא תידרקל היגרלאב לופיטל ליעי

Allergy


2009 לירפא
םיינישב םירוח/תששע דגנ הקיטויבורפ
רובע יטויבורפ ביכר החתיפ איה יכ הזירכה BASF תרבח
םתוחתפתה תעפותב םחלנה ,םיינישב לופיטל םירישכת
.םיינישב םירוח לש
 
(Tooth Decay) םיינישב ןובקיר/(Caries) תששע
סוקוקוטפרטס ומכ ,םיקדייח ידי-לע םרגנה ךילהת אוה
םירכוסה תא םיכפוה רשא ,(Streptococcus Mutans)
תא תופקותה תוצמוחל ,הליכאה רחאל ,הפב ורתונש
.םירוחו םיקזנ םימרוגו (Tooth Enamel) תיגוגז/הטעמ

(pro-t-action ארקנה) יטויבורפה ביכרה יכ רמאנ רבסהב
(Lactobillus Paracasei) סוליצבוטקל קדייחה תא ליכמ
רבד .דחי םתוא ץבקמו תששעה ימרוג םיקדייחל רשקנה
ןתינ וב בצמ ,ןשה חטש ינפ לא םתודמציה תא ענומ הז
הז ךילהת .הפה תפיטש וא םתעילב ידי-לע םהמ רטפיהל
קדבנ רצומה .27%-ב תששעה תא םצמצמ
.ב"הרא University of Connecticut Health Centre-ב

BASF


2009 לירפא
(1) תודרח לע הליקמ הקיטויבורפ
,(Lactobacillus Casei Shirota) סוליצבוטקל קדייחה ףסות
הדרח ינימסת לע לקהל יושע ,םיישדוח ךשמב לטינ רשא
.תינורכה תופייעה תנומסתמ םילבוסה םישנאב (Anxiety)
אצממ הדנק University of Toronto ירקוח לש םהירבדל
רשא חומהו יעמה ןיב רשקה יבגל הסיפתה תא קזחמ הז
.םייעמב םירבועה וא םינכושה םיקדייחמ עפשומ תויהל יושע
.םילוח 39 ופתתשה רקחמב

Gut Pathogens


2009 יאמ
ןויריה רחאל הרזיגה ןעמל הקיטויבורפ
רוזעל יושע םינושארה ןויריהה ישדוח 3 ךשמב יטויבורפ ףסות
,דנלניפ Uni. of Turku ירקוח .הדילה רחאל לקשמב דירוהל
יקדייח יכ םיחוודמ ,םישנ 256 ותתשה וב רקחמ תובקעב
(Bifidobacterium) םודיפיב יקדייחו (Lactobacillus) סוליצבוטקל
ףוגה זכרמב רתוי הנטק הנמשהל םירושק

European Congress on Obesity


2009 יאמ
(4) המזקאל ןוכיס תמצמצמ הקיטויבורפ
...רקחמ


2009 יאמ
(2) םידליב תוקלד םצמצמ בוליש
בלשמ רשא רצומ יכ הליג תפרצ Lallemand-ב רקחמ
/םייטויברפ םיביס םע םייטויבורפ םיקדייח ינז 3 (הקיטויבניס)
יורקה ,(Fructooligosaccharides) םידירכסוגילואוטקרפ/
ליגב תוקלד לש ןתוחיכש תא םצמצל יושע ,ProbioKidin
האיר תויעב ,ןורגו ,ןזוא ,ףא תוקלדב רבודמ .25%-כב תודליה
.םידליב הביק תויעבו תונופמיסו
,םיאירב םידלי 135 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמש ,רקחמב
תויעבמ הנשב םימעפ 3 תוחפל ולבס רשא ,רפס-תיב ליג ינב
ףסותה תא הלביקש הצובקה םירקוחה ירבדל .ולא תויעבמ
םירקמ 33% תמועל ,ףרוחב ולא תועפותמ הלבס אל ףסותה
.תרוקיבה תצובק ידלי ברקב

Vitafoods International


2009 יאמ
םייעמה יקדייח תוליעפ תא תשבשמ ןטולג אלל הנוזת
וב ,דרפס Spanish National Research Council רקחמ
הלולע ןטולג תלוטנ הנוזתש אצמ ,םישנא 10 ופתתשה
תאצות .ןוסיחה תכרעמב עוגפלו םייעמה תואירבל קיזהל
E. Coli-ה יקדייח רפסמב לודיג התייה וז תלבגומ הכירצ
.םייעמב (Escherichia Coli)

British Journal of Nutrition


2009 יאמ
תורענב םויזנגמ תגיפס תרפשמ הקיטויברפ
הליג ב"הרא Cargill and TNO Quality of LIfe-ב רקחמ
םידירכסוגילואוטקורפ לש ימוי יטויברפ ףסות יכ
םויזנגמה תגיפס תא רפשל יושע (Fructooligosaccharides)
12 תונב תורענ ופתתשה וב ,רקחמה .הרשעה ליגב תורענב
תא הרפיש םרג 7 ןב ימוי ןונימב הקיטויברפש אצמ ,14 דע
.18%-ב ,םוי 36 רחאל ,הנש 15 דע 12 תונבב םויזנגמה

Nutrition Reviews


2009 יאמ
(2) לקשמב הדירי םידדועמ הקיטויברפ יביס
...הכירצ


2009 ינוי
תואירבל קיזהל הלולע הקיטויבורפ
Uni. College London-ב היגולויבורקימל רוספורפ לש וירבדל
םדאל םיליעומ םניא םייטויבורפ םיפסותו םילכאמ הינטירב
.םילוח םישנאל קיזהל ףא םילולעו אירב
םירצומכ אלו ןוזמ יפסותכ םייטויבורפ םירצומ קוויש וירבדל
דועב ,םתוא שוכרל לוכי םדא לכש ךכל האיבמ םייאופר
רמול ןתינ אל .םיחוטב הירצומ יכ תאדוומ תוחקורה תיישעתש
םירכומ םניא ראשהש דועב םדאל םיבוט םימייוסמ םיקדייח יכ
יבגל רמול ןתינ אל .תידדהה םתעפשה היהית המ תעדל ןיאו
.ןיטולחל קיזמ וניא אוהש םיוסמ קדייח
קזני אל אוהש יאדוול בורק הקיטויבורפ ךרוצ אירב םדא רשאכ
סמועה תלדגה ךא ,תלעות לכ ךכמ קיפי אל ףאו ךכמ
תויעב ול םורגת תוינוסיח תויעבמ לבוסה םדאב ילאירטקבה
.תופסונ

The Times


2009 ילוי
םייטויברפו -ורפ םירצומב תיתואירבה תלעותה תוזרכה וחדנ
(Eu. Food Safety Auth.) ןוזמ תוחיטבל תיאפוריאה תושרה
תיתואירבה תלעותל עגונב םיקוושמ דצמ תוזרכה 3 התחד
.הקיטויברפו הקיטויבורפ תכירצל עגונב תלעותל תוסחייתמה
רומא רשא (Gum Periobalance) הסיעל ימוג ללכנ רתיה ןיב
תעינמ ךות ותואירב תא רפשלו הפב הרולפורקימה תא ןזאל
/הנעטהש ךכב ץוענ וז הייחדל רבסהה .םיינישב םירוח/תששע
.יעדמ ןפואב החכוה אל ץוענ הזרכה

European Food Safety Authority/EFSA


2009 ילוי
םידליב תעפשו תוננטצה דגנ הקיטויבורפ
...םירקוח


2009 טסוגוא
הקיטויביטנאל רושקה לושליש ענומ וניא ריפק הקשמ

וטגנישוו Georgetown Uni. Medical Center-ב רקחמ
שמח דע הנש ינב םיאירב םידלי 125 ופתתשה וב ,ב"הרא
ענומ וניא ,יטויבורפל בשחנה ,ריפק הקשמה יכ אצמ ,םינש
.הקיטויביטנא תכירצ ללגב םרגנש לושליש
רחאל םוי 15-ו םימי 10 ךשמב םיפתתשמל ןתינ הקשמה
.הקיטויביטנאה תליטנ תליחת

Archives of Pediatric and Adolescent Medicine


2009 רבמטפס
םדקומ בלשב סגה יעמה ןטרס תמלוב הקיטויברפ
לודיג עונמל היושע םייעמב םייטויברפ םירצומ לש םתסיסת
.םיינטרס םיאת תומ דדועלו םדקומה בלשב
הינמרג הניי Friedrich-Schiller-University-ב םירקוח
םיקדייח תוימגוד תרגדה ידי-לע םיססתומ םירצומ וניכה
יטויברפה רצומה םע בולישב האוצמ
ןילוניא תבורעתמ יושעה Beneo Orafti's Synergy 1
.(Oligofructose) זוטקורפוגילואב תרשעומה

British Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
(1) םיעסונ לושליש ינפמ הניגמ הקיטויברפ
םידירכסוגילואוטקלג לש תבורעת בלשמה ימוי יטויברפ ףסות
לש תוחיכש ןיטקהל יושע (Galactooligosaccharides)
םיחוודמ ,34%-כב (Traveler's Diarrhea) םיעסונ לושליש
.הינטירב Uni. of Reading ירקוח
,לושלישמ 24% ולבס הז ףסות הלביק רשא הצובק ךותמ
.ובצלפ ולביקש תרוקיבה תצובק ישנאמ 37% תמועל
ךשמנ אוהו ףסותה ילבקמב לושלישה ךשמ תחפ ןכ ומכ
.תרוקיבה תצובקב םימי 4.6 תמועל םימי 2.4

European Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
(2) תויתקלד יעמ תולחמב לופיטל הקיטויבורפ
יעמ תולחמ ינימסת לע לקהל יושע טושפ יטויבורפ לופיט
.הנממ םילחהל ףוגל רוזעלו תויתקלד
םומיד םצמיצ Bacillus Polyfermenticus יקדייחב לופיט
אוה .תומקרב תוקלדו (Rectal Bleeding) תעבטה-יפמ
,יעמה ןפודב םד-ילכ לש גושגישלו לקשמב היילעל םרג
יעמ יאתב המוד יוסינ .סיטילוק ילוח םירבכעב תאז לכ
,יעמה ןפודב םד-ילכ לש םתוחתפתה תא רפיש םיישונא
.תועוגפה תומקרה יופיר ךילהתב הבושח הלועפ

AJP - Gastrointestinal and Liver Physiology


2009 רבמטפס
םייכינח תלחמ ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
...תכירצ


2009 רבוטקוא
ילאירטקב סיזוניגאוו דגנ הליעי הקיטויבורפ יכ החכוה ןיא
(Department of Health) יטירבה תואירבה דרשמ רבוד ירבדל
לופיטב וא התעינמב הליעי הקיטויבורפש ךכל תוכתוח תוחכוה ןיא
.(Bacterial Vaginosis) ילאירטקב סיזוניגאווב
םלועה יבחרב ועצובש םינוש םירקחמ לע תססבתמ וז הנקסמ
.הז אשונב םיבר םירקחמ ורקס רשאו

UK Department of Health


2009 רבמטפס
תעפש יענומ םילכאמ
...םיאנוזת


2009 רבמבונ
(3) רתי תנמשהו םייעמ יקדייח
Washington University School of Medicine-מ םירקוח
םירבכעל םינמש םישנאמ םייעמ יקדייח ריבעהל וחילצה ב"הרא
םיקדייחש וארהו (Germ-Free Mice) םיקדייחמ םייקנ ויהש
םיקדייחה תלבק תובקעב .אצאצל םאהמ ךשמהב םירבעומ ולא
.םירבכעה ףוגב רבצנה ןמוש תומכ הלדג
השדח הקיטויבורפ חותיפב ורזעי ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.רתי תנמשהב לופיטל רתוי הליעיו

Science Translational Medicine


2009 רבמבונ
(3) םידליב תוקלד דגנ הליעי הקיטויבורפ
םייושע (Lactobacillus GG/LGG) סוליצבוטקל יקדייח
הזב ,הנוילעה המישנה תכרעמב תקלדל ןוכיס ןיטקהל
,(Pharyngitis) עולה תקלד ,(Rhinitis) תיגרלא תלזנ
.םוי ןועמב םיהושה םידליב תוננטצהו סיטיסוניס
הפוקתה ,ראורבפו רבמבונ םישדוחה ןיב היהש ,רקחמב
םידלי 281 ופתתשה ,תוקלדה תיברמ תושחרתמ הב
תא ולביק םהמ 139 ,היטאורק ברגאזב םוי תונועממ
.(המד) ובצלפ ולביק 142-ה תרתיו ףסותה
העפשה התייה אל ףסותלש םינייצמ םירקוחה ,תאז םע
.תונותחתה המישנה יכרדב תוקלד לע

Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
תילמינימ תידבכ היתפולפצנא ינימסת לע הליקמ הקיטויבורפ
םרוגה איה יעמב תרצונה (Ammonia) הינומא יכ הארנ
תילמינימ תידבכ היתפולפצנא תלחמל ירקיעה
םדקומ בלשב .(Minimal Hepatic Encephalopathy)
לע עיפשה םרט איה וב םדקומ בלשב םרט איה וב
ילוחמ זוחא 80 דע 30-ב תאטבתמ הלחמה .תויביטנגוקה
הב ינושארה לופיטהו (Cirrhosis) סיזוריצ/דבכה תמחש
.הקיטויבורפ תועצמאב אוה
,ב"הרא State University of New York-ב ,רקחמב
םקלחש םילפוטמ 140 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנ רשא
.(המד) ובצלפ לביק רחאה םקלחו הקיטויבורפ לביק

American College of Gastroenterology 2009
Annual Scientific Meeting


2009 רבמבונ
הקיטויבורפה יקדייח לש הנוכנ הריחב
תוארהל וחילצה הינטירב Uni. of East Anglia ירקוח
סוליצבוטקלה קדייח לש ןזב ורוקמש ןובלח לש הנבמ
יוצמה בלח תצמוח קדייח ,(Lactobacillus Reuteri)
יעמה תירירל דמצנש ,יעמב עבטה ךרדמ
.(Mucus-Binding Protein/MUB)
םיצופנה םימזינגוא-ורקימה םה בלחה תצמוח יקדייח
ףותישב לועפל םיקדייחה לע .הקיטויבורפ ירצומב רתויב
ידכו הליעומ היהת םתעפשהש ידכ יעמה ןפוד יאת םע
ןפוד לא דמציהל םילגוסמ תויהל םהילע הרקי הזש
.ךורא רתויש המכ ןמז ךשמב יעמה

Journal of Biological Chemistry


2010 ראורבפ
(4) אצאצב רתי תנמשהו ןויריהב הקיטויבורפ
תמר תא ןיטקת ןויריהה תעב הקיטויבורפ תלטונה השא
ןיטקתו 20%-כב ןויריה תעב (תינוירה תרכוס) תרכוסה
ירקוח .םייחב רתוי רחואמ אצאצב רתי תנמשהל ןוכיס
,רקחמה ךרוצל ,וסייג דנלניפ University of Turku
.ןנוירהל ןושארה שילשב ויהש םישנ 256

British Journal of Nutrition


2010 לירפא
(3) םידקשב יטויבורפה לאיצנטופה
...ירקוח


2010 לירפא
הפה תואירבל םייטויבורפ הסיעל ימוגו תוירכוס
םייושע םינוש םירכוסבו קורב םילעופה םייטויבורפ םיקדייח
Organobalance תרבח ירקוח .םייניש ןובקיר/תששע םצמצל
סוליצבוטקל קדייחה לש םינז תואמ עבש ונחבש הינמרג
םייושעש םינז השיש ואצמ םרקחמ ךרוצל (Lactobacillus)
סוקוקוטפרטס קיזמה קדייחה םע רשקתהל
.תששעל םרוגה (Streptococcus Mutans)

Journal of Clinical Periodontology


2010 לירפא
םוידירטסולק קדייחה תא תלטוק הקיטויבורפ
...רקחמ


2010 לירפא
(1) םיגפב התומתו תולחמ תמצמצמ הקיטויבורפ
תליטנ יכ האצמ םירקובמ םירקחמ לש תיתטיש הריקס
תיקמנ יעמ תקלד ירקמ םצמצל היושע הקיטויבורפ
ודלונש םיגפב התומתו (Necrotising Enterocolitis)
הכרענש הריקסב .בורקמ הז
King Edward Memorial Hosp. for Women-ב
.םיגפ 2,176 ופתתשה םהב םירקחמ 11 וללכנ הילרטסוא

Pediatrics


2010 יאמ
(2) שיגרה/זיגרה יעמה תנומסת לע הליקמ הקיטויבורפ
(L. Plantarum) סוליצבוטקל קדייחה לש ימוי ףסות
תוחפנתהו םייעמ יבאכ םיללוכה םינימסת םצמצל היושע
.שיגרה/זיגרה יעמה תנומסתב םרוקמש
214 ופתתשה תפרצ Rouen Uni. Hospital-ב רקחמב
ףסותב תועובש 4 ךשמב ולפוט רשא םילפוטמ

Digestive Disease Week in New Orleans


2010 ינוי
הבגאה חמצמ הקיטויברפ
תייסולכוא תא הלידגמ (Agave) הבגא חמצמ ןילוניא תיצמת
קפומה ןילוניאל ףילחת שמשל היושעו םיליעומה םיקדייחה
.שלועה חמצמ
הקיטויברפ יכ םיחוודמ הינטירב Uni. of Reading ירקוח
(Bifidobacteria) ודיפיבה יקדייח תייסולכוא לודיג תדדועמ וז
ןילוניא ירצומל המודב (Lactobacillus) סוליצבוטקל יקדייחו
.םירחא

Journal of Applied Microbiology


2010 ינוי
תויביטקא תויטויברפ תונוכת לעב ןקולג-אטב
לידגהל היושע (Barley) הרועשמ (Beta-Glucan) ןקולג-אטב
םיליעומה (Bifidobacterium) ודיפיבה יקדייח תומר תא
ירקוח לש םהירבדל .הלעמו 50 ינבב דחוימב ,יעמב
ףסות םרג 0.75-ב ךכל יד ןווי הנותא Harokopio University
.70 דע 39 ינב םיאירב שיא 52 ופתתשה רקחמב .ימוי

Food Research International


2010 ינוי
ןטב יבאכ ללגב קונית יכב התיחפמ הקיטויבורפ
,תוטועפ 50 ופתתשה וב ,הילטיא Uni. of Turin-ב רקחמ
(Lactobacillus Reuteri) סוליצבוטקל ףסות תליטנש אצמ
יבאכמ לבוסה קונית לש יכב תיחפהל היושע עובש ךשמב
84% וקיספה תועובש השולש רחאל .74%-ב (Colic) ןטב
.ןטב יבאכמ לובסל תוטועפהמ

Annual Meeting of ESPGHAN in Istanbul


2010 ינוי
(5) םינמשל הליעומ הקיטויבורפ
רוזעל יושע ימוי (Lactobacillus Gasseri) סוליצבוטקל ףסות
.לקשמב דירוהל הנמשהל הייטנ םע םישנאל
ססתומ בלחמ רצומ יכ ואצמ Kyushu Uni.-ב םינפי םירקוח
איבה ,תועובש 12 ךשמב לטינה ,ולא םיקדייח לש ןז ליכמה
ןמושה תומכ תנטקה ,4.6%-ב ינטבה ןמושה תתחפהל
ףקיה תנטקהלו 1.4%-ב לקשמב הדיריל ,3.3%-ב ירוע-תתה
.1.8%-ב םיינתומה
ולביקש רתי לקשמממ םילבוסה שיא 87 ופתתשה רקחמב
ךשמב ,LG2055 רצומה תא ליכמה ססתומ בלח םרג 200
.תועובש 12

European Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
סיטיטמרדוריונמ םילבוסל הליעומ הקיטויבורפ
,הניארקוא ביבל Lviv National Medical Uni.-ב רקחמ
שולש דע הנש ינב םידלי 90 וב ופתתשהו תועובש 4 ךשמנש
הנותמ הגרדב סיטיטמרדוריונ/רועה לש המתסאמ םילבוסה
םיישדוח ךשמב לטינה יטויבורפ ףסותש אצמ ,הרומח דע
.וז הלחממ םילבוסה םידליל ליעוהל

NY Academy of Sciences symposium Probiotics:
From Bench to Market


2010 ינוי
(4) תוטועפב המזקא תמצמצמ ןויריהב הקיטויבורפ
...תוהמיא


2010 ילוי
(5) םינטקב המזקאב לופיטל הליעומ הניא הקיטויבורפ
...רקחמ


2010 טסוגוא
תודליה ןמזב האולחת םצמצמ בוליש
יושע הקיטויברפו הקיטויבורפב רשעומה בלח לש תימוי הכירצ
תיחפהלו 35%-ב תודליה ןמזב האולחת לש התוחיכש םצמצל
15%-בו 16%-ב םוחהו הרומחה הלחמה ימי לש םרפסמ תא
.המאתהב
ךשמנש ,ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב ,רקחמב
האולחתה רועיש .שולש דע הנש ינב םידלי 624 ופתתשה ,הנש
,21%-ב דרי ,םידליה ברקב ,(Dysentery) הירטנזידב
תונותחתה המישנה יכרדב תורומח תוקלדו 24%-ב תואיר תקלד
.35%-ב

PLoS ONE


2010 טסוגוא
(3) זיגרה יעמה תנומסת םע םירגבתמו םידליל הקיטויבורפ
ופתתשהו תועובש 6 ךשמנש ,ב"הרא Uni. of Chicago-ב רקחמ
(Lactic Acid) בלח תצמוח יקדייח ףסותש אצמ ,18 דע 4 ינב וב
,םידליב זיגרה יעמה תנומסת ימוטפמיס לע לקהל יושע המצוע יבר
.םיזגו תוחפנתה תשוחת ,תוחונ-יא תשוחת ןטב יבאכ הז ללכב

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition


2010 טסוגוא
(2) םידליב לושליש תענומ הקיטויבורפ
(L. Casei) סוליצבוטקל יקדייח הליכמה תימוי הקיטויבורפ
.14%-ב םידליב לושליש לש ותוחיכש תא ןיטקהל היושע
National Inst. of Cholera & Enteric Diseases ירקוח
3,758 לע (Shirota) הטוריש ןזה תעפשה תא ונחב ודוה
.רומח לושלישמ ולבס רשא םינש שמח דע הנש ינב םידלי

Epidemiology and Infection


2010 רבמטפס
תוננטצה דגנ הקיטויבורפ
הקיטויבורפ לש ימוי ףסותש אצמ שיא 272 ופתתשה וב רקחמ
התוחיכש םצמצמ (Lactobacillus) סוליצבוטקל קדייחה ינז םע
םימוטפמיסה ימי רפסמ ןטק ףסונב .12%-ב תוננטצה לש
.םימי 6.2-ל 8.6-מ

European Journal of Nutrition


2010 רבוטקוא
(2) תודרח הניטקמ הקיטויבורפ
ףסות יכ םיחוודמ תפרצ ETAP-Ethologie Appliquee ירקוח
(L. Helveticus R0052) סוליצבוטקל קדייחה םע 'בורפ לש ימוי
םצמצמ (Bifidobacterium Longum R0175) םוירטקבודיפיבו
.(Anxiety) תודרח
לע הקיטויבורפה תעפשה תא ןחב ,םייעובש ךשמנש ,רקחמה
ףסותה .ןואכידו תודרח ,סרטס ינמזב םדא-ינב לעו תודלוח
ןורתיפו (Anger-Hostility) תוניוע-סעכ םג םיפתתשמב רפיש
.יתועמשמ ןפואב ,תויעב

British Journal of Nutrition


2010 רבמבונ
(2) תמדקומ הדילל ןוכיס םיניטקמ םייטויבורפ בלח-ירצומ
...רקחמ


2010 רבמבונ
הפה תואירבל הקיטויבורפ
סוליצבוטקל קדייחה תא הליכמ רשא תיטויבורפ הסומכ
ץוצמל שי התוא ,(Lactobacillus Reuteri Prodentis)
יתועמשמ ןפואב םצמצל היושע ,תועובש השולש ךשמב
םילבוס רשא םילפוטמב הלחמ ימרוג 3 לש תומר
.תינורכ םייכינח תקלדמ
College of Dental Sciences ירקוח לש םהירבדל
תרסהל לופיט בולישב תושעיהל רבדה לע ודוה הקטמרק
תקלד םע םילפוטמ 30 ופתתשה רקחמב .םיינישהמ תינבא
.תינורכ םייכינח

Journal of Oral Microbiology


2010 רבמבונ
(3) ףירח לושליש ינמז תרצקמ הקיטויבורפ
,הינטירב יזנווס School of Med. at Swansea Uni. ירקוח
,תרצקמ הקיטויבורפש םיחוודמ ,םימדוק םירקחמ ורקסש
םירקחמ 63 וללכנ הריקסב .ףירח לושליש ינמז ,יבקע ןפואב
םידליו תוטועפ וללכ םהמ 56 .םילפוטמ 8,014 ופתתשה םהב
.םינטק

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 רבמצד
דלילו םאל הליעומ הקיטויבורפ
Inst. de Med. Int. Professor Fernando Figueira ירקוח
ינז םע ימוי הקיטויבורפ ףסות תליטנש אצמ ליזרב הפיסר
תדיל) תמדקומ הדילל ןוכיס ןיטקהל היושע םירחבנ םיקדייח
םרטב ודלוויה בקע דוליב עוגפל םילולעש םיכוביסה תאו (גפ
.תע
םוירטקבודיפיב םה וז הרטמל םיליעומ ואצמנ רשא םיקדייחה
(L. Casei) סוליצבוטקלו (Bifidobacterium Brevereve)
,(Necrotising Enterocolitis/NEC) תיקמנ יעמ תקלד וענמש
.תופוכת םיגפ םילבוס הנממ הרומח הלחמ

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ראוני
הקיטויבורפ לע םיטנאירטונורקימ תעפשה
תועצמאב יעמה תואירב לע הקיטויבורפ תעפשה קזחל ןתינ
.(Micronutrients) םיטנאירטונורקימ רפסמ לש םתפסוה
 
לש םיביכר םה (Micronutrients) םיטנאירטונורקימ
ותוליעפל השורד הנטק תומכב םתפסוהש דוסי ירמוח
,םינימטיו ךכב םילולכ .יחה ףוגב ךילה לש תיגולויבה
.תוינגרוא תוצמוחו םילרנימ

תפסוהש וליג ודוה Agharkar Research Ins. ירקוח
תא תרפשמ הליכאה ןמזב הקיטויבורפל םיטנאירטונורקימ
.לזרבהו ץבאה לש סוטטסה תא תרפשמ איה ןכו התלועפ
.(Gallic Acid) תילאג הצמוחו ןיטצרווק תפסוהב רבודמ
ילוק-יאה יקדייח לש םגושגיש תא םג םלוב ןיטצרווקה
.(E. Coli)

BioFactors


2011 סרמ
(2) הביק יביכב לופיטל הקיטויבורפ
םילעופ םייטויבורפ םיקדייח םידרפס םירקוח לש םהירבדל
.(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחה דגנ
הירטקבודיפיב קדייחה ינז רפסמ לש וז םתוליעפ ונחב םה
תוטועפ תאוצ ךותמ דדוב םה םתוא (Bifidobacteria)
,לעופ CECT 7366 קדייחה יכ אצמנ .םמיאמ וקני רשא
ירוליפ רטקבוקליהה תלועפ תעינמל ,םימיוסמ םיאנתב
תא ןחב ,םוי 21 ךשמנש ,רקחמה .95% לש המרל דע
ןוחבל רתונ תעכו םירבכע לע הקיטויבורפה תעפשה
.םדא-ינב לע תאז

Applied and Environmental Microbiology


2011 סרמ
(1) תוריצעב לופיטל הקיטויבורפ
Emma Children's Hosp./Academic Med. Centre ירקוח
יקדייח לש תיברת הליכמ רשא הקיטויבורפ יכ םיחוודמ דנלוה
םילטונ התוא ,(Bifidobacterium Breve) םוירטקבודיפיב
תורידתה תלדגהב ליעוהל היושע ,תועובש 4-מ רתוי ךשמב
תוריצעמ םילבוסה םידלי ידי-לע האוצ תשרפה לש תויבקעהו
רשא תוריצע - (Functional Constipation) תילאנויצקנופ
.הלחמב וא ינפוג יוקילב וניא הרוקמ
תיקש ולביק רשא 16 דע 3 ינב םידלי 20 ופתתשה רקחמב
,(CFU B. breve) םוירטקבודיפיב קדייחה תא הליכמה
.םוי ידמ

Nutrition Journal


2011 לירפא
(2) םיאטרופסב תעפשו תוננטצה ינימסת לע הליקמ הקיטויבורפ
ףסות תליטנש םיחוודמ הילרטסוא Griffith Uni.-ב םירקוח
יושע (L. Fermentum) סוליצבוטקל יקדייח לש ימוי יטויבורפ
המישנה יכרדב םימוהיז לש םימוטפמיס םצמצל
.םיטלתא/םיאטרופס םירבגב (Respiratory Tract Infections)
הדירי וארה הז ףסות ולביקש םיינפוא תביכרב םירחתמ
50% רועישב תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז לש םימוטפמיסב
.ובצלפ תצובקל סחיב
תלעות ךכמ וקיפה אל ,תאז תמועל ,םיינפוא תובכור םישנ
,תועובש 11 ךשמנש ,רקחמב .הערה ןהב הלח השעמלו
.35 עצוממ ליג ינב םישנ 351 םירבג 64 ופתתשה

Nutrition Journal


2011 יאמ
סרטס ינמזב םיטנדוטס לש םתואירב לע תרמוש הקיטויבורפ
םיביס ףסותש וליג ב"הרא University of Floridaירקוח
םידירכסוגילואוטקלג לע ססובמה ימוי םייטויברפ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחל יושע (Galactooligosaccharides)
רפסמ .רבגומ סרטס לש םינמזב םייעמה לש םתואירב תאו
ןכ ומכו 40%-ב ןטק תעפש לשו תוננטצה לש הלחמה ימי
.םויסה ינחבמ תפוקתב הביק לוקליק יעוריא ומצמטצה
ףסותה תא ולביקש 'גלוקב םיטנדוטס 427 ופתתשה רקחמב
.ןהירחאו תוניחבה ןמזב ,םויסה תוניחב ינפל ,תועובש 8 ךשמב

American Journal of Clinical Nutrition


2011 יאמ
(2) םידליב תוריצע תיתועמשמ תרפשמ הניא הקיטויבורפ
םוירטקבודיפיב יקדייח ליכמ רשא ימוי יטויבורפ ףסות תליטנ
רשא םידליב לופיט םשל ליעי וניא (B. Lactis DN-173 010)
.תוריצעמ םילבוס
Emma's Children's Hos. Academic Med. Centre ירקוח
,תוריצע םע םידלי 159 ופתתשה וב רקחמב ,דנלוה םדרטסמא
,תואיציה תורידת תא לידגה ףסותה תוריצע םע םישנב יכ וליג
השולש ךשמב ,םויב םיימעפ ןתינ ףסותה .םידלי יבגל ןכ אל ךא
.תועובש

Pediatrics


2011 ינוי
םא בלח תואירב םירפשמ הקיטויבורפ םע 3-הגמוא
תיאלוניל אפלא הצמוח בלשמ רשא הקיטויבורפ ףסות
תרחבומ הקיטויבורפ םע (Alpha-Lnolenic Acid/ALA)
ןמושה תלוכת תא רפשל יושע תוקינימ תוהמיאל ןתינה
.קוניתב תינוסיחה הבוגתה תא קזחלו םאה-בלחב
בוליש יכ וליג דנלניפ University of Turku-מ םירקוח
יקדייח ,הלונק ןמש לע םיססובמ רשא ןוזמ ירצומ לש
םוירטקבודיפיב יקדייחו (L. Rhamnosus GG) סוליצבוטקל
אפלאה הצמוחה תמר תיילעל ומרג (B. Lactis Bb12)
םג ומכ ,םאה בלחב 3-הגמואה תלוכת ךסבו תיאלוניל
רקחמב .ןוסיחה תכרעמ לע תועיפשמה תובוכרתב הילע
.תוקינימ תוהמיא 125 ופתתשה

European Journal of Nutrition


2011 ינוי
(3) םיאטרופסב םיינוסיח םידוקפית תרפשמ הקיטויבורפ
Loughborough University-ב טרופס ןעדמ לש וירבדל
,תינפוג תוליעפ ןיב רשק רקחש ,הינטירב רשרטסשייל
םימוהיז לש םירקמ תובקעב ,הקיטויבורפו ינוסיח דוקפית
תיבויח העפשה שי הקיטויבורפל יכ הארנ ,םיאטרופס
תנטקהו םיאטרופסב םימוהיזה תוחיכש תנטקה תניחבמ
.ןתרמוחו ןתוכשמתה תולחמה ימי רפסמ

NI