הקיטויבניס ,הקיטויברפ ,הקיטויבורפ
םילקיטיצרטונו ידוקפית ןוזמ
Probiotics, Prebiotics, Synbiotics,
Functional Food & Neutraceuticals

 
הקיטויבורפ
ויפסותבו ןוזמב רבודמ .'םייחה ןעמל' העמשמ (Probiotics) הקיטויבורפ
ןוזיא/הרולפל םימרותה ,(Friendly Bacteria) םייתודידי םיקדייח םיליכמ
.הפבו (רקיעב) םייעמב םייחה םיקדייחה ךרעמ
 
הקיטויברפ
,םיביס ומכ ,לכענ וניאש ןוזמ יביכרמ התועמשמ (Prebiotics) הקיטויברפ
תורזגנ ךכב תולולכ .םייעמב םיקדייח תובשומ לש ןתוחתפתה דדועמ ךא
.(Galactose) זוטקלג/בלח רכוס לשו (Fructose) זוטקורפ/תוריפ רכוס לש


לש םיגוס 400-מ רתוי הז דצב הז םימייקתמ םדאה לש לוכיעה תכרעמב
הלודג הצובק ךותבו (Intestinal Microflora) םינוש םימזינגרואורקימ
םימרוגו םדאל םיקיזמה ,'םיער םיקדייח' ןיב דימתמ קבאמ להנתמ וז
.םהילע רבגתהל םירזועה 'םייתודידי םיקדייח' ןיבל ,תולחמל

םינשמ םה .םינלער-יטנאו םינלער עובק ןפואב םירציימ םייעמ יקדייח
םיאכדמו םינימטיו םיסרוהו םירציימ ,תופורתו ןוזמ לש םיימיכ םיבכרה
.הלחמ ימרוג לש םתוחתפתה תא

.תוקלדל תינוסיחה הבוגתה תא םיקזחמ םייעמב םירצוימ רשא םירמוח
את תונפדב םייוצמה (Lipopolysaccharides) םידירכסילופופיל ,המגודל
םיניקוטיצה תמר תא םילעמ (Gram-Negative) ביטגנ-םארג קדייחה
.תקלדה ידגונ (Cytokines)

...תובר ןה הז גוסמ ףסותב ךרוצל תוביסה
.הקיטויביטנא ןשארבו תומייוסמ תופורתב שומיש
.דבועמ ןוזמ לש הלודג הכירצ
.םיקיזמ תואקשמו (םירלכומ) םירהוטמ םימ תייתש
.לקולק ןוזמ תכירצ

לש םחוכ רבוג ךכמ האצותכו ףוגב יעבטה ןוזיאה תרפהל םימרות םלוכ
.(הלחמ ימרוג) םיינגותפ םיקדייח

ןיטולחל הנוש סגה יעמה תקלדו ןורק תלחמ ילוחב םיקדייחה ןזאמ
הייעבל םרוגה והזש ךכמ קיסהל ןיא ךא ,םיאירב םדא ינבב םייקהמ
.עודי וניא השעמל רשא
,ולא תולחמב לופיט יעצמא קפסל םייושע 'םיבוט םיקדייח' ,תאז םע
יכ םיארמ םירקחמ .הלחמה ימרוג לש וז תא תדגונה תוליעפ ידי-לע
תומרגנה ,'םירמש תויעב'מ םילבוס םירבגהמ 40%-ו םישנהמ 70%
.הדידנק תרטפ תלחמ איה המגוד .םייעמב הקיטויבורפב רוסחמ בקע

...בחרנ םידוקפית חווט םיקפסמ םהיגוסל הקיטויבורפ ינז
רוציי ידי-לע ,ףוגה לש הנגהה תכרעמל עויסו הלחמ ימרוג תמיסח
.תיעבט הקיטויביטנא   
לש הזטניסה ךילהתב דחוימב ,םינימטיוו לוכיע ימיזנא רוצייב עויס
.ןדיס תגיפסו B הצובקמ םינימטיו  
.םייעמה לש אירבה םדוקפית רופיש


...םיללוכ הקיטויבורפה לש םיפסונה הידוקפית

.םירמש ימוהיז םוצמיצ
.תורגב יעצפ תעינמ
.לוכיע תויעב
.לושליש
.E coli-ה קדייח םוהיזמ הנגה
.תינטרס-יטנא תוליעפל המורת
.םדב לורטסלוכה תמר תנטקה
.(Vaginitis) קיתרנה תקלד
.ןוסיחה תכרעמ תשלוח
.םייעמב ןוזיא-יא בקע ,הפהמ ער חיר עונמל היושע הקיטויבורפ

...ידכ ךות השעת םיינגוטפ םיקדייח דגנ הקיטויבורפ תלעפה
.םייעמב םייוניש עוציב ידי-לע ,'םיערה םיקדייחה' תוברתה תעינמ .1
םינובלח ריתע ןוזמ םיבהוא הלחמ ימרוג םיקדייח .הנוזתב םייוניש .2
.רשב דחוימבו  
ינורכ סרטס םהב ,םייעמב ןוזיאה תא םיריפמה םירחא םימרוג .3
.הנרקהב םילופיטו  

(Lactobacilli) סוליצבוטקלה קדייח ינז םינמינ םייטויבורפה םיקדייחה לע
...גוסמ
םורטלפ ןכו (Rhamnous) סונמאר ,(Acidophilus) סוליפודיסא
ךכב םירצויו (Lactic Acid) בלח תצמוח םירציימ רשא (Plantarum)  
.םיקיזמ םיקדייח לש גושגיש תענומש תיצמוח הביבס  
(Bifidobacterium) םודיפיב יקדייח םג ומכ סוליצבוטקלה קדייח
.(Lactose Intolerance) בלחל תושיגר ינימסת תנטקהב םירזוע  
תיחפהל עייסמ (Lactobacillus Salivarius) סוליצבוטקל קדייחה
תויטויביטנא תופורת רפסמ ינפב הובג תודימע לעב אוה ,םייעמב םיזג  
.תואיציה תא רידסמ אוהו תויטויביטנא תופורת  
םירמוח רוצייב עייסמ (Lactobacillus Reuteri) סוליצבוטקל קדייחה
.הלחמ יאשונ םיקדייח רפסמ לש םתוברתה תא םיענומה  
בר ןמז ההוש וניא (Lactobacillus Bulgaricus) סוליצבוטקל קדייחה
תעייסמה תיצמוח הביבס רצוי אוה םכרד רבוע אוה רשאכ ךא ,םייעמב  
.םירחא םימזינגרוא-ורקימו (E. coIi) ילוק יא ומכ םיקיזמ םיקדייח ןוסירב  
םימזינגרוא לש םתוחתפתה תא םלוב (Bifidum) םודיפיב קדייחה
םימזינגרוא לש םתוליעפ תעינמב דחוימב ליעומ אוה .הלחמ ימרוג  
.םיטארטינ ירצוי  
לידבהל ,(Streptococcus Thermophilus) סוקוקוטפרטס קדייחה
ןיטקמו (הזוטקל) בלחה רכוס לוכיעב רזוע (ןורג באכ םרוגה קדייחהמ  
.ךכב םיכורכה םילושלישו םייעמ תויעב  
 
יטויבורפ ןוזמ תורוקמ

ליכמ רשא ,טרוגוי אוה לכל רכומה יטויבורפ ןוזמ רוקמ
.םייתודידי םיקדייח לש לש תויח תויברת
...תואירב ןוזמ ארקהל יוארה ןפוד אצוי יבלח רצומ והז
לוטנ בלחמ יושע רשא טרוגוי .ןדיסלו ןובלחל ןייוצמ רוקמ שמשמ טרוגוי
.ןמוש לד היהי ןמוש לד בלחמ וא ןמוש 
רשא םיבוט םיקדייח תיברת תריציל הבוט הלחתה תדוקנ שמשמ אוה
.לוכיעל םיעייסמ 
לידגהל ידכ םירחא םיקדייח לש תויברת טרוגויל םיפיסומה םינרצי םנשי
.ולש יאופרה לאיצטופה תא לידגהל ידכ 
הז ביכרמ לכעל םייושע בלחה רכוסל תוליבס יאמ םילבוס רשא םישנא
,םירסח םה ותוא םיזנאה רצונ וב הסיסתה ךילהתל תודוה ,טרוגויב 
.דחוימ ישוק אלל 
ךורצל םילוכי ,בלח ירצומ תכירצ בקע ,םיזגו תוחיפנמ םילבוס רשא ולא
דחוימב ןוכנ רבדה .ובש םיקידייחה תויברתל תודוה תולק רתיב טרוגוי 
.תויח תויברתב רבודמשכ 

...םה םיפסונ יטויבורפ ןוזמ תורוקמ

 
הקיטויברפו םיידוקפית תונוזמ
עונמל היושע ותכירצ רשא ןוזמ אוה (Functional Food) ידוקפית ןוזמ
קפסמ הז ןוזמ .ןוזמל תושיגר תשלחה םע דבב דב ,הב לפטל וא הלחמ
יטויבורפ ןוזמב תלעותה .םיטנאירטונורקימ וא ,םיביס ,היגרנא ,םינובלח
.ליגר ןוזמ לש וזל רבעמו לעמ איה

תוחתפתה חפטמו דדועמש עצמ םיווהמ (תומיוסמ תומימחפ הזבו) םיביס
םידירכסוגילואוטקורפו ןילוניא םניה ךכל תואמגוד .םיבוט םיקדייח לש
,שלועב ןכו תוריפבו תוקריב םייוצמ רשא ,(Fructooligosaccharides)
.תוננבו לצב םוש ,סוגרפסא ,קושיטרא
רשא ביס והז (Arabinogalactan) ןאטקלגוניברא אוה םיביסל ףסונ רוקמ
יוצמ ונממ דחוימב הובג זוכיר .םיפסונ תוקריבו המדא-יחופתב ,רזגב יוצמ
.(Larch) תיזראה ץעב

םילקיטיוצרטונ
םיביכרמ םיליכמה םיסדנוהמ תונוזמ םה (Neutraceuticals) םילקיטצרטונ
הנוזת ירמוחכ שמשל ודעונ אל םילקיטצרטונ .תופורתכ םילעופה םיליעפ
םה ןכו (םייטטניס-ויב ןיינב ינבא וא היגרנא תקפסא) תוילובטמ תורטמל
.ןוזמ תגיפסו לוכיעה ךילהתב םיעייסמה (םירוטזילטק) םיזרז םיווהמ םניא
.וז הצובקל םיכייש אפרמ-יחמצ

הקיטויבניס
הקיטויברפו הקיטויבורפ ליכמ רשא ףסות אוה (Synbiotics) הקיטויבניס
םייתודידי םיקדייח - (Microflora) הרולפורקימ לש תוחתפתה דדועל ידכ
ךכל תואמגוד .ידוקפית ןוזמ בשחנ יטויבוטניס רצומ .(Intestine) םייעמב
.םא בלחו ריפק ,טרוגוי םה

רשא (Oligosaccharides) םידירכסוגילוא ליכמ םא בלח יכ אצמ רקחמ
רשא (Bifidobacteria) ודיפיב יקדייח לש םתוחתפתה תא םידדועמ
.ןוזמהמ היגרנא לש רתוי בוט לוצינל םיעייסמ
םיענומ רשא (Cytokine) םיניקוטיצ רוציי לע םיעיפשמ םידירכסוגילוא
תונוכת םהל ,םידירכסוגילוא תפסוה .ףוגב תוקלד לש ןתוחתפתה תא
תוחתפתה םוצמיצל םורתת תוקוניתל תולומרופל ,ולא תויתקלד-יטנא
.קוניתה ףוגב תוקלד לש
םירצומל הקיטויברפ ףיסוהל תוקוניתל תולומרופ ינרצי האיבה וז הדבוע
.םא בלחל םימוד רתויש המכ םתושעל ידכ ולא

...1 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...2 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר