היפרתולורפ Prolotherapy
הריהמה תוברתהה תייפרת םג יורק רשא) יאופר ךילה איה היפרתולורפ
םיינורכ םיבאכ לש םכוכיש/םלופיטב קסועה (Proliferation Therapy)
יופיר דדועל תורומא רשא ,תוליעפ ןניאש,תוסימת תקרזה תועצמאב
.ףוגב לחהש יתקלדה ךילהתה םודיקב תוסימתה תרזעל תודוה םיבאכ

תועוצרה רוזיאב אצמנה באכה רוזיאל ,ללכ ךרדב ,תוקרזומ תוסימתה
רוביחה תומקר קוזיח ידי-לע תאז ,(Tendons) םירתימהו (Ligaments)
םירירשו דלש יבאכ לש םתלקהו תושלחה (Connective Tissues)
.(Musculoskeletal Pain)
םהב םירקמב ,םיינורכ םיבאכב לופיטל תשמשמ היפרתולורפה תטיש
...םיאבה םירוזיאב ,וליעוה אל םירחא םילופיט
.ןותחתה בגה
.תינורגש םיקרפמ תקלד/סיטירתרא
.(Tennis Elbow) סינט קפרמ
(1) .(Sports Injuries) טרופס תועיצפ
.תויטוקרנ תופורתב ינורכ שומישל ףילחת

דיחי לופיטכ הליעי הניא היפרתולורפ יכ וארה םירקובמ םייוסינ 3
.ןותחתה בגב םיינורכ םיבאכ לש םירקמב

ןוזיטרוק תוקירז ,חותינל ףילחתכ ןתינ הז הרקמב לופיטה (1)
תוילדיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת ,(Cortisone Shots)   
(Non-Steroidal Anti-Inflammatories)   

...ןה היפרתולורפב שומישל םויכ תולבוקמה תוסימתה
.(Dextrose) זורטסקד/תוריפ רכוס
.(Lidocaine) תימוקמ המדרה רמוח/ןיאקודיל
.(Phenol) לונפ
.(Glycerine) ןירצילג
.(Cod Liver Oil extract) םיגד ןמש תיצמת

תוקד 10 םיכשמנו תועובש 6 דע 3 לכ םיכרענה םישגפמב ןתינ לופיטה
.העש דע