תושדח - םינובלח
Proteins - News


...םינובלח ואר

2006 ילוי
םד-ץחל רתי דגנ יחמצ ןובלחו םינגד יביס
ןוכיס ןיטקהל היושע םינגד יביסו חמוצהמ ןובלח לש םתכירצ תרבגה
םיידרפס םירקוחמ האב אצממה לע העדוה ,50%-ב םד-ץחל רתיל
.הנולפמפ University of Navarra-מ
.הטיסרבינוא ירגוב 5,880 ופתתשה ,םישדוח 28 ךשמנ רשא רקחמב
וללכש םינולאש תועצמאב םהלש הנוזתה בכרה תא ונחב םירקוחה
.ןוזמ יביכרמ 136
תא וכרצש ולא .םד-ץחל רתיו יחהמ ןוזמ תכירצ ןיב רשק אצמנ אל
םדה-ץחל תא וניטקה יחמצ ןובלחו םיביס לש רתויב הלודגה תומכה
.םהמ רעזמ וכרצש ולאל סחיב ,40%-ב

Archives of Medical Research


2007 לירפא
תוקוניתל הלומרופב ןובלחל רתי תנמשה ןיב רשקה
...יאצממ


2007 ינוי
רוקמהמ רתוי הבושח ןובלחה תוכיא
ןובלחל יחהמ ןובלח ןיב הוושמה ןוידב ופתתשה רשא םינעדמ ירבדל
בושח אל ,Solanic תידנלוהה ןוזמה תרבח תוסחב ךרענש ,חמוצהמ
.ותוכיא הבושח אלא ,חמוצהמ וא יחהמ אוה ןובלחה רוקמ םא
דחאל בשחנה ,היוס ןובלח לע ףידע המדא-יחופתמ ןובלח םהירבדל
תחקל שי םירקוחה ירבדל .רתויב םיבוטה יחמצה ןובלחה תורוקממ
.ןובלחה לש יגרלאה ןוכיסה ביכרמ תא םג ןובשחב
המדאה-חופת דוביע רחאל םירתונה תלוספה ירמוחב יכ ררבתמ
.ןיינעמ ירחסמ לאיצנטופ םיווהמ ולאו ןובלח 27% םירתונ

The First International Vegetable vs Animal Protein Debate


2008 סרמ
תושישק לש ןהירירש רומישל ןובלח
...לע


2008 רבמבונ
סדייאה ןובלח תוטשפתה בכעמ יעבט ןובלח
ןובלח ב"הרא Pennsylvania State University-מ םירקוח ירבדל
(HIV) סדייאה ףיגנ לש ותוברתה תא טיאהל יושע םדה-יאתב יוצמה
בלתשמה ,םוינלסה רוציי תא ריבגהל יד תאז גישהל ידכ .הרשע יפ דע
.(Selenocysteine) ןיאטסיצונלס היורקה ונימא תצמוחכ םינובלחב

דיקפת שי ,(Selenoproteins) םיניאטורפונלס םייורקה ,ולא םינובלחל
םה ךכבו םוהיז ידי-לע תמרגנ רשא (Stress) הקעה תתחפהב בושח
.ותוטשפתה תא םיטיאמ
ידכ ,םיניאטורפונלסב עגופו ףקות אוה ,ףיגנב ףוגה לש ומוהיז םע
ןובלח תרזעב תאז השוע אוה .הערפה אלל ומצע תא לפכשל לכויש
.ךכ םשל רציימ אוה ותוא Tat יורקה

Journal of Biological Chemistry


2010 רבמבונ
תינפוג תוליעפ ירחא םינובלח תכירצ
זוריזב רוזעל היושע תינפוג תוליעפ עוציב רחאל דיימ םינובלח תליכא
.םירגובמבו םיריעצב ןה םירירשה תיינב ןונגנמ
טכירטסאמ Maastricht University Medical Center-ב רקחמב
םהייחל םירשעה תונשב םתיצחמ םירבג 48 ופתתשה וב ,דנלוה
םינובלח הקשמ תכירצש אצמנ ,םהייחל םיעבשה תונשב ראשהו
ןובלחה זוטניסב רתוי הלודג היילעל המרג תינפוג תוליעפ רחאל
.החונמ רחאל הקשמה תכירצל האוושהב ,ירירשה

American Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמטפס
השק םילוחל םינובלחה תומכ תלדגה
םילוחל רוזעל היושע עגרכ תצלמומ רשא םינובלחה תומכ תלפכה
.רתוי רהמו בוט םילחהל השק בצמב םייוצמה
ןובלחה תומכ לע הדנק McGill University ירקוח לש םהירבדל
.םויב ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל םרג 2.5 דע 2 תויהל תכרצנה

American Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמבונ
םישישקו םיריעצ לש םהירירש תלדגהל ליעי ןובלח ףסות
יכ התליג ,שיא 680 ופתתשה םהב ,םיינילק םירקחמ 22 לש םתריקס
םישישקו םיריעצ לש םחוכו םהירירש תלדגהל םיליעומ ןובלח יפסות
.(Resistance Exercise) תודגנתה יליגרת עוציב תעב דחאכ

American Journal of Clinical Nutrition


2013 לירפא
רתי תאיבס תעינמ
תחוראב הנוזתה ילגרה תא ונחב ב"הרא Uni. of Missouri ירקוח
ךשמב הרשעה ליג תונב רתי תנמשהב תוקולה תורענ 20 לש רקובה
,ןובלח לש (םרג 13) תילמרונ תומכ ולביק תורענהמ קלח .םימי השיש
רקב רשבו םיציב םרג 35 הללכש םינובלח תריתע הנמ ולביק תורחא
.רקוב תחורא ולכא אל ראשהו
תורשפאה ןהל הנתינ הב םיירהצ תחורא תונבה ולביק יעיבשה םויב
לולזל תורשפאה ןהל הנתינ ברעבו (וצרתש לככ ולכיא) ןנוצרכ לוכאל
.הלבגה אלל םיפיטח
רתויב הנטקה תומכה תא וכרצ רקוב תחורא ולכא אלש ולא יכ ררבתה
תומכ דאמ התלע ןכמ רחאלש םימיב ךא ,םוי ותוא ךשמב תוירולק לש
םויה ךשמהב וכרצ םינובלח רתוי ולביקש ולא .ולכא ןהש תוירולקה
.םינובלח תוחפ ולביקש ולא תמועל תוירולק תוחפ

American Journal of Clinical Nutrition