םינובלח
Proteins
תורושק רשא ונימא תוצמוח יפלאו תואממ יושעה הנבמ אוה ןובלח
םיאת תיינב םשל רמולכ ,הלידג םשל וב שמתשמ םדאה ףוג .ןהיניב
.םימוגפ םיאת ןוקיתלו הקוזחתל ,(ירקיעה ודיקפת הזש) םישדח
םג ומכ ,םינובלחמ םייונב (םירירשו רעיש ,רוע םהב) ףוגה תומקר לכ .םד-יאתו םינדגונ ,םימיזנא םהב ,םיימיכ םירמוח

.תתחופו תכלוה ,ךליאו הדילה םוימ ,םאה בלחב ןובלחה תומכ
תקוזחת םשל םינובלח תוחפל קוקז אוה רתוי אירב םדאהש לככ
.וב םינוקיתו ףוגה  
ג"ק 1 לכל םרג 0.8 איה ,רגוב םדאל תצלמומה םינובלחה תכירצ
םרג 56 ךורצל ,ג"ק 70 לקושה ,עצוממ םדא לעש ךכ ,ףוג לקשמ  
.םויב  
.םויב םרג 45 ךורצל ג"ק 57 תלקושה ,תעצוממ תרגוב השא לע

ונימאה תוצמוח יביכרמל םינובלחה תא תקרפמ לוכיעה תכרעמ
ףוגל שורדה לע הלוע םינובלחה תכירצ רשאכ .םייושע םה ןהמ
.ןמוש וא תומימחפ ,תוירולק רוציי םשל הז ףדוע הנפומ
.םיצבשלו בל-תולחמל ןוכיס םיווהמ יוור ןמוש יפדוע

ןובלחה תורוקמ
.תוניבגו םיגד ,רשב םה ןובלחה תורוקמ רקיע
,(ופוט ללוכ) היוס ,(תיעועש ומכ) תוינטק םיללוכ םייחמצ ןובלח תורוקמ
.םיערזו םינגד ,םיזוגא
 
םינובלחל היגרלא
דלי .םינובלחל תוליבס-יאמ רתוי הברה תיתועמשמ םינובלחל היגרלא
ןובלחה ביכרמל ילמרונ יתלב ןפואב ביגמ םינובלחל היגרלאמ לבוסה
םיססובמה ולאבו בלח לע םיססובמה תונוזמב הרוק הז רבד .ןוזמב
.תיתשרות הניה וז העפות .היוס לע
,םינדגונ תרזעב ותוא ףקותו רז רמוחכ תועטב ןובלחה תא ההזמ ףוגה
.ךכ םשל רציימ אוה םתוא
 
ישמ ןובלח
ותוא ,ישממ םיצממ ותוא רשא ןובלח אוה (Silk Protein) ישמ ןובלח
אוה ישמ ןובלח .שיבכע ירוקמ וא ,(Silk worms) ישמ יעלות תורציימ
אוה וינרצי ירבדלו רעישלו רועל רישכתכ שמשמ רשא יעבט חלחלמ
.םתוא ןנערמוו תורישי םהב גפסנ

...תושדח - םינובלח ואר