תעלד יניערג ןמש
Pumpkin seed oil
Kuerbiskernoel :תינמרג
Cucurbita Pepo
(Steiermark) היריתס זוחמל ידוחיי רצומ אוה תעלד יניערג ןמש
.םיערז/תעלד :ואר .הינבולסמ קלחוהירטסואב
.םיטלסל הפסוה אוה הז ןמשב שומישה רקיע
ןשעה תדוקנש םושמ רקיעב ,לושיבל וניאו טעמכ ןמשה הירטסואב
.'ךורח חוחינ' חתפל הטונ אוה ומומיח םעו הכומנ ולש
המדא-יחופת ,תיעועש םהב ,םינוש םיטלס תנכהב שמשמ ןמשה
.םושו לצב תוסורפ בולישב ,תוינבגעו
הנוכמ אוה .ההכ קורי ועבצו יזוגא ומעט ,ךימס תעלד יניערג ןמש
.דחוימ ןזמ ,םיפלוקמ תעלד יניערגמ ותוא םיניכמ .'קוריה בהזה'

.תעלד יניערג ג"ק 2.5 םישורד תעלד ןמש ג"ק 1 רוצייל
תוסג םיניערגה תא םיקסרמ ,ןמשה לש דחוימה ומעט תיינקהל
.םתטיחס ינפל ,'צ תולעמ 60 הרוטרפמטב ,טעמ םתוא םילוקו   
הטיחסה תעב ההובג הרוטרפמט דיעמ םוחל הטונה ןמש עבצ
.ולוקלקל רתי ןוכיסו   
שמש רואמ קחרה ,בטיה רוגס רומשל שי תעלד יניערג ןמש
.'צ תולעמ 12 דע 8 הרוטרפמטבו   

תמועל (Phytosterols) םילורטסוטיפ רתוי שי תעלד יניערג ןמשב
.םייחמצה םינמשה ראש

...ב לופיטל שמשמ אוה וז הנוכתל תודוה

םייתנוזת םיכרע
...90% ןמוש
(2) .(3-הגמוא) תילוניל-הפלא הצמוח
(2) .זוחא 60 דע 40 (6-הגמוא) תיאלוניל הצמוח
(2) .זוחא 40 דע 25 (9-הגמוא) תיאלוא הצמוח
.זוחא 25 דע 10 (Palmitic acid) רמת תצמוח
.זוחא 6 דע 3 (Stearic acid) תויראטס תוצמוח
.םיזוחא 2 דע 1 תורחא תוצמוח
,C ןימטיו ,B6 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,A ןימטיו   
.ץבא .E ןימטיוו D ןימטיו