תושדח - היפרתוידר/הנרקהב לופיט
Radiation Therapy/Radiotherapy - News


...היפרתוידר/הנרקהב לופיט ואר
...היפרתיכרב ואר

 
2006 רבמבונ
IMRT רישכמ תרזעב רוע תויווכ תעינמ
הדנק וטנורוט Sunnybrook Health Sciences Centre-מ םירקוח
IMRT/תתסוומ הנירק תמצוע ילעב םירישכמש ךכ-לע םיחוודמ
קיודמ ןוויכ םירשפאמ (Intensity-Modulated Radiation Therapy)
.הנירקה תמולא לש
תולפוטמב ,(Skin Burns) רוע תויווכל ןוכיסה תנטקה איה האצותה
.3 דע 2 יפ ,דש ןטרס חותינ ורבעש

48th annual meeting of the American Society for
Therapeutic Radiology and Oncology


2007 סרמ
בל-תלחמל ןוכיס הלידגמ דשה ןטרס דגנ היפרתוידר
יכ וליג דנלוה םדרטסמא Netherlands Cancer Institute ירקוח
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הלידגמ דש ןטרס דגנ היפרתוידר
.ךוראה חווטב ,הלחמה תא תודרושה םישנב

לופיט רחאל םינש 10 ודרשש םישנ לש םירקמ 4,414 ונחב םירקוחה
תולחמה תוחתפתה רועיש תא וושהו ,1986-ו 1976 ןיב ,הנרקהב
יכ ררבתה .היסולכואה ללכמ םישנ לש הזל ןהב תוירלוקסו-וידרקה
.ולח ןהמ 942
ולידגה 70-ה תונשב ונתינש הנרקהב םילופיט יכ םיקיסמ םירקוחה
בל תקיפס-יאלו (Myocardial Infarction) בלה רירש םטואל ןוכיס
.המאתהב ,1.72 יפו 2.55 יפ (Congestive Heart Failure) שדגומ

ןוכיס ולידגה אל 80-ה תונשב ושענש הנרקהב םילופיט ,תאז תמועל
בל תקיפס-יאל ןוכיס רתיל םירושק ואצמנ םה ךא ,בלה רירש םטואל
(Valvular Dysfunction) בלה םותסש דוקפת-יאלו (Heart Failure)
.המאתהב ,3.17 יפו 2.66 יפ
בל תקיפס-יאל ןוכיס הלידגה 80-ה תונשב יפרתומיכ לופיט תפסוה
.3 יפ ,תונשעמ תולוחב ,בלה רירש םטואל ןוכיסלו 1.85 יפ שדגומ

Journal of the National Cancer Institute


2007 לירפא
ןטרסל ןוכיס לידגמ הנרקהב לופיט
חומ ןטרסל ,11% ןב רועישב ,ןוכיס רתיב ןותנ היסולכואהמ קלח
ראשב 1% ןב ןוכיס תמועל ,הנרקהמ האצותכ (Meningioma)
.היסולכואה
יכ הארמ הז אצממ לארשי רמושה-לת רנטרג ןוכמ ירקוח ירבדל
תנניימ הנירקל הפישח רחאל םילודיג חתפל תיטנג הייטנ הנשי
.(Ionizing radiation)
הרהזא שמשל שמשה תנירקל הפישח בקע ןטרסב םיקולה ולא לע
.הז ןג םה םג םיאשונה החפשמה ינב ראשל
לש 50-ה תונשב ונרקוהש םידלי 20,000-כ ושמש רקחמל סיסבכ
.תזזגה תלחמ בקע ,תמדוקה האמה

Lancet Oncology


2008 ראורבפ
בלבלה ןטרס תנרקה רחאל תודירשה רופיש
City of Hope National Medical Center ירקוח לש םהירבדל
םיבורק הפמיל ירשקב ןטרס אלל בלבל ןטרס ילוח ב"הרא הינרופילק
רשא ,חותינל ןתינה (Lymph Node-Negative Pancreatic Cancer)
EBRT/תינוציח הנרקהב רזע לופיט םילבקמ
.תודרשיה ךכב םירפשמ (External-Beam Radiation Therapy)

בלבלה ןטרסב םילפוטמ 661-ב לופיטה תואצות תא ונחב םירקוחה
הנרקהב רזע לופיט ולבקש םיבורקה הפמילה ירשקב ןטרס אלל
.הז לופיט ולבק אלש םילפוטמ 1,137-ו
הינשה הצובקבו שדוח 20 היה הנושארה הצובקב תודרשיהה ןויצח
.םישדוח 15 היה אוה (ףסונ לופיט הלבק אלש)

Cancer


2009 לירפא
דבכ ןטרס תואצות תרפשמ היפרתוידר
תעצובמה הנרקה ןיס יאחנש Fudan University-מ םירקוח ירבדל
-ומיכו (Portal Vein) דבכה רעש דירול (Stent) ןכמות תרדחה רחאל
(Transarterial Chemoembolization) תיקרוע-סנרט היצזילובמא
המוניצרק לש ךוביסמ לבוסה הלוחב לופיטה תואצות תא תרפשמ
.(Hepatocellular Carcinoma) תירלולסוטפה
םוי 496 היה הנרקהב לופיט ולבקש ולאב עצוממה תודרשיהה רועיש
.םוי 114 היה אוה הז לופיט ולבק אלש ולא ברקבש דועב

Cancer


2009 יאמ
תואיר ןטרס הטיאמ תיטקטואירטס הנרקה
םלוהקוטס Karolinska University Hospital Solna-מ םיירקוח
SBRT/תיטקטואירטס ףוג תייפרתוידר יכ ואצמ הידבש
לופיטל רתויב הליעי איה (Stereotactic Body Radiotherapy)
םינטק םיאת גוסמ וניאש האיר ןטרסמ םילבוסה םימיוסמ םילוחב
.(Non-Small-Cell Lung Cancer)
רתוי וא 90% רועישב לודיגב הטילש תונש 3 תרשפאמ וז היפרת
.תילמינימ תוליער ךות
יאוול תועפות ךות לודיגה תדמשהב רתויב הליעי וז הנרקה תטיש
בלשב ,םינטק םיאת גוסמ וניאש האיר ןטרס ילוחב לופיטב תוירעזמ
.חותינל ןתינ וניאש 1

Journal of Clinical Oncology


2009 טסוגוא
תילטנמ תורדרדיהל הרושק היפרתוידר
דנלוה םדרטסמא VU University Medical Centre ירקוח ירבדל
םידמוע היפרתוידר םירבוע רשא (Brain Cancer) חומה ןטרס ילוח
.םהייחב רחואמ בלשב תצאומ תילטנמ תורדרדיהל ןוכיס רתי ינפב
ךומנ גרדב המוילג ילוחב לופיט לש םירקמ 65 ונחב םירקוחה
הנש 12 ךשמב - רתויב ץופנה חומה לודיג - (Low-Grade Glioma)
.לופיטה תלבק םותמ
תורדרדיהמ ולבס היפרתוידר רובעש םילפוטמה תיצחממ הלעמל
וטנ ונרקוהש ולא .ונרקוה אלש ולא ברקב 27%-ל האוושהב ,תילכש
ולפוטש ולא תמועל הלד בל תמושתמו יטיא עדימ דוביעמ לובסל
.תרחא ךרדב

Lancet Neurology


2009 טסוגוא
תרכוסב תנכסמ םידליל היפרתוידר
ודרשש םידלי יכ הליג ב"הרא הטנלטא Emory University-ב רקחמ
ויה ,ןטבה לש וא ולוכ ףוגה לש הנרקה ורבעש רחאל ,ןטרס תלחמ
הרקמב .םהייחב רתוי רחואמ בלשב תרכוסב תוקלל ןוכיס רתיב
.2.7 יפ ינשבו 7.2 יפ תרכוסל ןוכיסה לדג ןושארה
םהב םידלי 8,599 ופתתשה ,םימדוק םירקחמ לע ססבתהש ,רקחמב
2003 תנשב שדחמ וכרעוהו 1986-ו 1970 ןיב ןטרס תלחמ התלגתה
.הלעמו 30 ינב ויה םלוכ .םידלי 2,936 תצובקל האוושהב
הנרקה רחאל ןטרס תלחמ ודרשש םידלילע יכ איה םירקוחה תנקסמ
.תרכוסל ששחמ דימתמ בקעמב תויהל

Archives of Internal Medicine


2009 טסוגוא
תושישתלו תקלדל תמרוג היפרתוידר
ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania-מ םירקוח לירבדל
.תושישתל םרוג הנרקהב לופיט יכ עודי היה הכ דע
תיתקלד-ורפ ןיקוטיצ תשר לש התלעפה אוה ךכל םרוגה יכ אצמנ
.(Proinflammatory Cytokine Network)

Clinical Cancer Research


2009 טסוגוא
ןטרס ילפוטמל םיאדומאה תלחמב לופיט
Royal Marsden Hospital Institute of Cancer Research ירקוח
םילבוס רשא םינללוצ םילבקמ ותוא לופיט יכ םינימאמ הינטירב
ליעוהל יושע (Decompression Sickness) םיאדומאה תלחממ
.הנרקהב לופיט םילבקמה ןטרס דגנ םילפוטמל
רשא יאוול תועפות רפסמ םצמצל יושע הובג ץחלב ןצמחב לופיט
תואיציו הביקב תויוצווכתה ,לושליש ןהב ,היפרתוידרל תורושק
.לופיטה רחאל הנש ןיידע םילבוסה ולאב דחוימב ,תופוכת

ICR


2009 טסוגוא
ןיעה ןטרסב הייאר תרמשמ הנרקה
(Retinoblastoma) המוטסלסוניטר/ןיעה ןטרסמ םילבוסה םילפוטמ
(External Beam Radiotherapy - EBRT) תינוציח הנרקה ידיצ-וד
לופיט ןולשיכ רחאל הייארה רומישל רתויב הליעי הניה הליצמ
.היפרתומיכ תרזעב
םירקחמ ונחב הינטירב The Royal London Hospital ירקוח
הרמתשה (36 ךותמ) םייניע 30-ב .םילפוטמ 22-ב םייניע 36 יבגל
בקעמ ךות תאז ,ףסונ לופיטב ךרוצ היה אל םייניע 24-בו הייארה
.תוומ הרקמ וא ףסונ ןטרס ערא אל םהב ,שדוח 40 ךשמנש

British Journal of Ophthalmology


2009 רבמטפס
רועה לע הנירק תעפשה םצמצמ ןיי
הנרקהב לופיט תעפשה םצמצל היושע הנותמ םודא ןיי תכירצ
הילטיא וסבופמק Catholic University ירקוח ירבדל .תיתועמשמ
ןנשי ,םינינאטו םילונפילופ םהב ,ןייב םיביכרמ רפסמל יכ עודי
.הנירק ינפמ תוניגמה תונוכת
חותינ רחאל ,םישנ 348-ב ןייה תכירצ תעפשה תא וקדב םירקוחה
.ןהלש ןייה תייתש ילגרה לע וחוויד רשא ,דש רמשמ
רועה תוליער תא ןיטקהל ידכ םויב תחא ןיי סוכ תייתשב ידש אצמנ
.ללכב ןיי תייתש יא תמועל 75%-ב

International Journal of Radiation Oncology, Biology,
and Physics


2009 רבוטקוא
תיביטנגוק תורדרדיהב תנכסמ שאר תנרקה
ףסונב שארל האלמ היפרתוידר ורבעש חומב תורורג םע ןטרס ילוח
(Stereotactic Radiosurgery) תיטקטואירטס היגרוריכ-וידר לע
ךכב םירפשמ םניאו תיביטנגוק תורדרדיהל רבגומ ןוכיסב םייוצמ
.דבלב יחותינ לופיט תמועל תודירש
Uni. of Texas MD Anderson Cancer Cnt.-ב רקחמה יפתתשמ
,ואצמנ האלמ שאר תנרקהו היגרוריכ-וידר ורבעש ססקט ןוטסוי
םילפוטמ תמועל ןורכיזו דומיל תויעב חתפל לופכ ןוכיסב ,ךכ בקע
.דבלב היגרוריכ-וידרב ולפוטש

Lancet Oncology