ןודאר תועצמאב לופיט
Radon therapy
יביטקאוידרה דוסיה קוריפ ירפ ,יביטקאוידר (זג) דוסי וניה ןודאר
אוה םשמ ,המדאה ןטבב םיללחב רגאנ אוה .(Radium) םוידאר
.עקרקה גוסו זגה רוקממ תולתב ,הביבסה ריואל ףדנתמ
.ורוריק םע הארנה עבצ לבקמו ,ללכ-ךרדב ,עבצ רסח זגה

בשחנ אוה .הייתש ימבו (םיפתרמב רקיעב) םיניינבב יוצמ ןודארה
,(Lung cancer) תואיר ןטרסב ןכסמה ,יתיב םינפ ליער/םהזמ םרוג
.ןושיע רחאל ,ןוכיסה תמרב ינש

םירוגמ יתבל ןודארה תרידח יכרד
.תורנצ תומוקמ ביבס םיללח
.םימה תקפסא תועצמאב

.תוריקבו הפצרב םיקדס
.הנבמב רוביח תומוקמ

...לופכ םימ תועצמאב ןודאר תרידחב ןוכיסה
.תחלקמו טבמאב דחוימב ,טלפנה זגה תפיאש .1
.זגב םימהוזמה םימה תייתש .2

ריואל המדאה ןטבמ תטלפנה ןודארה תומכב ימואתפ לודיג
תוליעפ לע זמרל היושע ,(םייגולואג םירבש ירוזיאב דחוימב)
.הבורק המדא תדיערל תורשפאו תינוטקט

םילפוטמב חיפהל רומא לופיט .ןודארב לופיט ירתא רפסמ שי םלועב
עקרק יללחב ,החלו המח הביבסב םיהוש םילפוטמה .ץרמו תוננער
,(Spa) אפס :םימח םימ תורוקמל ךומסב ,(םירהב תורהנמ וא תורעמ)
.םימשונ םג םה ותוא ,ןודאר זג םיפופא םהשכ

...ב םנשי הז גוסמ םירתא
.Gastein Heilstollen-ב הירטסוא
.Sibyllenbad-ב הינמרג
.Montana/Boulder -ב ב"הרא
.Misasa-ב ןפי

...ב לפטל רומא ןודארה
סיטילידנופסב דחוימב ,תונוש תויטמואיר תויעב
.(Ankylosing spondylitis)  
.טרופס תועיצפו תונואתל תוולנ תועפשה
.(Scleroderma) רוביחה תומקר תשרט
.(Bronchial asthma) תילאיכנורב המתסא
ב"הראב תואירבה תויושר ידי-לע לופיטל סחיה
(Environmental Protection Agency) הביבסה תנגהל תושרה
יכו ןודארל ,תנכוסמ הניאש הפישח תדימ ןיאש תסרוג ב"הראב
.ןטרסל לולעש ,ןכסמ םרוג לאכ הפישח לכל סחייתהל שי
סיסמרוהה תיירואת תא םיאיבמה ,םינעדמ רפסמ ךכ-לע םיקלוח
תומכב הנירקש תורשפאה יבגל ,תקולחמב היונשה ,(Hormesis)
.תינלטק איה הלודג תומכ םא םג ,תואירבל ליעוהל היושע הריעז

תושדח
2005 לירפא
תויטמואיר תולחמב ןודארב לופיט
העצובש ,תויטמואיר תולחמ יבאכ לע ןודארב לופיט תעפשה תקידב
,(National Institutes of Health) ב"הראב תואירבה תושר םעטמ
:ןמקלדכ התלעה
םישדוח 6-ו 3 רחאל הקידבב ךא ,לופיטה רחאל ידיימ רופיש היה אל
.תרוקיב תצובקל האוושהב ,םיבאכב התחפה התייה
תולחמ יבאכ לע תיבויח העפשה שי לופיטלש איה הקידבה תנקסמ
.חווט ךורא בקעמ םע ,הז גוסמ תוקידבב ךישמהל שיו תויטמואיר