Reiki יקייר
יופיר תטיש יהוז ."תילסרבינוא םייח תייגרנא" אוה יקייר הלימה תועמשמ
םיטנמלא בוליש ךות שפנבו ףוגב תלפטמ רשא (תללוכ) תיטסילוה תינפי
,(Spiritual Healing) ינחור יופיר :תורחא תויביטנרטלא יופיר תוטישמ
,(Meditation) היצטידמ ,(Crystals) םילטסירק ,(Auras) תוליה
,(Aromatherapy) היפרתמורא ,(Chakra Balancing) הרק'צ ןוזיא
.(Homeopathy) היתפואמוהו (Naturopathy) היתפורוטנ

יקיירה תונורקע

.וגאדת לא םויה קר
.וזגרתת לא םויה קר
.לכל הדות תרכה וארה
.רשויב םכתייחמ תא וחיוורה
.םכמ םירגובמהו םכירומ ,םכירוה תא ודבכ

היגרנא ,םיידי תחנה תועצמאב ,ריבעמ אפרמה
לש תיעבטה ותלוכי תא ריבגהל ידכ לפוטמל
.וב היגרנאה ןוזיא ךות ומצע אפרל ףוגה
קלח לטונ לפוטמה יביספ ינחור יופירל דוגינב
היגרנאה תא באוש אוהש ךכב לופיטב ליעפ
.לפטמהמ ול השורדה

םינפהו שארהמ לחה לפוטמה לש ופוג ךרואל וידי תא ריבעמ אפרמה
.םיילגרה דעו

...ידיל האיבמ יקיירה תייגרנא

.תכרעמהמ םילער תקחרה
.תשדוחמ תוינויח
.הקומע הוולש
.היגרנא תומיסח תרסה