Ritalin - ןילטיר
(Methylphenidate hydrochloride)
הרעשהה .הריהנ הניא תקיודמה התלועפ ךרדש ,הפורת איה ןילטיר
עזג תא ךכ תנברדמו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא הרגמ איהש ,איה
.ותוליעפ דודיע ךות ,(Cortex) חומה תפילקו (Brain stem) חומה

...תעגרהל רקיעב תשמשמ הפורתה
.םייביטקא-רפיה םידלי

עייסלו םימודר (Neurons) םייחומ בצע יאת ליעפהל הדעונ איה
יתלב םיתיעלו השקש רבד ,תולטמב דוקימו זוכיר רושפיא ידי-לע
.וז הייעבמ לבוסה דליל ירשפא

...ךות השענ רבדה
.דיה בתכ רופיש
.רפסה-תיב תודובעב רופיש
.תימצעה הכרעהה תרבגה

.תונבצעו טקש יא תתחפה
.תושגרב רתוי הבוט הטילש
ינב םע םיסחיה רופיש
.םירבחו החפשמ    

...ב לופיטל םג שמשמ ןילטיר
.(Narcolepsy) םיטלשנ יתלב הניש יפקתה

,תיהשומ העפשה תלעב וא הליגר תילבטכ ,הפב תלטינ הפורתה
זרזל היושע החוראה ןמזב התליטנ .םדה לזונב תוריהמב תגפסנו
.תגפסנה תומכה לע העפשה ךכל ןיא ךא ,התגיפס תא
תועצמאב רשאמ רתוי תיטיא תיהשומ תילבט תועצמאב הגיפסה
.רתוי הלודג תגפסנה תומכה ךס ךא ,הליגר תילבט
.התליטנמ םייתעשכ אוה ,םדה לזונב הדדמנש יפכ ,הגיפסה איש

התעפשה ןמז .םדהמ הפורתה תקחרומ ןמזה םע
הז ןמז .םיעצוממה הייח תיצחמ ןמז יפל דדמנ
.םירגובמב תועש 2.1-ו םידליב תועש 2.4 אוה
המוד הפורתה ייח ךרוא םייביטקא-רפיה םידליב
.םירגובמב הזל
ןתשה תועצמאב ףוגהמ םיקחרומ הפורתהמ זוחא 97 דע 78
,(Metabolites) םיטילובטמ תרוצב ,האוצב םיזוחא 3 דע 1-ו
.תועש 96 דע 48 ךות תאז

יאוול תועפות
...ןה הפורתה תליטנל תוולינה תוחיכש תונולת
.הניש תוערפה .תונבצע

תליטנמ תוענמה וא ןונימה תנטקה ידי-לע ,ולא תועפות עונמל ןתינ
.ברעבו םיירהצה-החא הפורתה

...איה ,תפלוח ךא ,הצופנ העפות
.ןובאיתב הדירי
...ןה תופסונ תוירשפא תועפשה
.םונמנ תשוחת
.שאר באכ

.תרוחרחס
.(Dyskinesia) העונת תוערפה

...לע חווד םידדוב םירקמב
.םירירש תויוצווכתה .תותיווע .תויביטקארפיה
.(Choreo-athetoid movements) תוינוצר יתלב תועונת
תויוצווכתהתרמחה וא (Tics) םינפה ירירשב תויוצווכתה
.ןכל םדוק ויהש תולק    
.(Tourette's syndrome) טרוט תנומסת
...ןכו
.הפורתה תליטנ תקספה רחאל ומלענש ,תויזה
.םירידנ םירקמב ,הייאר תוערפה

...ומרגנ םירחא םירקמבו
.ןטב יבאכ .תוליחב

.הליכא רחאל ולקוי ולא תועפות

...בלה תכרעמ לע העפשה התיה םהב םירקמ םיעודי
.(Palpitations) בלה בצק תורידס יא
.(הדירי וא הילע) קפודבו םדה-ץחלב םייוניש
.(Tachycardia) תוצאומ בל תוקיפד
.סירוטקפ הניגנא
...ןכו
...רתי תויושיגרו םינוש רוע יאולחת
.תוחרקתה ,םיקרפמ יבאכ ,דרג ,החירפ    
...תונוש תויגולוטמה תויעב
.הימנא ,(Leukopenia) םינבל םד-יאת טועימ    

םינונימ
.לפוטמה לקשמבו ליגב בשחתהב ,הרקמ לכל םאתהב עבקנ ןונימה

רתי ןונימ ינימסת
.דער
.תועזה
.תודרח
.תויזה
.תואקה
.לובלב
.(Hyperreflexia) תויתבוגת רתי
.(Mydriasis) םינושיאה תובחרתה
.(Euphoria) תויאליע תשוחת
.(תמדרת ןכתית) תותיווע
.םיירירה םימורקה תושבייתה
.(Muscle twitching) םירירש תותיווע

תורהזא
רוסחמ בקע תאז ,6 ליג תחתמ םידליל הפורתה תא תתל ןיא
.הז ליגל תחתמ הפורתה תעפשה יבגל עדימב    
לע ךורא חווטל הפורתה תעפשה יבגל םירקחמ וכרענ םרט
הפורתה תא םילטונה םידלי הדפקהב רטנל שי וז הביסמ .הלידגה    
תטיש תא טוקנל לבוקמ ולא םירקמב .תכשוממ הפוקת ךשמ    
תא קיספהל רמולכ ,('Drug Holidays') 'הפורתל גח תשפוח'    
תולתב ,רפס תיב תושפוח ןמזבו עובש יפוסב הפורתה תליטנ    
.ינילקה בצמה    
,רומח ןואכידל תורחא תופורתל ליבקמב הפורתה תא לוטיל ןיא
.ימינפ וא ינוציח אוה ול רוקמה םא ןיב    
ערהל הפורתה היושע םייטוכיספ םידליבש ,הארמ ינילק ןויסינ    
.הבישחה תערפה תאו תיתוגהתהה הערפהה ינימסת תא    
תושישת יבצמב לופיט וא העינמ םשל הפורתב שמתשהל ןיא
.םיילמרונ    
תותיוועה ףס תא דירוהל היושע הפורתהש ,ךכל תודע תמייק
.תותיווע יפקתה לש רבע םע םילוחב    
םישנאב דחוימבו הפורתה תא םילטונב םדה-ץחל תא רטנל שי
.םד-ץחל רתימ םילבוסה    
ןוירהב םישנ לע הפורתה תעפשה יבגל עדימב רוסחמ בקע
.הפורתה תא לוטיל אל ןהל ץלמומ ,תוקינימו    
,תישגר םיביצי םניאש םישנאל הפורתה ןתמב רהזיהל שי
ןוויכ ,םיטסילוהוכלאל וא תופורתל רבעב ורכמתהש הלאכ ומכ    
.םמצע תעד לע ןונימה תא תולעהל םילולע םהש    
ןמזב קוסעל ןיא ,עוציבה תולוכיב עוגפל הלולע הפורתהש ןוויכ
.הגיהנבו תונכוסמ תודובעב התליטנ    
תעינמל תופורת לע תלילש העפשה הפורתלש ואצמ םירקחמ
.ןואכיד תעינמל תופורתו תותיווע תעינמל תופורת ,םד תשירק