גניפלור תטישב לופיט
Rolfing Therapy
,(Dr. Ida P. Rolf) ףלור הדיא ר"ד םש-לע היורק גניפלור תטיש
תומקרה תא ליעפתש תיטסילוה תכרעמ תריציל המצע השידקה רשא
.ןוכנה ןפואב ףוגה תעונת תאו תוכרה
(Structural Integration) ינבמ גוזימ התטישל הארק ףלור ר"ד
.גניפלור תטיש התוא םינכמ הטישה ימשיימו הילפוטמו

ןוכנה ולועפתבו הביציב םימיהדמ םייונישל עיגהל ןתינש התליג איה
רופישב רוזעלו םיבאכו םיינורכ םיחתמ לע לקהל ךכו ףוגה לש
.תימוימויהו תיעוצקמה תוליעפה
היגרנא רמשל ףוגל תרשפאמ ,םירירשה תוליעי תא תרפשמ הטישה
.רתוי תנדועמו השימג ,תינוכסח תויתעונת הנובו

הרדישה דומע תוימומקע תנטקהב המצע תא החיכוה הטישה
דוקפיתה רופישבו (Lordosis) סיזודרולמ םילבוסה םישנאב
.יגולוריונה

חתמ יסופדמ 'דכו תועורזה ,ףוגה ,םיילגרה תא תררחשמ איה
הכישמה חכל תרשפאמו םינש ךשמב ולגתסה םה םהל ץוויכו
.שדחמ םתוא ןנווכל

.םלוכמ קזחה אוה הכישמה חכ ףוגה לע םיעיפשמה תוחוכה ןיבמ
הדורי תוינויח ,םיינורכ םיחתמל תמרוג ותעפשהל ףוגה תמאתה-יא
.םייוקל יגולוכיספו יגולויב דוקפיתו

תויתעונת ,בג יבאכ ,ףרוע יבאכמ םילבוסב תמשוימ הטישה
.םיימינפ םיחתממ םיעבונה ,םירחא םיישקו היוקל

םהיעוציב תא ,םתעפוה תא רפשל םיצורב םג תמשוימ איה
.םהלש ישיאה לאיצטופה ברימ תא שממלו םייטלתאה

ישיא רשוכו רתוי הבוט תומלש תשוחתב תאטבתמ לופיטה תאצות
תא ,םתעפוה תא ךכב ורפיש לופיטה תא ורבעש ולא .רפושמ
.םהלש תושימגהו תויתעונתה

תא גניפלורה תטיש תנגראמ םינושה ףוגה יעטקמ תא ןנווכל ידכ
תילאיספוימה תכרעמה היורקה תירוביחה המקרה תכרעמ
,תוכרה תומקרבו דלשב תכמות וז תכרעמ .(Myofascial system)
העונתהו םירירשה תלועפ ןוויכ תא תעבוק ,תומצעה תחונתב
.ףוגה תא תשבגמו

תוכרעמ גוז תועצמאב ףוקז בצמב ומצע תא בציימ ףוגה
תצווכתמ תחא תכרעמ רשאכ .ינשה דגנ דחאה לעופה םירירש
.לקשמה יוויש לע רומשל ידכ ,הינשה הפרתמ

תינפוג הלבחמ האצותכ ,תעגפנ תחא םירירש תכרעמ רשאכ
תונתשהל ףוגה ירביא רתי םיבייח ,ינורכ ינפוג חתממ וא
רומשלו ךישמהל ידכ רצונש שדחה בצמל םמצע תא םיאתהלו
.לקשמה יוויש לע
םירירשה תוכרעמ יתש תא ריזחהל איה גניפלור תטיש תרטמ
ףוגה ירביא רתי תא ךכב ררחשלו ירוקמהו יעבטה םבצמל
.ונוזיאב םיפתתשמה

,רוביחה תומקר תא קר םיליעפמ םניא גניפלור תטישב םילפטמה
.ףוגה לש תורחא תובוגתו המישנה בצק לע םג םידבוע םה אלא
םתוא ,םיצחלה בוליש .תועונתהו המישנה ןיב ןמזתל דמול לפוטמה
תא שדחמ ןגראמו ררחשמ ,תובוגתה ןומזת םע לפטמה ליעפמ
.םינושה ףוגה יעטקמ תא ןווכמו רוביחה תומקר

הווהמ שגפמ לכ .יצחו העש דע העש ינב םישגפמ 10 ןב אוה לופיטה
ןפואב עבקנ ינשל דחא שגפמ ןיב חוורמה .ומדוק לע הנבנה ךשמה
.יצחו עובשל עובש ןיב ךרוא אוהו ילאודיבידיא

ףוג ירוזיאמ םיחתמ קלסל איה תונושארה תושיגפה 7 לש םתרטמ
ראש לש םתרטמו 'דכו םייכרבה ,ףרועה ,ןותחתה בגה :םייפיצפס
אטבתיש רבד ,המלש הדיחיכ ףוגה תא ןנווכו ןגראל איה םישגפמה
היגרנא תמרבו העונתה תוישפוח תלדגהב ,רתוי בוט לקשמ יווישב
.רתוי ההובג