1 תושדח - חלמ
Salt - News 1
חלמל ףילחתכ היוס בטור
שקיע םד-ץחל רתיל םרוג חלמ
ץבשו בל-תלחמ ,חלמ
חלממ םד-ץחל רתיו םיבנע
חלמה תכירצ תנטקה תעפשה
בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
תודרח לידגמ חלמ טעמ
תויביטנגוקו תוליעפ ,חלמ
םדה-ילכל קיזמ בר חלמ
הביקה ןטרסו חלמ תכירצ
ןדיסה תא ללדמ חלמ רתי
תנכוסמ הטעומ חלמ תכירצ
בלל ןוכיסו ןגלשאב רשעומ חלמ
המתסא דגנ חלמ תכירצ םוצמיצ
בל-ףקתהו חלמ תכירצ םוצמיצ
הליקמ חלמ-ימב ףאה תפיטש
תוננטצהב חלמ-ימב ףאה תפיטש
םידליב רתי תנמשהו חלמ
חלמ יריתע םינכומ םילכאמ
בלל םד-תמירז ליבגמ חלמ
התומת תוחפ - חלמ תוחפ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי


...חלמ ואר

2006 סרמ
תנכוסמ הטעומ חלמ תכירצ
ידי-לע תצלמומה תומכהמ חלמ תוחפ םיכרוצה םישנא
ןוכיס רתיב םינותנ ב"הראו הינטירבב תואירבה תויושר
ולא תמועל 37%-ב תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל
.חלמ רתוי םיכרוצה
Albert Einstein College of Medicine ירקוח
בחרנ עסמ רחאל וז הרהצהב ואצי ב"הרא קרוי-וינ
,םד-ץחל רתיל ששחמ חלמ תכירצב טיעמהל ארקש
.יחומ ץבשו בל-תלחמל ןוכיס םרוג הווהמה

American Journal of Medicine


2006 ינוי
יבבל ןוכיס ןיטקמ ןגלשאב רשעומ חלמ
עייסל הייושע ןגלשאב רשעומ חלמב ליגר חלמ תפלחה
תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל ןוכיסה תנטקהב
קלח ולטנ וב ,שדוח 30 ךשמנש ,רקחמב .םישישק ברקב
וניטקה ףילחתב ושמתשהש ולא יכ אצמנ ,םישישק 1,981
.40%-ב יחומ ץבשמו בל-תלחממ התומתל ןוכיס

Inst. of Biom. Sciences, Academia Sinica ירקוח
ותיצחמ יושע רשא ,ףילחתה יכ םירסומ ןאוויאט הפייאט
הינשה ותיצחמו (Sodium Chloride) ןרתנה דירולכמ
עייסמ ,(Potassium Chloride) ןגלשאה דירולכמ היושע
תיתועמשמ הלדגהו ןרתנ תכירצ לש הנותמ הנטקהב
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ךכב ןיטקמו ןגלשאה תכירצב
.התומתלו

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
המתסא דגנ חלמ תכירצ םוצמיצ
ב"הרא Indiana University ירקוח לש ףתושמ רקחמ
יכ וליג ,הינטירב University of Nottingham ירקוחו
תויעבו המתסא תרמוח לע הליקמ חלמ תכירצ תנטקה
םירקוחה ירבדל .ךכמ םילבוס רשא םירגובמב המישנ
.ידמ ההובג היסולכואה ברקב תעצוממה חלמה תכירצ

International Journal of Clinical Practice


2007 לירפא
בל-ףקתהל ןוכיס ןיטקמ חלמ תכירצ םוצמצ
ב"הרא ןוטסוב Harvard University ירקוח לש םהירבדל
תוחתפתהל ןוכיס ןיטקת ןוזמב חלמ תכירצב לודג םוצמצ
.25%-ב תירלוקסו-וידרק הלחמ

1990-ב םירקחמ 2 יפתתשמ לש םירקמ וחתינ םירקוחה
.םדה-ץחל לע חלמה תכירצ תדרוה תעפשה הקדבנ םהב
ןוכיס רתיב ןכל ואצמנו םד-ץחל רתימ ולבס םיפתתשמה
.תילוקסו-וידרק הלחמל

חלמה תכירצ תא המצמיצש הצובקהמ ולא יכ ררבתה
רקחמה םות רחאל םג חלמה תכירצב םצמצל וכישמה
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה תא ךכל תודוה וניטקהו
.20%-ב התומתלו 25%-ב

British Medical Journal


2007 רבמבונ
תויתנוע תועפות לע הליקמ חלמ-ימב ףאה תפיטש
ףאה-תפיטש תוליעי ןיב תוושהל התייה ותרטמש ,רקחמ
ץחלב חלמ-ימ לש הלודג תומכב (Nasal Irrigation)
תלקהל ,חלמ-ימ סיסרת תועצמאב לופיט תמועל ךומנ
,םיסוניסלו ףאל תורושק רשא תוינורכ תויתנוע תועפות
.סיסרתמ רתוי הליעי הפיטשש אצמ

Uni. of Michigan Health System ירקוח ירבדל
ךרד לע םיצילממ םיבר ןורג-ןזוא-ףא יחמומ ב"הרא
.םיסוניסל תורושקה תויעב לש לודג ןווגמב לופיטכ וז

עצוממ ליג ינב הלעמו 18 ינב שיא 127 ופתתשה רקחמב
שומישה יכ אצמנ םנמוא .ולא תויעבמ ולבסש םינש 47
.התוחפ ותוליעי ךא ,רתוי לבסנ חלמ-ימ סיסרתב
-ימ תומכ ללגב הפידע הפיטשה יכ םיריבסמ םירקוחה
תינכמה הקחרההו חלמה-ימ ץחל ,רתוי הלודגה חלמה
.ףאהמ םיפוג לש

Head Neck SurgeryArchives of Otolaryngology


2008 ראוני
תוננטצהב לופיטל חלמ-ימב ףאה תפיטש
םייושע תוננטצהמ םילבוסה םידלי םיכ'צ םירקוח ירבדל
401 ופתתשה רקחמב .חלמ-ימב ףאה תפיטשב רזעהל
-ימ חלמ תסימתב שומישהש אצמנ ,10 דע 6 ינב םידלי
.תוננטצה ינימסת לע לקהל יושע םי

שומישו חלמ-ימ תסימת תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
ולבס חלמ-ימב ושמתשהש ולא .תולבוקמ תופורתב
תלזנמו םותס ףאמ לופיטה רחאלש תועובשב תוחפ
.לועישו ןורג-יבאכמ תוחפו תרגינ

Head Neck SurgeryArchives of Otolaryngology


2008 ראורבפ
םידליב רתי-תנמשהל ןוכיס הניטקמ חלמה תכירצ תנטקה
ןודנול St George's Uni. of London-ב םיטירב םירקוח
תותשל םיטונ ןוזמב חלמ תוחפ םיכרוצה םידלי יכ וליג
ןוכיס ןיטקהל ןכל םייושעו םיקתוממ םילק תואקשמ תוחפ
.רתי תנמשהל

תדרוה השעמלו) חלמה תכירצב םויב םרג 1-ב התחפה לכ
תכירצב םרג 27 רועישב הדיריל האיבה (תיצחמב תכירצה
תתחפומ הכירצב אטבתמה רבד ,עובשב םילקה תואקשמה
.לק הקשמ יקובקב 2 לש

Hypertension


2008 רבמצד
חלמ יריתע םה םיבר םינכומ םילכאמ
ןוזמ) םינכומ םילכאמ יגוס 37 וחתינ רשא ב"הראב םירקוח
ירקיעה ביכרמה) ןרתנ לש תולודג תויומכ םהב וליג (דבועמ
...יכ אצמנ תועיתפמה תואצותה תואצותה ןיב .(חלמב
(ג"מ 360) הלופכ ןרתנ תומכ שי 'גטוק תניבג תנמ 1/2-ב
.(ספי'צ) םינגוט ג"מ 180-ב חלמה תומכ תמועל 
.ןרתנ ג"מ 440 ליכמ אלמ חמקמ הלגייב/ךעכ
.ןרתנ ג"מ 440 םנשי םיקומיצ םע ןיבוס יתיתפב

...הבוטל תועתפהב םג ולקתנ םירקוחה
תונוזמ הברה תמועל ןרתנ תוחפ םיליכמ םיחולמ םיזוגא
.חולמ וניא ללכ םמעט רשא םינכומ 

הרקמב .ןרתנ ריתע רוקמ םה תודעסמב םילכאמש ררבתה
5,000 לעמ תודעסמה תותשרמ תחאב לכאמב ואצמנ דחא
שי ןמוש-ילד םידבועמ תונוזמב יכ וליג םירקוחה .ןרתנ ג"מ
.ןמושה תוריתע תונמב רשאמ ןרתנ רתוי תובורק םיתיעל

...תולודג ןרתנ תויומכ םיליכמה םינכומ םילכאמ רפסמ ןלהל
.ןרתנ ג"מ 1,160-כ שי היוס בטור ףכב
.הנמל ג"מ 1,100-כ שי חצ ףוע קרמב

...ןרתנ יריתעכ ולגתה רשא םיפסונ םילכאמ
.םיבר םיאופק םילכאמ
.רמושמ רשב
.םיקינקנ
.םיצומח
.םיתיז

Consumer Reports


2009 ראוני
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
-ץחל תדרוהב רוזעל היושע הנוזתב חלמה תכירצ תתחפה
ךכל תודוה יחומ ץבש וא בל-ףקתהל ןוכיסה תנטקהו םדה
.םדה-ילכ לש םתלועפ תוניקת לע תרמוש איהש

הילרטסוא University in South Australia-ב םירקוח
לתודנאה לע חלמה תכירצ םוצמיצ תעפשה תא ונחב
תא הפצמה הקדה םיאתה תבכש איה ,(Endothelium)
.םדה-ילכ תונפד םינפ

ינב ,רתי-תנמשהמ םילבוסה םירחאו םינמש םישנא 29
ופתתשה ,ןיקת םד-ץחל םע ,םינש 52.7 עצוממ ליג
.ןוזמב ןרתנה תכירצ תא ליבגה רשא רקחמב
האוושהב לתודנאה תבכש דוקפיתב רופיש התייה האצותה
.ןכ ושע אלש ולאל

תועמשמו םדה-ץחל לע העפשהל רושק היה אל רופישה
תדרפנ העפשה שי חלמה תכירצ םוצמיצל יכ איה רבדה
.םדה-ילכ דוקפית לע הניגמה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 סרמ
התומת תוחפ ועמשמ חלמ תוחפ
התחפה ב"הרא Uni. of California ירקוח לש םהירבדל
תא תיתועמשמ ןיטקהל היושע ןוזמב חלמה תכירצב הנותמ
.(Mortality) התומתה

םרג 1-ב חלמה תכירצב התחפה לכ יכ םיכירעמ םירקוחה
ב"הראב םישדחה בלה-תלחמ ירקמ תא תיחפת םדאל
.רושעב ,200,000-מ רתויב התומתה תאו ןוילמ עברב

הנשמ הניאו טעמכש ,חלמ תכירצב דאמ הנותמ התחפה
.תיטמרד תיתואירב תלעותל איבת ,ןוזמה םעט תא

American Heart Association's Conference on
Cardiovascular D. Epidemiology and Prevention


2009 יאמ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
ךכב תולידגמו חלמ ידמ רתוי ןוזמל תוסינכמ תודעסמ
.םידעוסה ברקב ץבשובל-ףקתה ,םד-ץחל רתיל ןוכיס
רתוי 10%-מ הלעמל תוליכמ םירגובמל תונמהמ 85%
.םויב תצלמומ רשא ןרתנה תומכמ

Center for Science in the Public Interest


2009 ילוי
ןוזמב חלמ תכירצ תתחפהב עייסמ היוס בטור
תפסוה יכ וליג דנלוה Wageningen University ירקוח
םהב ריבגת םימיוסמ םילכאמל (Soy Sauce) היוס בטור
תא תיחפהל ןוזמ ינרציל רשפאתו תוחילמה תשוחת תא
.םעטה לע העפשה אלל םהב חלמה תלוכת

חלמה תויומכ תא ןיטקהל תרשפאמ היוסה בטור תפסוה
.המאתהב 17%-בו 50%-ב םיקרמבו םיטלסל םיבטרב

Journal of Food Science


2009 ילוי
שקיע םד-ץחל רתיל ירקיעה םרוגה אוה חלמ
םד-ץחל רתי לע חלמ תכירצ טועימ תעפשה קדבש רקחמ
וז ךרדש הארה (Resistant Hypertension) שקיע
שומיש לע הפידע איהו יופצה לעמ םדה-ץחל תא הניטקמ
.תופורתב

תורמל הטילשב וניאש םד-ץחל אוה שקיע םד-ץחל רתי
הנממ םילבוסו הצופנ הייעבה .רתוי וא תופורת 3 תליטנ
התוחיכשו םד-ץחל רתיב םילפוטמהמ זוחא 30 דע 20
.הלדגו תכלוה

Princess Alexandra Hospital ירקוח לש םהירבדל
םילבוסה לע יכ םיארמ םיאצממה הילרטסוא ןייבסירב
תורוקממ 75%-ש ןוויכ ,יאנוזתב ץעוויהל םד-ץחל רתימ
.תודעסמב תוחוראו ןכומ ןוזממ םה ןרתנה

תמר התוושוה םהב םילפוטמ 12 ופתתשה רקחמב
.חלמ ג"מ 1,150 תב המרל ג"מ 5,700 תב תימוי הכירצ

Hypertension


2009 רבמבונ
ץבשו בל-תלחמ ענומ ןכא חלמ תכירצ םוצמיצ
הינטירב University of Warwick-ב ךרענ רשא רקחמ
Federico II University Medical School םע ףותישב
ןוילמ 3-ל בורק הנש ידמ עונמל ןתינש הליג הילטיא ילופאנ
תיחפי םדא לכ םא םלועה יבחרב םיירלוקסו-וידרק םיעורא
וחתינ םירקוחה .םרג 5-ב ולש תימויה חלמה תכירצ תא
-וידרק תואירבו חלמ תכירצ ןיב רשקה תא (םירקחמ 13-ב)
.תירלוקסו

British Medical Journa


2008 רבוטקוא
חלמ תכירצמ םרגנש םד-ץחל רתי ינפמ םיניגמ םיבנע
,תועובש 18 ךשמנש ,ב"הרא Uni. of Michigan-ב רקחמ
םילקימיכוטיפב הרישע הנוזת יכ אצמ ,תודלוחב ךרענש
תיילע תא ןיטקהל היושע (םיבנע תקבא) םיבנעב םייוצמה
ללגב המרגנש םדה-ץחל
ומצמוצ ,בלה דוקפית רפתשה ןכ .ידמ ההובג חלמ תכירצ
םידיעמה םינמיסה ותחפו תודלוחה לש ןפוג יבחרב תוקלד
ולביק אלש תודלוחל האוושהב ,בלה רירשב םיקזנ לע
.םיבנע ףסות

Journal of Gerontology: Biological Sciences


2010 ראוני
חלמה תכירצ לש התנטקה תעפשה
תעפשה תא קדבו םייתימא םינותנב ןזוהש בשחוממ לדומ
חלמה תכירצ תנטקהש הארה ,חלמה תכירצב ריעז םוצמיצ
ירקמ 92,000 ענמית (םרג 3-כ) םויל תיפכ יצחב (ב"הראב)
.יחומ ץבש לש 66,000-ו בל-ףקתה לש םירקמ 99,0000 ,תוומ

WebMD


2011 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
,Uni. of Miami Miller School of Medicine-ב רקחמ
4,000 ולביקש שיא 2,657 וב ופתתשהו םינש 10 ךשמנש
לדג יחומ ץבשב תוקלל ןוכיסה יכ אצמ ,םויב ןרתנ םרג
.םויב חלמ םרג 1,500-מ תוחפ וכרצש ולא תמועל 2.5 יפ

הנשמ הז ןיאו ומצע ינפב דמוע הז אצממ םירקוחה ירבדל
הילע לכ יכ ררבתה .אל וא םד-ץחל רתימ לבוס םדאה םע
יחומ ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ ןרתנ תכירצב ג"מ 500 תב
.18%-ב (יתמיסח) ימכסיא

American Stroke Association International Stroke
(ISC) Conference


2011 יאמ
הדרח תומר הלידגמ חלמ לש הכומנ הכירצ
תודרחל םורגל הלולע הנוזתב חלמ לש ידמ תוכומנ תומר
.חלמ תפסוהב דימתמה ךרוצה תא ריבסהלו (Anxiety)

רשק אצמנ ,הפיח תטיסרבינואב ךרענש ,תודלוחב רקחמב
םע תודדומתהו ןוזמב חלמ לש ההובג המרב ךרוצ ןיב
.הדרחו (Depression) ןואכיד ,(Stress) סרטס

Behavior & Physiology


2011 טסוגוא
םירושק תינפוג תולעפ-יאו ןוזמב בר חלמ
תיביטנגוק הדיריל
,הדנק וטנורוט Baycrest Research Institute-ב רקחמ
ךשמנש ,84 דע 67 ינב םיאירב םישנא 1,262 ופתתשה וב
רסוח םע דבב דב חלמ תריתע הנוזת יכ וליג ,םינש 3
.תיביטנגוק הכיעדל םימרוג תינפוג תוליעפב
תמרש לככו הלדג חלמה תכירצ תמרש לככ יכ ררבתה
.תיביטנגוקה הכיעדה הלדג ,הנטק תינפוגה תוליעפה

הלודג הכירצ יכ עמתשמ הז רקחממ םירקוחה ירבדל
םג אלא ,בלה תואירבל הקיזמ קר אל חלמ לש
העפשה יכ םיפיסומ םירקוחה .תיביטנגוקה תואירבל
.דאמ םישישק ברקב האצמנ אל וז תילילש

Neurobiology of Aging


2012 ינוי
םדה-ילכל הקיזמ חלמ תריתע הנוזת
םינש רפסמ ךשמב חלמ ריתע ןוזמ םיכרוצ רשא םישנא
ירקוח .םדה-ילכב םיקזנ םמצעל ךכב םורגל םילולע
תא ורטינ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School
םירבג 5,500-מ רתויב (ןתש תקידבב) חלמה תכירצ תומר
,עצוממב םינש 6.4 ךשמב ,דנלוהב םישנו

תומרל הרושק ההובג ןרתנ תכירצ יכ וניחבה םירקוחה
(Uric Acid) ןתש תצמוח/תירוא הצמוח לש תוהובג
.םדה-ילכב םיקזנל םינמס ינש ,(Albumin) ןימובלאו

ולידגה ןרתנ לש רתויב ההובגה המרה תא וכרצש ולא
המרה ינכרצ תמועל ,21%-ב םד-ץחל רתיל ןוכיסה תא
תמר האצמנ םהב רשא םכותמ ולא ,רתויב הכומנה
תוקלל 32% ןב ןוכיס רתיב ויה ההובג ןתש תצמוח
ןימובלא תמר האצמנ םהב םישנאו םד-ץחל רתיב
.86% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ ההובג

Circulation


2012 ילוי
הביקה ןטרסל ןוכיס הניטקמ חלמ תכירצ םוצמיצ
חוודמ World Cancer Research Fund (WCRF) רקחמ
הביקה ןטרסל ןוכיס הניטקמ חלמ תכירצ םוצמיצש
ךרוצ עצוממ םדא יכ רמאנ ח"ודב .(Stomach Cancer)
43% רועישב הכירצ רתי הווהמה תומכ ,םויב םרג 8.6
.םרג 6 לע תדמועה תצלמומה חלמה תומכ תמועל

WCRF


2012 ילוי
ןדיס ידמ טעמ ועמשמ חלמ ידמ רתוי
יכ םירסומ ב"הרא University of Alberta-ב םירקוח
,ןתשה ךרד ,ןרתנ יפדועמ רטפיהל הסנמ ףוגה רשאכ
םהינשבש ןוויכ ףוגהמ ןדיסה לודלידל םג רבדה םרוג
םורגל הלולע וז הליבקמ תוליעפ .יאת ןוגנמ ותוא לעופ
.סיזורופואטסואל ןוכיסה תלדגהו הילכ ינבא תורצוויהל

American J. of Physiology-Renal Physiology

.