2 תושדח - חלמ
Salt - News 2
חלמ תריתע הנוזת תעפשה
דבכב תעגופ חלמ תריתע הנוזת
(2) לקשמב היילעל םרוג חלמ
יחומ ץבשו בל ףקתה ,חלמ טעמ
התומתו ןרתנ תכירצ
(4) הובג םד ץחלב םשאה וניא ןרתנ
בל תקיפס יאל ןוכיסו חלמ רתי
(5) חלממ םדה ץחלו הקיטויבורפ
חומה לע חלמה תעפשה
בלל הקיזמה חלמה תומכ
(3) הצופנ תשרט ילוחב תקלדו בר חלמ
חלמ תלד הנוזתמ תובקנל תלעותה
לוכיעה תכרעמב תוחיפנו בר חלמ
חלממ םדה ילכ לע תוניגמ תניבג
יביטינגוק יוקיל דדועמ חלמ
(1) הצופנ תשרט ררועמ חלמ
תומצעהו תמזגומ חלמ תכירצ
תרכוס ילוחב חלמה תתחפה
(1) םד ץחל רתיל םרוג רכוסה
שאר יבאכב םשא חלמה
הביקה ןטרסו חלמ תוחפ
התומתל רושק וניא חלמ
םיקדייח ינפמ ןגמ בר חלמ
םירביאל רומח קזנ חלמ
(2) םדה ץחלו ןגלשאו חלמ
תורגבתה ליג בכעמ בר חלמ
(1) לקשמב היילע דגנ ןמושו חלמ
(2) תיטנג הצופנ תשרטו חלמ
היאלמיההמ דורו םי חלמ
(3) החונמב םד ץחלו חלמ טעמ


...חלמ ואר
...1 תושדח חלמ ואר

2013 סרמ
(1) הצופנ תשרט ררועמ חלמ
הצופנ תשרטל תיאקירמאה הדוגאה
ב"הרא קרוי וינ National Multiple Sclerosis Society
(Salt) חלמ תכירצש תוארמ תורבטצמ תויודע יכ המסרפ
היילעה תא ריבסמה רסחה רשקה תויהל היושע ההובג
הצופנה תשרטה תלחמ לש התוחיכשב הנורחאל תרכינה
תוינומיאוטוא תולחמו (MSl/tiple Sclerosis)
םייח חרוא יכ הארנ .תורחא (Autoimmune Disease)
,חלמ תכירצ טועימ הז ללכב ,(Healthy Lfestyle) אירב
.ולא תואירב תויעבמ ענמיהל ךרדה איה

...לע היאצממ תא תססבמ תיאקירמאה הדוגאה
ב"הרא ןבייה וינ Yale School of Medicine-ב רקחמ .1
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ .2
Broad Institute of MIT and Harvard-ב רקחמ .3
.ב"הרא 'גדירבמייק

Nature


2013 ינוי
תומצעה לע תמזגומ חלמ תכירצ תעפשה
ופתתשה וב ,ןפי Shimane Uni. Sch. of Medi. ירקוח
,(Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנ 213
הריבגמ חלמ תריתע הנוזתש ליג ,םינש 63 עצוממ ליג תונב
ליג רחאל (Breaking a Bone) םצע תריבשל ןוכיסה תא
.הלש םצעה תופיפצל רשק לכ אלל ,(Menopause) רבעמה

וכרצש (Older Women) תושישק םישנ יכ וליג םירקוחה
רתיב ואצמנ (Sodium) ןרתנ לש רתויב הלודגה תומכה תא
יתיילוח אל רבשב תוקלל 4 יפ רשאמ רתוי ןב ןוכיס
,ףוגב רחא םוקמ לכב רבש וא (Nonvertebral Fracture)
.(Spine) הרדשה דומע וניאש

הווהמ תמזגומ ןרתנ תכירצ יכ םירמואו םימכסמ םירקוחה
םירקחמ .(Bone Fragility) םצעה תוירירבשל ןוכיס םרוג
(Hip) ךריה לש דחוימבו יתיילוח וניאש רבש יכ ואצמ םיבר
.התומתל וליפאו תיתועמשמ (Dsability) תוכנ םורגל לולע

The Endocrine Society's 95th Annual Meeting
in San Francisco


2014 לירפא
תוילכ תלחמ םע תרכוס ילוחל חלמה תכירצ תנטקה
רומיטלוב Uni. of Maryland School of Med. ירקוח
לידגמ (Sodium) ןרתנה תכירצב םוצמיצ יכ וליג ב"הרא
ןורטסודלא-ןיסנטויגנא-ןינרה תכרעמ תלועפ יבכעמ תוליעי
(Renin-Angiotensin-Aldosterone System/RAAS)
היילעל ךכמ האצותכו םימ לש תרזוח הגיפסל תמרוגה
,(Proteinuria) ןתשב ןובלח תואצמיהו םדה ץחלב
תינורכ תוילכ תלחמ םע תרכוס ילוחב
.(Diabetics with Chronic Kidney Disease)

Lancet Diabetes


2014 רבמצד
(1) םד ץחל רתיל םרוגה אוה ,חלמ אל ,רכוס
סזנק Saint Luke's Mid America Heart Institute ירקוח
ואצמ ,םימדוק םירקחמ לש הריקס וכרע רשא ,ב"הרא יטיס
,(Added Sugars) םיפסונ םירכוס לש םתכירצב התחפהש
אטבתת ,(Processed Foods) םידבועמ תונוזמב דחוימב
םג ומכ ,(Hypertension) םדה ץחל רתי ירועיש תדרוהב
.(Cardiometabolic Dis.) תוילובטמ-וידרק תולחמב תדיריב

Open Heart


2014 רבמצד
הז שאר באכב םישאהל יושע ,הובג םד ץחל אל ,חלמ
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Medicine-ב רקחמ
םיינדרוט שאר יבאכל הרושק חלמ תריתע הנוזתש אצמ
תכירצ ןיב רשקב יולת וניא הזו (Pesky Headaches)
,(High Blood Pressure) הובג םד ץחלו (Salt) חלמ
ופתתשה רקחמב .שאר יבאכל חיכשה םרוגל בשחנה
.DASH :םדוק לודג רקחמ ךותמ ,שיא 390

BMJ Open


2015 ראוני
הביקה ןטרסל ןוכיס ןיטקת חלמה תכירצ תנטקה
םיחוודמ (European Union/EU) יפוריאה דוחיאה ירקוח
תוקלל ןוכיס הלידגמ (Salt) חלמ לש ידמ ההובג הכירצש
תדדועמ איהש ךכב ,(Stomach Cancer) הביקה ןטרסב
(Toxic) ליער תויהל ,הביקבש ,H. pylori קדייחה תא
.הביקה יאתל רתוי

רסמנ (European Commission) תיאפוריאה תוביצנהמ
חלמה תכירצ תא ליבגהל איה תיאפוריא ללכה הרטמהש
.םרג 6-ל תימויה

European Union


2015 ראנוי
ןוכיס וא התומתל הרושק הניא חלמ תכירצ
םירגובמב בל תקיפס יאו םד ילכו בל תולחמל
אצמנ אלש םירסומ ב"הרא הטנלטא Emory Uni. ירקוח
וא (Mortality) התומתו (Salt) חלמ תכירצ ןיב רשק
(CardioV Disease/CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס
ברקב (Heart Failure/HF) בל תקיפס יאו
(Sodium) ןרתנ תכירצ יפל ,(Older Adults) םישישק
.רקחמה יפתתשמ וחווידש יפכ ,תרעושמ תימצע

דע 71 ינב (Adults) םירגובמ 2,642 ופתתשה רקחמב
םינש 10 ךשמנש בקעמ ינותנ וחתינ םירקוחה .הנש 80
תיתנוזתה ןרתנה תכירצ תכרעה .הליהק ינב ופתתשה וב
.ןולאש תרזעב הליחתב הכרענ

JAMA Internal Medicine


2015 סרמ
םישלופ םיקדייח ינפמ הניגמ חלמ תריתע הנוזת
ול םיקוקז םהש יפכמ חלמ רתוי םיכרוצ םישנאה בור
(Heart Disease) בל תלחמל הובג ןוכיסב םייוצמ םה ןכלו
התומתל םיליבומה םימרוגה ינש ,(Stroke) יחומ ץבשו
.םלועה יבחרב

ךרענש ,הינמרג Universitaet Regensburg-ב רקחמ
יושע (Dietary Salt) יתנוזת חלמלש אצמ םירבכעב
הנגה :(Biological Advantage) יגולויב ןורתי תויהל
.(Invading Microbes) םיקדייח תשילפ ינפמ ףוגה לע

(Sodium) ןרתנה תורבטצה תא הריבגמ חלמ תריתע הנוזת
םתבוגת תא הריבגמ איה ךכבו םירבכעה (Skin) רועב
רתויב קבדימ רוע ליפטל (Immune Response) תינוסיחה
.(Microbial Infections) םייקדייח םימוהיז ינפמ הנגהו

Cell Metabolism


2015 סרמ
םירביאל השק קזנ םורגל לולע חלמ
תיוולנ האצות אוה (High Blood Pressure) הובג םד ץחל
םיארמ םישדח םירקחמ ךא ,(Salt) חלמ לש רתי תכירצל
.(Organs) ףוגה ירביאל יתועמשמ קזנ םורגל לולע חלמש

חלמ דציכ וקדב ב"הרא University of Delaware ירקוח
םהש רחאל םד ץחל רתי םיווח םניאש םישנא לע עיפשמ
.תולודג תויומכ ונממ וכרצ
(Sodium) ןרתנ לש תולודג תויומכ הב הנוזתש וליג םה
,(Brain) חומה ,(Heart) בלה לע הערל עיפשהל הלולע
הלולעו (Blood Vessels) םדה ילכו (Kidneys) תוילכה
.(Irreparable Damage) ךיפה יתלב קזנל םהב םורגל

דוקפית תא תיחפהל חלמה לולע (Arteries) םיקרועב
הפצמה תימינפה תירירה - (Endothelium) לתודנאה
אלו (Clot) שרקיי םדהש ןכתיי רמולכ ,םדה ילכ תא
.שרדנכ תוליעי התואב םיינויחה םירביאה לכל עיגי
לש תרבגומ תוחשקתהל ליבוהל םג לולע ןרתנ רתי
.(Increased Stiffening of the Arteries) םיקרועה

דוקפית ןדבואל םורגל תולולע תולודג חלמ תויומכ
תמרב הנטק היילע קר הנשי םא םג ,תוילכה
.ןהב םדה ץחל


University of Delaware College of Health Science


2015 לירפא
חלמ תכירצ תעפשהב הרשע תונבב םדה ץחל
(2) ןגלשא תכירצ תעפשהבו
...םירקוח


2015 לירפא
תורגבתהה ליג תא בכעל הלולע ההובג חלמ תכירצ
ןתעפשה תא קדבש ב"הרא Uni. of Wyoming-ב רקחמ
לע (Dietary Salt) ןוזמב תונוש חלמ תכירצ תומר לש
אצמ תודלוחב (Onset of Puberty) תורגבתהה ליג תעפוה
תא בכעל הלולע (High Salt Diet) חלמב הרישע הנוזתש
.תורגבתהה ליג

תורגבתהה ליג לש תרחואמ העפוה יכ םיריבסמ םירקוחה
,(Behavioural Problems) תוגהנתה תויעבל ליבוהל הלולע
.(Reduced Fertility) תוירופב הדיריו (Stress) סרטס

European Congress of Endocrinology in Dublin


2015 ינוי
תענומ ןמוש תריתע הנוזתב ההובג חלמ תכירצ
(1) םירבכעב לקשמב היילע
,Uni. of Iowa Carver College of Medicine-ב רקחמ
ההובג חלמ תמר תפסוה יכ הליג םירבכעב ךרענ רשא
(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזתל (High Level of Salt)
.(Weight Gain) לקשמב היילע םהב תענומ

Scientific Reports


2015 טסוגוא
ןוכיסה תא ריבגהל הלולע ההובג חלמ תכירצ
(2) תיטנג הייטנ םע םישנאב הצופנ תשרטל
יכ הליג ב"הרא ןוטגנילרב Uni. of Vermont-ב רקחמ
ןוכיס םרוג תווהל הלולע חלמ לש ההובג הכירצש דועב
חינהל ריבס ,(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרטל
(Genetic Risk) יטנג ןוכיס םע םישנאב קר הרקי רבדה יכ
הלחמל רגירט הווהמ ההובג חלמ תכירצ יכ ררבתמ .ךכל
.םירבגב רשאמ םישנב רתוי

FASEB Journal


2016 ראוני
םיחלמה ראשו היאלמיההמ דורו םי חלמ
אוה (Himalayan Pink Salt) היאלמיההמ דורו םי חלמ
ינפל ורצונש םימודק םי חלמ יצברממ קפומה (Salt) חלמ
בשחנו היאלמיהה ירה תולגרמל הנש ןוילימ 250-מ הלעמל
.רקיה וריחמ ךכל םאתהבו חלמ לש רתויב הרוהטה הרוצל

,(Rock Salt) םיעלס חלמ ,(Sea Salt) םי חלמש תמאה
(Organic Salt) ינגרוא חלמ ,(Table Salt) ינחלוש חלמ
רמוח ותואמ םיבכרומ םלוכ ,היאלמיההמ דורו םי חלמו
.(Sodium Chloride) דירולכ ןרתנ - ימיכ

הוושהש רקס 2011 תנשב ךרע (Which!) שטיוו ןיזגמה
לש ןווגמ םע ינחלושה חלמב דירולכ ןרתנה תלוכת תא
ירולכ ןרתנ םיליכמ םלוכש וארה תואצותה .םיו עלס יחלמ
םי חלמ םינוקש םישנאהמ 39% ,תאז םע .הווש הדימב
.ינחלוש חלממ רתוי אירב אוהש םינימאמ

םילרנימ לש בוטרוק ליכמ ולא םיחלממ דחא םא םג
ול קינעהל ידכ ךכב ןיא ,םיפסונ (Trace Minerals)
.םייתואירב רתי תונורתי

ViCE


2016 ראורבפ
תא תולעהל הלולע חלמ תלד הנוזת םג
(3) החונמב םדה ץחל
Med. College of Georgia at Augusta Uni. ירקוח
בצקמ ילעבש ,םירבכעב רקחמב ,ואצמ ב"הרא הי'גרו'ג
עגפיהל הלולע שבושמ (Circadian Clock) ידקריצ ןועש
ץחלב היילעל םהב םורגלו חלמב הלד הנוזת תכירצמ
.(Resting Blood Pressure) החונמב םדה

םיתסוומה םייגולויבה םינועשה יכ םינייצמ םירקוחה
(Blood Vessels) םדה ילכ לש חתפמה תותוא תא
םירבכע .שדחמ תונביהלו בחרתהל םהל םירשפאמ
םירסח וא היצטומ ורבעש ימינפ ןועש לש םינג םע
(Vascular Disease) םד ילכ תולחמל םידעומ ,םתוא
.לורטסלוכו הובג םד ץחל םע םישנאו םינשעמל המודב

Hypertension


2016 ראורבפ
חלמ תריתע הנוזת תעפשה הרימחמ תונקדזה
...רקחמ


2016 ראורבפ
דבכב תעגופ חלמ תריתע הנוזת
םירבכעב ךרענש ,ןיס ואו'גגנאוג Jinan Uni.-ב רקחמ
לש ידמ הלודג הכירצש הליג ,םיחורפא ירבועבו םירגובמ
(Liver Damage) דבכב העיגפל ליבוהל הלולע (Salt) חלמ
םירבוע לש םתוחתפתהב העיגפלו םירגובמב
.(Developing Embryos)

רפסמל ליבוה (Sodium) ןרתנ ידמ רתוי יכ וארה םיאצממה
םיהובג םירועיש ,םיאתה תרוצב םייוניש ומכ ,דבכב םייוניש
רתוי םיכומנ םירועישו (Cell Death) םיאת תומ לש רתוי
ליבוהל םילולע ולא לכ ,(Cell Division) םיאת תקולח לש
.(Liver Fibrosis) דבכה לש תפייל /סיזורביפ/תוקלטצהל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2016 סרמ
תכירצ דודיע ידי לע לקשמב היילעל םרוג חלמ
(2) ינמוש ןוזמ
וליג הילרטסוא גנולי'ג Deakin Uni.-ב םירקחמ ינש
רתי תכירצל איבהל הלולע הלודג (Salt) חלמ תכירצש
העפשהה בקע ,(Fatty Foods) םיינמוש םילכאמ לש
.(Obesity) רתי תנמשהלו ןוזמה תכירצב תופדעהה לע

םיאירב םישנא 49 ופתתשה ,םימי 6 וכשמנש ,םירקחמב
יקרמ לש ןווגמ םועטל ושקבתהש ,םינש 54 דע 18 ינב
תא גרדל ,םינוש חלמ יזוכירבו םינוש םיזוכירב תוינבגע
.םהמ דחא לכמ לוכאלו ךישמהל קשחהו םהמ האנהה

The Chemical Senses and Nutrition


2016 יאמ
,בל ףקתהל ןוכיס הלידגמ הכומנ חלמ תכירצ
התומתו יחומ ץבש
הליג הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
קיזהל הלולע (Low Salt Intake) הכומנ חלמ תכירצש
.(High Salt Intake) ההובג חלמ תכירצמ תוחפ אל
בל ףקתהל ןוכיס תולעהל הלולע הכומנ הכירצ
,(Death) תוומו (Stroke) יחומ ץבש ,(Heart Attack)
םהינותנ תא וחתינ םירקוחה .תעצוממ הכירצ תמועל
.תונידמ 49-מ שיא 130,000- מ רתוי לש

The Lancet


2016 רבוטקוא
יראניל התומתו ןרתנ תכירצ ןיב רשקה
,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hosp.-ב רקחמ
ןרתנה תכירצ םע םישנא יכ אצמ ,הנש 20-מ רתוי ךשמנש
ילעב םה (Lowest Intake of Sodium) רתויב הכומנה
,רתויב ךומנה (Mortality) התומתה רועיש

Journal of the American College of Cardiology


2017 לירפא
(4) הובג םד ץחלב םשאה וניא ןרתנ
.(Hypertension) םד ץחל רתיל םרוגל בשחנ (Salt) חלמ
סטסו'צסמ Boston Uni. School of Medicine ירקוח
,הנש 64 דע 30 ינב ,שיא 2,632 ינותנ לע וססבתה ,ב"הרא
Framingham Offspring Study :םדוק לודג רקחממ
.הנש 16 ךשמנש

ןרתנ ג"מ 2,500-מ תוחפ וכרצש ולאש וניחבה םירקוחה
ןרתנ תויומכ וכרצש ולאמ רתוי הובג םד ץחלמ ולבס ,םויב
וכרענש םירקחמב םג ואצמנ םימוד םיאצממו רתוי תוהובג
.הנורחאל

תריתעו ןרתנ תלד הנוזת ןה יכ איה ולא םיאצממ תועמשמ
.(Heart Disease) בל תלחמל הובג ןוכיס םיווהמ םהינש ,ןרתנ

Experimental Biology 2017 meeting, Chicago, IL


2017 טסוגוא
בל תקיפס יאל ןוכיס ליפכמ חלמ רתי
National Institute for Health and Welfare-ב רקחמ
לש ההובג הכירצ ןיב רשקה תא ןחב דנלניפ יקניסלה
םינותנה .(Heart Failure) בל תקיפס יאו (Salt) חלמ
...םילודג םימדוק םירקחמ ינשמ ופסאנ

North Karelia Salt Study .1
National FINRISK Study .2

4,630 ,הנש 12-כ ךשמנש ,רקחמב ופתתשה לכה ךסב
השיג הנתינ םירקוחל .םינש 64 דע 25 ינב םישנו םירבג
.(National Health Records) תימואלה תואירבה תומושרל

ואצמנ םויב חלמ םרג 13.7 לעמ וכרצש םישנאש אצמנ
תוחפ וכרצש ולאל האוושהב בל תקיפס יאל לופכ ןוכיסב
תימויה חלמה תכירצ םירקוחה ירבדל .םויב םרג 6.8-מ
.םרג 6.8-מ וליפא הכומנ הארנה לככ איה תילמיטפואה

European Society of Cardiology (ESC)
Congress in Barcelona, Spain


2017 רבמבונ
םדה ץחלב היילעה ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
(5) חלמה תעפשהב
Max Delbrueck Centre for Molecular Med.-ב רקחמ
העפשההש הארה םירבכעב הינמרג ןילרב (MDCMM)
(Blood Pressure) םדה ץחל לע (Salt) חלמה לש תיקיזמה
.(Probiotics) הקיטויבורפ תכירצ ידי לע זזקתהל היושע

לש םינימ רפסמ םירבכעב המצמצ חלמה תריתע הנוזתה
סוליצבוטקל טרפבו (Certain Bacterial Species) םייקדייח
TH17 יאת רפסמב היילעל םרגש רבד ,(Lactobacillus spp)
.םייחה ילעבב םדה ץחל תאלעהלו םייתקלד

(Lactobacillus murinus) סונירומ סוליצבוטקל יקדייח ףסות
דירוהו םירבכעב TH17 יאת רפסמ תא תיחפה םייטויבורפה
.םדה ץחל תא

Nature


2018 ראוני
חומה לע חלמ ידמ רתוי תעפשה
...רקחמ


2018 טסוגוא
בלל קיזהל ידכ השורדה חלמה תומכ
איהש ןוויכ רקיעב ,תואירבל הקיזמ הלודג חלמ תכירצ
.(Heart Problems) בל תויעבל רבגומ ןוכיסל הרושק
חלמה תומכל עגונב גואדל ךרוצ ןיאש רקחמ אצמ תעכ
ןוגריא תויחנה יפ לע .(Dietary Salt) ןוזמב תכרצנה
םרג 2 לעמ םויב ךורצל ןיא (WHO) ימלועה תואירבה
.חלמ םרג 5 םהש ,(Sodium) ןרתנ

McMaster Uni. םהב ,םיימואלניב תודסומ רפסמ
ואצמ תופסונ תונידמ 21 לע ףסונב ,הדנק ןוטלימה
ךרוצ ןיאש הארנ יכו ידמ תוכומנ ולא תולבגמ יכ
רקחמב .תכרצנ חלמה תומכל עגונב ךכ לכ גואדל
.הנש 70 דע 35 ינב שיא 94,000 ופתתשה

McMaster University


2018 רבמבונ
(3) הצופנ תשרט ילוחב תקלדל םרוג חלמ רתי
ההובג (Salt) חלמ תכירצ יכ וארה םירקחמ רפסמ
(Brain Inflammation) חומב תקלד רימחהל הלולע
דועב ,(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרטב
םיאתה רפסמ תא הריבגמ וזש ואצמ םירחאש
.(Pro-Inflammatory Cells) םייתקלד-ורפה

ירוחאמ דמועה קיודמה ירלוקלומה ןונגנמה הכ דע
.רכומ היה אל הצופנ תשרט לע לע חלמה תעפשה
ב"הרא Yale School of Med.-ב רקחמ אצמ תעכ
רשא (Molecular Pathway) ירלוקלומ לולסמ אצומ
ליעפהל הלולע חלמב הרישע הביבס דציכ ריבסמ
.(Autoimmune Disorder) תינומיאוטואה הערפהה

Nature Immunology


2018 רבמצד
חלמ תלד הנוזתמ תיברמ תלעות הנקפת תובקנ
רתוי ליעוהל היושע (Low-Salt Diet) חלמ תלד הנוזת
(Lowering Blood Pressure) םדה ץחל תדרוהב
וליג רשא םירקוח םיחוודמ ךכ ,םירכז רשאמ תובקנב
לעופב (Salt Retention) חלמה תריצעש ףא לע יכ
העפשה ןיידע תמייק ,תובקנ ברקב רתוי ההובג הניא
.םדה ץחל תא הלעמה

תומסוחה תופורתמ תיברמ תלעות קיפהל תויושע תובקנ
(Hormone) ןומרוה ,(Aldosterone) ןורטסודלא תורישי

הובג רשא (Blood Vessel Constrictor) םד ילכ ץווכמו
האצותכ רתוי דוע הלועו ,עבטה ךרדמ תובקנב רתוי
.(High-Salt Diet) חלמ תריתע הנוזתמ

רחאל יכ םירסומ ב"הרא הי'גרו'ג Augusta Uni. ירקוח
לש תלוכיה הנטק ,חלמ תריתע הנוזת לש דבלב םימי 7
.הלע ןהלש םדה ץחלו םד ילכ תופרהל תובקנ-םירבכע

Hypertension


2019 ינוי
לוכיעה תכרעמב תוחיפנל םורגל הלולע ההובג חלמ תכירצ
Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Pub. H. ירקוח
תויוחיפנ רתוי לע וחוויד םישנא יכ וליג ב"הרא רומיטלוב
הרישע הנוזת וכרצ םהשכ (Bloating) לוכיעה תכרעמב
.(Salt) חלמב

:הנש 20 ינפל ךרענש רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה
הרישע הנוזת יכ םג ואצמ םה .DASH-Sodium
תוחיפנה תא הלידגה (High-Fiber) םייתנוזת םיביסב
הכומנ תרוקיב תנוזתל האוושהב יוסינה יפתתשמ ברקב
.םיביסב

American Journal of Gastroenterology


2019 רבמטפס
חלמב הרישע הנוזת ינפמ םדה ילכ לע תוניגמ תוניבג
יכ ואצמ ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni. ירקוח
ךרדמ םייוצמ רשא (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא
ילכ לע הנגהב עייסל םייושע (Cheese) הניבגב עבטה
בקע םימרגנה םיקזנ ינפמ (Blood Vessels) םדה
.הנוזתב (Salt) חלמ לש תוהובג תומר

אלל םירגובמ 11 ופתתשה ,םימי 8 ךשמנש ,רקחמב
.חלמל שיגרה םד ץחל

The Journal of Nutrition


2019 רבוטקוא
תועצמאב יביטינגוק יוקיל תדדועמ חלמ תריתע הנוזת
רמייהצלאל רושקה ואטה ןובלח
,ב"הרא קרוי-וינ Weill Cornell Medicine-ב רקחמ
העיפשמ חלמ תריתע הנוזת יכ הליג ,םירבכעב ךרענש
,(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה לע הערל
ןקנחה תצומחת תבוכרתב רוסחמל תמררוג איהש ךכב
םדה ילכ תואירב לע הרימשל תינויחה (Nitric Oxide)
.(Brain) חומב (Vascular Health)

םירבכעב המרג חלמה תריתע הנוזתה יכ אצמ רקחמה
תומישמ םילשהל וחילצה אל םה .(Dementia) היצנמידל
תוקידב רובעל ושקתהו םיניק תיינב ומכ תוימוימוי הייחמ
.ןורכיז

Nature

.