ןלווקס
Squalene
תוטולבב שרפומו דבכב רצונה יוור יתלב ינמוש ןמימחפ אוה ןלווקס
.רועה תוחל לע רומשל ודיקפת .רועב (Sebum) בלחה
וסופסיח ,רועה שבויל תמרוג ורדעיה וא ונממ ידמ הנטק השרפה
.תמדקומ תונקדזהו
 
(Aizame sharks) םזייא ישירכ דבכ ןמשב םג יוצמ ןלווקסה
יברעמה טקשה סונייקואה ימב םייחה ,םירידנה
.םירקה
,הלילצו הפיצ תרקבל ןלווקסב שמתשמ שירכה
.ותופיפצ יוניש ידי-לע

ןוזמ תורוקמ
...ב תונטק תויומכב יוצמ ןלווקסה
.(Wheat germ) הטיח טבנ ןמש .(Olive oil) תיז ןמש
.םירמש .(Rice bran) זרוא ןיבוס

םיפסונ םידוקפת
...ןלווקסה
.ןטרסל תדוגנת קזחמ .םיעצפ יופירב עייסמ
.םיקדייח לטוק .ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
 
ינפמ ןוסיחה ביכרתב יאקירמאה אבצה תא שמשמ ןלווקסה
.FDA -ה רושיא אלל השענ רבדה .(Anthrax) סקרתנא

םייטמסוק םימושיי
...ךרוצל םייטמסוק םירישכתב שמשמ ןלווקסה
.םינטק םינפ יטמק תתחפה .רועה ךוכיר
.םיקדייח תליטק
םושייה ןפוא
.םינפה לע ,םוי ידמ ,תופיט רפסמ

תורהזא
.לצומו שבי ,רירק םוקמב ןלווקסה תא קיזחהל שי

...ןלווקסב שומישל םדוק אפורב ץוויהל םיאבה לע
.ןהשלכ תופורתל היגרלאמ םילבוסה
.ןוירהל סנכיהל תודתעתמה וא ןוירהב םישנ
.תוקינימ
,םד-ץחל רתי ומכ ,תורחא תואירב תויעבמ םילבוסה
.בל וא םד-ילכ תלחמ   
...לש םירקמב שומישה תא דיימ קיספהל שי
.הזחב לע ראווצה לע ץחל תשוחת ,המישנ תויעב
.הזחב םיבאכ
,החירפ ,(Hives) תלרח :רוע תויעב תוחתפתה
.רועה תוחיפנ וא דוריג   
 
.תואיר תקלד תוחתפתה

1998
(Colon cancer) סגה יעמה ןטרס תעינמל ןלווקס
,(Olive oil) תיז ןמשש ואצמ םייתדבעמו םייגולוימדיפא םירקחמ
.סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ ,םירחא ןמש יגוסל האוושהב
.וב יוצמה ןלווקסה אוה ךכל ירקיעה םרוגה
תוצראב התומתה לש תחפומה רועישל יארחאל בשחנ תיזה ןמש
.ההובג ותכירצ ןהב
תדרוה לע תיזה ןמש לש תיבויחה ותעפשה תא חיכוה רחא רקחמ
.םדב לורטסלוכה תמר