םיטיפלוסו םיטפלוס
Sulphates and Sulfites
םיטפלוס
הצמוח (הריתס) לורטינ ןמזבב םירצונ רשא םיחלמ םה םיטפלוס
.םינוש םיסיסב תרזעב (Sulfuric acid) תינתירפוג/תיתירפוג

היישעתב םישומיש
.תרפוע ירבצמב תשמשמ תיתירפוג הצמוח
.(Algaecide) תוצא תלטוק (Copper sulfate) תשוחנ תרפוג
ילגנא חלמ םשב העודי ,(Magnesium sulfate) םויזנגמ תרפוג
.אפרמ טבמאב תשמשמו (Epsom salts)   
.תואלקחב ילגנא חלמ :ואר    
.(Calcium sulfate) ןדיס תרפוגמ רצונ (Gypsum) סבג

הביבסה לע העפשה
םשג םימרוגו הריפסומטאה תויצמוח תא םיריבגמ םיטפלוס
.(Acid rain) יצמוח   
שמש רוא םיריזחמו רוא םירזפמ םה
טקפא תנטקה ךות ץראה רודכל עיגמה   
.רוריקו (Greenhouse effect) הממחה   
.םיננע תריציו תובעתה םימרוג םה

םיטיפלוס
ןניה (Sulfur dioxide) תירפוגה תוצומחת-וד וא םיטיפלוס
.תירפוג תוליכמה ,תויטנדיסקוא יטנא ,םיקדייח תולטוק תובוכרת
.(Fermentation) הסיסת ךילהתב םירצונ םיטיפלוס

ןוזמה תיישעתב שומיש
,תויבחו דויצ יוטיחו יוקינל םיטיפלוס םישמשמ ןייה תיישעתב
.ולוקלקו ןייה תונצמחתה/המחשה תעינמ ,םיקדייח תליטק   
.םיקיזמ תליטקו תולחמ תעינמל ,םימרכ םהב םיססרמ   
.ןייב דימת אצמת םיטיפלוס לש הנטק תומכ   
םישבוימ תוריפ ,תוריפ ירומיש ,הריב ,דבועמ ןוזמ תיישעתב
.םישבוימ המדא-יחופת ירצומו   

תואירבו םיטיפלוס
ץוצל הלולע וז תושיגר .םיטיפלוסל םישיגר היסולכואהמ 1%-כ
.5% םיטיפלוסל םישיגר המתסאמ םילבוסה ךותמ .ליג לכב
.םייח תנכסמ דע הנותמ תויהל הלולע וז תושיגרל הבוגת

תואצמיה רצומה תיותב ןייצל ןוזמ ינרצי לע הבוח ב"הראב
.וב םיטיפלוס

...ןוזמ ירצומ ןווגמב םייוצמ םיטיפלוס
.(ספי'צ) םינגוט
.םיחופת ץימ/רדייס
.קובקבב ןומיל ץימ
.הת
.םינוש םינילבת
.תוסלומ/תושבוד
,םישבוימ המדא-יחופת
.שארמ םיכותחו םיפלוקמ   

.הריבו םיבנע ץימ ,ןיי
.הפאמ יאצומ
.קרמ תנכהל תוקבא
.תוביר
.םירמושמ תוקרי
.תוריפו תוקרי יצימ
.םיצמחומ םילכאמ
.רשבל םיבטר
.םישבוימ תוריפ

...ב תועפותב אטבתהל הלולע םיטיפלוסל תושיגר
.םדה ילכו בל תכרעמ
(1) .תואירו המישנ תכרעמ

.רוע
.םייעמו הביק 'עמ

,המתסא ילוח לע הרוסא (הקשמ וא ןוזמב) םיטיפלוס תכירצ (1) 
.(Sulfite oxidase) טפלוס זדיסקוא םיזנאה תא םירסחה    

...ב אטבתהל הלולע וז תושיגר
.(Bronchospasm) תונופמס תיווע
.תירוע תת תוחפנתה :(Angioedema) המידאויגנא
.רועב תוימוקמ תויוחיפנ :(Urticaria) הירקיטרוא
.תוליחב
.ןטב תותיווע
.םילושליש

םיטיפלוסל הפישח עגרמ תוקד 5 ךות תועיפומ ולא תועפות
.םתעילב עגרמ תוקד 30 דע 15 ךותו הפה ךרד אלש