תושדח - םיחותינ
Surgery - News
םימוהיז רתוי = םיכורא םיחותינ
םימוהיזל ןוכיס רתיו םיקדהמ
םישישקל םוקיש-םדק יליגרת
ךרוצה יפל ףוג תומקר תספדה
םימוהיזמ הניגמ הקיטויביטנא
חותינ רחאל יביטינגוק יוקיל
םד ישירקל ןוכיסו ךורא חותינ
תונמש םישנל חותינב ןוכיסה
םידליל םירופיסו הקיסומ
המדרהב ךורכה ןוכיסה
חותינ רחאל םיבאכ דגנ סיבנאק
חותינ יעצפ תצאהל םודא-ארפניא
תודרשיהו תפתושמ הלתשה
םיבאכ םיריבגמ םיבאכ יככשמ
תוששואתה זרזמ הסיעל ימוג
דיה ףכ שרוש תרוטקנופוקא
םיחותינב םיכוביסו רתי תנמשה
חותינ רחאל םד שירק


...םיחותינ ואר

2003 ראורבפ
המדרהב ךורכה ןוכיסה
םידליב חותינ תארקל תושמשמ רשא תולבוקמ המדרה תופורת
.תוריעצ תודלוחב יחומ קזנ תומרוג
סיאול .טס Washington Uni. School of Medicine-ב םירקוח
,(Midazolam) םלוזדימ תופורתב רבודמ יכ םירסומ ב"הרא
ןרולפוזיאו (Nitrous Oxide) ינקנח-וד ןצמח/ןקנח תצומחת
הדימל תויעבל ,חומ יאת לש םתומל תומרוגה (Isoflurane)
.תורגובו שדוח תונב ,תודלוחב ןורכיז תויעבלו תויתועמשמ

HealthScout


2006 ינוי
חותינ רחאל םיבאכ דגנ סיבנאק
...תיצמת


2006 טסוגוא
חותינ יעצפ יופיר הציאמ תננוסמ םודא-ארפניא תנירק
תנירק תועצמאב (Surgical Wounds) חותינ יעצפ לש םתנרקה
(water-Filtered Infrared A/wIRA) םימב תננוסמ םודא-ארפניא
.(Postoperative Pain) חותינ רחאל םיבאכ לע הליקמו יופיר הציאמ
גרבלדייה University of Heidelberg ירקוח לש םהירבדל
ןטב חותינ רחאל םיעצפה םוהיזב התחפה התפצנ הינמרג
לש םתכירצב םוצמיצ וירחא ררגש רבד ,(Abdominal Surgery)
.לוכיעה תכרעמב םיחתונמ 111 ופתתשה רקחמב .םיבאכ יככשמ

British Journal of Surger


2006 טסוגוא
תודרשיהה רועיש תא תרפשמ תפתושמ הלתשה
םיחוודמ ב"הרא הינרופילק University of California ירקוח
הילכו דבכ לש תפתושמ הלתשה יכ
תעצובמה ,(Combined Liver and Kidney Transplant)
ייוכיס רפשל היושע ,תוילכו דבכ תקיפס-יאמ תינמז וב םילבוסב
תלתשהל האוושהב םירביאה ינשב תולחממ ששואתהל םילפוטמ
,46 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 98 ופתתשה רקחמב .דבלב דבכ
.(Hepatorenal Syndrome) תיתיילכ-תידבכ תנומסת ילוח

Archives of Surgery


2008 ינוי
חותינ רחאל םיבאכ םיריבגמ םיבאכ יככשמ
.חותינ רחאל לפוטמב תוחונ יאל םורגל הלולע תיללכ המדרה
ב"הרא Georgetown Uni. Medical Centre-ב םירקוח ירבדל
תא הריבגמו הליעפמ (General Anesthetics) תיללכ המדרה
תיפקהה םיבצעה תכרעמ לש בצע יאתב םינטלוק לש םתושיגר
.(Peripheral Nervous System)
םישח םניא TRPA1 (Genes) ינג אלל םירבכע יכ וארה םירקוחה
םייושע ולא םיאצממ .המדרהה תופורתב שומיש השענ רשאכ באכ
הפורת לפוטמל םיפיסומ םיבר םימידרמ םיאפור עודמ ריבסהל
.ותמדרה ינפל םיבאכו תקלד תאכדמה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 טסוגוא
םייעמ יחתונמב תוששואתה זרזמ הסיעל ימוג
םייושע (Colon Surgery) םייעמ חותינמ םיששואתמה םילפוטמ
(Chewing Gum) הסיעל ימוג תרזעב םיילמרונ םייחל םתרזח ץיאהל
םהב םרוגו (Digestive System) לוכיעה תכרעמב םיבצע הרגמה
.םינומרוה רורחישל
בקע יוארכ לועפל םייעמה לש תלוכי-יא םייעמ חותינל הוולתמ בורל
.תוחונ רסוחו םיבאכב אטבתמה רבד ,קדה יעמב תורצונה תומיסח
,(Abdominal Distension) תינטב תוחיפנ םימרגנ ךכמ האצותכ
תויוצווכתה תמחמ םיבאכו (Vomiting) תואקה ,(Nausea) תוליחב
.(Cramping Pain)
ופסאנש םינותנ וחתינ הינטירב ןודנול St Mary's Hospital ירקוח
רחאל ,וסעל רשא םילפוטמ 158 ופתתשה םהב םירקחמ השימחב
םויב םימעפ שולש רכוס לוטנ הסיעל ימוג ,ורבע םה ותוא חותינה
.תוקד 45 ךשמב

Archives of Surgery


2009 לירפא
תואקהו תוליחב תמצמצמ דיה ףכ שרוש תרוטקנופוקא
חותינ רחאל
...ירקוח


2009 ינוי
םיחותינב םיכוביסו הרומח רתי תנמשה
...תנמשה


2009 רבמצד
חותינ רחאל םד שירקל הובג ןוכיס
םישנ ןוילמ 1.3-כ ללכש הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
ןוכיסה יכ הליג ,חותינ 240,000-כ ורבע ןהמ ,56 עצוממ ליג תונב
הובג חותינ רחאל ינלטק (Blood Clot) םד-שירק לש ותורצוויהל
.רתוי בר ןמז ךשמנ אוהו םויה דע ורבסש יפכמ

BMJ Online First


2010 ראוני
רתוי ךורא זופשיאו םימוהיז רתוי םעמשמ םיכורא םיחותינ
University of Kentucky College of Medicine-ב םירקוח
ןוכיסה לדג ךראתמ חותינש לככ יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטגניסקל
(Infectious Complications) םימוהיזמ םיעבונה םיכוביסל
.ךראתמ זופשיאה ךשמו
173-ב ועצוב רשא םיחותינ 300,000-ל בורק וללכנ רקחמב
חותינה ךשמב תופסונ תוקד 30 לכ .2007-ו 2005 ןיב םילוח-יתב
.2.5%-ב הז ןוכיס תאלעהב ואטבתה

Journal of the American College of Surgeons


2010 סרמ
ףתושמ חותינ רחאל םימוהיזל ןוכיס רתיל םירושק םיקדהמ
(Joint Surgery) ףתושמ חותינ רחאל (Infection) םוהיזל ןוכיסה
םירפתה תמועל (Staples) םיקדהמב שומיש תובקעב רתוי הובג
.םייתרוסמה (Stitches)
'ץיוורונ Norfolk and Norwich University Hospital ירקוח
683-ב םיעצפ 683 וללכנ הב הזילנא-הטמ ועציב רשא ,הינטירב
דחא םניה םיעצפמ לש םיכוביס יכ םירסומ ,וחתונש םילפוטמ
,םיידפותרוא םילהנ רחאל האולחת לש םיירקיעה םיכוביסהמ
םורגל וא םילפוטמ לש םזופשיא ךשמ תא ךיראהל םילולעש
שומיש בקע םיחיוורמ ותוא ןמזה יכ רסמנ .רזוחה םזופשיאל
.תוקד 3 דע 2 לע הלוע וניא בורל םיקדהמב

BMJ


2013 רבמבונ
חותינ ינפל םישישקל םוקיש-םדק יליגרת
...םאתהב


2013 רבמבונ
ךרוצה יפל ףוג תומקר תספדה
ויב-תספדמ וחתיפ ןיס Hangzhou Dianzi University ירקוח
.ףוג יקלח ןיכהל ןתינ התועצמאב (3D bio-printer) דמימ-תלת
,היח המקר תדבעמ Regenovo 3D printer היורקה תספדמה
גוסמ תוספדמ ורציי םהמ תכתמבו קיטסלפב שומישל דוגינב תאז
.םויה דע הז

NewScientist


2014 ראוני
םימוהיז ינפמ הניגמ בל חותינ ינפל הקיטויביטנא
רשא םילפוטמ 2,637 ופתתשה וב ם"במר יאופרה זכרמב רקחמ
ינפל םייתעש ךותב הקיטויביטנאב לופיט יכ אצמ םינש 10 ךשמנ
ןיטקמ (Cardiac Surgery) בל חותינב ןושארה ךתחה עוציב
(Surgical Site Infections/SSIs) חותינה רתאב םוהיזל ןוכיס
התומלעיה דע תטעמתמ הז ענומ לופיט תוליעי .יתועמשמ ןפואב
.(Incision) ךותיח עוציב רחאל וא ידמ םדקומ ןתינ אוה םא

Infection Control and Hospital Epidemiology


2014 סרמ
םישישקב חותינ רחאל יביטינגוק יוקיל
...םישישק


2014 רבמצד
םד ישירקל ןוכיס הלידגמ חותינה ךשמ תוכראתה
Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine ירקוח
1.4-מ רתויל םיסחייתמה םינותנ וחתינ רשא ,ב"הרא טגקיש
יכ םיחוודמ ,םילוח-יתב 315-ב וחתונ רשא םילפוטמ ןוילמ
םידירוב VTE גוסמ םד ישירק חתפל ןוכיסה
,םירחא םיגוסמ םד ישירקו (Venous Thromboembolisms)
.חותינה לש ותוכראתה םע לדגו ךלוה ,חותינהמ םוי 30 ךות

JAMA Surgery


2014 רבמצד
תונמש םישנל חותינב ןוכיסה
American College of ידי-לע ימסרופש םיחנמה םיווקה יפל
Obstetricians and Gynecologists' Committee on
תויהל םיבייח םייגולוקיניג םיחתנמ Gynecologic Practice
ומכ ,תונמש םישנ ינפב םידמועה םייפיצפס םינוכיסל םיעדומ
םד ישירק ,(Surgical Site Infection) חתונמה רוזיאה םוהיז
יכוביסו (Venous Thromboembolisms) םידירוב VTE גוסמ
חותינה ינפל םישנל ץעיילו (Wound Complications) העיצפ
.םאתהב
לש BMI/ףוגה תסמ סקדניאל רשי סחיב םילדג ולא םינוכיס
סחיב ,רתיה תנמשה בקע ומרגנש תולחמה ללגב תחתונמה
רתויב הובגה ןוכיסה תולעב .ןיקת לקשמ תולעב תוחתונמל
.תרכוסמו םד-ץחל רתימ תולבוסה םישנ ןה
הרושק (Vaginal Hysterectomy) קיתרנה ךרד םחר תתירכ
תתירכל האוושהב םיכוביס תוחפלו רתוי הבוט חותינ תאצותל
.ןטבה ךרד וא תיפוקסורפל םחר

Gynecology & Obstetrics


2015 ראוני
םידליב חותינ רחאל םיבאכו םירופיסו הקיסומ
Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine-ב רקחמ
וניזאהש 14 דע 9 ינב םיחתונמ םידלי ופתתשה וב ב"הרא וגקיש
טפיווס רולייט ,הנאהיר לש םעוציבב םירישל תוקד 30 ךשמב
תיתועמשמ הדירי ווח םיילוק םירפסל ובישקהש וא םירחא םירמזו
.לודג חותינ רחאל םיבאכב
ןוויכ הבושח תופורת אלל םידליב חותינ רחאל םיבאכב הטילשה
םישמשמה ,(Opioid Analgesics) םידיאויפוא םיבאכ יככשמש
.המישנ תויעבל םהב םורגל םילולע ,חותינ רחאל

Pediatric Surgery