תושדח - י'צ יאט
Tai Chi - News


...י'צ יאט ואר
 
2003 רבמצד
בל-ילוחל ליעומ י'צ יאט
םילוח .(Heart Failure) בל תקיפס-יא ילוחל ליעוהליושע י'צ יאט לוגרית
.תיתועמשמ םהייח תוכיא תא ורפיש ,תועיבקב י'צ יאט יליגרת ומשייש ולא
הכילה תקידבב רתוי לודג קחרמ רובעל םילפוטמה וחילצה לוגריתל תודוה
.(Six-Minute Walk Test)

Cardiology Today


2008 לירפא
תרכוסב הטילש רפשמ י'צ יאט
...ןומיא


2008 רבוטקוא
םייכרב יבאכ לע לקמ י'צ יאט
ילוח םילבוס םהמ םייכרב יבאכ לע לקהל יושע י'צ יאט יליגרת לש םמושיי
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
,םינמש םישנא 40 ופסא ב"הרא ןוטסוב Tufts Medical Center ירקוח
םייכרב יבאכב הוולמה סיטירתראוטסואמ םילבוס רשא ,65 עצוממ ליג ינב
.םינש 10-מ רתוי הזמ ,םירומח

העש ךשמב י'צ יאט יליגרת העציב תחאה .תוצובק 2-ל וקלחנ םיפתתשמה
יליגרת העציב תרוקיבה תצובקו תועובש 12 ךשמב ,עובשב םיימעפ ,תחא
תמר לע י'צ יאטה תעפשה תא קודבל התייה םירקוחה תרטמ .החיתמ
.חורה-בצמו םייחה תוכיא ,ינפוג דוקפיתה ,באכה
יאטה תצובק ישנא ברקב וקדבנש םיביכרמה לכ יכ אצמנ רקחמה םותב
תוקידבה לכ לע ורזחש ,םירקוחה .תרוקיבה תצובק תמועל ,ורפתשה י'צ
םינייסנה ברקב ופצינש םירופישה יכ וליג ,םיפסונ תועובש 48-ו 24 רחאל
.ולא תופוקת רחאל םג וכישמה

American College of Rheumatology’s Annual Meeting in
San Francisco


2009 לירפא
ץבש ידרושב לקשמ יוויש רפשמ י'צ יאט
תועובש 12 ךשמנ רשא ,ב"הרא וגקיש University of Illinois-ב רקחמ
עובשב העש ךשמב י'צ יאט לוגרית ומשייש םילפוטמ 136 וב ופתתשהו
הקסע תרוקיבה תצובק .תיבב דבל תויעובש תועש 3-ו תנגרואמ הרוצב
.הכילהו הבישי ילוגריתבו החיתמו המישנ יליגרתב

יכ אצמנ תוצובקה יתש יעוציב תא וושיה םירקוחה רשאכ ,רקחמה םותב
תרוקיבה תצובק ישנא לשמ םיבוט ויה י'צ יאטה תצובק ישנא לש ולא
יוניש ןמזב לקשמה יוויש לע הרימש ומכ ,לקשמ יוויש לש םינחבמ רפסמב
תוקחל ידכ ,םיענ םיחטשמ לע הדימעו םינוש םינוויכב הייטנ ,דבוכה זכרמ
רחאל רבכ ןחבוא לקשמה יווישב רופישה .סוחדו אלמ סובוטואב העיסנ
.רקחמה םות רחאל ףא רתונו תועובש 6

Neurorehabilitation and Neural Repair


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ י'צ יאט
...ירקוח


2009 רבמבונ
םישישקב ךרבה לש סיטירתראואטסוא יבאכ תיחפמ י'צ יאט
...ירקוח


2009 רבמצד
COPD ילוחב תואיר דוקפית תרפשמ י'צ יאט
...ירקוח


2010 יאמ
תיגולוכיספ החוור רפשמ י'צ יאט
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Tufts University School of Medicine ירקוח
3,817 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 40 לש תיתטיש הריקס תואצות יכ
תיללכ תיגולוכיספ החוורו חוא בצמ רפשמ י'צ יאט לוגרית יכ תוארמ שיא
.(Overall Psychological Well Being)

םישישקל םייתליהק םיזכרמב םיאירב םירייד ברקב י'צ יאטב לוגריתה
חורה בצמ רופיש ,ןואכיד ,(Anxiety) תודרח ,סרטסה תדרוהב ואטבתה
.(Self-Esteem) תימצעה הכרעההו

BMC Complementary and Alternative Medicine


2010 ינוי
םישישקב ןואכיד ידגונ תוליעי רפשמ י'צ יאט
...הבוליש


2010 טסוגוא
היגלאימורביפב לופיטל י'צ יאט
...רקחמ


2010 רבמטפס
בל תקיפס-יא ילוח לש םהייח תוכיא תא רפשמ י'צ יאט
ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center-ב רקחמ
רשא ,הנותמ דע הלק (Heart Failure) בל תקיפס-יא ילפוטמ יכ הארה
רפשל םייושע ,םישדוח 3 ךשמב עובשב םיימעפ י'צ יאט לוגריתב םידימתמ
רשא םילפוטמ 100 ופתתשה רקחמב .יתועמשמ ןפואב םהייח תוכיא תא
.יארקאב ורחבנ

2010 Scientific Meeting (HFSA) Heart Failure Society of America


2011 ראוני
םישישק ברקב תוליפנ ענומ י'צ יאט
הרבחהו (British Geriatrics Society) תיטירבה תירטאירגה הרבחה
םיצילממ (American Geriatrics Society) תיאקירמאה תירטאירגה
תוליפנ תעינמל תופורת בולישב י'צ יאט ומכ יטיא יתעונת לוגרית לע
שאר תועיצפלו ךרי ירבשל בורל תומרוג ולא תוליפנ .םישישק ברקב
לופיטל תונועמל תמדקומ הסינכלו שישקה תואמצעב הדיריל תומרוגה
.חווט ךורא

Journal of the American Geriatrics Society


2011 יאמ
םישישקב תילטנמ תואירב רפשמו תוליפנ ענומ י'צ יאט
...ירקוח


2012 ראורבפ
ןוסיקרפ ילוחב תוליפנ תיחפמו לקשמ יוויש רפשמ י'צ יאט
אצמ ב"הרא ןי'גוי Oregon Research Institute-ב ךרענש יארקא רקחמ
יוויש תויוקל ךכב םימצמצמ י'צ יאט יליגרת םימשיימה ןוסניקרפ ילוח יכ
םיתיחפמו םינוש םידוקפית םירפשמ ,(Balance Impairments) לקשמ
,תוליפנ ךכל תודוה
.תועובש 24 ךשמב תוקד 60 עובשב םיימעפ וכשמנ י'צ יאטה ילוגרית
.רקחמה םות רחאל םישדוח 3 וכשמנ לוגריתה לש תויבויחה תועפשהה

New England Journal of Medicine