םינינאט
Tannins
תוטושפ תובוכרת םיווהמה ,םייעבט םירמוח תצובק איה םינינאט
,םידיאונובלפו (Polyphenol) לונפילופ ,(Phenol) לונפ לש תובכרומו
בלשבש ןוויכ ,(הרוצ אלל) םייפרומא םיתיעלו םינלימעל םירושקה
לש תונוש תויצאירוו םיליכמו םיצווכמ םה ,םתוקרפתה לש םיוסמ
.(Gallic acid) תילאג הצמוח

םייוצמה םייללכ הנגה ירמוח םיווהמו םיחמצב םירצונ םינינאטה
םיכפוהו ןמזה םע םיקרפתמו תוימינפהו תוינוציחה םהיתומקרב
.(Humin) ןימויל ףוסבלו (Phlebotannins) םינינאטובלפל
 

הסיסתו לוכיעל (ללכ-ךרדב) םידימע םינינאטה
םייחה-ילעב לש םתלוכי תא ךכ םיניטקמו
,םירישנ םיצעבו םייח םיחמצ ךורצל
ביקרהל חמצהמ ורשנש םיקלחל םימרוג
 ,יחה ץעה םוהיזל יוכיסהש ךכ ,טאל
.רתויב ןטק ,וסיסבב קרפתמה תמה רמוחהמ
 
.םימורקבו רועב םיינבמ םינובלחו תומקר םיקמצמו םיצווכמ םינינאט
תעב הפב ותשוחת לעו ןוזמה לש םייתנוזתה םיכרעה לע םתעפשה
.םייח-ילעבב ןהו םדא-ינבב ןה ,הלודג ותכירצ

תורוקמ
,תוינמכוא ,םינומסרפא ,םיבנעב) תוריפב עפשב םייוצמ םינינאט
,(ןתלת ומכ) תוינטק ,דלוקוש ,הת ,(קסרפאו יוויק ,םירמת
 ,תספסא ומכ) םייבשע תוקרי ,(בורחו הטיש ומכ) םיצע
.(ןאקפו ךלמה זוגא) םיזוגא, (סריתו Sorghum/הרוד
םיילוהוכלא תואקשמו םיבר םינילבתב ,אפרמ-יחמצב םייוצמ םה
.(ירשו טרופ ,יקסיוו ,ידנארב ,םודא ןיי םהב)

 םינוש תונייה ,רוחשה הת לש רירמה םמעט תא םינקמ םינינאטה
.תוריבהו

 
בקע ,לקשמב היילעל םורגת טירפתהמ םינינאטה תאצוה
םה ול ,וב בוכיע תמועל ,לוכיעה רשוכב רצוויש רופישה
.םימרוג


רתי תכירצ
םורגל הלולע ,םינינאט םיליכמה םילכאמ לש תרבגומ הכירצ
...ומכ ,תועפות רפסמל
.תוילכה תוליעפב תוערפה .םייעמב םייוריג
.םייעמהו הביקה תכרעמב םיבאכ .דבכל קזנ
.הביקב םייוריג

םיליכמה ,םימיוסמ םיחמצ לש העובק הכירצ ןיב ,רשק שיש אצמנ
.ףאה ןטרסו טשווה ןטרסל ,םינינאט לש תולודג תויומכ

הנרגימו םינינאט
םינינאטש הליג ,הנרגימ ימרוג אשונב ,הדנקב ךרענש רקחמ
הנרגימב תוקלל םילולע דחוימב .ךכל םרוג תווהל םילולע
.ץע-יחופת ץימ םיתושה
ושקבתה ,הנרגימ ימרוגכ םתעפשה תא קודבל ידכ ,ךרענש יוסינב
-ץימ םהב םינינאטב םירישע תונוזמ תכירצמ ענמיהל םיקדבנה
.םודא ןייו הת ,הפק ,םיחופת
.ןיטולחל תונרגימה ומלענ רצק ןמז רחאל
 
תורעה
.תיפוסה הלקהל דע תועובש רפסמ ופלחי םימיוסמ םירקמב .1
.ץע-יחופת ץימ םג ,רתיה ןיב ,םיליכמ םיבר ירפ תואקשמ .2
.המוד העפשה (Blackberry) תוינמכוא ץימל .3