4 תושדח - ןורטסוטסט
Testosterone - News 4
רבעמה ליגב םישנל ןורטסוטסט
ןורטסוטסטו בל תלחמ םע םישישק
לקשמ תדרוהל םזידאנוגופיהל 'טסט
(2) תרכוס דגנ 'גופיה םירבגל 'טסט
םישנב ןורוויעל סיסבכ ןורטסוטסט
רבגב בל ףקתהו ץבשל ןוכיסו 'טסט
ןורטסוטסטה סקודרפ
תושישקב תינימ האנה ריבגמ 'טסט
(2) היזרה חותינל הפולחכ 'טסט
תוריעצב הציר תלוכי ריבגמ 'טסט
(1) 'טסט התיחפמ ןמוש תלד הנוזת
םירדנ'גסנרטב ןורטסוטסט
שישקב םדה ילכ :תינפוג 'עפו 'טסט
'טסט םידירומ םידיאורטס רתי
(2) ךומנ ןורטסוטסט רפשn ןמוש
ךומנ 'טסטו םישנב ןתש תחירב
(1) תוירופה תא רפשמ D ןימטיו
תויאטרופסל יעבט ןורטסוטסט
םיכשאה ןטרס ידרושב םזידנוגופיה
(2) םירבגב ןימה ינומרוהו D ןימטיו
ןתשה 'עמו ינימ 'ת רפשמ 'טסט
ןורטסוטסט תליטנ ילהונ רופיש
ןורטסוטסטב הדירימ הגאד
ןורטסטסט קפסי ירוע-תת לתש
רבגב ןורטסוטסטה תמר תעיבק
(1) 'וגופיהב תרכוס לטבמ 'טסט
ןטרס ילוח ייח תוכיא רפשמ 'טסט
COPD תומדקתה טיאמ 'טסט
הכומנ 'טסטב לופיטב תוחיטבה
(1) תוירבג רפשמ ירטאירב חותינ
םירבגב ןואכיד דגנ הובג wטסט


...ןורטסוטסט ואר
1 תושדח - ןורטסוטסט ואר
2 תושדח - ןורטסוטסט ואר
3 תושדח - ןורטסוטסט ואר

2017 יאמ
ךומנ ןורטסוטסטל הרושק םישנב ןתש תחירב
ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
תוכומנ ןורטסוטסט תומר ןיב ירשפא רשק אצמנש םיחוודמ
הלעמה רבד ,(Urinary Incontinence) ןתש תחירבו םישנב
.ליעוהל יושע ןורטסוטסט תפלחהב לופיט יכ תורשפא

לש ןווינ עונמל יושע ןורטסוטסטה יכ םיריבסמ םירקוחה
ךכב תיחפהלו (Pelvic Floor Atrophy) ןגאה תפצר לש
.ןתש תחירבל ןוכיסה תא

NHANES :םדוק לודג רקחממ ולטנ וינותנש ,רקחמב
.םישנ 2,123 ופתתשה

American Urological Association 2017 Ann. Meeting


2017 יאמ
תוירופה תא רפשל יושע D ןימטיו ףסות
רבגה תוירופל D ןימטיו ןיב רשק לע םיעיבצמ םישדח םינותנ
תעפשה תנבהל םיפיסומ ולא םיאצממ .(Male Fertility)
(Testosterone) ןורטסוטסטה תמר לע הכומנ D ןימטיו תמר
ינשב תוירופה רופישב עייסל יושע D ןימטיו ףסות םאהו
.םינימה

ץארג Medical University of Graz ירקוח לש םהירבדל
ערזה את רוציי לע העפשה שי D ןימטיול יכ אצמנ הירטסוא
העפשה הנשי םישנבו םתורגבתה לעו םירבגב (Sperm Cell)
םחרה תיריר תורגבתהו (Egg Cell) תיציבה את תורגבתה לע
.םינימה ינשב ןימה ינומרוה רוצייו (Uterine Lining)

European Congress of Endocrinology (ECE) in Lisbon


2017 יאמ
יתועמשמ יתורחת ןורתי תויאטרופסל קינעמ יעבט ןורטסוטסט
הנוכמה בצמ - תוהובג (Testosterone) ןורטסוטסט תומר
תורצוימ רשא - (Hyperandrogenism) םזינוגרדנארפיה
תוקינעמ תורחבומ תויאטרופס רפסמ ידי לע יעבט ןפואב
.יתועמשמ יתורחת ןורתי ןהל

,ךכ לע םיחוודמו הז יתיפצת רקחמ ועצבש ,םירקוחה ירבדל
םישנ לש ןתואכז תא םינחובשכ ןובשחב תאז תחקל שי
."םייתועמשמ" טרופס יעוראב

British Journal of Sports Medicine


2017 ינוי
םיכשאה ןטרס ידרושב ברקב חיכש םזידנוגופיה
Indiana Uni. School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
םיכשאה ןטרס ידרושמ רכינ קלח ב"הרא סילופנאידניא
לש תוכומנ תומרמ םילבוס (Testicular Cancer)
רתיב םתוא דימעמש רבד ,(Testosterone) ןורטסוטסט
םד ץחל רתי הז ללכב ,תוינורכ תולחמ הברהל ןוכיס
תויעב ,(Diabetes) תרכוס ,(Hypertension)
(Anxiety) תודרח ,(Erectile Dysfunction) הפקיז
.(Hypogonadism) םזידנוגופיה - (Depression) ןואכידו

תוליעפ-תת איה (Hypogonadism) םזידנוגופיה
תורגבתהב ,רציימ וניא ףוגה וב בצמ ,םיכשאה
(Testosterone) ןורטסוטסט יד (Puberty) תינימה
.םהינש וא (Sperm) ערז וא

American Society of Clinical Oncology (ASCO)
2017 Annual Meeting


2017 ינוי
םירבגב ןימה ןומרוה תומר תא הלעמ D ןימטיו ףסות
...יפ-לע


2017 טסוגוא
דוקפית רפשמ ןורטסוטסטב ךשוממ לופיט
ןתשה תכרעמו ןימה תכרעמ
ןוטסוב Boston University School of Medicine ירקוח
ינימה דוקפתב ןה יתועמשמ רופיש ואצמ ב"הרא
ןתשה תכרעמ דוקפיתב ,(Sexual Function)
(Quality of Life) םייחה תוכיאבו (Urinary Function)
ןימה תכרעמ לש יוקל דוקפיתמ םילבוסה םירבגב
ןורטסוטסטה תפלחהב חווט ךורא לופיט ורבעש (םיכשאה)
.(Testosterone Replacement Therapy)

רשא םירבג 656 ופתתשה ,םינש 10 דע ךשמנש ,רקחמב
.םזידנוגופיהמ ולבס

תיתועמשמ ולבס ןורטסוטסטב ולופוט רשא ולאש אצמנ
הפקיזב יוקילו ןתשה תכרעמב םינימסתמ תוחפ
חפנב היילע תורמל ,(Erectile Dysfunction)
.(Increases in Prostate Volume) תינומרעה תטולב

Journal of Urology


2018 סרמ
ןורטסוטסט תליטנ ילהונ רופישל תוצלמה
(Clinical Practice Guideline) תושדח תויחנהל םאתהב
(Endocrine Society) תינירקודנאה הרבחה יחמומ לש
עצובי םירבגב (Testosterone) ןורטסוטסטב לופיט
.םזידנוגופיה תייעב החכוה םהב םירקמב קר

Brigham and Women's Hospital-ב ךרענ רקחמה
.ב"הרא ןוטסוב

Metabolism & The J. of Clinical Endocrinology


2018 לירפא
ןורטסוטסטב הדירימ םיגאדומ תויהל םירבגה לע עודמ
(Testosterone) ןורטסוטסט תומר ןיב קודה רשק םייק
ומכ ,רתוי וא תוינורכ תולחמ יתש תוחפלל םירבגב תוכומנ
םד ץחל רתי ,(Arthritis) םיקרפמ תקלד
,(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסו (High Blood Pressure)
.הנש 40 ליג תחתמ וליפא

University of Michigan-ב ךרענ רשא רקחמ תנקסמ יהוז
ןורטסוטסט ןיב רשקה תא הנושארל קדבש ב"הרא רוברא ןא
גציימה םגדמב תויפיצפס תוינורכ תולחמו ליג ,טלחומ
.תירבה תוצראב םירגובה םירבגה תייסולכוא תא

םהיבגל הלעמו הנש 20 ינב םירבג 2,161 ופתתשה רקחמב
,תונחבואמ תוינורכ תולחמ ,ליג ...יבגל אלמ עדימ היה
הזיחא קזוח ,םד תומיגדמ ודדמנש ,ןורטסוטסט תומר
.תוילובטמ-בל תולחמל הדבעמב ורשואש ןוכיס ימרוגו

Scientific Reports


2018 ינוי
ןורטסטסט קפסי ירוע-תת לתש
(Subcutaneous Testosterone Pellet Implant) ירוע-תת לתש
(Testosterone) ןורטסוטסט םינומרוהה תא ליכמה
שומישה תא בורקב ףילחהל יושע (Estradiol) לוידרטסאו
.(Patches) תוירוע תוקבדמו תוילנומרוה תופורת ,תוקירזב

אוהו ןורטסוטסטב רוסחממ םילבוסה םירבגל דעונ לתשה
םינומרוהה תא הב ררחשמו ףוגב ןמושה תמקרל רדחומ
תחא הנשב .ףוגה לש םייעבטה םיכרצה יפל ,םדה רוזחמל
.ולאכ םילתש 3 דע 2-ב ךרוצ היהי


2018 ינוי
ותלידג םוקמ יפל רקיעב תעבקנ רבגב ןורטסוטסטה תמר
יכ ואצמ הינטירב םהרד Durham University-ב םירקוח
הדימב תעבקנ םירבגב (Testosterone) ןורטסוטסטה תמר
.(Childhood) תודליה ךלהמב םתביבס ידי לע הבר

,(More Challenging) רתוי םירגתאמ םיאנתב ולדגש םירבג
,(Infectious Diseases) תוימוהיז תולחמ הברה ויה םהב
רתוי תוכומנ ןורטסוטסט תומר ילעב תויהל םילולע ,לשמל
םתודלי תא וליבש ולא רשאמ םהייחב רתוי רחואמ בלשב
.רתוי האירב הביבסב

ןוכיסל ליבוהל תולולע ןורטסוטסט לש תוהובג תומרש ןוויכ
(Prostate Enlargement) תינומרעה תלדגהל רבגומ
תקידב לכ לעש םירקוחה םיעיצמ תינומרעה ןטרסלו
.רבגה לש ותודלי תביבסב בשחתהל היהי ןוכיס ליפורפ

Nature Ecology and Evolution


2018 ילוי
םירבגב תרכוס לטבמ חווט ךורא ןורטסוטסט
םימיוסמ םיילאדנוגופיה
םינש 10 רחאל יכ םירסומ הינמרג ןילרב Bayer תרבח ירקוח
3 לכ (Testosterone Injections) ןורטסוטסט תוקירז לש
(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס םע םירבגהמ 22% ,םישדוח
.תרכוסמ לובסל וקיספה (Hypogonadism) םזידאנוגופיהו
אלש דחא היה אל ,הנש 60 עצוממ ליג ינב ,םילוחה 133-מ
היה עצוממה בקעמה ןמז .ןורטסוטסטב לופיטהמ הנהנ
.םינש 7

American Diabetes Association 2018 Scientific
Sessions. June 23, 2018; Orlando, Florida


2018 ילוי
ןטרס ילוחב םייחה תוכיא תא רפשמ ןורטסוטסט
םיחוודמ ב"הרא ססקט M University&Texas A ירקוח
ףוג תסמ ןדבוא / ןושחיכמ םילבוס םיבר ןטרס ילוח יכ
םיסחוימ ןטרסל םירושקה תוומה ירקממ 20%-כו (Cachexia)
ריהמ ןדבואב ןטרס ילוחב תופוכת תנייפאתמה וז תנומסתל
.דלשה ירירשו ןמוש לש רומח וא

שקשק יאת לש המוניצרק ןטרס ילוח :הז רקחמב םילפוטמה
ורמש ןורטסוטסט ולביקש ,(Squamous Cell Carcinoma)
ףוג תסמ ולידגהו (Total Body Mass) תללוכ ףוג תסמ לע
.3.2%-ב הזר

Journal of CachexiaJournal of Cachexia,
Sarcopenia and Muscle


2018 רבמטפס
COPD תומדקתה טיאמ ןורטסוטסטב לופיט
Uni. of Texas Med. Branch at Galveston ירקוח
ןורטסוטסטב יפילח לופיט יכ םירסומ ב"הרא ססקט
טיאהל יושע (Testosterone Replacement Therapy)
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ תומדקתה בצק תא
.(Chronic Obstructive Pulmonary Disease/COPD)
.םינש 63 דע 40 ינב םירבג 450 ופתתשה רקחמב

Chronic Respiratory Disease


2018 רבוטקוא
חוטב אל תויהל לולע ךומנ ןורטסוטסטב ילנומרוה לופיט
םירבגה לכל
ב"הרא Uni. of Mississippi Medical Center ירקוח
(Testosterone) ןורטסוטסטה תמר תאלעה יכ םירסומ
תועצמאב (Hypogonadism) םזידאנוגופיהמ םילבוסב
תויהל הלולע (Hormone Supplements) םינומרוה יפסות
םילבוסה םירבגה לכל המיאתמ אל וא החוטב אל
היילע וארה תונמש תודלוח יכ אצמנ .ךומנ ןורטסוטסטמ
ףסות תומכב היילעה םע (Blood Pressure) םדה ץחלב
.ןורטסוטסטה

American Physiological Society


2018 רבוטקוא
(1) תוירבג רפשמ ירטאירב חותינ
חותינש וליג הדנק McMaster University-ב םירקוח
תועצמאב (Weight Loss Surgery) לקשמה תדרוהל
תולעהל יושע (Bariatric Surgery) ירטאירב חותינ
ךא ,םירבגב (Testosterone) ןורטסוטסטה תמר תא
.(Sperm Quality) ערזה תוכיא לע העפשה אלל

ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 28 ורקס םירקוחה
.(Obesity) רתי תנמשהב םילפוטמ 1,000-מ הלעמל

Obesity Surgery


2018 רבמבונ
םירבגב ןואכיד דגנ הובג ןונימב ןורטסוטסט
,רתוי ההובג ןונימב (Testosterone) ןורטסוטסטב לופיט
.םירבגב (Depression) ןואכיד ינימסת תיחפהל יושע

ןדזרד Dresden University of Technology ירקוח
םהב םייארקא םירקובמ םירקחמ 27 וחתינ הינמרג
ולפוטש ולא יכ וליגו םירבג 1,900-ל בורק ופתתשה
ינימסתב הדירי תווחל 2.3 יפ יוכיסב ויה ןורטסוטסטב
.ובצלפ ולביקש םהיתימעל האוושהב ןואכידה

JAMA Psychiatry


2018 רבמצד
ןורטסוטסטב תושמתשמה רבעמה ליגב םישנ
דשה ןטרסב תונכתסמ ןניא
(Transdermal Testosterone) רועה לע םשוימה ןורטסוטסט
(/ HSDD) תיביטקאופיה תינימ הקושתב הערפהב לופיט םשל
םישנב (Hypoactive Sexual Desire Disorder)
ליעי אצמנ (Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל
ןיבל וניב רשק םיארמ םניא םימייק םירקחמו
.(Breast Cancer) דשה ןטרס

Anticancer Research


2018 רבמצד
תרהזאמ םימלעתמ תילילכ בל תלחמ םע םישישק
ןורטסוטסטב ושמישה
(CAD) תילילכ םיקרוע תלחמ םע םירבג םיריהזמ םירקוח
תורמל ,(Testosterone) ןורטסוטסטב שומישה ךשמה ינפמ
העיגפל רושק תויהל לולע רבדה יכ FDA-ה תורהזא
.תילאיצנטופ (Cardiovascular Harm) תירלוקסו-וידרק

םירבג ןוילימל םיסחייתמה םירקחמ ינותנ ונחב םירקוחה
.הלעמו הנש 50 ינב

JAMA Internal Medicine


2019 סרמ
לקשמ תדרוהל םזידאנוגופיה םע םירבגל ןורטסוטסט
וב ופתתשהו םינש 10 ךשמנש ,ינמרג-יאקירמא רקחמ
םהייחל 60-ה תונש תליחתו 50-ה תונש ףוסב םילפוטמ 805
(Testosterone) ןורטסוטסטב חווט ךורא לופיט יכ אצמ
(Hypogonadism) םזידנוגופיה םילבוסה םירבגל רוזעל יושע
(Weight Loss) לקשמב תדרל (Obesity) רתי תנמשהו
.שדחה לקשמה לע הרימש ךות

ENDO 2019, the Endocrine Society's ann. meeting
in New Orleans, La.


2019 סרמ
תרכוסל םדקתהל םילדנוגופיה םירבגמ ענומ ןורטסוטסט
טדטסרדרונ Institute for Urology and Andrology ירקוח
(Testosterone) ןורטסוטסטה תמר לומרינש םירסומ הינמרג
עונמל יושע (Replacement Therapy) יפולח לופיט תרזעב
וא תוכומנ ןורטסוטסט תומר םע םירבגמ
(Prediabetes) תרכוס-םורטו (Hypogonadism) םזידאנוגופיה
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב תוקלל

300 לעמ ופתתשה ,םינש 8-מ רתוי ךשמנ רשא ,רקחמב
.הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב םילפוטמ

Diabetes Care


2019 לירפא
םישנב רידנ ןורוויעל סיסב תווהל לולע ןורטסוטסט
הלחמש וליג Uni. of Birmingham-ב םייטירב םירקוח
(Chronic Headaches) םיינורכ שאר יבאכל תמרוגה
ףדועמ םרגיהל הלולע םישנב (Blindness) ןורוויעל ףאו
,ןורטסוטסט דחוימב ,(Excess Androgens) םינגורדנא
יתרדש-יחומה לזונה תשרפה תא םיתסוומ רשא
.(Cerebrospinal Fluid/CSF)

תנומסת םע םישנ 60 ,תולפוטמ 70 ופתתשה רקחמב
ךא ,תונמש םישנ 40-ו (PCOS) תויטסיצילופה תולחשה
.תרחא הניב לכמ תואירב

JCI Insight


2019 ילוי
יחומ ץבשל ןוכיס ריבגהל לולע ןורטסוטסט יפילחתב לופיט
םירבגב בל ףקתהו
תוכומנ ןורטסוטסט תומר םע (Aging Men) םישישק
ןוכיסב םינותנ ןורטסוטסטב יפילחתב לופיט םילבקמה
,(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשל רתוי לודג טעמ
(Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא בל ףקתה
דחוימב ,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא וא
.לופיטל תונושארה םייתנשב

.Centre for Clinical Epidemiology, Lady Davis ירקוח
Inst for Medical Research, Jewish General Hospital
תויאופר תומושר לש לודג םינותנ דסמ וחתינ הדנק קביווק
םיינושאר םילופיטל ומשרנש םילפוטמ לש תוינורטקלא
,הלעמו 45 ינב ,םירבג 15,401 תב הצובק ורציו הינטירבב
.םזידנוגופיה/תוכומנ ןורטסוטסט תומר ילעב

21%-ב הובג ןוכיסב ויה לורטסוטסטב םילפוטמה יכ אצמנ
(Cardiovascular Events) םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל
םיעוריא 128-ל ךרע הווש ,םישמתשמ םניאש ולאל האוושהב
םייתנש רחאל ףלוחו תחופ רבגומה ןוכיסהש הארנ .םיפסונ
.ןורטסוטסטב שומיש לש

Elsevier


2019 ילוי
ןורטסוטסטב שומישבש סקודרפה
...ינש


2019 ילוי
תושישקב תינימ האנה ריבגמ ןורטסוטסט
התלעה (םישנ 8,480) םיחוויד 43 הללכש תיתכרעמ הריקס
(Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנ יכ
ינימה דוקפיתב הערפה וא הכומנ תינימ הקושת םע
לופיטמ תלעות קיפהל תויושע (Sexual Dysfunction)
.(Testosterone) ןורטסוטסטב

םישנ יכ םירסומ הילטיא University of Pavia ירקוח
דוקפית לש םידדמ ןווגמב רופיש ווח ורטסוטסט ולביקש
,םייפולח םיילנומרוה םילופיטל וא ובצלפל האוושהב ינימ
.תינימ הקושתו םיינימה םיעוריאה תורידת דחוימב

Endocrinology & Lancet Diabetes


2020 רבמטפס
(2) היזרה חותינל הפולחכ ןורטסוטסט
Bayer & Gulf Medical Uni. ירקוח ופסא רשא םינותנ
ןורטסוטסט תקירזש םיארמ םינש 11-מ רתוי ךשמב
םילבוסה םירבגב לפטל היושע (Testosterone Injection)
ןורטסוטסטב חווט ךורא לופיטו (Obesity) תינלוח הנמשהמ
התשענ האוושהה .עצוממב 20%-ב ףוגה לקשמ תא תיחפה
(Bariatric Surgery) ירטאירב חותינ לש םינוכיסו תואצותל
.(Stomach) הביקל ףקעמ השענ וב

םינש 61.57 עצוממ ליג ינב םירבג 471 ופתתשה רקחמב
ולביקו (םזידנוגופיה) תוכומנ ןורטסוטסט תומרמ ולבסש
.םישדוח 3 ידמ ןורטסוטסט תוקירז

European and International Congress on Obesity


2019 רבוטקוא
הצירה תלוכי תא הריבגמ ןורטסוטסטה תמרב היילע
תוריעצ םישנב
(Testosterone) ןורטסוטסטה תמרב היילעש הליג רקחמ
(Run) ץורל תלוכיה תא תיתועמשמ ןהב הריבגמ םישנב
הלעמ ןורטסוטסטה יכ םג וארה םיאצממה .רתוי בר ןמז
,(Leanness) ןוזרהו (Muscle Mass) רירשה תסמ תא תא
.הנתשמ וניא ףוגה לקשמש תורמל

עבק (IAAF) הקיטלתאה תויצרדפ לש ימואלניבה דוגיאה
תחתמ ןורטסוטסטה תומר תא דירוהל ולא םיאטרופס לעש
תורחתב ףתתשהל םיאכז תויהל ידכ םד רטילל לומוננ 5-ל
.(ליימל רטמ 400) ינוניב קחרמ יצורמב תימואלניב המרב

British Journal of Sports Medicine


2020 ראוני
(1) םירבגב ןורטסוטסט התיחפמ ןמוש תלד הנוזת
יכ אצמ ב"הרא וגקיש UChicago Medicine-ב רקחמ
הרושק תויהל הלולע (Low-Fat Diet) ןמוש-תלד הנוזת
.(Reduction in Testosterone) ןורטסוטסטב הדיריל

םדה לזונו הנוזתה תמר יבגל םינותנ וחתינ םירקוחה
,םינש 80 דע 18 ינב םירבג 3,100- מ רתוי יבגל
תימואלה הנוזתהו תואירבה תקידב רקס תועצמאב
.(National Health & Nutrition Examination Sur.)

The Journal of Urology


2021 ראורבפ
םירדנ'גסנרט לע ןורטסוטסטה תעפשה
םדרטסמא VU University Medical Center-ב רקחמ
םישנ) (Transgender) םירדנ'גסנרט םירבג יכ הליג דנלוה
(Testosterone) ןורטסוטסט תולטונה (רכזל ןנימ תונשמה
רשא (Hematocrit) טירקוטמה לש תוהובג תומר תוחתפמ
יטובמורת עוריאל ןוכיס רתיב ןדימעהל תולולע
.(Thrombotic Event)

םותב תשחרתמ טירקוטמהה תמרב רתויב הלודגה היילעה
.לופיטה תליחתל הנושארה הנשה

-םישנ 1,073 ופתתשה ,הנש 20 ךשמנ וב בקעמהש ,רקחמב
.הנש 20 תונב סנרט

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2021 ראורבפ
תינפוג תוליעפ רתוי םדה ילכל ליעומ וניא ןורטסוטסט
םישישק םירבגב
אצמ הילרטסוא 'תרפ Uni. of Western Australia-ב רקחמ
,(Testosterone Therapy) ןורטסוטסטב לופיט אלו ינפוג ןומיאש
םירבגב (Vascular Health) םדה ילכ תואירב תא רפשמ
.ילמרונ דע ךומנ ןורטסוטסט םע (Aging Men) םישישק

דע 50 ינב םירבג 80 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
ןורטסוטסט םרק ל"מ 2 ולטנש הנש ,םינש 59 עצוממ ליג ,70
.עובשב םימעפ 3- שוויד תנוכמ לומ םוי ידמ 5%

Hypertension


2021 סרמ
ןורטסוטסטה תמר תא דירומ םידיאורטסב רתי שומיש
קרמנד University Hospital of Copenhagen-ב םירקוח
תודרוי םירבגב INSL3 ןילוסניאה םרוג תומר יכ םירסומ
םיילובנא םידיאורטס לש רתי תכירצ רחאל רכינ ןפואב
,םתליטנ תקספה רחאל בר ןמז םג (AAS) םיינגורדנא
םידיאורטסב שומיש לש תועפשההש ךכ לע עיבצמה רבד
םירציימ רשא (Leydig cells) גידייל יאת לע ולא
.חווט תוכורא תויהל תויושע (Testosterone) ןורטסוטסט

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2021 לירפא
(2) תילובג ךומנ ןורטסוטסט רופישל ןמוש רתוי תכירצ
,הינטירב Uni. of Worcester ירקוח וכרעש הזילנא-הטמ
תלד הנוזת יכ הנקסמל העיגה ,םינטק םירקחמ 6 הללכש
ןורטסוטסטה תומר תא התיחפמ (Low-Fat Diet) ןמוש
.םירבגב

ילמרונ ןורטסוטסט םע םיאירב םירבג 206 ופתתשה רקחמב
.ןמוש תלד הנוזת היתובקעבו ןמוש תריתע הנוזת ולביקש
דע 10%-ב תוכומנ ויה םהלש תועצוממה ןורטסוטסטה תומר
.ןמושה תלד הנוזתה ךלהמב ,ילמרונה חווטב ןיידע ךא ,15%

םירמואו םימכסמ םירקוחה הז רקחמ תואצות לע ססבתהב
םיעוציב ךרוצל תואירב ןורטסוטסט תומרל םיקוקז םירבג יכ
תוכומנ תומרו ,תינימ תואירבו תישפנ תואירב ,םיבוט םיינפוג
.רמייהצלאו תרכוס ,בל תולחמל רתוי הובג ןוכיסל תורושק

The Journal of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology

.