דימודילת
Thalidomide
זאמ ,ערל הרוכזה הנשי הפורת איה (Contergan) ןגרטנוק וא דימודילת
.תמדוקה האמה לש 60-ה תונש תליחתו 50-ה תונשב הב שומישה
לבת יבחרב תורה םישנ רשאכ ןוסא תורה תואצות ויה הפורתב שומישל
םימומ ילעב תוקונית ,רקוב תוליחב דגנ הב שומישה בקע ,םלועל ואיבה
.דועו םייפבג רוסחמ ,םיתוועמ םייפג :םידלומ

תולחמ רפסמ יופירב עויסל הבוט וז הפורתש הלגתה תנוורחאה םינשב
םימוהיז ללגב ומרגנ רשא םיביכ לע הלקה) סדייא ,(Leprosy) תערצ ומכ
.ןטרס תולחמ רפסמו תפחשב לופיט ,(םיילאירטקב

ליבגהל ךרוצ שי ,ונמזב הפורתה המרג ןהל יאוול תועפות תא עונמל ידכ
.םלועל םיאצאצ דוע איבהל םידתעתמ םניאש םירבגל הב שומישה תא

 
,הצופנ המולאימ ילוחל תובר החיטבמה הפורת הניה דימודילתה
םיריאממ המסלפ יאת רציימ הרדישה דומעב םצעה חומ הב הלחמ
.(Malignant Plasma Cells)
הדירי ,ינשדח לופיטל תודוה ,הלח הצופנה המולאימה ילוח תיברמב
תמרב היילע תללוחתמ ליבקמבו םצעה חומב המסלפה יאת זוחאב
.ןיבולגומהה
וביגה אל רשא םילוחהמ 60%-ל בורקב תרצענ הלחמה תומדקתה
,תוריצע לולכל תויושע הז לופיטל יאוולה תועפות .םירחא םילופיטל
.תוינונשיו (Diabetic Neuropathia ) תיתרכוס היתפוריונ ,תושישת

.םישדח םד-ילכ לש תוחתפתה תעינמב תעייסמ דימודילתהש ררבתה
היולת הלחמה תוטשפתה םהב ןטרס תולחמב לופיטב ליעומ רבדה
הנוזת ירמוחו ןצמח לש םתקפסא םשל םישדח םד-ילכ לש םחומיצב
.לודיגל
םייניעה תלחמב לופיטב םג הליעומ ,םישדח םד-ילכ לש םחומיצ תעינמ
םיריפש םילודיגב ,(Diabetic Retinopathy) תיטבאיד היתפוניטר
 
לופיטל ביגמ םהמ הובג זוחא .הווקת שי ןורק תלחמב םילוחל םגש הארנ
.הלחמב היסימר/הגופה הנשי םירקמהמ 20%-כבו
םידיאורטסב שומישה תא ומצמצ דימודילתב לופיט ומייס רשא םילוח
םילוחב לופיטל .ןיטולחל םהב שמתשהל וקספ םקלחו 50%-ל בורקב
.רוע תקלדו תוקצב ,היתפוריונ ,םונמינ םהב ,יאוול תועפות רפסמ ויה ולא

רוע תולחמ ללוכו לודג דימודילתב שומיש השענ ןהב תולחמה רפסמ
,םיבר ןטרס יגוס ,תדרגו (Urticaria) הירקיטרוא/תדפרס ומכ ,תונוש
,סגה יעמה ןטרס ,(Uterine Cancer) םחרה ןטרס ,דשה ןטרס ומכ
.דועו (Skin Cancer) רועה ןטרס

...תושדח - דימודילת ואר