םינלער
Toxins

 
?םינלער םהמ
םיליער םניהו םיחמצב וא םייח-ילעבב ורצונ רשא םירמוח םניה םינלער
םישרפומ וא םירצונ םדאל הרומח הייעב םיווהמה ולא בור .םדא-ינבל
.םיסוריוו םיקדייח ומכ ,םימזינגרוא-ורקימ ידי-לע
ירצומ ומכ ,םיימיכ םירמוח ללכ-ךרדב םה ולא .םינלער רציימ םדאה םג
.תונושה תוישעתב יאוול
הצוענ ןטרסה תולחמ ללכמ זוחא 80 דע 60 לש םתביסש איה הכרעהה
.ןוזמבו םימב ,ריואב םייוצמה םילקימיכב

ומכ ,תויגולוריונ תולחמ לע העפשה םג הארנכ שי םייתביבס םינלערל
ןואכיד ומכ ,תוילטנמ תוערפהו ןוסניקרפ תלחמו רמייהצלא תלחמ
.בשק רסוח תערפהו (Schizophrenia) הינרפוזיכס ,(Anxiety) הדרח
םייבצע םינלער םה ,םיבצעה תכרעמ לע תורישי םיעיפשמ רשא םינלער

,ןוסיחה תכרעמ לא הרושק םיבצעה תכרעמש ןוויכ .(Neurotoxins)
ךכ בקע .םיינוסיחה םידוקפיתה לע םג םיעיפשמ ולא םייבצע םינלער
תעפשומ תויהל תויהל הלולע ילמרונ ןפואב שיגרהלו בושחל תלוכיה םצע
.םינלערל הפישח ידי-לע תינוציק הרוצב

םוימדק ,תיפסכ, תרפוע םה רקיעב םיפשחנ ונא םהל םייבצעה םינלערה
חיר ילוטנו עבצ ירסח םניה םינלערה תיברמ .םהינימל םיקיזמ יריבדמו

.םוימדקו תרפועל רוקמ אוה קבא .םינשייח תועצמאב םתולגל ןתינ אלו
 
...םינלערל הפישח ינימסת לש תיקלח המישר
.שאר-יבאכ
.תונבצע
.תוחירל תושיגר
.תושישת
.תופוכת תויוננטצה
.םיימואתפ סעכ יפקתה
.םיינורכ םימוהיז
.םיקרפמ-יבאכ
.תושידא
.ןורכיז ןדבוא
.תויגרלא
.ןואכיד

וניא דשחה תונוש תויעב ידי-לע םרגהל םילולע ולא םינימסתש ןוויכ
.תוליער לע דיימ לפונ  
תולחמל הייטנב אטבתהל תיבצע תולער הלולע תידימת הפישח ללגב
.תויטנג  
 
הלועפ יכרדו תונורתפ
עדימ .םרוקמ המו םיילאיצנטופה םינלערה םה ולא ןיבהל שי תישאר
.ענמיהל ןוזמ יגוס הזיאמו קחרתהל הממ ןיבהל רוזעי הז  
לש םתלדגה איה םייבצע םינלער לש םתעפשה תתחפהל הטושפ ךרד
ירצומו ףוגה יאתל קזנה תתחפהל םילעופה ןוזמב הנוזתה ירמוח  
.םיישפוח םילקידאר תועצמאב םירמוחה ףוליח ךילהת לש יאוולה  
הז רמוח .(ןיפראפ) הוועשב התפוצ םתפילקש תוריפ תכירצמ וענמיה
.םינוש םינלערל תדוכלמ שמשמ  
.תיסחי םיטושפ םה תיבב םימהו ריואה רוהיטל םיעצמא תטיקנ
 
תואלקחב םינלער
.םינלער םיליכמ תיתיב תוננגבו תואלקחב םישמתשמ םהב םיימיכ םינשד
תלוספ ירמוח םישכור םינשד ינרציש התליג ב"הראב התשענש הקידב
.לזרבו ץבא תוכתמב םינשדה תרשעה םשל תוכתמה תיישעתמ
ךינרז/ןסרא ,תיפסכ ,םוימדק םינלערה תא םג םיליכמ ולא תלוספ ירמוח
םיביכר לש תלוספ ומכ םיליער םיינגרוא םירמוחו ןיסקויד םג םיתיעלו
.תוחתפתהו תוירופ תויעב ,ןטרס ימרוגכ םירכומה ץבא םיליכמה
 
תיבה תביבסב םינלער 
(Air Freshners) ריוא ירהטמ
ירבעמ תא םיסכמ םהש ךכב חירה שוחב םיעגופ ריואה ירהטמ תיברמ
תא ההכמ רשא רמוח רורחיש ידי-לע וא הקיקד תינונמש הבכשב ףאה
.תיבצעה השוחתה

ריוא ירהטמב םישמשמה םיליער םירמוח 
לע הקבאה רוזיפ .(Flea Powders) םישוערפ תרבדהל תוקבא
.הילע ליער רמוח םושיי ושוריפ דמחמה תייח  

,רועל קזנ םרוגה רתויב ליער רמוח והז .(Carbaryl) לירבראק 
.םדה-ילכו בלה תכרעמלו המישנה תכרעמל  
לולע אוה .ןוזמה תרשרשב רבטצמ רמוחה .(Chlordane) ןדרולכ 
.רועלו תוילכל ,דבכל ,תואירל ,םייניעל קזנ םורגל  
קזנ םורגל לולע .רוע ייוריגל םרוג .(Dichlorophene) ןפורולכיד 
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמלו לוחטל,תוילכל ,דבכל  
תכרעמל ,םייניעל קיזמה ףידנ ימיכ רמוח והז ,(Amonia) הינומא
,םייוריגל םורגל הלולע וידאל הכורא הפישח .רועלו המישנה יכרד  
.תואיר תקלדלו טיכנורב  
העילב לש הרקמבו םייניעהו רועה תא ברוצה רמוח (Lye) תירוב
.הביקבו טשווב םיקזנל םורגי  
םייניעה תא הרגמ ,תלכאמה (Hydrochloric Acid) חלמ תצמוח
.לוכיעה יכרדבו דבכב ,תוילכב תעגופ ,רועה תאו   
.(Bleachers) הנבלה ירמוח
תוברצ ,רוע תוברצל םימרוגו םירגמה םי קזח םילכאמ םירמוח ולא  
.המישנה יכרד תכרעמב תוברצו םייניע  
 תיתאיר תקצבל ,העילב לש הרקמב ,םורגל םילולע הנבלה ירמוח  
.תמדרתלו תואקהל (Pulmonary Edema)  
רשא הלועפ ,הינומא םע ןיבלמ רמוח בברעל ןיא םלועל :הרהזא 
.םיינלטק םידא רוציל הלולע 
.(Laundry Room Products) הסיבכ ירמוח
.(Calcium Hypoclorite) ןדיסה טירולקופיה וא ןרתנ 
.המישנה יכרדו םייניעה ,רועה תא ברוצ ,המצוע בר לכאמ  
.(Linear Alkylate Sulfonate) יראניל יטליקלא טנופלוס 
.דבכל קזנ םרוגכ רכומ .רועה ךרד גפסנה רמוח  
.(Sodium Tripolyphosphate) ןרתנה טפסופילופירט 
.תואקה םרוג .םיירירה םימורקהו רועה לש קזח יוריג םרוג  
.רועב תולקב םידגבהמ גפסנ  
.(Car Wash and Polish) שילופו תינוכמל הציחר ירמוח
םימרוגה ,תואירה ןטרסלו רועה ןטרסל םירושקה טפנ יקיקזת ולא
.תואירו ףא ,רוע ,םייניע ייוריגל  
(Pulmonary Edema) תואיר תקצב םורגל הלולע תואירב הגיפס  
.תינלטק  
.(Trichloromethane) ןאתמורולכירט
דבכב עגופ ,םיבצעה תכרעמ תא אכדמ ,רועה תאו םייניעה תא הרגמ  
.תוילכבו  
םיליכמ םיקיזמה יריבדמ תיברמ .(Pesticides) םיקיזמ יריבדמ
.םיקרחה לש םיבצעה תכרעמ לע םיעיפשמה םימרוג  
רמוח ,(Diazinon) ןוניצאיד םשב םג רכומ .(Dimpylate) טליפמיד 
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמב עגופה רתויב ליער  
רמוחכ דושח רשא (Chlorinate Hydrocarbons) דירולכה ןמימחפ 
.תוינמושה תומקרבו ןוזמב  רבטצמ אוה .תויצטומל םרוגה ןטרסמ  
.ליער רמוח .(Organophosphates) םיטפסופונגרוא 
.תואירב ותגיפס ועמשמ ,רמוחה תחרה  
.תומיתס יחתופ ואר .תירוב םיליכמ .(Oven Ceaners) םירונת יקנמ
יתמקר קזנל םרוג העילב לש הרקמבו םיסקלפר אכדמ רמוחה ףסונב  
.רומח  
...םיליכמ .(Mold and MIildew Ceaners) בחטו שבוע יריסמ
ברוצה לכאמ רמוח .(Sodium  Hypochlorite) ןרתנה טירולכופיה 
םילולע רשא ,תואירב םילזונ לש םתורבטצהל םרוגו םייניעהו רועה תא  
.תוומו תמדרתל םורגל  
תוליחב םרוג רמוחה ,ףסונב .ריוא ירהטמ ואר .דיהדלמרופ 
.המישנ רצוקו ןורכיזה ןדבוא ,תורוחרחס ,ףאהמ םימומיד ,שאר-יבאכ  
.המישנ  
.(Furniture Polish) םיטיהרל שילופ
רועה ןטרסל םורגל םילולעש רתויב םיקילד םירמוח .טפנ יקיקזת ולא 
.תואירה ןטרסלו   
.ריוא ירהטמ ואר :לונפ 
תולקב גפסנ רשא ,רתויב ליער רמוח .(Nitrobenzene) ןזנבורטינ 
.רועה ךרד 
.ןטרסמכ רכומה ליער רמוח ,(Formaldehyde) דיהדלמרופ
,ףאהמ םימומידל ,שאר-יבאכל ,תוליחבל םרוג הז רמוח ,ףסונב  
.המישנ רצוקלו ןורכיזה ןדבואל ,תורוחרחסל  
,(Lye) תירוב םיליכמ םתיברמ .(Drain Ceaners) תומיתס יחתופ
.ןאתמורולכירט וא (Hydrochloric Acid) חלמ תצמוח  
ףוליק תויווכ ,תוחפנתהל םרוג אוה רועה םע עגמב ,(Phenol) לונפ
.(Hives) תלרח ומכ רוע תולחמו רועה  
לש ותוטטומתה ,(Convulsions) תותיווע ,הרק העזהל םרוג לונפה  
.תוומל ףאו (Coma) תמדרת ,םדה-רוזחמ  
...םיליכמ .(Antibacterial Cleaners) םיקדייח ילטוק
.דבכל קזנ םורגת רועה ךרד ותגיפס .(Triclosan) ןאסולקירט 
תאז םיעצבמו םימתכ תרסהל ודעונ םתיברמ .(Shampoos) םייופמש
.םיליער םירמוחב שומיש ךןת  
ןטרסמכ רכומה רמוח ,(Perchlorethylene) ןיליטרולקרפ םיליכמ םקלח  
.םיבצעה תכרעמל קזנ םרוגכו תוילכהו דבכה לש  
רמוח ,(Ammonium Hydroxide) םוינומאה תמימ םג םיליכמ םה  
.המישנה יכרדבו רועב ,םייניעב קזח יוריגל םרוגה לכאמ  
.(Lice Shampoo) םיניכ דגנ ופמש
םורגת רועה ךרד הגיפס וא העילב ,הפיאש .(Lindane) ןדניל 
.םדה-רוזחמ תוטטומתהו תותיווע ,תואקה ,םילושלישל  
םידלומ םימגפ ,(Stillbirth) תמ תדיל ,דבכל קזנ םורגל לולע רמוחה  
.דחוימב ויפלכ םיעיגפ םידלי .ןטרסו  
.(Dishwasher Detergents) םילכ יחידמל יוקינ ירישכת
,דאמ תזכורמו השבי הרוצב (Chlorine) רולכ םיליכמ םירצומה תיברמ  
.םידלי לש םתלערהל םורגל תלגוסמה