תושדח - סנארט ינמוש
Trans Fats - News

...סנארט ינמוש ואר
 
2004 רבוטקוא
סנארט ינמוש ינפמ הרהזא
.סנארט ינמוש תכירצ ינפמ ריהזמ ?Which יטירבה תונכרצה ןיזגמ
םינש ךשמב סנארט ינמוש לש דבלב דחא םרג תכירצ םיחמומ יפל
תיטירבה תונכוסה .בל-תלחמב תוקלל ןוכיסה תא דאמ הלידגמ
ינמושבש ןוויכ יכ תרסומ (Food Standards Agency) ןוזמ ינקתל
לע תילילשה םתעפשה ללגבו תיתנוזת תלעות לכ ןיא סנארט
,תילילכ בל תלחמל ןוכיס םילידגמ םהש הדבועהו םדב לורטסלוכה
.םייוור םינמוש לש וזמ העורג תללוכה םתעפשה


2005 ראוני
סנארט ינמוש ירוחאמ דמועה קיזמה ןונגנמה
,דבכב לעופה ןונגנמה תא והיז ב"הרא US Dana-Farber ןוכמ ירקוח
םימרוג סנארט ןמוש תוצמוחו םייוור םינמוש תכירצ דציכ ריבסמ רשא
.םדב םידירצילגירטהו לורטסלוכה תמרב היילעל
,דבכב אצמנה ימיכויב גתמ ידי-לע הז ךילהת לעפומ םהיאצממ יפל
.PGC-1beta יורקה
.ןוזמ ירצומב סנארטה ינמוש תומכ

Cell


2007 ראורבפ
םדב רכוס םילעמ סנארט ינמוש יפילחת
...המכ


2007 סרמ
בל-תלחמל ןוכיס תשלשמ הלודג סנארט ןמוש תכירצ
וב ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
ופתתשה
3 יפ לודג ןוכיס תולעב ןניה סנארט ינמוש תריתע הנוזת תוכרוצה
.םהמ רתויב הנטק תומכ תוכרוצה ולא תמועל בל-תלחמב תוקלל

Circulation


2008 ינוי
קוניתל הקנהה בלחב םירבוע סנארט ינמוש יקזנ
הליג תודלוחב ליזרב State University of Rio de Janeiro-ב רקחמ
סנארט ינמוש יקזנ וילא ריבעהל הלולע הקונית תא הקינמה םא יכ
ותלועפב התייה העיגפה .הלש הקנהה בלחב תאשונ איה םתוא
העיגפ התייה ןכו זוקולג תרבעהל יארחאה קלחב ,בלה לש הניקתה
.ןילוסניאל תושיגרב
תדוגנתל הרושק ריעצ ליגב סנארט ינמוש תכירצ יכ םיארמ םיאצממה
אטבתתש יבבלה זוקולגה לש םירמוחה ףוליחב העיגפלו ןילוסניאל
.קוניתה לש ותורגבתה תעב

Nutrition


2009 ראורבפ
ןוזמב סנארט ינמוש יוהיז
,קיזמ רבד םה סנארט ינמוש יכ ועדי םילאשנהה 73%-ש אצמ רקס
.םייוצמ םה םילכאמ וליאב רמול ולכי םילאשנהמ 21% קר ךא

...םיללוכ סנארט ינמוש לש הלודג תומכ םיליכמה םילכאמ
ספ'צ/םינגוט
תוינגפוס
םיפאמ
הנירגרמ
םירקרק

WebMd


2009 רבוטקוא
םיפיטחב סנארט ןמוש םוקמב םייתנוזת םיביס
...םירקוח


2010 סרמ
סיזוירטמודנאל םימרוג סנארט ינמוש
...םישנ


2011 ראוני
ןואכידל ןוכיסו סנארט ינמוש
וב ,דרפס University of Las Palmas de Gran Canaria-ב רקחמ
סנארט ינמוש לש םתכירצ יכ אצמ הטיסרבינוא ירגוב 12,059 ופתתשה
.ןואכידל ןוכיסב יתועמשמ לודיגל הרושק
תוצמוחו תויוור יתלב דח ןמוש תוצמוח ,תיז ןמש תכירצל תאז תמועל
ררבתה .ןואכידל ךומנ ןוכיסו הניגמ העפשה שי תויוור יתלב בר ןמוש
רועישב ןוכיס רתיב ויה סנארט ינמוש לש תולודג תויומכ וכרצש ולא יכ
.ןואכידב תוקלל 48%

PLoS ONE


2011 רבמבונ
םייחה תוכיאב תעגופ סנארט ינמוש לש הלודג הכירצ
חווטב םימרוג סנארט ינמושב םיריתע םילכאמ יכ עודי היה הכ דע
תורמשנ ןניא ולא קופיס תושוחת ךא ,בוט חור-בצמלו האנהל רצקה
םג הנשי יכ שדח רקחמ הליג תעכ .ןואכידל ךוראה חווטב תוכפוהו
.סנארטה ינמושמ םינהנה ולא לש םייחה תוכיאב העיגפ

University of Las Palmas de Gram Canaria-ב ךרענש רקחמב
תעפשה תא םירקוחה וקדב ,שיא 8,400-מ רתוי ופתתשה וב ,דרפס
,יתואירב דוקפית םיללכנ וב גשומ ,םייחה תוכיא לע סנארטה ינמוש
רקחמה תליחתב םעפ וקדבנ ולא .רשואו (Well-Being) החוור
.םיינשה ןיב האוושה התשענו םינש 4 רחאל תפסונ םעפו
תומכ וללכ רשא םירצומ לע רקיעב הססבתה םתנוזתש ולא יכ אצמנ
:הדורי םייח תוכיאל םירושקה םינייפאמ וליג סנארט ינמוש לש הלודג
םייחהו הדובעה יפלכ תילילש השיג ,הקיחש וא תושישת תשוחת
.יתואירבה םדיתעל עגונב תוילילש תובשחמו םייתרבחה

Nutrition


2012 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םילידגמ סנארט ינמוש
ינמוש לש הלודג תומכ תללוכ ןתנוזת רשא רבעמה ליג רחאל םישנ
.ימכסיא ץבש לש םימיוסמ םיגוסל ןוכיס רתיב תויוצמ סנארט
ןיב רשי סחי ואצמ ב"הרא University of North Carolina ירקוח
.םיימכסיא ץבש לש םירקמו סנארטה ינמוש תכירצ
רקחמב .הז סחי ךפהתה ןיריפסא תליטנ תעפשהב יכ ררבתה
םירקוחה .רבעב ץבש ווח אלש 79 דע 50 תונב םישנ 87,025 ופתתשה
.ימכסיא ץבש םישנ 1,049 ווח ןהב ,םינש 3 ךשמב ןתנוזת תא ורטינ

Annals of Neurology


2012 רבוטקוא
םדב רכוס אלו לורטסלוכ םילעמ סנארט ינמוש
7-מ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח לש םהירבדל
,תועובש רפסמ וכשמנו שיא 208 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ
תכירצמ תועפשומ ןניאו טעמכ םדב ןילוסניאהו רכוסה תומר יכ הלוע
HDL לורטסלוכה תומר יכ םירסומ םירקוחה תאז םע .סנארט ינמוש
.ולע LDL לורטסלוכה תומרו ודרי

American Journal of Clinical Nutrition 2012