תקידב
ןינופורט
Troponin
test
םישח רשא םישנאל ,הנושארבו שארב ,הדעונ ןינופורט תקידב
,ןוימ רדחל ולהבוהש רחאל ,ךשוממ (Chest pain) הזח יבאכ
קזנ םרגנו (Heart attack) בל ףקתה ווח םה םא ררבל ידכ
.רחא אוה באכה רוקמש תורשפא תמועל ,בלל

רמולכ ,תיבויח איה הקידבה תאצות םא
םרגנש קזנ לע העיבצמ ןינופורטה תמר
םימעפ 3 וא םיימעפ עצובת איה ,בלל
.תועש 16 דע 12 ינב םיחוורמב ,תופסונ


איהש ךכל תודוה ,תומדוק תוקידב הפילחמ ןינופורט תקידב
.בלה ונייהד ,קזנה רוקמ לע עיבצהל התלוכיב רתוי תיפיצפס

תוזחל ןתינ רמולכ ,הביצי סירוטקפ הניגנאמ םילבוסה םילוחב
היוקל םד תמירז לש האצות) שארמ הזחה יבאכ תא םהב
:רימחמ םבצמ רשאכ ןינופורט תקידב עצובת ,(בלה רירשל
לופיט רשאכ וא החונמ ןמזב םישדחתמה םיבאכ לש הרקמב
.דוע ליעומ וניא יתפורת

תורחא תקידב םע בולישב וא ,המצע ינפב השעת הקידבה
:(Cardiac biomarkers) םייבבל םירקראמויב רותיאל
.ןיבולגוימו CPK

,םימיזניא םה םייבבל (Biomarkers) םירקראמויב
בלה דוקפיתל םירושק רשא םינומרוהו םינובלח
קלח .ותלועפב ןולשיכ וא קזנ לע םיעירתמו
לע עירתהל םילולע םירקראמויבהמ
תלועפב הגירח לע םירחאו בלב הייעב
.(Skeletal muscles) דלשה ירירש

,רירש תוקרפתה רצות אוה (Myoglobin) ןיבולגוימ
ןובלח והז .השק תינפוג העיגפ וא הלחמ בקע
תויומכבו תוליער תובוכרתל ףוגב קרפתהל לולעש
הפירח תוילכ תקיפס יא םורגל לולע אוה תולודג
.(Acute renal failure)

.תועצמאב ףוגהמ קחרומו םדל ררחתשמ ןיבולגוימ
רירשב העיגפ לע עירתמה ןמס שמשמ אוה תוילכה
.(דלש ירירש וא בלה רירש) ףוגבםיפצמ םתוא ,םיטלחומ םיכרע ןיא ןינופורט תקידב תואצותל
,קדבנה ליג ומכ ,םימרוג רפסמב תויולת תואצותה .לבקל
.העצוב איה הב הדבעמהו הקידבה תטיש ,ואצומ ,ונימ

הילע לכו רתויב הכומנ ןינופורטה תמר היהית אירב םדאב
.בלל והשלכ קזנ לע העיבצהל הלולע הנטק ולו

םינימסת לע ףסונב ,ההובג ןינופורט תמר לש םירקמב
(ECG/EKG) המרגוידרקורטקלאכ םירחא
הווח קדבנהש יאדוול בורק ,הגירח
.בל ףקתה

,הכומנ םירקראמויב תמר ליבקמבו ההובג ןינופורט תמר
רתוי ינפל םרגנ קזנהש וא רתוי ןטק יבבל קזנ לע העיבצמ 
.תועש 24-מ 

,תורזוחה תוקידבב רתוי ההובג ךא ,הניקת ןינופורט תמר
הקידבה ינפל תועש רפסמ עריא בלה ףקתהש יאדוול בורק 
.תולעל הקיפסה םרט ןינופורטה תמרו הנושארה 

םירקראמויבו תורזוחה תוקידבב ללוכ ,הניקת ןינופורט תמר

עובש ךשמב ההובג ןינופורט תמר ראשית בלה ףקתה רחאל
,םירחא ףוג יקזנ ידי-לע תעפשומ הניא המרה .םייעובש דע
,תופירח תוינורכ תולחמ לש םירקמב היילע ןכתית תאז םע
שדגומ בל תקיפס יא ,(Myocarditis) בלה רירש תקלד ומכ
,הילכ תולחמ ,תופירח תוקלד ,(Congestive heart failure)
תקלד / סיטיסוימילופו (Dermatomyositis) סיטיסוימוטמרד
.(Polymyositis) תירירש בר

ןינופורט תקידבב יד ןיא בל ףקתה ןוחביא םשל
,תינפוג הקידב םג ןובשחב תחקל שי .המצעשכל
.המרגוידרק תקידבו הלוחה לש תיאופר הירוטסיה
תמר שי בל ףקתה הווחש םדאל םהב ,םיגירח םירקמ ונכתי
תמר לעב אוה בל ףקתה רבעש םדא ,ךפיהלו הניקת ןינופורט
.הניקת ןינופורט
.