ןינופורט תקידב
Troponin test
הזח יבאכ םישחה םישנאל ,הנושארבו שארב ,הדעונ ןינופורט תקידב
םה םא ררבל ידכ ,ןוימ רדחל ולהבוהש רחאל ,ךשוממ (Chest pain)
תורשפא תמועל ,בלל קזנ םרגנו (Heart attack) בל ףקתה ווח
.רחא אוה באכה רוקמש
ןימופורטה תמר רמולכ ,תיבויח הקידבה תאצות םא
וא םיימעפ עצובת איה ,בלל םרגנש קזנ לע העיבצמ
.תועש 16 דע 12 ינב םיחוורמב ,תופסונ םימעפ שולש
תיפיצפס התויהל תודוה ,תומדוק תוקידב הפילחמ ןינופורט תקידב
.בלה ונייהד ,קזנה רוקמ לע עיבצהל התלוכיב רתוי

םהב תוזחל ןתינ רמולכ ,הביצי סירוטקפ הניגנאמ םילבוסה םילוחב
,(בלה רירשל היוקל םד תמירז לש האצות) שארמ הזחה יבאכ תא
םיבאכ לש הרקמב :רימחמ םבצמ רשאכ ןינופורט תקידב עצובת
.דוע ליעומ וניא יתפורת לופיט רשאכ וא החונמ ןמזב םישדחתמה
רותיאל תורחא תקידב בולישב וא ,המצע ינפב השעת הקידבה
.ןיבולגוימו CPK :(Cardiac biomarkers) םייבבל םירקראמויב


םינובלח ,םימיזניא םה םייבבל (Biomarkers) םירקראמויב
וא קזנ לע םיעירתמו בלה דוקפיתל םירושקה םינומרוהו
 
םילולע םירקראמויבהמ קלח .ותלועפב ןולשיכ
הגירח לע םירחאו בלב הייעב לע עירתהל
.(Skeletal muscles) דלשה ירירש תלועפב

בקע ,רירש תוקרפתה רצות אוה (Myoglobin) ןיבולגוימ
קרפתהל לולעש ןובלח והז .השק תינפוג העיגפ וא הלחמ
םורגל לולע אוה תולודג תויומכבו תוליער תובוכרתל ףוגב
.(Acute renal failure) הפירח תוילכ תקיפס יא
.תוילכה תועצמאב ףוגהמ קחרומו םדל ררחתשמ ןיבולגוימ
בלה רירש) ףוגב רירשב העיגפ לע עירתמה ןמס שמשמ אוה
.(דלש ירירש וא

.לבקל םיפצמ םתוא ,םיטלחומ םיכרע ןיא ןינופורט תקידב תואצותל
,ואצומ ,ונימ ,קדבנה ליג ומכ ,םימרוג רפסמב תויולת תואצותה
.העצוב איה הב הדבעמהו הקידבה תטיש
הנטק ולו הילע לכו רתויב הכומנ ןינופורטה תמר היהית אירב םדאב
.בלל והשלכ קזנ לע העיבצהל הלולע
ומכ ,םירחא םינימסת לע ףסונב ,ההובג ןינופורט תמר לש םירקמב
,הגירח (ECG/EKG) המרגוידרקורטקלא
.בל ףקתה הווח קדבנהש יאדוול בורק

העיבצמ ,הכומנ םירקראמויב תמר ליבקמבו ההובג ןינופורט תמר
.תועש 24-מ רתוי ינפל םרגנ קזנהש וא רתוי ןטק יבבל קזנ לע  

בורק ,תורזוחה תוקידבב רתוי ההובג ךא ,הניקת ןינופורט תמר
הנושארה הקידבה ינפל תועש רפסמ עריא בלה ףקתהש יאדוול  
.תולעל הקיפסה םרט ןינופורטה תמרו  

םירקראמויבו תורזוחה תוקידבב ללוכ ,הניקת ןינופורט תמר
.דלשה ירירש ומכ ,םירחא ףוג ירירשל קזנ לע העיבצמ ,םיגירח  

.םייעובש דע עובש ההובג ןינופורט תמר ראשית בלה ףקתה רחאל
ןכתית תאז םע ,םירחא ףוג יקזנ ידי-לע תעפשומ הניא המרה
בלה רירש תקלד ומכ ,תופירח תוינורכ תולחמ לש םירקמב היילע
,(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא ,(Myocarditis)
(Dermatomyositis) סיטיסוימוטמרד ,הילכ תולחמ ,תופירח תוקלד
.(Polymyositis) תירירש בר תקלד/סיטיסוימילופו

ןינופורט תקידבב יד ןיא בל ףקתה ןוחביא ךרוצל
,תינפוג הקידב םג ןובשחב תחקל שי .המצעשכל
.המרגוידרק תקידבו הלוחה לש תיאופר הירוטסיה
ןינופורט תמר בל ףקתה הווחש םדאל םהב ,םיגירח םירקמ ונכתי
.הניקת ןינופורטה תמרו בל ףקתה הווחש םדא ,ךפיהלו הניקת