תושדח - ןתש תצמוח
Uric Acid - News
הדימעה ליגב תוהובג ןתש תצמוח תומר
תינורגש םיקרפמ תקלדב ןתש תצמוח
תיתיילכ הכיעדו םיאירבב ןתש תצמוח
םדב ןתשה תצמוח לע C ןימטיו תעפשה
תרכוסו טואג ןתש תצמוח
םדה-ילכל קיזמ בר חלמ
טנדיסקוא-יטנאכ ןתש תצמוח
םדב ןתשה תצמוח תא דירומ םינבדבוד ץימ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ טואג
המלחהב יחומ ץבש תועגפנל ןתש תצמוח
םיריעצ םידליב ההובג ןתש תצמוח תמר

...ןתש תצמוח תקידב ואר

2004 ילוי
הדימעה ליגב תוהובג ןתש תצמוח תומר
תווהמ ,דנלניפ Kuopio University-ב םירקוח ירבדל
הדימעה ליגב (Uric Acid) ןתש תצמוח לש תוהובג תומר
(Death) התומתל (2.5 יפ) קזח אבנמ ,(Middle-Age)
(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע
.(1.7 יפ) רחא םרוג לכ וא

םהיקרפמב תוהובג תומרב תאצמנ ןתש תצמוח
.(Gout) טואג ילוח םישנא לש

תוא" תווהל היושע ןתש תצמוח יכ ןעטנ הנורחאל
םימרוגה םימוגפ םיאת םיררחשמ ותוא "הנכס
תינוסיח הבוגתו (Inflammation) יתקלד ךילהתל
.הקזח

,(תקולחמב היונשה) האופרב הסיפת תובקעב אב רקחמה
השק יתקלד ךילהתל הארתה ןתש תצמוח רתיב האורה
הדימעה ליג ינב םייניפ םירבג 1,423 וב ופתתשה .ףוגב
.רקחמל ומדקש םינשה 12-ב םיאירב ויהש

Archives of Internal Medicine


2009 טסוגוא
חתפמ םרוג הווהמ ןתש תצמוח תינורגש םיקרפמ תקלדב
יתיילכ דוקפית יאל
הינטירב Dudley Group NHS Foundation Trust-ב רקחמ
(Uric Acid) ןתשה תצמוח תמר ןיב ירשפא רשק ןחבש
ילוחב יכ אצמ (Renal Function) יתיילכה דוקפיתהו םדב
(Rheumatoid Arthritis/RA) תינורגש םיקרפמ תקלד
>בר יאמצע יוזיח יעצמא הווהמ (Uric Acid) ןתשה תצמוח
.(Renal Dysfunction) תוילכה דוקפית יא יבגל המצוע
.םילפוטמ 350 ופתתשה רקחמב

Arthritis Research and Therapy


2010 יאמ
תיתיילכ הכיעד ינפמ הרהזאכ םיאירבב ןתש תצמוח
Hypertension & Lincoln Nephrology-ב םירקוח ירבדל
תוהובג (Uric Acid) ןתש תצמוח תומר ב"הרא הקסרבנ
יתיילכה דוקפיתב הדיריל ליבוהל תולולע םדה םורסב
153 ופתתשה רקחמב .(Decreased Kidney Function)
.םירבג 747-ו םישנ

קודבל ליחתהל תויאר יד ןיאש רבודה עידוה תאז םע
ןוכיסב םישנא רותיאל ,רוביצב ןתשה תצמוח תמר תא
.(Chronic Kdney Disease/CKD) תוינורכ הילכ תולחמל
...הילכ תולחמ ואר

תוצמוח תומר ןיב תורשוקה תובר תויודע לש ןמויק ףא לע
םאה הלאשה תרתונ ,עורג תוילכ דוקפיתו תוהובג ןתש
תרתונ ןמס אלו יתביס םרוג איה המצע ןתשה תצמוח
.תקולחמב היונש

American Journal of Kidney Diseases


2011 ילוי
םדה םורסב ןתשה תצמוח תמר תא טעמ תיחפמ C ןימטיו
ופתתשה םהב ,םירקחמ 13 הללכש הזילנא-אטמ תואצות יפל
רומיטלוב Johns Hopkins University-ב הכרענש ,שיא 556
,המ תדימב תיחפהל יושע(Vitamin C) C ןימטיו ןימטיו ,ב"הרא
.םדה םורסב (Uric Acid) ןתשה תצמוח תמר תא
0.35-ל עיגהל יושע ןתשה תצמוח תמר תדירי רועיש יכ אצמנ
.10 יפ תאז הדירי לידגהל יושע תופורתב שומיש ךא ,ל"ד/ג"מ

Arthritis Care and Research


2011 רבמבונ
תרכוסו טואג לע העיפשמ ההובג ןתש תצמוח
...לע


2012 ינוי
םדה-ילכל הקיזמ חלמ תריתע הנוזת
...םישנא


2014 יאמ
יאת ךות טנדיסקוא-יטנאכ ןתש תצמוח
ואצמ רופגניס Duke-NUS Medical School-ב םירקוח
יאת טנדיסקוא-יטנא איה (Uric Acid) ןתשה תצמוחש
םיטמירפה יכו המצוע בר (Intracellular Antioxidant)
תוהובג תומר ילעב םה (Higher Primates) םיהובגה
.םדב ןתש תצמוח לש

ןמז יח םדאהש ךכל תויארחאה ןה םדב ןתשה תצמוח
םג הל שי .םילותחו םיבלכל האוושהב רתוי בר הכ
לע תומרגנה תוריבש ינפמ DNA-ה לע הנגהב דיקפת
ףוגב (Free Radicals) םיישפוח םילקידאר ידי
תולחמ לש םירקמב הניגמ העפשהל תוליבומה
.(Neurodegenerative Diseases) תויביטרנגדוריונ

ידכ םיאתל תסנכנ ןתשה תצמוח דציכ וארה םירקוחה
.(Stress) הקע/סרטס לש הרקמב םהילע ןגהל

Therapy & Brain Disorders


2014 רבוטקוא
םדב ןתשה תצמוח תמר תא דירומ םינבדבוד ץימ
תקלדל ןמסו
םתנוכת ןיגב רבעב ורקחנ (Sour Cherry) םיצומח םינבדבוד
יבאכו (Gout) טואגמ לחה ,(Pain Relief) באכ לע לקהל
יבאכ דעו (Arthritis) םיקרפמ תקלדב (Joint Pain) םיקרפמ
.(Exercise-Related Muscle Pain) ינפוג ןומיא ןיגב םירירש

1
ופתתשה וב ,הינטירב Northumbria University-ב רקחמ
יכ הליג .םינש 26 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 12
Montmorency tart cherry ןזמ םיצומח םינבדבוד ץימ
תמר תאו םדב (Uric Acid) ןתשה תצמוח תומר תא דירומ
.ףוגב (Inflammation) תקלדל דדמ :CRP-ה

היילע םדב האצמנ םיצומחה םינבדבודה תכירצ רחאל
,םדב (Anthocyanin) ןינאיצותנא תובוכרתב

2
יכ אצמנ ב"הרא University of Michigan-ב רקחמב
(Antioxidant Capacity) תיטנדיסקוא-יטנאה תלוביקה
ןז ותואמ םיאפקומ םינבדבוד תליכא רחאל הלדג םדב
.םינבדבוד 90 תכירצ רמג רחאל תועש 12 הרתונ וז המרו

Journal of Functional Foods


2015 סרמ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ טואג
Massachusetts General Hospital-ב ךרענש רקחמ
,(Gout) טואגה תלחמל יבויח דצ שיש ןכתיש אצמ ב"הרא
ןתש תצמוח לש רתי תשרפה וא רתי רוציי בקע תמרגנה
ןוכיסה תא תיתועמשמ תיחפהל היושעש :(Uric Acid)
.24%-ב (Alzheimer's) רמייהצלאב תולחל

59,224 ופתתשה ,םינש 5 עצוממב ךשמנ רשא ,רקחמב
.םינש 65 עצוממ ליג ינב םילפוטמ

Annals of Rheumatic Diseases


2015 ילוי
תומילחמה יחומ ץבש תועגפנל ןתשה תצמוח
Angel Chamorro-Hosp. Clinic Barcelona-ב רקחמ
(Stroke) יחומ ץבש תולוח ןיבמ 42% יכ הליג דרפס
ולבס אל (Uric Acid) ןתש תצמוח תרזעב ולפוטש
ןיבמ דבלב 29% תמועל (Disability) תינפוג הלבגממ
.ובצלפב ולפוטש ולא

,URIC-ICTUS רקחממ םינותנ שדחמ וחתינ םירקוחה
לופיט יזכרמב וזפשואש יחומ ץבש ילפוטמ ופתתשה וב
םלוכ .םירבג 205-ו םישנ 206 :דרפסב ץבש ילוחב
.(Clots) םד ישירק תקחרהל לופיט ולביק

ג"מ 1,000 תיארקא הלביק תירדגמ הצובק לכמ תיצחמ
ובצלפ וא (Uric Acid Therapy) ןתש תצמוחב לופיט
.(Intravenous Infusion) ידירו ךות יוריע תועצמאב ונתינש
.יחומה ץבשה רחאל םישדוח 3 התשענ תויולבגומה תקידב

Stroke


2017 סרמ
הובג םד ץחלו םיריעצ םידליב תוהובג ןתש תצמוח תומר
תמר םע (Very Young Children) דואמ םיריעצ םידלי
םינש 3 ליגב ולבס ,ההובג (Uric Acid) ןתש תצמוח
.(High Blood Pressure) הובג םד ץחלמ

םורד לואיסב םידלי 449-ב ודדמנ ןתשה תצמוח תומר
רחאלו םינש 3 ליגב עצוב ןושארה בקעמה .האירוק
.םינש 7-ו 5 ליגב ןכמ

American Journal of Hypertension

.