תקידב
תירוא הצמוח / ןתש תצמוח
Uric Acid test

?ןתש תצמוח יהמ
(Nitrogen) ןקנח תובוכרת קוריפ רצות איה ןתש תצמוח
,תתסוומ איה .(Urine) ןתשה תועצמאב ףוגהמ תוקחרומה
.(Kidneys) תוילכה ידי-לע ,בכרומ ךילהתב

תקחרומ ,(Renal tubules) הילכה תויעקפב ןוניסה רחאל
רזוחה ךילהת ,וילא תרזחומו ןתשה ךותמ ןתשה תצמוח
.הנטק תומכ יבגל ,תפסונ םעפ

,הילכב םיריעז םד-ילכ ןה (Glomerulus) תויעקפ
.םדה ךותמ ןתשה תא ןנסל םדיקפתש
םדה בויסנ .ידירו םדמ תחקלנ המיגדה
דרפומ ,הקידבה תעצובמ וב ,(Serum)
.(Centrifuge) הגופירטנצ תרזעב םדהמ
תועצמאב םג וז הקידב עצבל ןתינ
.ןתש תקידב

קיספהל קדבנה לע .תועש 4 ןב םוצ רחאל תישענ הקידבה
.אפורה תארוהל םאתהב ,תופורת תליטנ

ןתש תצמוח תמר תולעהל םילולעש תופורתו ןוזמ
.תונתשמ תופורת
.ןיריפסא
.(Levodopa) הפודבל
ןיצאיתונפ
.(Phenothiazine)  
.B3 ןימטיו
.C ןימטיו
.ןיאפק
ןירפניפא
.(Epinephrine)  
.תויפרתומיכ תופורת
.םד-ץחל רתיל תופורת

תא (ןיטקהל וא לידגהל) עיפשהל תולולע תונוש תופורת
,תונתשמ תופורת תועיפשמ דחוימב .ןתשה תצמוח תמר
.ותוא הלעמה ,(Thiazide) דיזאית ומכ

תורחא (Salicylates) תויטליצילס תופורתלו ןיריפסאל
הלולע תיארקאו הנטק תומכ תליטנ .תונוש תועפשה שי
תולעהלו תוילכה ידי-לע ןתשה תצמוח תשרפה תא םוסחל
.םדב התמר תא ךכב

תעב ומכ ,ןיריפסא לש תולודג תויומכ תליטנ לש םירקמב
תא םסוח ןיריפסאה ,תינורגיש םיקרפ תקלדב לופיט
הלודג הדימב הילכב ןתשה תצמוח לש שדחמ התגיפס
.ןתש תצמוח לש הכומנ המר איה האצותהש וזכ

הקידבה תורטמ
תצמוחש וא ידמ רהמ םיקרפתמ ףוגב םיאת םא קודבל
.רהמ קיפסמ ונממ הנפתמ הניא ןתשה  
וא היפרתומיכב לפוטמ רשא הלוח רחא בקעמ יעצמא
.תונרקה  
.תוילכה דוקפית תקידב

(mg/dL) םיילמרונ םיכרע
7.2 דע 3.5
6.0 דע 2.6
5.5 דע 2.0
םירבג
םישנ
םידלי

םיהובג הקידב יכרע
(Hyperuricemia) ןתש תצמוח רתיל םימוטפמיס
.םיקרפמב וא םיילגרה תונוהבב םיבאכ

,טואג תלחממ בורל םילבוס ןתש תצמוח רתימ םילבוסה
תינגרואה תבוכרתה קרפל ףוגה לש ורשוכ לע העיפשמה
.םינוש םילכאמב היוצמה (Purine) ןירופ

...לע עיבצהל םילולע םיהובג הקידב יכרע
.םזילוהוכלא
.הרגדופ
.הימקול
.ינפוג ץמאמ רתי
.ןוירה תלער
.(Acidosis) תצמח
.תרכוס
.תרפוע תלערה
.ןירופב רישע טירפת
.תוילכב םינבא
.(Hypoparathyroidism) ןגמה תטולב תרתוי תוליעפ תת
.(Polycythemia) םימודא םד-יאת יוביר
.(Renal failure) תוילכ תקיפס-יא

םיכומנ הקידב יכרע
...לע עיבצהל םילולע םיכומנ םיכרע
.(Fanconi's syndrome) ינוקנאפ תנומסת
.(Wilson's disease) ןוסליו תלחמ
.(SIADH) ןותיש דגונ ןומרוה טועימ
.טירפתב ןירופ טועימ

הקידבה תואצות חותינ
ןכתי ןכל םוי ידימ םדאב הנתשמ ןתשה תצמוח תמר
.תוקידב רפסמב ךרוצ היהיש  
ןימ ,ליג םהב ,םימרוג רפסמב תויולת הקידבה תואצות
.הקידבה תטישו  
.הדבעמה יפל ,תונוש תויועמשמ ויהי הקידבה תואצותל
תצמוח תמר תוארמ הקידבה תואצות םהב םירקמב
ידכ קדבנה םע ךכב ןודל אפורה לע היהי ,ההובג ןתש  
.ךכל םרוגה תויהל לולע המ ררבל  

יאופר לופיט
ולאש ןוויכ ,ןתש תצמוח לש תוהובג תומרב לפטל שי
,ףוגה יקרפמב םינבל םישיבג יריבצל ךופהל תולולע
.טואגה תלחמ לש םיביאכמה הינימסתל ומרגיש

.תוילכב םינבא תורצוויהל םורגל הלולע ןתש תצמוח

,םידיאורטסוקיטרוק ,הובג ןונימב ןיריפסאב השעי לופיט
.דועו ןגורטסא

ימצע לופיט
...ןתש תצמוח לש ההובג המרמ םילבוס רשא םישנא לע
.םילזונ לש תולודג תויומכ תותשל
,ןירופ לש תולודג תויומכ ליכמה ןוזמ תכירצמ ענמיהל
.(תוילכו דבכ ומכ) םירביא רשבו יבושנא ,םינידרס ומכ  

...ךורצל ןיא ןכ ומכ
ןתשה תצמוח תקחרה ךילהת תא טיאמ רשא לוהוכלא
.ףוגהמ  
םילעמ ,תצמואמ תינפוג תוליעפ וא הפירח הטאיד ,םוצ
.ןתשה תצמוח תמר תא םה םג  

.