Water םימ
...םייסיסב ורקאמ יביכרמ 4 ללוכ םדאל אירב יסיסב טירפת
םילרנימו םינימטיו ןכו םינמושו תומימחפ ,םינובלח ,םימ
.םיפסונ םייסיסב םירמוח רפסמו

הלודג תויומכ ךירצ ונממ ביכרמ ועמשמ ורקאמ
.תיסחי תונטק תויומכ ועמשמ ורקימ-ו תיסחי


ףוגב םימה דיקפת
םימה .םימ 65%-מ בכרומ רגוב םדא לש ופוג
םיאתה לא הנוזת ירמוח תרבעהב םיעייסמ
.םכותמ תלוספ ירצותו
רובע םימב םיסיסמ םינימטיו םישימשמ םה
םישורד רשא C ןימטיוו B ינימטיו םהב ,ףוגה
תשרפהו םדה-רוזחמ ,הגיפס ,לוכיע םשל ףוגל
.האוצ

.העובק ףוג תרוטרפמט לע הרימש םשל םג םישורד םימה

םיירקיעה םימה תורוקמ
.םימה תכירצ ללכמ 2/3-כ םיווהמ רשא םילזונ
.םימ רקיעב םיליכמ תוקריו תוריפ .ןוזמ
.היגרנא תריצימ האצותכ ףוגב םירצונה םירמוח ףוליח ימ

ףוגהמ םימה אצומל תוירקיעה םיכרדה
.העיז תשרפה
.(הפישנה) המישנ
.ןתש תשרפה
.האוצ תשרפה

?ףוגה קוקז םימ תומכ וזיאל
.השורדה תימויה םימה תומכל רשאב לזרב ללכ ןיא
היולת הבוט תואירב םשל ףוגה קוקז הל תומכה
...םהו םימרוג רפסמב
.םיממ ילאודיבידניאה ףוגה בכרומ הדימ וזיאב
.תוחלו הרוטרפמט :ריוא גזמ
.הכשמו תינפוגה תוליעפה תמצוע

םדאה םא התואנ איה םימ תכירצ יכ רמול ןתינ
ןיתשמ אוה םא .םייתעש דע יצחו העש לכ ןיתשמ
תא לידגהל וילעש אוה ןמיס רתוי וא תועש 4 לכ
.םימה תכירצ

קוקז הל םימה תומכל תואנ דדמ וניא אמצש ןוויכ
ךשמב םעפ ידמ הייתש לש לגרה לגסל שי ,ףוגה
.אמצ תשוחת אלל ףא ,םויהםימה רהוט
םיבשע ילטוק ,ןושיד ירמוחב םימהוזמ תויהל םילולע זרב ימ
.םוהתה ימ לא ןנתסהל םילולעש םייתיישעת םילקימיכו
הייתשה ימל םיפיסומ (Chlorine) רולכ םהבו םירחא םירמוח
.דועו (pH) םימה תויצמוח תמר ןונוויכ ,םיקדייח תליטק םשל

ןתינ יתיב זרב ימ .םימה ביט לע הרימשל תוטיש רפסמ שי
,(Reverse Osmosis) הכופהה הזומסואה תטישב רהטל
.(הלוגס הרטלוא) UV תנירקו קוקיז ,םחפב ןוניס

םיילרנימ םימ ,ןייעמ ימ :םרוקמ יפל םיגווסמ םיקבקובמ םימ
.םילרנימב םירשעומ רשא םימו

םימה תוריכע
תיתואירב העפשה ןיא (Turbidity) םימה תוריכעל
רהוטב עוגפל הלולע איה ,תאז םע .הרישי תיתואירב
.םתוחתפתהל עצמ םיקדייחל קפסלו םימה

םימזינגרוא לש םתוחכונ לע םג עיבצהל הלולע תוריכעה
.הלחמ ימרוג

םירשעומ םימ
םיישפוח) םירהוטמ ויהי םימהש ידש תרמואה הסיפת הנשי
םיעיפשמ רשא םיפסונ םיטביה םנשי םימל ךא ,(םימהזממ
יושע (Electrolysis) הזילורטקלא ךילהת .ףוגה תואירב לע
םדוכיל תדימ תא ,םימה תויסיסב תמר תא תונשל
...יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ תאו (Cluster Size)

תויסיסבה תדימ
תמר) יסיסב-יצמוחה ןוזיאה לע רומשל בושח
תויצמוח) 0 ןיב ענ הז גוריד .ףוגה לש (pH-ה
תבשחנ הסימת .(תטלחומ תויסיסב) 14-ל (תטלחומ
.7 הגרדב איה רשאכ תילרטינ

ובטימב לעופו תויצמוחה תגרדל דחוימב שיגר יחה ףוגה
הבורק תויצמוחה תגרד רשאכ (לוכיעה תכרעמל טרפ
םירמוחה תיברמ םינפ לש תויצמוחה תגרד .תילרטינל
.6.8-כ איה (םיאתה יניערגל טרפ) םייחה

תא םיפיקמה םילזונהו םדה תמסלפ תויצמוח תמר
ידכ ולשמ םיכרד ףוגל .7.3-ל 7.2 ןיב איה םיאתה
ןונגנמ םישמשמה םירמוחה .הז ןוזיא לע רומשל
םיבר םירקמב .(Buffers) םיצצוח םייורק הז בוציי
יעצמאכ תומצעב יוצמה ןדיסה רגאמ תא ףוגה לצנמ
.ץצוח
לע הרימשל תוליעיב הז ןונגנמ שמשמ רצקה חווטב
ךוראה חווטב ךא ,ףוגל השורדה תויצמוחה תמר
םורגל תומצעל ץוחמ לא ןדיסה לש וז תוננתסה הלולע
.סיזורופואטסואל ונייהד ,םצע תופיפצ ןדבואל

םייצמוח תואקשמ לש תולודג תויומכ םיכרוצה םה םיבר
(םיססות תואקשמו םיילוהוכלא תואקשמ ,הת ,הפק ומכ)
םירצוי ולא לכ .יחהמ םינובלח ומכ ,הצמוח רצויה בר ןוזמו
.ףוגה לש ילילש יצמוח ןזאמ
ךכב) יסיסב ןוזמ לש הכירצ ידי-לע השעי הז בצמ ןוזיא
םייסיסבה םיילרנימה תכירצ תרבגה ,(תוקריו תוריפ םילולכ
ימו תואקשמה תיברמל .9-ל 8 ןיב pH תגרדב םימ תייתשו
ןזאמ םרוג םיקפסמ םניא םהו (7) ילרטינ גוריד שי הייתשה
.תואנ

דוכילה תדימ
ךילהת ורבע רשא םימב הנטק היהת םימה דוכיל תדימ
תונפד ךרד תולק רתיב םירדוח ולא םימ .הזילורטקלא
אשינה ןוזמ סימהל ףוגה לש ותלוכי תא םיריבגמו םיאתה
.םהמ הצוחה תלוספ ליבוהלו םיאתה לא
תוקובדה ,תולוקלומ 13-ל 10 ןיב הענ זרב ימ דוכיל תגרד
תדרל הז זוכיר יושע הזילורטקלאה ךילהת ידי-לעו דחי
.תולוקלומ 6 דע 5-ל

יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה
תועצמאב יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא לידגהל ןתינ
םילעופה םינורטקלאה תומכ תא הלידגמה הזילורטקלא
.םימב םיטנדיסקוא-יטנאכ


םימב םימהזמ
היתשה ימב תשוחנ
.תשוחנמ תרנצב םימרוז םימה םהב םלועב תומוקמ שי
רובעל הלולע ולא תומוקמב היתשה ימב תשוחנה תומכ
.תצלמומה תימויה תומכה תא
.תרנצב והש םה ןמז המכו םימה תויצמוחב יולת רבדה
ךא ,תשוחנה תומכ תא תסוומ רשא ןונגנמ םייק ףוגב
ןוסליו תלחמ ומכ ,הז ןונגנמ תושבשמש תולחמ ןנשי
תויומכב תשוחנ רבוצ ףוגה הב (Wilson's Disease)
.תוליער ידכ דע תולודג

היתשה ימב תרפוע
ושמתשה םהב םלועב תומוקמ ויה 1998 תנש דע
תרפוע תרנצב שמתשה םיאמורה םג .תרפוע תרנצב
רבטצהש יאופרה עדיה תובקעב .הייתש ימ תלבוהל
התליפנל המרת וז הדבועש הארנ םויה דעו זאמ
.וז הירפמיא לש


םימה יוטיח
(Disinfectants) יוטיח ירמוח
ודעונ רשא יוטיח ירמוח םימל םיפיסומ םיבר תומוקמב
...E Coli-ה קדייח ומכ ,םינוש םיקדייח לוטקל
יוריג םורגל לולע םימב רולכ רתי .(Chlorine) רולכ
.הביק ישוחימלו םייניעבו ףאב 
שי םימב ןימרולכ רתיל .(Chloramine) ןימרולכ
םורגל םג לולע אוה .רולכ לש ולאל תומוד תועפשה 
.הימנא 
שומיש .(Chlorine Dioxide) רולכה תצומחת-וד
תכרעמ לע עיפשהל לולע רולכה תצומחת-ודב רתי 
ןטבב דלו לע היהית המוד העפשה .םידליב םיבצעה 
.ומיא 


םוריח יבצמב םימ יוטיח
החתרה
םזינגרוא לכ םהב דימשת תוקד 10 ךשמב םימ תחתרה
.הלחמ םרוג
ידי-לע םיחותר םימ לש לפתה םמעט תא רפשל ןתינ
דומעל םימל וחינתש ךכ ידי-לע חלמ ץוצמק תפסוה
ידכ ךות םרורוויא ידי-לע וא תועש רפסמ ךשמב
.ילכל ילכמ םתגיזמ

(דבלב ראב ימ) ימיכ יוטיח
לק חיר ףידהל םימה לע .דוי וא רולכב שמתשהל גוהנ
ךשמב דומעל םימל חינהל שי בוברעה רחאל .רולכ לש
.םהב שומישה ינפל העש
תעשב .וז הרטמל דוי תוילבטו רולכ תוילבט גישהל ןתינ
.תיתיב דוי תסימתב שמתשהל ןתינ םוריח

בל ומיש
...ל םישמשמ רשא םימ בטיה אטחל בושח
.םייניש חוצחצ.לושיב.היתשםימ תלערה
תוילכהש דע הלודג הכ תומכ תייתש העמשמ םימ תלערה
יאתב םיגפסנ ולא םימ יפדועו השירפהל תולגוסמ ןניא
.וב תוחיפנל ומרגי םימ רתיב םיגופס רשא חומ יאת .ףוגה

...םה םימ תלערהל םימוטפמיסה
.תותיווע
.תמדרת
.תוליחב
.תואקה
.תושישת
.לובליב

...הימרטנופיה/םדב ןרתנ טועימ ואר


םישק םימ
םילרנימ םיסמומ םהב םימ םה (Hard Water) םישק םימ
תוישק .םויזנגמוןגנמ ,ןדיס םה רתויב םיצופנה .םיקצממ
.(Part Per Million/PPM) "ןוילמל םיקלח"-ב תדדמנ םימה

םיכר םימ תמועל םישק םימ לש םהיתונורסח
.ןובס לש הלופכ תומכ יוקינ תעב םיכרוצ
,(Soap Scum) ןובס תמהוז םירצוי ןובסו םישק םימ
.לכוא ילכו היטבמאמ ףוטשל ןתינ אלש ,םישבי םימתכ 
לש שדחמ םתושבגתהל םימרוג וממוחש םישק םימ
תורנצ םותסל הלולע תינבא .תינבא תרוצב םילרנימה 
.םירחא םימ ירבעמו 
תמתוסו הפיטשה רחאל ףוגה לע םג תרתונ תינבאה
הלולע וז ךרדב תרצונה הבכשה .רועה תויבובקנ תא 
'םילותיח תחירפ'ל תמרוג איה .םיקדייחל ןכשמ תווהל 
.רוע יוריגלו קוניתב (Diaper Rash
.היישעתב רוציי יכילהתב םיעגופ םיקצממה םילרנימה

םימ ךכרמ תועצמאב איה םימ ךוכירל רתויב הלוזה ךרדה
.(Ion Exchange Water Softener) םינוי תפלחה ידי-לע
(Sodium Chloride) ןרתנה דירולכ חלמב רזענ הז רישכמ
.ןרתנב םיקצממה םילרנימה ינוי תא ףילחמו

...תושדח - םימ ואר

.