3 תושדח - לוהוכלאו ןיי
Wine & Alcohol - News 3
ןויריהה ךלהמב הייתש טעמ
בל תלחמו תמזגומ הייתש
ןמושה ןומרוהו לורטרבזר
םדה ילכ תואירבו םילונפילופ
(2) בלה לע הניגמ הנותמ הייתש
הנישה תעש ינפל לוהוכלא
היצנמידמ ינפמ ןגמ לוהוכלא
יביטנגוק יוקילו הנותמ הייתש
הפה ןטרסו לוהוכלא
יתרכוס יטנא לורטרבזר
בלל םודא ןייב תלעותה
ןירפיפ + לורטרבזר
רמייהצלא תלחמ דגנ הקשמ
תילובטמ תנומסתו לורטרבזר
תואירבל ביטימ םויב הקשמ
לקשמב הדיריו הנותמ הייתש
סגה יעמה ןטרסו לוהוכלא
המתסאל ןוכיסו לוהוכלא
םד ץחל דירומ וניא םודא ןיי
תואירה דוקפיתל לורטרבזר
סיזורופואטסואל ןוכיסו ןיי
ןטרסמ התומתו לוהוכלא
הביקה לע ןגמ הדש תות
תילובטמ העפשה - לורטרבזר
יעמב הגיפסו לורטרבזר-וננ
ץבש לע הטעומ העפשה הייתשל
סגה יעמה ןטרס דגנ לוהוכלא תמר
שישקה חומל ליעומ לוהוכלא טעמ
תושלח תומצע תענומ הריב
םישנב הנותמ הייתש
(1) תינורגש םיקרפמ תקלדו הייתש
(1) בלה לע הניגמ הנותמ הייתש
האירב אל הנוזתו לוהוכלא
אפקומ ערזל לורטרבזר
היתשמ תלעות לטבמ ןושיע
דשה תלחמו לוהוכלא תכירצ
סיטילוק ילוחל לורטרבזר
הימקיולו ןוירהב לוהוכלא
(1) בלה תואירבו לורטרבזר
ןיעה תואירבו לורטרבזר
(2) תינורגש םיקרפמ תקלדו הייתש
לוהוכלא רחאל ץבשל ןוכיסה
ןטרסל תויפיפ ברחכ לורטרבזר
יתקלד יטנא לורטרבזרה
תונקדזה טיאמ לורטרבזר
דשה ןטרסו לוהוכלא
בלה תואירבו לורטרבזר
יביטנגוק דוקפית רמשמ ןיי
דשה ןטרס תונשיהל ןוכיס
רתי תנמשה דגנ לורטרבזר


...1 'דח + לוהוכלאו ןיי ואר

.םרג 15 = הקשמ 'חי 2 :הרעה


2010 ראוני
יחומ ץבש תואצות לע הטעומ העפשה הייתשל
הייתשל יכ אצמ תפרצ זירפ INSERM תואירבה ןוכמב רקחמ
הנטק העפשה שי (Moderate Drinking) לוהוכלא לש הנותמ
(Severity) ותרמוחל וא (Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה לע דבלב
.ךוראה חווטל
ךותמ ,םינש 84 דע 40 ינב םירבג 22,000 ופתתשה רקחמב
ורטונ רשא ,(Physicians' Health Study) רחא לודג רקחמ
.עצוממב הנש 21.6 ךשמב

Stroke


2010 ראוני
סגה יעמה ןטרס ענמי לוהוכלא תחפומ ןייל רבעמ
WCRF/ןטרסה רקחמל תימלועה ןרקה
ןיטקהל ןתינש הזירכה (World Cancer Research Fund)
(Colon Cancer/Bowel Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
7%-ל לוהוכלא 14% תלוכת לעב ןיימ רבעמ ידי-לע
ענומה לוהוכלא זוחא לעב ןיי םייק אל תאז םע .לוהוכלא
ץלמומ תולודג ןיי תויומכ םיתושלו ןטרסה תלחמ תא
.הייתשב םצמצל

WCRF


2010 ראוני
שישקה חומל ליעומ לוהוכלא טעמ
...הקשמ


2010 ראורבפ
תושלח תומצע תענומ הריב
תושלח תומצע תעינמב עייסל היושע (Beer/Ale) הריב
,םצעה תא תוללדמה תולחמ חתפל ןוכיסבו (Weak Bones)
.(Osteoporosis) סיזורופואטסוא ומכ
ביטימה םרוגה אוה הריבב (Silicon) ןוקליסה םירקוחה ירבדל
לש תוהובגה תומרה .הריבה גוסב היולת ותומכו תומצעה םע
הרועשה תפילקב הרוקמש (Malted Barley) הרועשה תתל
.ןוקיליסב דחוימב םירישע (Hops) תושכ-הו

Journal of the Science of Food and Agriculture


2010 סרמ
רתוי הנטק לקשמ תיילעל הרושק םישנב הנותמ הייתש
(Prospective Cohort Study) יביטקפסורפ הבקוע רקחמ
אצמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב
הנטק תומכב לוהוכלא תותושה ילמרונ לקשמ תולעב םישנש
ןהו (Gain Less Weight) לקשמב תוחפ תולוע הנותמ דע
תוחפ תטונו (Overweight) ףדוע לקשמל ךומנ ןוכיסב תויוצמ
ללכ תותוש ןניאש םישנ תמועל (Obesity) רתי תנמשהל
.(Nondrinkers)
,תואירב םישנ 19,220 ופתתשה ,םינש 12.9 ךשמנש ,רקחמב
.רתויו םינש 38.9 תונב ,ילמרונ לקשמ תולעב

Archives of Internal Medicine


2010 סרמ
(1) תינורגש םיקרפמ תקלד הטיאמ הנותמ הייתש
Geneva University Hospital-ב םירקוח לש םהירבדל
איהש ןוויכ תואירבל םורתל היושע הנותמ הייתש ץייווש
תינורגיש םיקרפמ תקלד חתפל ןוכיסה תא הניטקמ
הלחמ לש תומדקתה הטיאמו (Rheumatoid Arthritis)
.תמייק
הייתש תותשל וגהנש םירגובמ 2,900 ופתתשה רקחמב
.הנותמ דע הלק

Arthritis and Rheumatism


2010 סרמ
(1) בלה לע הניגמ הנותמ הייתש
שי הנותמ דע הלק הייתשלש ואצמ םילודג םירקחמ ינש
איהש ךכב בלה םע הביטימ איה :םייתואירב תונורתי
תענומו (Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס הניטקמ
ךרענ ןושארה רקחמה .בלל הרושקה התומת
ב"הרא דנלקוא Kaiser Permanente Medical Center-ב
Beth Israel Deaconess Medical Center-ב ינשהו
.ב"הרא ןוטסוב
(םויב םרג 25 לעמ) תזרפומ הייתש יכ אצמנ ,תאז םע
.התומתל ןוכיסה תא הלידגמ

Journal of the American College of Cardiology


2010 סרמ
האירב אל הנוזתל הרושק לוהוכלא תייתש
Nat. Inst. on Alcohol Abuse & Alcoholism ירקוח
תוחפ םיכרוצ לוהוכלא םיתושה םישנו םירבג יכ ואצמ
םיטונ םה .בלחו תוריפ ,(Whole Grains) םיאלמ םינגד
.רכוסבו ןמושב םירישע םיאירב אל תונוזמ לוכאל רתוי
.םישנ 7,715-ו םירבג 8,155 ופתתשה רקחמב

Journal of the American Dietetic Association


2010 לירפא
האפקהב רמשנש ערזב ינוצמיח קזנ ןיטקמ לורטרבזר
...רקחמ


2010 לירפא
הלק היתשבש בלל תלעותה תא לטבמ ןושיע
...םירקוח


2010 לירפא
הריפש דשה תלחמל רבגומ ןוכיסל הרושק לוהוכלא תכירצ
רעונ תונבב
(Alcohol) לוהוכלא תותושה (Teenage Girls) רעונ תונב
הריפש דשה תלחמ חתפל לדגומ ןוכיסל ןמצע תוסינכמ
רשא תורענל האוושהב ,(Benign Breast Disease/BBD)
.אל ללכ וא תוקוחר םיתיעל לוהוכלא תותוש

ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
ןטרסל ןוכיס םרוג הווהמ הריפש דשה תלחמ יכ םיריבסמ
22 דע 18 תונבב דחוימב רבודמ .(Breast cancer) דשה
.םינש 15 דע 9 תונב תורענ 9,037 ופתתשה רקחמב .םינש

Pediatrics


2010 יאמ
לורטרבזרמ תלעות וקיפי תינורכ סיטילוק ילוח
לורטרבזר יתנוזתה ףסותה תליטנ דרפסב םירקוח ירבדל
הליעומ העפשה תלעב תויהל היושע (Resveratrol)
לש תיביכ תקלד/סיטילוק-ב םילפוטמה רובע תיתועמשמ
.(Chronic DSS-Induced Colitis) תינורכ סגה יעמה
,םירבכעב ךרענ רשא ,רקחמה ינותנ םירקוחה ירבדל
תיתקלד-יטנא העפשה שי לורטרבזרלש ךכ-לע םיעיבצמ
.(Anti-Inflammatory Effect)

European Journal of Pharmacology


2010 יאמ
הימקולל אצאצה ןוכיס לידגמ ןויריהב לוהוכלא
...םישנ

2010 ינוי
(1) בלה תואירב תא רפשמ לורטרבזר
University of Ulm-בו לארשי ןוינכטב :םירקחמ ינש
(Resveratrol) לורטרבזר-ל יכ םיחוודמ הינמרג
- (Grapes) םיבנעבו (Red Wine) םודא ןייב תבוכרת -
ךות תא םידפרמה םיאתה תואירב לע הרישי העפשה שי
.(Endothelial Cells) םדה ילכ

(Fat Cells) ןמושה יאת דוקפית לע העפשה ול שי ,ןכ
לעפומה ,Sirtuin1 ןגה לש ותלעפה ידי-לע ,ןיטקמ אוהו
(Calorie Restriction) תוירולק תלבגה ךלהמב םג
לש םתייפרה תייעב לש התוחתפתהל ןוכיס ענומו
.(Obesity) רתי תנמשהל הרושקה ,םדה ילכ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
ןיעה תואירב תא רפשמ לורטרבזר
Washington Uni. School of Medicine-ב םירקוח
(Resveratrol) לורטרבזר יכ םירסומ ב"הרא סיאול טנס
תרכוס ילוחב (Blindness) ןורוויעל ןוכיס ןיטקהל יושע
תלחממ האצותכ ,(Seniors) םישישקבו (Diabetes)
ליגב היולתה ןיעה לש תירלוקאמ תונוונתה
(Age-Related Macular Degeneration/AMD)
.(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטרו

אלה םדה ילכ לש תורצוויה לטיב/גיסה לורטרבזרה
(Abnormal Formation of Blood Vessels) םיניקת
.םירבכעב (Retina) תיתשרב

American Journal of Pathology


2010 ינוי
תינורגש םיקרפמ תקלדל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא תכירצ
ואצמ דנלוה Leiden Uni. Medical Center רקוח
ןיטקהל היושע (Alcohol) לוהוכלא לש הדודמ הייתש יכ
תויטמואיר תולחמ רפסמ לש ןתוחתפתהל ןוכיסה תא
תינורגש םיקרפמ תקלד ןהב ,(Arthritic Conditions)
.(Rheumatoid Arthritis)
התרמוחו לוהוכלא תכירצ ןיב ןונימ יולת רשק אצמנ
997 וללכנ רקחמב .תינורגשה םיקרפמה תקלד לש
.םדוק לודג רקחממ וחקלנ םהינותנש שיא

Congress 2010 (EULAR) European League Against
Rheumatism


2010 ילוי
לוהוכלא תייתש רחאל הנושארה העשב לדג יחומ ץבשל ןוכיסה
...יד


2010 ילוי
תינומרעה ןטרסל תויפיפ ברח אוה לורטרבזר
...תושר


2010 טסוגוא
תויתקלד יטנא תונוכת לעב לורטרבזרה
יכ ואצמ ב"הרא קרוי וינ University at Buffalo ירקוח
תאכדמה העפשה לעב וניה (Resveratrol) לורטרבזרה
(Inflammation) תקלד (Suppressive Effect)
.םדא ינבב (Oxidative Stress) תינוצמיח הקעו

םישנא 20 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנ רשא ,רקחמב
.(המד) ובצלפ וא ףסותה תא תיארקא ולביקש םיאירב

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism


2010 טסוגוא
םדא-ינבב תונקדזה טיאמ לורטרבזר

...לורטרבזר


2010 טסוגוא
ןגורטסאל שיגרה דשה ןטרסל ןוכיסל רושק לוהוכלא
Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
רקחמ ךותמ םיאצממ יכ םיחוודמ ב"הרא לטאיס
Observational Study (WHI) Women's Health
(Alcohol) לוהוכלאב שומישה יכ םיארמ Initiative
ןגורטסא ןומרוהל שיגרה דשה ןטרסל ןוכיסל רושק
.-Hormone-Sensitive Breast Cancer- (Estrogen)
87,724 ופתתשה ,1998 דע 1993-מ ךשמנש ,רקחמב
.רבעמה ליג רחאל םישנ

Journal of the National Cancer Institute


2010 רבמטפס
בלה תואירב תא רפשמ לורטרבזר
וליג הילרטסוא University of South Australia ירקוח
תא רפשל היושע לורטרבזר ףסות לש תימוי הליטנ יכ
.םתואירבו (Vascular Function) םדה ילכ דוקפית

ושמתשה (CVD) ירלוקסו-וידרקה דוקפיתה תניחבל
החונמב םירמוח ףוליח בצק דדמב םירקוחה
.(Flow-Mediated Dilatation/FMD)

Cardiovascular Diseases & Nutrition, Metabolism


2010 רבמטפס
יביטנגוק דוקפית רמשמ ןיי
...רקחמ


2010 רבמטפס
דשה ןטרס תונשיהל ןוכיס ריבגמ לוהוכלא
םיחוודמ ב"הרא דנלקוא Kaiser Permanente-ב םירקוח
לש ותונשיהל ןוכיסה תא הריבגמ לוהוכלא תכירצ יכ
ןמזב ובו (Breast Cancer Recurrence) דשה ןטרס
לע תוניגמה תויבויח תונוכת לעב לוהוכלאהש אצמנ
.(Cardioprotective Benefits) בלה

,הנש 70 דע 18 תונב ,םישנ 1,897 ופתתשה רקחמב
בקעמה .ןהלש לוהוכלאה תכירצ יבגל ןולאש ואלימש
.עצוממב םינש 7.42 ךשמנ

Journal of Clinical Oncology


2010 רבוטקוא
רתי תנמשהמ םילבוסל םיילובטמ תונורתי לורטרבזרל
הכירצ יכ םיחוודמ קרמנד Aarhus University-ב םירקוח
תא רפשל יושע (Resveratrol) לורטרבזר לש תימוי
םילבוסה םישנאב (Metabolic Profile) ילובטמה ליפורפה
.(Obesity) רתי תנמשהמ
תובוכרת לש ןרוציי תא הנשמ לורטרבזרה םהירבדל
לש ןמוש יאתמ - (Adipokines) םיניקופידא - תומיוסמ
-יטנא העפשהל םרוגו (Human Fat Cells) םדא ינב
.(Anti-inflammatory Effect) תיתקלד

ןג ליעפהל יושע לורטרבזרה יכ םיארמ רקחמה יאצממ
תלבגה ךלהמב םג לעפומה (Sirtuin1) 1 ןיאוטריס יורקה
.(Calorie Restriction) תוירולק

International Journal of Obesity


2010 רבוטקוא
אצאצל קיזת אל ןויריהה ךלהמב הייתש טעמ
'תרפ Uni. of Western Australia-ב רקחמ יאצממ
הלק לוהוכלא תייתש ןיב רשק ןיא יכ םיארמ הילרטסוא
םידלומ םימומו (Pregnancy) ןויריהה ךלהמב הנותמ דע
.(Alcohol-Related Birth Defects) לוהוכלאל םירושקה

20% םינושארה תועובשה 3 ךלהמב יכ איה הכרעהה
דיתעל םאהש ךכ ןויריהב ןהש תועדוי ןניא םישנהמ
הייתש ,תאז םע .הלק הייתש יבגל גואדל הכירצ הניא
.רוריבב הקיזמ ,םירקוחה ירבדל ,ןויריהה תעב הדבכ

Pediatrics


2010 רבמבונ
בל תלחמב תנכסמ תמזגומ הייתש
הדבכ הייתש תפרצ Toulouse Uni.-ב םירקוח ירבדל
(Binge drinking) תמזגומ נייתש וא (Heavy Drinking)
תייתש תמועל ,בלל קיזהל הלולע עובשב םימעפ רפסמ
הדבכ הייתש יכ אצמנ .עובשה לכ ךשמב הנותמ תומכ
התומתל וא (Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיס הליפכמ
.(Heart Disease) בל תלחממ
םירבג 9,758 ופתתשה ,םינש 10 לעמ ךשמנש ,רקחמב
.םינש 59 דע 50 ינב


2011 ראוני
הטילשל םירושק לורטרבזר לש םייתואירבה תונורתיה
ןמושה ןומרוהב
תונורתיה ב"הרא Uni. of Texas-ב םירקוח ירבדל
(Resveratrol) לורטרבזרה לש םיילאיצנטופה םייתואירבה
רשא ןומרוהה תא ליעפהל ורשוכל םירושק תויהל םייושע
שי ול ,(Adiponectin) ןיטקנופידא :ןמושה יאתמ שרפומ
(Insulin) ןילוסניאה לש ותושיגר תוסיווב בושח דיקפת
.(Energy) היגרנאהו

Journal of Biological Chemistry


2011 ראורבפ
תודלוחב ,םדה ילכ תואירב םירפשמ םודא ןייב םילונפילופ
(Polyphenols) םילונפילופ םיליכמה םייתנוזת םיפסות
הרושקה ,הדירי טיאהל םייושע (Red Wine) םודא ןיימ
.(Vascular Function) םדה ילכ לש םדוקפיתב ,ליגב

לתודנאה דוקפית תא רפשמ אצמנ תודלוחב השענ יוסינה
ינפוגה רשוכב הדיריב רופיש אצמנ ןכ ומכו (Endothelium)
.(Aging-Related Decline in Physical Ex.) ליג תיילולת

Biochemical and Biophysical Research Communications


2011 ראורבפ
בל תלחמ ינפמ הניגמ הנותמ הייתש
,הריקס וכרעש הדנק הטרבלא University of Calgary ירקוח
םיתושה םישנא יכ וליג ,םימדוק םירקחמ 84 וללכנ הב
תיתועמשמ ךומנ ןוכיסב םייוצמ הרושמב (Alcohol) לוהוכלא
םניא ללכשש ולא תמועל (Heart Disease) בל תלחמ חתפל
.לוהוכלא םיכרוצ
14 ןב ןוכיס ךכב םיניטקמ םויב דחא הקשמ םיכרוצה םישנא
.הקשמהמ םירזנתמה תמועל בל תלחמ חתפל םיזוחא 24-ל

British Medical Journal


2011 ראורבפ
הנישל ליעומ הניא הנישה תעש ינפל לוהוכלא
תכירצש הליג ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
תא שבשמ (Bedtime) הנישה ינפל (Alcohol) לוהוכלא
םירגובמב (Wakefulness) תוררוע ריבגמו (Sleep) הנישה
,םיאירב
הדירי הרכינ םישנב .רתוי הלודג םישנ לע העפשההשכ
.התוליעיבו הנישה ךשמב
םיאירב םירגובמ 93 ופתתשה ,םיימוי ךשמנש ,רקחמב
.םהייחל םירשעה תונשב

Experimental Research & Alcoholism: Clinical


2011 סרמ
היצנמיד ינפמ הניגמ הלק לוהוכלא הייתש
...הכירצ


2011 לירפא
םייביטנגוק םייוקיל ןיטקמ ןכא לוהוכלא
...ירקוח


2011 לירפא
הפה ןטרסל ןוכיס הניטקמ לוהוכלאמ תורזנתה
(Mouth Cancer Foundation) הפה ןטרסל ןרקה רבוד
םרוג הווהמ (Alcohol) לוהוכלא תכירצ יכ הזרכהב אצי
.(Mouth Cancer) הפה ןטרסל בושח ןוכיס
.תיארקאו תילמינימ תויהל לוהוכלאה תכירצ לע
...םה םיפסונ ןוכיס ימרוג וירבדל
(Tobacco) ןושיע/קבט
(Oral Sex) ילארוא ןימ


2011 לירפא
יתרכוס יטנא לאיצנטופ לעב לורטרבזר
ףסות הירגנוה University of Pecs ירקוח לש םהירבדל
רפשל יושע ג"מ 10 ןב ימוי (Resveratrol) לורטרבזר
ילוח ברקב (Insulin) ןילוסניאל ףוגה תבוגת תא
.(Type-2 Diabetics) 2-גוס תרכוס
םילוחה םישנא 19 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב

.2-גוס תרכוסב

British Journal of Nutrition


2011 טסוגוא
בלל םודא ןייב תלעותה
הילטיא University of Milan-ב םירקוח ירבדל
לע םיניגמ םודאה ןייב (Polyphenols) םילונפילופה
(Omega-3 Fatty Acids) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
-וידרקה םתלעות ךכבו ףוגב םקוריפו םנוצמיח ינפמ
.תירלוקסו
(םויב ג"מ 300) הנותמ הכירצ לע םצילממ םירקוחה
-וידרק הלחמל ןוכיס הניטקמה ,םויב םודא ןיי לש
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו

Food Research International


2011 טסוגוא
ןירפיפ תרזעב לורטרבזרה לש תיגולויבה ותונימז רופיש
ךרענש ,ב"הרא Uni. of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
רפשל היושע ןירפיפהו לורטרבזרה בולישש אצמ ,םירבכעב
לורטרבזרה לש (Bioavailability) תיגולויבה ותונימז תא
.1,544%-ב םדב ותמר תאו 229%-ב ותפישח תא רפשל ךכבו

(Alkaloid) דיאולקלא אוה (Piperine) ןירפיפ
רוחשה לפלפה לש ףירחה םמעטל יארחאה
.ךוראה לפלפה לשו (Black Pepper)

Food Research & Molecular Nutrition


2011 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ תא קיחרהל יושע םויב דחא הקשמ
...ירקוח


2011 רבמטפס
תילובטמ תנומסת ענומ לורטרבזר
תודלוחב ךרענש הדנק University of Alberta-ב רקחמ
רחאל אצאצל ןתינה (Resveratrol) לורטרבזר יכ אצמ
ןוכיס תיחפהל יושע (Postnatal Administration) הדילה
,אצאצב (Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתל
(UGR)/תימחר ךות החימצ תלבגהמ האצותכ םרגנש
.(Impaired Intrauterine Growth)

םינמושה תורבטצה תא ןיטקה לורטרבזרה
רפיש אוה ןכו םדב (Triglycerides) םידירצילגירטהו
(Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתהה תא
.(Glucose Intolerance) זוקולגל תוליבסה יא תאו

Diabetes


2011 רבמטפס
השיאה לש תיללכה התואירב םע ביטימ םויב דחא הקשמ
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
ילוהוכלא הקשמ תותושה הדימעה ליגב םישנ יכ ואצמ
רתוי תואירב תויהל תויושע םויב דחא (Alcoholic Drink)
תותושה םישנ תמועל ןהייחב רתוי רחואמ בלשב 50%-ב
.לוהוכלאמ לילכ תורזנתמ וא רתוי
:תויחא רטינש םדוק לודג רקחממ םינותנ ופסא םירקוחה
.US Nurses' Health Study

PLoS Medicine


2011 רבמטפס
לקשמב הדיריל הליבומ תוניתמב םודא ןיי תייתש
הריקס ועציבש ,דרפס University of Navarra-ב םירקוח
וליג ,2010 דע 1984-מ :םימדוק םירקחמ 31 לש תיתטיש
ןגהל היושע (Red Wine) םודא ןיי לש הלק הייתשש יכ
.(Weight Gain) לקשמב היילע ינפמ
רקיעב םודאה ןייה לש וז ותנוכת תא םיסחיימ םירקוחה
.(Resveratrol) לורטרבזרל

Nutrition Reviews


2011 רבמטפס
סגה יעמה ןטרסב ןכסמ לוהוכלא
תוצובק 27 וללכנ הב ,הזילנא-אטמ יאצממל םאתהב
ירקוח ועצב רשא ,םידדוב םירקחמ 34-ו םירקחמ
International Agency for Research on Cancer
תייתשמ (Colon Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה
.ןונימל רשי סחיב אצמנ (Alcohol) לוהוכלא

21% תב היילעל האיבה הנותמ לוהוכלא תייתש
52% רועישב היילעל האיבה הדבכ הייתשו ןוכיסב
.סגה יעמה ןטרס ירקמב

Annals of Oncology


2011 רבמטפס
המתסאל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
דע 12 ינב ,םימואת 20,000-ל בורק ופתתשה וב רקחמ
אצמ קרמנד Bispebjerg Hospital-ב ךרענש ,םינש 41
לוהוכלא לש הנטק תומכ תועיבקב םיתושה םישנא יכ
.(Asthma) המתסא חתפל ןוכיס םיניטקמ (Alcohol)

ילגרהל עגונב םינולאש ואלימ רקחמב םיפתתשמה
רקחמה תליחתב ,םהלש םייעובשה לוהוכלאה תכירצ
.רתוי רחואמ םינש הנומשו
שש דע תחא הדיחי - הנותמ לוהוכלא תכירצש אצמנ
,המתסאב תוקלל ןוכיסה תא הניטקמ - עובשב תודיחי
לוהוכלא וכרצ אל ללכ וא תורידנ םיתעל ותשש םישנא
םינייתשו הלחמה תא חתפל םימעפ 1.4 יפ ןוכיסב ויה
םימוטפמיס חתפל 1.2 יפ לודג ןוכיסב ויה םידבכ
.הלחמה לש

European Respiratory Society's 2011 Ann. Cong.


2011 רבמטפס
םדה ץחל תא םידירומ םניא םודא ןייב םילונפילופ
(Polyphenols from Red Wine) םודא ןייב םילונפילופ
םישנאב (Blood Pressure) םדה ץחל תא םידירומ םניא
.(Mild Hypertension) ןותמ םד ץחל רתי םע

רתי םע ילפוטמ 61 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
.(תיפסכ מ"מ 145.0/85.8 עצוממ) ןותמ םד ץחל
.לוהוכלאה הצומ ונממ םודא ןייב ושמתשה םירקוחה

Erasmus Uni. Med. Center Rotterdam, Netherlands


2011 רבמטפס
תואירה דוקפית תא רפשמ לורטרבזר
תכירצש וליג דנלוה University of Groningen ירקוח
ןבל ןיי וא ךומנ ןונימב ,(Resveratrol) לורטרבזר
תואירה לש רתוי בוט דוקפיתל הרושק (White Wine)
לע העפשה האצמנ אל םודא ןייל .(Lung Function)
תפסונ הצובקבו שיא 3,224 ופתתשה רקחמב .תואירה
.שיא 2,542 תכ

European Respiratory Journal Express


2011 רבוטקוא
סיזורופואטסואל ןוכיס התיחפמ םויב ןיי סוכ
הכירצ יכ םיחוודמ הינטירב Uni. of East Anglia ירקוח
תומצעה תא קזחל היושע - תימוי תחא ןיי סוכ - הנותמ
תופיפצ תא תרפשמ איהש ךכב (Strengthen Bones)
ןוכיס ןיטקהלו (Bone Mineral Density) םצעה
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואל
תופיפצו הנוזת ןיב רשקה תא קודבל דעונש ,רקחמב
.תומואת םישנ לש תוגוז 1,000-מ רתוי ופתתשה םצעה

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבוטקוא
ןטרסמ התומתל הרושק לוהוכלא תכירצ
התומתו תכרצנה לוהוכלאה תומכ ןיב רשק אצמ רקחמ
הנותמ דע הלק הכירצ תאז םע .(Cancer) ןטרס תולחממ
וא ןטרסה יגוס לכל ןוכיסה תא הלידגה אל לוהוכלא לש
.םייפיצפס ןטרס יגוסל

יגוס לכל ןוכיסה תא הלידגה םויב הקשמ תונמ 3 תייתש
(Lung Cancer) תואירה ןטרסל ןוכיסהשכ ,22%-ב ןטרסה
ןוכיס רתיב תויוצמ םישנ .םידבכה םינייתשה ברקב לדג
.תוהז הייתש תונמב רבודמשכ םירבג רשאמ ןטרסל

(NIH) National Institutes of Health


2011 רבוטקוא
לוהוכלא יקזנמ הביקה לע הניגמ הדש תות תיצמת
יכ ,תודלוחב רקחמב ,אצמ יפוריא םירקוח תווצ
(Strawberry) הדש תותב (Polyphenols) םילונפילופ
םימרגנה (Alcohol) לוהוכלא יקזנ ןיטקהל םייושע
.(Stomach Lining) הביקה לש ימינפה יופיצל

לופיטה רופישל םורתל יושע ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ
םירקוחה .(Stomach Ulcers) הביק יביכ לש םתעינמלו
(Anthocyanins) םינינאיצותנאה תלוכתל תאז םיסחיימ
.אתה םורק תומלש לע רומשל םתלוכילו

Plos One


2011 רבמבונ
תובושח תוילובטמ תועפשה לעב לורטרבזרה
תויומכ יכ ואצמ דנלוה Maastricht University-ב םירקוח
(Resveratrol) לורטרבזר טנדיסקוא-יטנאה לש תונטק
ונייהד ,(Metabolism) םירמוחה ףוליח תא רפשל תויושע
(Obese Men) םינמש םירבגב ,היגרנאה תכירצ בצק
תלד (Diet) הנוזת םיכרוצה םישנאבש הזל הוושיש ךכ
.םינמש םירבג 11 ופתתשה רקחמב .תינדפק תוירולק

Cell Metabolism


2011 רבמבונ
דשה ןטרסל ןוכיס הלעמ ןמז ךרואל הלק הייתש
לידגהל ידכ הנותמ דע הלק (Alcohol) לוהוכלא תכירצב יד
יכ אצמנ .םישנב (Breast Cancer) דשה ןטרסל ןוכיסה תא
.15%-ב הז ןוכיס םילידגמ עובשב םיילוהוכלא תואקשמ 3
םילייטקוק 2 וא םויב הריב וא ןיי תוסוכ 2 תוחפל לש הייתש
דשה ןטרסל ןוכיסה תא הלידגמ האצמנ םויב (Cocktails)
.50%-כב

רקחמב ופתתשהש תויחא 106,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
תנשמ השיאה תואירב תא קדבש ףיקמו ךשמתמ ,לודג
תונב םישנה ויה רקחמה תליחת תעב .2008 דע 1980
.םינש 59 דע 34

The Journal of the American Medical Association


2011 רבמבונ
םייעמה תגיפס תא ריבגמ לורטרבזר-וננ
תויסלומא-וננ יכ ואצמ הילטיא University of Salerno ירקוח
לורטרבזרה לע ןגהל תויושע (Nano-Scale Emulsions)
תא לידגהלו םייעמב ילובטמה ךילהתה ינפמ (Resveratrol)
תוליעפ ךכב גישהלו (Intestine) יעמב (Absorption) ותגיפס
.םיאתב תיברימ (Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנא

Journal of Agricultural and Food Chemistry

.