לוטיליסק
Xylitol
רכוס ףילחת אוה ,(Wood Sugar) ץע רכוס םג הנוכמה ,לוטיליסק
רכוס לש וזל המוד ותוקיתמ .תוירולק לדו רכוס ומכ הארנה ,יעבט
.40%-ב ןטק וב תוירולקה רפסמ ךא ,(Sucrose) ליגר

תונוכת
ולא ומכ ,תולחמ ימרוג םינוש םיקדייח תוחתפתה ענומ לוטיליסקה
.םיינזוא תוקלדו (Tooth Decay) תששע/םייניש ןובקרל םיארחאה

אוה .תרכוס ילוח שמשמ לוטיליסקה ,רכוס לוטנ ,יעבט קיתממכ
,םיקתממ ומכ ,(Sugar Free) 'רכוס ילוטנ' םינוש ןוזמ ירצומב יוצמ
.םייאופר םירישכתב ןכו םילק תואקשמ ,הסיעל ימוג ,תויגוע

תורוקמ
,סרית) תוקרי ,(םיפיזשו לטפ ומכ) םינוש תוריפב יוצמ לוטיליסק
.תוצא רפסמוו תוירטפ ,שק ,םינגד ,(הדש-תותו רזג ,הסח
.(Birch) הזרתה יביסמ לוטיליסקה תא םיקיפמ היישעתב

תורהזא
.םיזגו לושלישל םורגל הלולע לוטיליסק לש הלודג תומכ תכירצ