תושדח - טרוגוי
Yogurt - News
םיסקרונאב ינוסיח דוקפית קוזיח
דלונב המתסאו ןויריהב טרוגוי
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ ןמוש לד בלח
D ןימטיוב רשעומ טרוגוי
םיילטנמ םיעוציבו בלח ירצומ
תומצעל בלח ירצומב תלעותה
תרכוסל ןוכיסו ןמוש-לד טרוגוי
תרכוס ענומ םויב דחא טרוגוי
חורה-בצמ תא הנשמ בוט םעט
תוימוהיז תולחמו ןוזמב הקיטויבורפ
םד-ץחל דירוהל רזוע טרוגוי
דשה ןטרסל ןוכיס הלידגמ הניבג
ןואכידב לופיטל טרוגוי
ירוליפ רטקבוקילה דגנ טרוגוי
הפהמ ער חיר דגנ טרוגוי
ןמוש ףרוש טרוגוי
ןלטקה קדייחה דגנ טרוגוי
סדייא דגנ יח טרוגוי
םילורטסב רשעומ טרוגוי
תרכוס דגנ ידוה טרוגוי
הביק יביכ דגנ טרוגוי
םילונטסב רשעומ טרוגויב תלעותה
ןטרס דגנ סוביורב רשעומ טרוגוי
תששע דגנ לעופ טרוגוי
3-הגמוא ירישעמ בציימ טרוגוי
רכוסב הטילשל D ןימטיוו טרוגוי


...טרוגוי ואר

2004 רבמטפס
ירוליפ רטקבוקילה קדייחה תא אכדמ טרוגוי
ןאווייט Kaohsiung Municipal United Hospital-ב םירקוח
ןזמ םיקדייח ליכמ רשא טרוגוי לש העובק הכירצש וליג
(Lactobacillus Acidophilus) סוליפודיסא סוליצבוטקל
,(Bifidobacterium Lactis) סיטקל םוירטקבופיב ןזמ םייקדייחו
קדייחה לש ותוליעפ תא תיתועמשמ ןיטקמ ,תועובש 6 ךשמב
יארחא רשא (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה
.הביק יביכל
,טרוגויה לש תיטויבורפה ותעפשה תא קודבל דעונש ,רקחמב
.הז קדייח לש ותוליעפ התלגתה םהב שיא 70 קלח ולטנ

American Journal of Clinical Nutrition


2005 סרמ
הפהמ ער חיר דגנ טרוגוי
עייסל יושע (רכוס אלל) יעבט טרוגוי םיינפי םינעדמ ירבדל
.םייכינח תלחמו םייניש ןובקיר ,הפהמ ער חיר תעינמב
ןמימה תרפוג תמר תא התיחפמ טרוגוי תכירצ יכ אצמנ
.80%-ב ,ערה חירה רוקמ ,(Hydrogen Sulphide)

ולביקש םיבדנתמ 24 ופתתשה ,םייעובש ךשמנש ,רקחמב
.תופורת תליטנו הנוזת ,הפה תנייגיה יבגל תוינדפק תוארוה
ולטנ ךשמהבו תועובש 6 ךשמב טרוגוי םרג 90 ולביק םה
תואמגוד םירקוחה םהמ ולטנ ךשמהבו תועובש 6 םהמ
םיקדייחה תומר תא דודמל ידכ ןושלה יופיצמו קורהמ
.ןמימה תרפוג ןכו הפהמ ער חירל םימרוגה םירמוחהו

אצמנו תואמגוד תפסונ םעפ םירקוחה ולטנ רקחמה םותב
קאלפה תומר .80%-ב ומצמטצה ןמימה תרפוג תומר יכ
יתועמשמ ןפואב תונטק ןה םג ואצמנ םייכינחה תלחמו
.רקחמה תליחת תמועל

International Association for Dental Research


2005 סרמ
לקשמב תדרלו ןמוש ףורשל רזוע טרוגוי
תפירש דדועל היושע הנוזתל ןמוש אלל טרוגוי לש ותפסוה
.לקשמב הדירי ץיאהלו םינמוש
םירגובמ יכ וליג ב"הרא University of Tennessee ירקוח
הנוזתמ קלחכ ,םויב ןמוש אלל טרוגוי תונמ 3 וכרצש םינמש
ןמושמ 61%-ו לקשמב 22%-מ רתוי ודירוה תוירולק תתחפומ
אלו תוירולקה תכירצ תא קר ותיחפה רשא ולא תמועל םפוג
.ןדיס ףסונב וכרצ
םוי ידמ ולביקש ולא .םינמש םירגובמ 34 ופתתשה רקחמב
רתוי 81% ותיחפה ,ןדיס ג"מ 1,100 ללכש ,טרוגוי ג"מ 188
.טרוגוי וכרצ אלש ולאל סחיב ןמוש
Health & Nut., Gen. Mills Inc תוסחב ךרענ רקחמה
.(Yoplait) הלפוי תינרצי

International Journal of Obesity


2005 רבמבונ
ןלטקה קדייחה דגנ טרוגוי
הלעמ הינטירב University College London-ב רקחמ
םוקמב ,יאופר יוטיח יכרוצל טרוגויב שומישל תורשפא
,םילוח-יתבב םויכ םישמתשמ וב רשא יטפסיטנא ןובסב
םידימע רשא לע-יקדייח לש םתוטשפתה תא עונמל ידכ
.הקיטויביטנא ינפב
םיקדייח' ליכמה טרוגויב רועה תגפסה םירקוחה תעדל
.םיינלטק םיקדייח ינפמ רתוי הבוט הנגה שמשת 'םיבוט
ןכלו ינשה יבג לע דחא םילדג םניא םיקדייח יכ עודי
תא ענמית םיקיזמ םניאש םיקדייחב םיידיה תגפסה
.םהילע םיקיזמ םיקדייח לש םתוחתפתה
,םיינלטק יקדייחל םוקמ םהילע הנפמ הליגר םיידי תציחר
MRSA יקדייח ומכ
לע (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)
.הקיטויביטנא ינפב םידימעה ,םינושה םהינז

Annals of the Royal College of Surgeons


2006 ראוני
סדייא דגנ יח טרוגוי
שי ב"הרא Brown Medical School-מ םירקוח ירבדל
ריבעהל ידכ םייח םיקדייח ליכמ רשא טרוגויב שמתשהל
סדייאה ףיגנב םוהיז עונמל תויושעש תופורת
תויטויבורפה ויתונוכתל תודוה ,(HIV Infection/AIDS)
.יח טרגוי לש
ךכ (Lactococcus) סוקוקוטקל יקדייח וסדניה םירקוחה
תענומה (Cyanovirin) ןיבונאיצ הפורתה תא ורציי םהש
.סדייאב םוהיז

LiveScience


2006 לירפא
םילורטסב רשעומ טרוגוי
ןמזב הפידע םילורטסב רשעומ רשא טרוגוי לש ותכירצ
.וב ןמושה תלוכתל רשק אלל ,תוחוראה ןיב רשאמ החוראה
Unilever Food and Health Research Institute ירקוח
שיא 181 וב ופתתשהו תועובש 4 ךשמנש רקחמב ,הינטירב
לורטסלוכ תמר םע
רשעומה טרוגויה תכירצ ןמז תעפשה תא וקדב ,טעמ ההובג
.םינוש םינמזב ,תוצובק 5 לע םילורטסב
וכרצש ולאב ,לורטסלוכה תמר יכ אצמנ רקחמה םויס םע
תצובקל האוושהב ,10%-ב הדרי ,םילורטסב רשעומ טרוגוי
תוחוראה ןיב טרוגויה תא וכרצש ולא לש םמדב וליאו ובצלפה
.7.5% תב הדירי הלח
14%-ב ,הנושארה הצובקב רתוי איה םג הדרי LDL-ה תמר
.ובצלפה תצובקב 10% תמועל

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבמבונ
תרכוס תוחתפתה בכעמ יטויבורפ ידוה טרוגוי
...ףסות


2009 סרמ
הביק יביכ דגנ טרוגוי
ירבדל .הביק יביכמ םילבוסב תוליעיב לפטמ שידח טרוגוי
ותעפשה Kyoto Women's University-מ םיינפי םירקוח
.ןוסיח ביכרת לש וזל המוד
תציבב רצונ רשא ןובלח אוה טרוגויב ליעפה ביכרמה
ירוליפ רטקבוקילהה קדייחל הבוגתב תלוגנרתה
.הביקה יביכ תיברמל יארחאה (Helicobacter Pylori)
ליכמה הזכ וא ליגר טרוגוי ילפס 2 וכרצ םיבדנתמ 42
םיארמ םיאצממה .תועובש 4 ךשמבםוי ידמ ,םינדגונ
טרוגוי תייתש ידי-לע קדייחה תוליעפ תא אכדל ןתינ יכ
ליעי וניא הז טרוגוי .(Urease) זארוא ןדגונב קזוחמה
ובלשל ןתינ ךא ,תולבוקמ תויטויביטנא תופורת ומכ
.הנוזתב תולקב

Meeting of the American Chemical Society


2009 ינוי
םילונטסב רשעומ טרוגויב תלעותה
Maastricht Uni.y's Dep. of Human Biology ירקוח
םילונטסב רשעומ טרוגוי לש תימוי הכירצש ואצמ דנלוה
לורטסלוכה תומר תא דירוהל היושע (Stanols)
.םדב (Triacylglycerol/TAG) םילורצילגאירטהו
רתיה ןיב תנייפאתמה ,תילובטמ תנומסת םע םילפוטמ
תב הדירי םהב ווח ,םילורצילגאירט לש ההובג המרב
.28%
םע שיא 36 וב ופתתשהו תועובש 9 ךשמנש ,רקחמב
דע 1.5 תב תימוי הכירצ יכ אצמנ ,תילובטמ תנומסת
ךס תא םמצמצל היושע םילונטס/םילורטסוטופ םרג 3
תיתועמשמ ןיטקיש רבד ,זוחא 18 דע 8-ב לורטסלוכה
םג םיחוודמ םירקוחה .תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס
םילורצילגאירטה תומר תנטקה לש תרבצינ העפשה לע
.םיניטאטס םע בלוש םילונטסב רשעומה טרוגויה רשאכ

Journal of Nutrition


2009 טסוגוא
ןטרס דגנ סוביורב רשעומ טרוגוי
רקחמ תובקעב ,התכז תיאקירפא םורדה Fair Cape תרבח
רשעומ טרוגויש ךכב תימשר הרכהב ,םינש 8 ךשמנ רשא
.ןטרס תולחמ החלצהב ענומ (Rooibos) סוביור חמצה
ןוכיס ןיטקהל יושע טרוגויב הובגה םיקדייחה זוכיר יכ הארנ
םתוליעפ תא לידגמ הז זוכיר יכ ריבסמ הרבחה רבוד .ןטרסל
םיקדייח לש תוחתפתה תונויסנ אכדמו םייעמב ןוסיחה יאת לש
םינגוניצרקל םינגוניצרק-ורפ םירמוח רימהל םילולע רשא
לע רקיעב תססבתמ ןטרסה תעינמש הארנ .(ןטרס ימרוג)
ףוגב רצונה טנדיסקוא-יטנא ,ןויתטולגב רוסחמה תמלשה
.ליגה םע לדלדימ רשאו

NI


2010 ינוי
תששע דגנ לעופ טרוגוי
2,000- לעמ ופתתשה וב ,ןפי University of Tokyo-ב רקחמ
םימעפ 4 תוחפל טרוגוי םילכואה ולא יכ אצמ ,3 ינב םידלי
.םייניש ןובקיר/תששע תוחתפחהל ןוכיס ךכב םיניטקמ עובשב

Journal of Dentistry


2010 ילוי
3-הגמוא ירישעמ םיבציימ טרוגוי ינובלח
...םירקוח


2011 ראורבפ
םדב רכוסה תמרב הטילשל D ןימטיו םע טרוגוי
Nat. Nutrition & Food Technology Res.h Inst-ב רקחמ
רשא ,תרכוס ילוח םירבג 35-ו םישנ 55 ופתתשה וב ,ןאריא
,D ןימטיוב ףסותש ,טרוגוי תייתש יכ אצמ ,םישדוח 3 ךשמנ
רכוסה תמרב טולשל תרכוס ילוחל רוזעל היושע ,םוי ידמ
.םמדב
הפוקתב התלע ליגר טרוגוי ולביקש ולא לש םמדב רכוסה תמר
ףסותמה טרוגויה תא ולביקש ולאבו ל"צד/ג"מ 203-ל 187-מוז
דרי ףסונב .ל"צד/ג"מ 172-ל 184-מ הדרי איה D ןימטיוב
ג"ק 1-ב D ןימטיוה תפסות תא תא ולביקש ולא לש םלקשמ
.עצוממב

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ינוי
היסקרונא ילוחב ינוסיחה דוקפיתה תא קזחמ טרוגוי
םישנא יכ ואצמ דרפס Instituto del Frio-ב םירקוח
יקדייח ליכמ רשא טרוגוי םיתושה ,היסקרונאמ םילבוסה
סוקוקוטפרטסו (Lactobacillus Bulgaricus) סוליצבוטקל
תא ךכב קזחל םייושע ,םוי ידמ (S. Thermophilus)
.ינוסיחה םדוקפית
דוקפיתה לע העיפשה אל בלחב טרוגויה לש ותפלחה
תייסולכוא אוה ךכל םרוגה יכ הארמה הדבוע ,ינוסיחה
30 םהב ,םירגבתמ ופתתשה רקחמב .טרוגויב םיקדייחה
.םיאירב 33-ו םיסקרונא

European Journal of Nutrition


2011 רבמטפס
תודלי המתסאל רושק ןויריהב ןמוש-לד טרוגוי
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
טרוגוי לשו (Milk) בלח לש םתכירצ תעפשה תא וקדב
לע ,(Pregnancy) ןויריהב םישנ ידי-לע (Yogurt)
(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו (Asthma) המתסא
.דיתעב םידליב
טרוגוי תכרוצה ןויריהב השיא יכ איה םירקוחה תנקסמ
המתסאב הידלי תא תנכסמ (Low-Fat Yogurt) ןמוש לד
101,042 ופתתשה רקחמב .7 ליגל םעיגהב תיגרלא תלזנבו
.ןהיאצאצו

European Respiratory Society 2011 Ann. Congress


2011 רבמבונ
רבעמה-ליג רחאל תרכוסל ןוכיס םיניטקמ ןמוש ילד בלח-ירצומ
...הנוזת


2011 רבמבונ
D ןימטיוב רשעומ טרוגוי
...ירבדל


2012 ראוני
םיילטנמ םיעוציב םיקזחמ בלח-ירצומ
...טרוגוי


2013 ראורבפ
הווש הדימב תומצעל םיליעומ םניא בלח ירצומ
...ירקוח


2014 ראורבפ
2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ ןמוש-לד טרוגוי תכירצ
Uni. of Cambridge School of Clinical Med. ירקוח
ספי'צ/םינגוט ומכ ,םיפיטח לש םתפלחהש םיחוודמ הינטירב
(Low-Fat Yogurt) ןמוש-לד טרוגויב ,(Potato Chips/Crisps)
(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע
.תיצחמל בורקב
טרוגויה תכירצש ולא יכ אצמנ ,הנש 11 ךשמנש ,רקחמב
ןוכיסב ואצמנ רתויב ההובגה התייה םדי-לע ןמושה-לד
וכרצש ולא תמועל 2-גוס תרכוסב תוקלל 28% ןב תחפומ
רקחמב םיפתתשמה .ונממ וכרצ אל ללכש וא דאמ טעמ
.םינש 59 עצוממ ליג ינב ויה

Diabetologia


2014 רבמבונ
תרכוס תענומ םויב דחא טרוגוי תכירצ
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב הזילנא-הטמ
הירוטסיהה תא ורטינש םירקחמ 3 ינותנ וללכנ הב ,ב"הרא
40 ינב םייניש יאפור 51,529 לש םייחה-חרוא תאו תיאופרה
תויחא 116,671-ו ,55 דע 30 תונב תויחא 121,700-ו 75 דע
םרג 28 לקשמב טרוגוי תנמ תכירצש האצמ ,42 דע 25 תונב
.18%-ב (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ םויב

BMC Medicine


2015 רבמבונ
חורה-בצמ תא הנשמ בוט םעט
(Emotional Reactions) תוישגר תובוגתלש המכסומ הנשי
(Perception of Fragrances) תוחוחינל וא ןוזמ תכירצל
.קושב שידח רצומ לש תובלתשהב בושח דיקפת שי

טרוגוי יכ אצמ דנלניפו הירטסוא ,דנלוהמ םירקוח תווצ
.הקזח תישגר הבוגת ררוע (Vanilla Yogurt) לינו םעטב
לינו לש ןידע חוחינ יכ ולעה תומדוק תוקידב
ירדחו םילוח-תיב ומכ תומוקמב (Subtle Vanilla Scent)
(Reduce Aggression) תונפקות תיחפהל יושע הנתמה
.םיתווצל םניבו םמצעל םילוחה ןיב םיבוט םיסחי דדועלו

שיגרהל םישנאל המרג לינו טרוגוי תליכא יכ ררבתה
םישנאל םרג הכומנ ןמוש תלוכת םע טרוגויו םירשואמ
תוריפ ליכהש טרוגוי .רתוי הקזח תיבויח תישגר הבוגת
.םישנאה תושגר לע עיפשה אלו טעמכ םינוש

Food Research International


2016 ראוני
תוימוהיז תולחמ עונמל היושע ןוזמב הקיטויבורפ
וסימ קרמ ,טרוגוי ומכ ,ןוזמב (Probiotics) הקיטויבורפ
(Kombucha) ה'צובמוק-ו (Kefir) ריפק ,(Miso Soup)
,םרוגה (הלחמ םרוג) ןגותפ לש ותוחתפתה תא םיענומ
הנוכיתה ןזואב תימוהיז תקלדל ,רתיה ןיב
תואיר תקלדו (Otitis Media/Middle Ear Infection)
,(Sauerkraut) ץומח בורכ .םידליב (Pneumonia)
ילעב םה םג (Pickles) םיצומחו (Kimchi) י'צמיק
.תויטויבורפ תונוכת

יטויבורפה קדייחב אוה רבודמה
יוצמה Corynebacterium accolens/C. accolens
יכ וארה םירקחמ .םדאה רועבו ףאב ,יעמב רקיעב
קדייחהמ עונמל לגוסמ הז קדייח
ןז ,Streptococcus pneumoniae/S. pneumoniae
תקלדל םורגל לולעש ןגותפו םהזמ קדייח לש ץופנ
(Middle Ear Infection) הנוכיתה ןזואב תימוהיז
.(Meningitis) חומה םורק תקלדלו

הימציטפס-ל םג יארחא S. pneumoniae קדייחה
הנוכיתה ןזואב תימוהיז תקלדלו (Septicaemia)
.םירגובמו םידלי םילבוס הנממ

American Society for Microbiology


2016 סרמ
םד-ץחל דירוהל רזוע טרוגוי
,ב"הרא National Dairy Council ידי-לע ןמומש ,רקחמ
םדוק לודג רקחממ םירקוחה ולטנ וינותנ תאש
דע 25 תונב םישנ וב ופתתשהו (Nurses' Health Study)
עובשב טרוגוי תונמ 5 תוחפל תוכרוצה םישנש אצמ ,55
(Hypertension) םד-ץחל רתיל ןוכיס ךכב תוניטקמ
ליבקמ רקחמ .םינש 30 דע 18 ךשמנ בקעמה .20%-ב
.םד-ץחל רתיו טרוגוי תכירצ ןיב שולק רשק אצמ םירבגב

Am. Heart Association's (AHA's) Epidemiology/
Lifestyle 2016 Scientific Sessions in Phx, AZ


2017 סרמ
ותוא ןיטקמ טרוגויו דשה ןטרסל ןוכיס הלידגמ הניבג
ב"הרא ולפאב Roswell Park Cancer Inst.-ב םירקוח
תוניבגו (Cheddar) רד'צ תניבג לש הלודג הכירצש ואצמ
ןוכיס לידגהל הלולע (Cream Cheeses) תנמש
הכירצ ךא ,53%-ב םישנב (Breast Cancer) דשה ןטרסל
.הז ןוכיס הניטקמ טרוגוי לש ההובג
םישנ 1,237-ו דשה ןטרסב תולוח 1,941 ופתתשה רקחמב
.תואירב

Current Developments in Nutrition


2017 סרמ
ןואכידב לופיטל טרוגוי
Uni. of Virginia School of Medicine-ב רקחמ
לופיט לע רתוול ןתינש אצמ ,םירבכעב ,ב"הרא
קדייחב שמתשהל תאז םוקמבו ןואכידב יתפורת
יתודידיה קדייחב רבודמ .טרוגויב יוצמה יטויבורפ
תאז ומשיי םירקוחה .(Lactobacillus) סוליצבוטקל
(Gut Microbiome) יעמב םיקדייחה בכרה יוניש ידי-לע
.םירבכעה
ואצמ םירקחמ לש ךלוהו לדג רפסמ םירקוחה ירבדל
(Anxiety) תוששח תנטקהב בושח דיקפת יעמה יקדייחלש
.(Stress) סרטסו
סוליצבוטקל קדייחה לש תוכומנ תומר םירקוחה ירבדל
.ןואכיד ייומד םינימסתל םירבכעב תומרוג

Scientific Reports